daily pastebin goal
93%
SHARE
TWEET

Fix to the "tsMuxeR not found!" error

a guest Jul 28th, 2013 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. build() {
  2.         cd $srcdir/
  3.   install -D -m644 tsmuxer.desktop $pkgdir/usr/share/applications/tsmuxer.desktop
  4.   install -D -m644 tsmuxer.png $pkgdir/usr/share/pixmaps/tsmuxer.png
  5.         install -D -m755 tsMuxerGUI $pkgdir/usr/bin/tsMuxerGUI
  6.         install -m755 -d $pkgdir/usr/bin
  7. }
RAW Paste Data
Top