Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Oct 19th, 2015
147
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 10.72 KB | None | 0 0
 1.  
 2.  
 3.  
 4. ,,
 5. .g8"""bgd db mm
 6. .dP' `M MM
 7. dM' ` ,pW"Wq.`7MMpdMAo.`7M' `MF'`7Mb,od8 `7MM ,pW"Wq.mmMMmm
 8. MM 6W' `Wb MM `Wb VA ,V MM' "' MM 6W' `Wb MM
 9. MM. 8M M8 MM M8 VA ,V MM MM 8M M8 MM
 10. `Mb. ,'YA. ,A9 MM ,AP VVV MM MM YA. ,A9 MM
 11. `"bmmmd' `Ybmd9' MMbmmd' ,V .JMML. .JMML.`Ybmd9' `Mbmo
 12. MM ,V
 13. .JMML. OOb"
 14.  
 15.  
 16.  
 17. ..... Rasmus Fleischer
 18. ..... Musikens politiska ekonomi
 19. ..... 2012
 20. ..... Ink Bokförlag
 21. ..... PDF
 22. ..... 646 pages
 23.  
 24.  
 25. Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya
 26. elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska
 27. närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp.
 28. Såväl fackföreningar som proggaktivister och kulturpolitiker ville försvara den
 29. levande musiken mot dess förmenta motsats, ”mekanisk musik”. Det var dock inte
 30. alltid självklart var gränsen skulle dras mellan människa och maskin, eller
 31. mellan konst och teknik. Musikens politiska ekonomi tar ett brett historiskt
 32. grepp om musiklivets reglering under 1900-talet. Här förenas estetik och
 33. ekonomi, politiska ideologier och tekniska medier. Boken berör allt från
 34. stumfilmens försvinnande till idén om musiken som upplevelseindustri. Den visar
 35. hur det fascistiska Italien gav stöd åt skivbolagens intressen och förklarar
 36. varför Musikerförbundet ville införa en särskild diskoteksavgift. Den skildrar
 37. förhistorien till vår tids konflikter om musikens digitalisering.
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42. ###+#++++++++++++++++++++++####+++++++++++++#########++++++++++++#########++++++
 43. +##++++++++++++++++++++++++###++';::,;:';+++#########++++++++++++#########++++++
 44. #++++++++++++++++++++++++++##+'+++:;;''''''+#########++++++++++++########+++++++
 45. ++++++++++++++++++++++++++#++###':,,:;;'++''+########++++++++++++########+++++++
 46. +++++++++++++++++++++++++#'+##+,::;::;;''++++++######++++++++++++########+++++++
 47. ++++++++++++++++++++#+#+#'+++';;,,::;''''+++#+++####++++++++++++#########+++++++
 48. +++++++++++++++++++#+###;''+:;:,:;;''++''++++++++###+++++++++++++########+++++++
 49. ++++++++++++++++++++++#+:''+::,;;'''++++#+++++++++##++++++++++++#########+++++++
 50. +++++++++++++++++++'+++;;''',..,::''''#++####+###++#+++++++++++#########++++++++
 51. +++++++++++++++++++;''',;;;;,,..,,:;;''+#+#######+#+++++++++++++########++++++++
 52. +++++++++++++++++#';;;;:;'::.```..,,:;''+++#########++++++++++++########++++++++
 53. ++++++++++++++++++';;:;;;'::``:``..,,::;'++#########+++++++++++#########++++++++
 54. ++++++++++++++++++;;;:';'':,``````..,,::;'+++########++++++++++#########++++++++
