SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuÕZÕªV­U•TUJ©ªŠª¢TUQU©T©jWÕjÕZUkU«Uµª*©ª¤T•ª¤ª’ªŠªRª*ÕÖªV«U«U«UµZ­ª¤ª¤ª¤JJU%UU¥TUU]UW­Z«j­jÕZU[U%UU•¤J©ª”ª”RUJUUmU[µÖªª«ª®VU[¥jU•¤J•ª’R*¥ªªTTµµZUÕµj¥¤j«U¥Ú¶VIªª")¥ª•ªÚÖZ©ª«Iµ­J©ÚmIݶJ©Ú*"©¶*UÝÖJJªU•*R»VJU•ÔŠ”îVUµT‘T[•¶mµ’”ªªUIê¶*U%U¢´ÝªU«HDRu­U·m%IUU’JݶUµJI’Hj·µZ+I­­µm«””ªºUIí¶ªZI$•$µ»­ªIDRm[kÛVIR¥¶Jª·UÕ–’(I©ºÛµRRD$UÛ¶m­”T)©ÝVR½­RUE’Jªöv«R’ˆHÕµÖ¶U’ª’Ro•¤m«ª•$)•ªîn«”’ˆ¤ÚZmÝ*%µ’R·*QÛÖª•$)%ÕºÛ­RJ"¢êÖZÛJRUEÕîª$mk¥Z%‘*Uõݶ”R"µ[«¶•HU%ÕÝ­$µU¥ÚJ’´RªïV%)%DªÛÖÚJ‘T©¤Ûn¥¤¶ªÔ–’Ô**}·JR%!R½µÚV©UJz»U’j•ªÛ¤T­(uo+©*‘Ú¶Ö¶’$•jµí¶U$©µªÚ*UTS­½J¥šˆHµ­ÕVE’Ôªª¾¶¥$µUª¶J¥*•ÔmU•$‰Hu«¶[R’’Zµm[[$U+u«JUÔJRw­ª’Õ¶ÚV*IR­Ò¶­¶DR«´ÕªZR›¤z«ªŠ$©[­mE)IµUoµÒ…Tµª·*)©m‘Ú­Z)I‰¤¶UkU”$­ªôª­¶PªZ[­ªPµMÔ¶µJJIj[k+IÒªV·ºJK¤j«¶Ô&UmI­ÝªRJ$R««¶T•ZÕV·Z© ©Úª­tEU­ÈÚ®ª¤B"©mk­I©Umíª–ZHªm­R-i¥–ª½U•ŠH­mm¥
  2. *ÕR·º¥¥VHµ­V©%UiU­»ª"‰TÛZU)QU«´ÖZ•ÚBªvU•U¨¥VjõU-R‘DmmUKJÔjK­¶d•®H«-UÕ•ÔÒ*ª»U©©µµZ¥ª¶Ò®VZi iµUUº¢*ÕJõ¶ª("µµ•¶’H­ª´[•ª´EÚZ¥*]‘Z]EÚ¶RIKHj«•¶¤¨VZ±U­´ÒUµ­H­•´µEjmK¥*Dª­ªz%IµR«n•*UÝ’®TIV[ª«VTÕ«”T¢¤ºZª%•Ô–ª¶•J­êUµ¢ZRíª.uEU×V¨ŠHªm¥VRRÕ•ºjE%­ô­*©ªÐnÕªºBj«-©B’TÛJ+R)UµmUE%µíU•¨*ÕÛª-­(Õ­-IIJªîJ•R’J[m©’Rmí®JT­ê¶­*꒪ݪHEJjk•*II-µÚ•J©ª­w•¤Z•ºkUªZ$mk•”’HÕn©*%)©­Z[%©¶º«R•ªè®ªUµ„ÚZ«¤$’jµª
  3. ¥REªmUK*©êm·’RZ«íV•J%©îVI)‘¤ÚªµT"¥Tmk•TI«Ý¶%ª´µµ­RE-RÝ­J¤$Iµm¥¤”’Ô¶­¤*¥j{Û–¤*mÛºª’T’êm­‰Hªº­*’H)µn­R’TÚín­D©v­Ûª$JUu·­$’$©Ú­R’©Zk­J’jmÛ¶jIUݵjUS’ZU·µ"I’Tmm%IJªZíª’T©¶­m«©¶ÝªUQª´Uª«VŠ$I©ÖVIRRÕª«V*UjmÛV+ÕJum«J•R+µ¤ÚZE’$IÕV¥¤ZR­ªRmK­ÚÖºVµJÕª«ª-U©*"ÕÖ*’$)UmUªRUÝZ•ª­ªn[«R­®R­T«Z•RI©ÚV•H’TÕ¶ªTUQ«­UªªR·µUU´ª«R©ª¤*)©ÒRj«*’$Uim«R©jUÛZ•Rµ*­¶V•Zu•”JÕªJ’*U¥¶µJR*Uu[UIUUÕ«Vª*)UZ[«ª¢Z[%¥ªUªŠ*U%©êZ«’RJµÖV•TUÕ¶ÕJ*©ÚÚÖ*¥JÕÖZ•RJ©Z«JªªRZk©’J©ZkUI•jÕjU*U©êªUUQ•ª[­ªJRUZÕªJªRQµZ•J%¥ªZÕª*©®ZUµRªª«Vk¥JÕª¶ª*©ÚªVUQ%UU몔RªjU©¤JÕZ«V•T©ª«V•*Uµµª®V­Z­J©J•J¥JU*UQ¥RU[«jUªJmU«•*¥ªªª*©jkµU«J¥*•J•ª¢ª¢*UªT©Tª«ZÕª¤*¥JUU%UªTWÕªRk«VÕª”T©ªR•RU•RUUUUU)UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top