 55. +++++++++++++++#+';:;:::';:, ````...,,::;''+++++####++++++++++#########++++++++
 56. +++++++++++++++#'';::,:;';:, ````...,,:::;+++++###@#+++++++++#########++++++++
 57. ++++++++++++++++;;;:,::;';:. ````....,,:::;+#+++####++++++++##########++++++++
 58. ++++++++++++++#+:::::;;'+::` ```....,,,,::;'#######++++++++##########++++++++
 59. ++++++++++++#+++;::::;:'+,: ```.....,,,,,:;+#######+++++++##########++++++++
 60. +++++++++++++++'::::;';++:, ```.......,,,,,,;+######+++++++#########+++++++++
 61. +++++++++++++++:,:::'+'++:` `,,,,,,,,,..,.,,,,,:+#####+++++++#########+++++++++
 62. +++++++++++++++:,,::'+##+, .:;'+++++:,,,,,,,,,,,:#####+++++++#########+++++++++
 63. +++++++++++++++:::::+'+':.` .:;''+###';::,,,,:,,,,+##@#+++++++########++++++++++
 64. +++++++++++++++:';:;;;::+##@+++##+''+'':::::;'+';:;#@@#++++++##########+++++++++
 65. +++++++++++++++'+''++:;:'#+..:::;;''#+';::;'+###+''#@@@++++++#########++++++++++
 66. ++++++++++++++++,++##+:,:@;:;,'++''';:##+''+++++++++@@@++++++##########+++++++++
 67. +++++++++++++++#.++#+'``.:::;,;++:''';;#####''';;'###@#++++++#########++++++++++
 68. ++++++++++++####:.;:', .,,.,,:::;'':,#;+#'++';;;;++##++++++##########+++++++++
 69. ++++++++++++###+:` .;` ;`.,:::;;:::+...@'+++++';##'#+++++##########++++++++++
 70. ++++++++++#####+:.;.;`` #``.::;:::,,#`..#;'+++;+'##;#+++++##########++++++++++
 71. ++++++++########.:;`.`` #`.,:::,,,+``..+;;;;:;''++'#+++++##########++++++++++
 72. ++++++++########`:; ```` `,+';,,,:#```..',;;;;;;;+##+++++###########++++++++++
 73. ++++++########++..:````` `.,,,,:;:.````.,+::::::;+:#+++++###########++++++++++
 74. +++###########++; `````` `..,,,,,....``.,;#'::,:;'@++++++###########++++++++++
 75. ##############+##``.```` ``...,,,,,.```..,:;:;'+#+++++++++###########++++++++++
 76. ###############++``````````.,,,,,,,.`.,.,,::,::::::'+++++++##########+++++++++++
 77. ############+++++' ```````.,,,,,,,:`:++,::;:,,,,,,:#+++++++##########+++++++++++
 78. ############++++++''````..,,:,,,,,,;'++;'++:,,,,,,:#++++++###########+++++++++++
 79. ############+++++++#```..,,:::::,..,,:;';;',,,,,,,:#++++++###########+++++++++++
 80. ##########+++#++++++```...,::::,,,,,:;;;'::,,::,:::+++++++############++++++++++
 81. #########++++#++++++:.`...,:;,,,,,,;:'';+':,,:::::;++++++############+++++++++++
 82. #########++###++++++;.`...,::,,:;::;+'''++':::::;;'++++++############++++++++++#
 83. #######++####+++++++#.....,,::'++;;;';::;+'';:;:;;+++++++###########+++++++++++#
 84. #####++######+++++#+#...,.,,:;';;;;''+'''++'';:::;++++++############+++++++++++#
 85. ###++++#####+++++##+#.....,,:::::::::,::;'+++':::'++++++############+++++++++++#
 86. ###++#####+#+++++#+++.,..,,,:,,,,::;;;::;;;;'':::+++++++############++++++++++##
 87. ###########+++++##+++..,.,,:,,,,,,::;''';;:::::;;+++++++############++++++++++##
 88. ###########+++#+##+++,.,,,,,,,,,,::::;;;;;::::::++++++++############+#+++++++###
 89. ###########+++###++++:.,,,,,.,,,::::::::::::::;'+++++++############++++++++++++#
 90. ##########++#####++++;..,,,,,....,,,,::::::::;;#+++++++#############+++++++++###
 91. ########++++#####+++++..,,::,....,,,:,,,::::;;+'+++++++##########++++++++++#####
 92. #######++#++####+++++,..,,,::,,,,:,::::::::;''++'+++++#########++++++++++#######
 93. ######+###+#####++++;,...,,,:::::;;:;;::::;';+#++''+++#########+++++++++++#+####
 94. ##########+####+++++::...,,::;;;'';';;;;;;';;@#+++'+#####++###++++++++++#++#####
 95. ##########+####+#++;::`..,,,::;''''''''''';:;@++++';+#######+++++++++++++++#####
 96. #################+';:,,.,,,,,:;''''''+++'';;'#+++++':+######+#++++++++++++++####
 97. ''+++##+########+;;':.+..,,,:::''''''''';;;;'#+++++'@######+++++++++++++++++####
 98. ++++#++########;;;;;:.':,.,,:::;''''''';;;;;+#++++++@#######+++++++++++++++++###
 99. +++++#++++###+;;;;;;:.:':,,:::;;;;;;;;;;;;;'+#+++++@###@###++++++++++++++'+++###
 100. +++++####+++';;;;;;;;.,';,,,:;;;;;;;;;;;;;;'##+++#++#+#@###+++++++++++++++++++++
 101. +++++#####+;;;;;;;;;+..;;;::::;;;;;;;;;;;;;'##+++++;+######++++++++++++++++#++++
 102. +++++###+';;;;;;;;;;#..,';;:::::;;;;;;;;;;;'##+'+++;####+##++++++++++++++++#++++
 103. ++++++++'';;;;;;;;;;#...:;;:::::::::::;;;;;'#++'''':###+##++++++++++++++++++#+++
 104. ''+++++++''';';;;;;;+...;;;;::::::::;;:;;;;+''++'''+######++++++++++++++++++##++
 105. ''''+++++'';;';;;;;'+,'@#';;::::::::::::;;'+'''''';###+###++++++++++++++++++#+++
 106. '''+'+++';;;;;;;;;;'+,@#+;;;::,,,:::::::;;';;;'''''###+#++++++++++++++++++++##++
 107. '''++++;;;;;;;;;;;;'+,@#+,::::,,,::,,:::;;::;';'';####++++++++++++++++++++++##++
 108. '''++'';;;;;;;;;;;;;+;@@+,::::,,,,:,,,::;;,,:;:;';####++++++++++++++++++++++++++
 109. ''''''';;;;;;;;;';;'+#@@+';:,,,,,,,,,,::::,,,,;';:###+++++++#++++++++++++++++#++
 110. ''''''';;;';;'''';;'+#+#+;::,,,,,,,,,,:::,,,:;;;;@##++++++++#++++++++++#+++++#+#
 111. ''''''';;';''''''''+##+++:::,,,,,,,,,,,:,:,:;;:,@##+++++++++#++++++++++++++++#+#
 112. ''''''';'''''''''''+#+''+;:;:,,,,,,,,,,:,.,:::.@###+++++++++###++++++++++++++#+#
 113. ''''+'';'''''''''''+#+'''+:'::,,,,,,:::,:;,:,,@@##++++++++++##+++++++++++++++###
 114. ''''''+'''+'++++++++#+'''''##';,,,,,,:::,,::,++##+++++++++++###+#+++++#++++++###
 115. ''''''+''+++++++'''++';;;;::;+++:,,,:::,,,:,'#'+#+++++++++++####+++++++++++++###
 116. +'''''++'+++++++''++'';;::,:::::,,,,,::,,;.'#';;#+++++++++++####+++++++++++++###
 117. '++'++++'+++++++''++;:;::,,'+:,.:,,,::.,;.:++;;;+#+++++++++++###+++++++++++++###
 118. +'+++++#'++++++++'+#;:,,,...:::,;:,,,,,:,,+';;''##++++++'+'++####++++++++++++###
 119. +'''+++#'+++++++'++#';,,,...,...;:,,:.,:.+'';'+###+++++++'+++####++++++++++++###
 120. +''++++#'++++++'''+#@#':,,,,,,,,;::,,,:.#'';;'++'+#++++++++'+#####++++++++++####
 121. '''++++#;+++++'+'+++####';::::;';:::,,,'+';;''+';+#++++++++++#####+#++++++++####
 122. '''++++#'+++++'+++++'####+++''+++;::,;.@+';;''';;'#++++++++++######+#+++++++####
 123. ''++++##'+++++'+++++;'++++++++'++':;:,+#+;;;'';;;'##+++++++++#######+#+++++#####
 124. '+++++##++++++'++++';;'+++++++'''+;;;,+#';;;;;;;;;+##++++++++#########++++++####
 125. ''++++##++++++'''++';;;'''+++++''++;:++#;;;;;;;;;;'+#+++++++++#########++++#####
 126. '++++++#+++++++'++#+';::'''+++++''+;;''+;;;;;::;;;;'#+++++++++########+++++#####
 127. ++++++##+++++++'++#++';::'''++++'++;+''+;;;;;:;:;;;;#+++++++'+#########+++##+###
 128. ++++++###+++++++++++++';::;''''++++:+''';;;;;:;:;;:;##++++'''+##########+++#####
 129. ++++++###'+++++'+++''''';::;';''++:'+''';;;;;::::;:;++++++++'+##########++#+####
 130. '++++##+#'+++++'+#'';;''';;::;;''#:'+'';;;;;;::;::;;'#++++++++############+#####
 131. +++++#+##'+++'''++'';;;;''';::;;;;''+';;;;;;;;';:::;;+++++++++##################
 132. ++++++#+#'++++''++'';;;;;'';;;;;;:,,+';;;:;;;;''::::;'++++++++##################
 133. +++#+++##''++''+++'';;;;;;;';;;;;;:'+;;';;;;;;;';;::;;+++++++'+#################
 134. ++++++++#''++''+++'';;;;;;;;;;''+;++'';';;;;;;;;+;::;;+++++++++#################
 135. +++++#+##''+'''++'';;;;;;;;;';''';;''';';;;;;;;:;'';;;'#+++++++#################
 136. ++++++++#+++'''+#';;;;;;;;;;;;;';;;;;'+';;;;;;;;:;;;'';#+++++++#############+###
 137. +++++++#++'''''+#';;;;;;;;;;';;;;;;;;;''';;;;;;:;:;;;;;++++++++#################
 138. ++++++++++''''++#';;;:;:;::;;';;;:;;;;;;';;;;;;;::::;;;'+++++++#################
 139. +#++++++##'++'++#+;;;:::::;;;';'';;;;;;'';;:;;';::;;;;;'+++++++#################
 140. +++++++++#'+''+##+;;;;;;:::;;;;;':;::;;;'';;;;;:;;;'''''+#+++++#################
 141. ++++++++##''+'+#++';;;;;::::;;;;';;;;;;;''';;;:;;;''''''+#+++++#################
 142. ++++++#+#+''''++'+';;;;;;;::;;;'';:;;:::';';;;:;;'''''''+#+++++#################
 143. +++++#++++''''++''';;;;;;;;;;;''+:;;::;;;;;;;:;;::;;;;;;'+#+++++################
 144. +++##++++++''+#@''';;:::;;;;;;;;';;;;;;;;;:;;;;;:::;;;;;;'++++++################
 145. +++++++++++'++###'';;:::;;;;;;;;';;;;:;;;;;'''''';;;;;;;;'++++++################
 146. #+#++++++++++#####+';;:::;;;;;;;';;;::;;:;;;'';;:;;;'''''++#++++################
 147. ##+++++++++++#+++##++';::::::;;;';;;;;;;;;;;;::::'''+'+++++#++++################
 148. +##+++++++#++#++++####+;::::::;;;;;'';;::;;:,:::;'''+'''''+##+++################
 149. ####+++++#++###+'++++###';::::::;':::::;;;::,;;;'+''';;;''+##+++################
 150. ###+++++++#+####+'''+++##++'::::;''::::::::::;''''';;;;;;'++++++################
 151. #+++++++++#######+'';'+++++++';::;':::::::;::::::;;;;;;'''''++++################
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement