daily pastebin goal
54%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 30th, 2012 224 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.  Пояснювальна записка
 2.  
 3. Програма дисципліни “Комп’ютерна електроніка” передбачає вивчення теоретичних основ опрацювання інформації електронними обчислювальними пристроями, фізичних основ будови та принципів роботи напівпровідникових приладів та елементної бази радіоелектроніки на їх основі, освоєння основних схемотехнічних рішень радіоелектронних пристроїв  та функціональних вузлів електронної обчислювальної системи.
 4. Мета дисципліни – якісне оволодіння навчальним матеріалом, розвиток логічного технічного мислення, формування вмінь та навиків самостійної та творчої праці, розвиток професійної направленості особистості.
 5. В результаті вивчення курсу студенти повинні:
 6. Знати фізичні явища та характеристики напівпровідникових приладів, їх застосування у схемах комп’ютерної техніки, найпростіші розрахунки та принцип дії цифрових схем, способи їх технічної реалізації; основи електронної схемотехніки; лінійні та нелінійні елементи, а також функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв.
 7. Вміти  аналізувати функціональні та електричні схеми приладів; здійснювати дослідження характеристик та параметрів радіоелементів за допомогою прикладних систем; досліджувати роботу елементів; проводити параметричні та електричні розрахунки радіоелементів.
 8.  
 9.  
 10. 2.Тематичний план
 11.  
 12.  
 13. Назварозділівітем      Кількість годин      
 14.         Всього    Теорет. заняття    Лабор. роботи        Практ. робот. Самост робота          
 15. Вступ.     2       2                                  
 16. Розділ1. Теоретичні основи засобів передачі, збереження та опрацювання інформації. Основи метрології та стандартизації.
 17. Тема1.1. Інформація, фізичні носії інформації. Сигнал. Форми і засоби  відображення та опрацювання інформації.
 18. Тема 1.2.Електричне коло. Елементи електричного кола. Схеми радіоелектроніки.   
 19.  
 20.  
 21. 4
 22.  
 23.  
 24. 10
 25.  
 26.                                            
 27.        
 28.  
 29.  
 30. 2
 31.  
 32.  
 33. 4
 34.  
 35.  
 36.                
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.        
 45.  
 46.  
 47. 2
 48.  
 49.  
 50. 6
 51.  
 52.  
 53.            
 54. Всього по розділу:       16      8                       8          
 55. Розділ 2. Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 56. Тема 2.1.Електропровідність. Провідники і діелектрики. Струм у  напівпровідниках. Напівпровідникові резистори
 57. Тема 2.2.. Електронно-дірковий перехід, напівпровідниковий діод. ВАХ p-n переходу.
 58. Тема 2.3. Транзистор. Біполярний транзистор.
 59. Тема 2.4. Польовий транзистор.
 60. Тема 2.5  4-х шарові напівпровідникові прилади. Оптоелектронна пара.
 61. Тема 2.6. Мінітюаризація.Напівпровідникові інтегральні схеми. Стандарти та типи інтегральних мікросхем.
 62. Тема 2.7. Засоби індикації візуальної інформації.       
 63.  
 64.  
 65. 4
 66.  
 67. 4
 68.  
 69. 10
 70. 10
 71. 4
 72.  
 73.  
 74. 6
 75.  
 76.  
 77. 4      
 78.  
 79.  
 80. 2
 81.  
 82. 2
 83.  
 84. 4
 85. 4
 86. 2
 87.  
 88.  
 89. 4
 90.  
 91.  
 92. 2      
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99. 2
 100. 2      
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107. 2
 108. 2      
 109.  
 110.  
 111. 2
 112.  
 113. 2
 114.  
 115. 2
 116. 2
 117. 2
 118.  
 119.  
 120. 2
 121.  
 122.  
 123. 2          
 124. Всього по розділу:       42      20      4       4       14         
 125. Розділ 3. Основи електронної схемотехніки.  Лінійні та нелінійні елементи імпульсних та цифрових пристроїв.
 126. Тема 3.1. Електричні сигнали. Аналогові та імпульсні сигнали, їх параметри.
 127. Тема 3.2. Лінійне перетворення сигналу. Підсилювачі електричнмих сигналів.
 128. Тема 3.3. Фільтри та аттенюатори, їх класифікація і основні параметри.
 129. Тема 3.4.Нелінійне перетворення сигналу. Пристрої обмеження та формування імпульсних сигналів.
 130. Тема 3.5. Порогові пристрої. Електронні ключі.
 131. Тема 3.6. Логічне перетворення сигналу. Інтегральні схеми логіки.
 132. Тема 3.7. Складні логічні схеми.
 133. Тема 3.8. Генератори сигналів. Автогенератори.
 134. Тема 3.9. Генератори імпульсів. Мультивібратор.
 135. Тема 3.10. Блокінг-генератор.
 136. Тема 3.11. Генератори лінійнозалежних струму і напруги.
 137. Тема 3.12  Селекція імпульсів.
 138. Тема 3.13. Тригери.
 139. Тема 3.14. Джерела живлення.
 140.  
 141.  
 142. 4
 143.  
 144. 8
 145.  
 146. 6
 147.  
 148. 10
 149.  
 150. 6
 151. 4
 152.  
 153. 6
 154. 4
 155. 10
 156. 6
 157. 4
 158.  
 159. 4
 160. 10
 161. 8
 162.        
 163.  
 164.  
 165. 2
 166.  
 167. 4
 168.  
 169. 2
 170.  
 171. 4
 172.  
 173. 2
 174. 2
 175.  
 176. 2
 177. 2
 178. 6
 179. 4
 180. 2
 181.  
 182. 2
 183. 6
 184. 4
 185.        
 186.  
 187.  
 188.  
 189.  
 190.  
 191.  
 192. 2
 193.  
 194. 4
 195.  
 196. 2
 197.  
 198.  
 199.  
 200.  
 201. 2
 202.  
 203.  
 204.  
 205.  
 206. 2
 207.        
 208.  
 209.  
 210.  
 211.  
 212. 2
 213.  
 214.  
 215.  
 216.  
 217.  
 218.  
 219.  
 220.  
 221. 2
 222.  
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229. 2      
 230.  
 231.  
 232. 2
 233.  
 234. 2
 235.  
 236. 2
 237.  
 238. 2
 239.  
 240. 2
 241. 2
 242.  
 243. 2
 244. 2
 245. 2
 246. 2
 247. 2
 248.  
 249. 2
 250. 2
 251. 2          
 252. Всього по розділу        92      44      12      6       28         
 253. Розділ 4. Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв.
 254. Тема 4.1. Основні операційні елементи обчислювальної техніки.
 255. Тема 4.2. Лічильники.
 256. Тема 4.3. Регістри.
 257. Тема 4.4. Суматори.
 258. Тема 4.5. Дешифратори та шифратори.
 259. Тема  4.6. Розподільники і комутатори.
 260. Тема 4.7. Аналого-цифровий та цифрово-аналоговий перетворювачі.
 261. Тема 4.8. Цифровий компаратор.
 262. Тема 4.9. Елементи пам’яті. Основні типи та стандарти пам'яті ЕОМ.
 263. Тема 4.10. Огляд особливостей технічних засобів сучасних комп'ютерних систем.
 264. Контрольна робота.     
 265.  
 266. 8
 267.  
 268. 9
 269. 7
 270. 5
 271. 7
 272. 5
 273. 5
 274.  
 275. 5
 276. 8
 277.  
 278. 5
 279.  
 280. 1      
 281.  
 282. 4
 283.  
 284. 4
 285. 2
 286. 2
 287. 2
 288. 2
 289. 2
 290.  
 291. 2
 292. 4
 293.  
 294. 3
 295.  
 296. 1      
 297.  
 298.  
 299.  
 300. 2
 301. 2
 302.  
 303. 2
 304.  
 305.        
 306.  
 307.  
 308.  
 309.  
 310.        
 311.  
 312. 4
 313.  
 314. 3
 315. 3
 316. 3
 317. 3
 318. 3
 319. 3
 320.  
 321. 3
 322. 4
 323.  
 324. 2
 325.  
 326.            
 327. Всього по розділу        65      28      6               31         
 328. Підсумкове заняття.    1       1                                  
 329. Всього по дисципліні  216     101     22      10      83       
 330.  
 331. 3. Зміст дисципліни
 332.  
 333. Вступ.
 334. Мета і завдання курсу. Інформація та інформаційні процеси. Історія розвитку засобів опрацювання та збереження інформації. Комп'ютер, історія розвитку комп'ютерної техніки.
 335.  
 336. Розділ1. Теоретичні основи засобів передачі, збереження та опрацювання інформації. Основи метрології та стандартизації.
 337.  
 338. Тема 1.1 Інформація, фізичні носії інформації. Сигнал. Форми і засоби  відображення та опрацювання інформації.
 339. Інформація, види інформації. Носії інформації, сигнал. Кодування інформації.Аналогове та цифрове представлення інформації. Двійковий запис цифрової інформації, кількість інформації.                                       Логічні величини та логічні операції. Основні формули алгебри логіки. . Логічний елемент.
 340.        
 341. Тема 1.2.  Електричне коло. Елементи електричного кола. Схеми радіоелектроніки.
 342. Електричне коло, елементи, що складають електричне коло, лінійні та нелінійні елементи кола. Схеми радіоелектронних пристроїв, структурна, функціональна, принципова, монтажна схеми.  Основні параметри і характеристики електричного кола. Вольтамперна, амплітудна, амплітудночастотна, фазочастотна і перехідна характеристики.
 343.  
 344.   Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 345.  
 346. Тема 2.1. Провідники і діелектрики. Струм у напівпровідниках. Напівпровідникові резистори.
 347. Використання властивостей провідників і діелектриків для виготовлення радіодеталей, резистори, конденсатори, індуктивності. Струм у напівпровідниках. Напівпровідникові резистори, терморезистор, фоторезистор, варистор. Типи та номінали радіоелементів, їх стандарти.
 348.  
 349. Тема 2.2.Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий  діод. ВАХ електронно-діркового переходу.
 350. Фізичні процеси, що проходять у електронно-дірковому переході, потенціальний бар'єр. ВАХ p-n переходу. Напівпровідниковий діод, типи діодів, області їх використання. Напівпровідникові основі p-n переходу, світлодіод, фотодіод, варікап. Зворотнє вмикання діоду, електричний пробій, стабілітрон. Типи та номінали радіоелементів, їх стандарти. . Класифікація напівпровідникових діодів, типи та маркування
 351.  
 352. Практична робота №-1. Визначення характеристик та параметрів напівпровіднико-вих діодів з використанням довідкової літератури
 353.  
 354.  
 355. Тема 2.3. Транзистор. Біполярний транзистор.
 356. Транзистор, будова та принцип роботи. Схеми вмикання біполярного транзистора, особливості та вольт-амперні характеристики різних схем вмикання транзистора.
 357. Типи біполярних транзисторів, їх класифікація, області застосування, маркування.
 358.  
 359. Практична  робота №-2. Визначення характеристик та параметрів біполярних транзисторів з використанням довідкової літератури
 360.  
 361. Тема 2.4 Польовий  транзистор.
 362. МДН структура, польовий ефект, польовий транзистор. Польовий транзистор з керуючим p-n переходом, польовий транзистор з ізольованим затвором. Схеми вмикання, ВАХ-ки. Типи та класифікація польових транзисторів, маркування.
 363.  
 364. Тема 2.5. 4-х шарові напівпрвідникові прилади. Оптоелектронні пари. Поняття про функціональну мікроелектроніку.
 365.         4-х шарова напівпровідникова структура, тиристор, принцип роботи. Оптоелектронні пари, резисторний, діодний, транзисторний та тиристорний оптрони. Основні поняття про магнітоелектроніку, кріоелектроніку та акустоелектроніку.
 366.  
 367. Тема 2.6. Мінітюаризація. Інтегральні схеми. Стандарти та типи інтегральних схем.
 368. Мінітюаризація. Степінь інтеграції. Інтегральні схеми, великі та надвеликі інтегральні схеми. Багатоемітерні транзистори в інтегральних схемах ТТЛ типу. Інтегральні схеми з доповнюючими МОН транзисторами.  Стандарти та типи інтегральних схем. Типи корпусів та маркування.
 369.  
 370. Тема 2.7. Засоби індикації візуальної інформації.
 371. Електронно-променеві трубки. Світлодіодні індикатори. Рідкокристалічні індикатори. Плазмові екрани. Газорозрядні індикатори. Особливості будови сучасних типів електронно-променевих трубок та плазмових панелей.
 372.  
 373. Розділ 3. Основи електронної схемотехніки.  Лінійні та нелінійні елементи імпульсних та цифрових пристроїв.
 374.  
 375. Тема 3.1. Електричні сигнали. Аналогові і імпульсні сигнали, їх параметри.
 376. Аналогові та імпульсні сигнали. Спектр, динамічний діапазон, тривалість сигналу. Параметри імпульсів.             Практичне визначення параметрів імпульсу.
 377.  
 378. Тема 3.2. Лінійне перетворення сигналу.Підсилювачі електричних сигналів.
 379. Лінійне перетворення електричного сигналу. Підсилювачі сигналів, їх типи, класифікація та основні параметри. Операційні підсилювачі. Інтегральні схеми операційних підсилювачів (ІСОП). Варіанти схем вмикання ІОСП. Основні типи  ІСОП, їх класифікація, маркування, типи корпусів.
 380. Практична робота №-3. Визначення характеристик та параметрів аналогових ІМС з використанням довідкової літератури
 381.  
 382. Тема 3.3. Селекція електричних сигналів. Фільтри та аттенюатори, їх класифікація і основні параметри.
 383. Селекція електричного сигналу. Основні типи електричних фільтрів, їх призначення, схеми побудови та процеси, що в них відбуваються. Подільники сигналу, основні типи та їх характеристики.. Практичний розрахунок фільтру сигналів.
 384. Лабораторна робота №1.  Дослідження роботи фільтрів типу  “К”.
 385.  
 386. Тема 3.4.Нелінійне перетворення сигналу. Імпульсні пристрої.
 387. Нелінійне перетворення електричного сигналу. Амплітудні обмежувачі. Схеми формування та затримки сигналу, інтегруючі та диференціюючі кола. . Інтегратори та диференціатори на ІС ОП.
 388.  
 389. Тема 3.5.Порогові пристрої. Електронні ключі
 390. Тригер Шмітта, компаратор. Ключ. Діодний та транзисторний ключі. Насичені та ненасичені ключі. Інтегральні схеми імпульсних пристроїв.Основні типи та маркування інтегральних схем імпульсних пристроїв.
 391.  
 392.  Лабораторна робота№-2. Дослідження ключів на БТ.
 393.  
 394. Тема 3.6. Логічне перетворення сигналу. Інтегральні схеми логіки.
 395. Статичний тригер. Схеми АБО. Схеми АБО-НЕ, І, І-НЕ. Основні типи та маркування інтегральних схем логіки АБО, АБО-НЕ, І, І-НЕ.
 396.  
 397. Тема 3.7. Складні логічні схеми.
 398. Резисторно-транзисторні і діодно-транзисторні логічні схеми. Логіка з безпосереднім зв'язком. Схеми, що виключають АБО, НЕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Основні типи та маркування інтегральних схем логіки, що виключають АБО, НЕ.
 399.  
 400. Практична робота №-4. Визначення характеристик та параметрів логічних ІМС з використанням довідкової літератури
 401.  
 402. Тема 3.8. Генератори сигналу. Автогенератори.
 403. Загальна структура і типи генераторів сигналу. Режими роботи генератора. Типи автогенераторів. Робота автогенератора гармонійних коливань на аперіодичному підсилювачі.
 404.  
 405. Тема 3.9. Генератори імпульсів. Мультивібратор
 406.         Релаксаційні коливання. Режими роботи генераторів релаксаційних коливань. Чекаючий режим, режим поділу частоти, автоколивальний режим та режим синхронізації. Мультивібратор на аперіодичному підсилювачі. Схеми мультивібраторів на біполярних транзисторах і інтегральних схемах логіки.  Розрахунок параметрів елементів схеми мультивібратора на дискретних елементах..
 407.  
 408. Лабораторна робота № 3. Дослідження роботи мультивібратора на дискретних елементах.
 409.  
 410. Тема 3.10. Блокінг-генератор.
 411.         Трансформаторний підсилювач, блокінг-генератори. Функціональне призначення блокінг-генератора в радіоелектронних пристроях..
 412.  
 413. Тема 3.11. Генератори лінійнозалежного сигналу.
 414.         Генератори лінійнозалежного струму та лінійнозалежної напруги Функціональне призначення генераторів лінійнозалежного струму і лінійнозалежної напруги в радіоелектронних пристроях..
 415.  
 416. Тема 3.12. Селекція імпульсів.
 417. Кола вибору імпульсів. Амплітудні селектори та часові селектори.
 418.  Робота схеми селектора синхроімпульсів на біполярному транзисторі.
 419.  
 420. Тема 3.13. Тригери.
 421. Тригери на транзисторах. Асинхронний та синхронний RS тригери. RSC, D, T, JK-тригери. Схеми тригерів на дискретних елементах і  з використанням інтегральних мікросхем логіки.
 422.  Функціональне призначення тригерів в радіоелектронних пристроях..
 423.  
 424. Лабораторна робота №  4. Дослідження роботи тригера на дискретних елементах.
 425.  
 426. Тема 3.14. Джерела живлення.
 427. Первинні та вторинні джерела живлення радіоелектронних пристроїв. Випрямлячі та згладжуючі фільтри. Стабілізатори струму і напруги. Імпульсні джерела живлення. Інтегральні схеми стабілізаторів струму і напруги та задаючих генераторів імпульсних джерел живленн Розрахунок випрямляча змінного струму за заданими параметрами з використанням довідкової літератури.
 428.  
 429. Практична робота № 5. Розрахунок параметричного стабілізатора напруги.
 430.  
 431. Лабораторна робота №5. Проектування та аналіз роботи схем з використанням напівпровідникових  діодів.
 432.  
 433. Лабораторна робота №6. Проектування та аналіз роботи схем включення транзисторів.
 434.  
 435. Лабораторна робота №7. Проектування та аналіз роботи схем інтегруючих та диференціюючих ланок.
 436.  
 437. Лабораторна робота №8.Проектування та аналіз роботи схем діодних обмежувачів.
 438. Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв.
 439.  
 440. Тема 4.1. Основні операційні елементи обчислювальної техніки.
 441.         Структура будови арифметичного пристрою. Основні операційні елементи обчислюваної системи. Структура будови та основні функціональні вузли ЕОМ.
 442.  
 443. Тема 4.2. Лічильники.  
 444. Асинхронні та синхронні лічильники. Реверсивний лічильник. Недвійкові лічильники. Інтегральні схеми лічильникі Основні типи інтегральних мікросхем лічильників, їх маркування.
 445.  
 446. Лабораторна робота № 9. Дослідження роботи схем лічильників.
 447.  
 448. Тема 4.3. Регістри.
 449. Паралельний регістр. Послідовний регістр. Інтегральні схеми регістрів.
 450.  Основні типи інтегральних мікросхем регістрів, їх маркування.
 451.  
 452. Лабораторна робота № 10. Дослідження роботи регістра.
 453.  
 454. Тема 4.4. Суматори.
 455. Напівсуматор. Повний суматор. Інтегральні схеми суматорів. Основні типи інтегральних мікросхем суматорів, їх маркування.
 456.  
 457. Тема 4.5. Дешифратори та шифратори.
 458. Перетворювачі кодів (шифратори та дешифратори). Лінійний дешифратор. ІС дешифраторів. Шифратор. Інтегральні схеми шифраторів. Основні типи інтегральних мікросхем шифраторів і дешифраторів, їх маркування.
 459.  
 460. Лабораторна робота №11. Дослідження дешифратора.
 461.  
 462. Тема  4.6. Розподільники і комутатори.
 463. Комутатори. Мультиплексори. Інтегральні схеми мультиплексорів. Основні типи інтегральних мікросхем лічильників, їх маркування.
 464.  
 465. Тема 4.7. Аналого-цифровий та цифро-анaлоговий перетворювачі.
 466. Цифро-аналоговий перетворювач. Аналого-цифровий перетворювач.Основні типи інтегральних мікросхем АЦП і ЦАП, їх маркування.
 467.  
 468. Тема 4.8. Цифровий компаратор.
 469. Порівняння двійкових чисел. Цифровий компаратор.  Основні типи інтегральних мікросхем цифрових компараторів, їх маркування.
 470.  
 471. Тема 4.9. Елементи пам’яті. Основні типи та стандарти пам'яті ЕОМ.
 472.         Запам'ятовуючі пристрої. Постійний запам'ятовуючий пристрій. Оперативвний запам'ятовуючий пристрій. Типи оперативної пам'яті. Інтегральні схеми елементів пам’яті. Основні типи інтегральних мікросхем пам'яті, їх маркування.
 473.  
 474. Тема 4.10. Огляд особливостей технічних засобів сучасних комп'ютерних систем.
 475. Огляд особливостей технічних засобів сучасних комп'ютерних систем.
 476.        
 477.         ОКР на тему: “ Генератори”
 478. Рекомендована література:
 479.  
 480. В.А. Прянишников. Электроника.: Курс лекций. – СП.: Корона,1998.
 481. В.М. Сисоєв. Основи радіоелектроніки: Підручник для учнів проф.-техн. Закладів освіти. - К. Техніка, 2001.
 482. М.В. Анисимов. Елементи електронної апаратури та їх застосування: Навч . посібник. – Київ , Вища школа, 1997
 483. Д.Ф. Колонтаевский. Радиоэлектроника. – М.: В.Ш. 1988.
 484. С. Мюллер. Модернизация и ремонт ПК.- Киев, 1999.
 485. Ю.А. Браммер. Импульсная техника,  – М.: В.ш, 1985.
 486.        
 487.         Додаткова література:
 488.  М. Мэндл. 200 избранных схем электроники: Пер. с англ. 2-е изд., - М.: Мир, 1985.
 489. Полупроводниковые приборы. Диоды. Справочник. (Я.В. Якубовский и другие). -  М.: Радио и связь, 1988
 490. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник. (Я.В. Якубовский и другие). -  М.: Радио и связь, 1989
 491. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник. (Я.В. Якубовский и другие). -  М.: Радио и связь, 1990
 492.    Перелік тем для самостійного  опрацювання
 493.  
 494.  
 495.  
 496. №п/п       
 497. Назва розділів тем та їх зміст
 498. К-сть
 499. год 
 500. Література
 501.            
 502.  
 503.  
 504.  
 505. 1      
 506. Розділ №1. Теоретичні основи засобів передачі, збереження та опрацювання інформації.
 507. Тема 1.1. Інформація.Фізичні носії інформації.
 508. Основні формули алгебри логіки. . Логічний елемент.
 509.        
 510.  
 511.  
 512. 2
 513.        
 514. Л.6   ст.30-38          
 515.  
 516.  
 517.  
 518.  
 519. 2      
 520. Розділ№1. Теоретичні основи засобів передачі, збереження та опрацювання інформації.
 521. Тема 1.2.Електричне коло.
 522. Основні параметри і характеристики електричного кола. Вольтамперна, амплітудна, амплітудночастотна, фазочастотна і перехідна характеристики.
 523.        
 524.  
 525.  
 526. 6       Л.1  ст.8-14    
 527.  
 528.  
 529. 3       Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 530. Тема 2.1. Провідники і діелектрик
 531. Типи та номінали радіоелементів, їх стандарти.  
 532.  
 533. 2      
 534. Л.3  ст 1-12    
 535.  
 536.  
 537. 4       Розділ 2. Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 538. Тема 2.2. Електронно-дірковий перехід.
 539. Класифікація напівпровідникових діодів, типи та маркування
 540.        
 541.  
 542. 2
 543.         Л-1  ст 25-29           
 544.  
 545.  
 546. 5       Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 547. Тема 2.3 Транзистор. Біполярний транзистор.
 548. Типи біполярних транзисторів, їх класифікація, області застосування, маркування
 549.        
 550.  
 551.  2      Л1 ст45-50      
 552.  
 553.  
 554. 6       Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 555. Тема 2.4 Польовий  транзистор
 556. Типи та класифікація польових транзисторів, маркування 
 557.  
 558. 2      
 559. Л1  ст55-60     
 560.  
 561.  
 562. 7       Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв
 563. Тема 2.5. 4-х шарові напівпрвідникові прилади
 564. Основні поняття про магнітоелектроніку, кріоелектроніку та акустоелектроніку      
 565.  
 566. 2       Л3   ст70-75    
 567.  
 568.  
 569. 8
 570.  
 571.         Розділ 2.Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 572. Тема 2.6 Мінітюаризація. Інтегральні схеми
 573. Стандарти та типи інтегральних схем. Типи корпусів та маркування.       
 574.  
 575. 2          Л3   ст158-160       
 576.  
 577.  
 578.      9  Розділ 2. Фізичні основи будови та принципи роботи  елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 579. Тема 2.7. Засоби індикації візуальної інформації
 580. Особливості будови сучасних типів електронно-променевих трубок та плазмових панелей  
 581.  
 582. 2       Л3   ст1115-120         
 583.  
 584. 10      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки.  
 585. Тема 3.1. Електричні сигнали
 586. Практичне визначення параметрів імпульсу  
 587. 2       Л6   ст 8-9     
 588.  
 589.  
 590. 11      Розділ 3.Основи електронної схемотехніки
 591. Тема 3.2. Лінійне перетворення сигналу
 592. Основні типи  ІСОП, їх класифікація, маркування, типи корпусів      
 593.  
 594. 2      
 595. Л6   ст 8-9     
 596.  
 597. 12      Розділ 3. .Основи електронної схемотехніки
 598. Тема 3.3. Селекція електричних сигналів.
 599. Практичний розрахунок фільтру сигналів      
 600. 2       Л6   ст 8-9     
 601.  
 602. 14      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки
 603. Тема 3.4.Нелінійне перетворення сигналу
 604. Інтегратори та диференціатори на ІС ОП.       
 605. 2       Л1 ст 35-40     
 606.  
 607.  
 608. 15      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки
 609. Тема 3.5.Порогові пристрої. Електронні ключі
 610. Основні типи та маркування інтегральних схем імпульсних пристроїв.   
 611.  
 612. 2       Л1  ст 75-80    
 613.  
 614.  
 615. 16      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки
 616. Тема 3.6. Логічне перетворення сигналу.
 617. Основні типи та маркування інтегральних схем логіки АБО, АБО-НЕ, І, І-НЕ.     
 618.  
 619. 2       Л6  ст 112-114          
 620.  
 621.  
 622. 17      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки
 623. Тема 3.7. Складні логічні схеми.
 624. Основні типи та маркування інтегральних схем логіки, що виключають АБО, НЕ.      
 625.  
 626. 2      
 627.  Л 6  ст115-120         
 628.  
 629. 18      Розділ 3.Основи електронної схемотехніки
 630. Тема 3.8. Генератори сигналу. Автогенератори
 631. Робота автогенератора гармонійних коливань на аперіодичному підсилювачі.      
 632.  
 633. 2      
 634.  Л 6  ст180-185         
 635.  
 636.  
 637. 19      Розділ 3. .Основи електронної схемотехніки
 638. Тема 3.9. Генератори імпульсів.
 639. Розрахунок параметрів елементів схеми мультивібратора на дискретних елементах..  
 640. 2        Л 6  ст240-245         
 641.  
 642.  
 643. 20      Розділ 3. Основи електронної схемотехніки
 644. Тема 3.10. Блокінг-генератор.
 645. Функціональне призначення блокінг-генератора в радіоелектронних пристроях   
 646.  
 647. 2        Л 6  ст206-215         
 648.  
 649.  
 650. 21      Розділ 3. .Основи електронної схемотехніки
 651. Тема 3.11. Генератори лінійнозалежного сигналу.
 652. Функціональне призначення генераторів лінійнозалежного струму і лінійнозалежної напруги в радіоелектронних пристроях..       
 653.  
 654. 2      
 655.  Л 6  ст225-230         
 656.  
 657.  
 658. 22      Розділ 3. .Основи електронної схемотехніки
 659. Тема 3.12. Селекція імпульсів
 660. Робота схеми селектора синхроімпульсів на біполярному транзисторі.  
 661. 2        Л 6  ст311-315         
 662.  
 663.  
 664. 23      Розділ 3. .Основи електронної схемотехніки
 665. Тема 3.13 Тригери.
 666. Функціональне призначення тригерів в радіоелектронних пристроях..    
 667.  
 668. 2      
 669.  
 670. Л1  ст 132-135          
 671.  
 672.  
 673. 24      Розділ 3..Основи електронної схемотехніки
 674. Тема 3.14. Джерела живлення.
 675. Розрахунок випрямляча змінного струму за заданими параметрами з використанням довідкової літератури.  
 676. 2       Л1  ст 380-385          
 677.  
 678.  
 679. 25      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв.
 680. Тема 4.1. Основні операційні елементи обчислювальної техніки
 681. Структура будови та основні функціональні вузли ЕОМ.      
 682.  
 683. 4        Л 6  ст90-95           
 684.  
 685.  
 686. 26      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв.
 687. Тема 4.2. Лічильники
 688. Основні типи інтегральних мікросхем лічильників, їх маркування. 
 689.  
 690. 3       Л 6  ст275-280          
 691.  
 692.  
 693. 27      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 694. Тема 4.3 Регістри
 695. Основні типи інтегральних мікросхем регістрів, їх маркування.     
 696.  
 697. 3       Л 6  ст282-285          
 698.  
 699.  
 700. 28      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 701. Тема 4.4. Суматори.
 702. Основні типи інтегральних мікросхем суматорів, їх маркування.     
 703.  
 704. 3        Л 6  ст292-293         
 705.  
 706.  
 707.  
 708. 29      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 709. Тема 4.5. Дешифратори та шифратори
 710. Основні типи інтегральних мікросхем шифраторів і дешифраторів, їх маркування
 711.        
 712.  
 713.  
 714. 3       Л 6  ст285-287          
 715.  
 716.  
 717. 30      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 718. Тема  4.6. Розподільники і комутатори
 719. Основні типи інтегральних мікросхем лічильників, їх маркування  
 720.  
 721. 3       Л 6  ст290-293          
 722.  
 723.  
 724. 31      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 725. Тема 4.7. Аналого-цифровий та цифро-анaлоговий перетворювачі
 726. Основні типи інтегральних мікросхем АЦП і ЦАП, їх маркування.                                               
 727.  
 728. 3        Л 1  ст 280-290        
 729.  
 730.  
 731. 32      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 732. Тема 4.8. Цифровий компаратор.
 733. Основні типи інтегральних мікросхем цифрових компараторів, їх маркування       
 734.  
 735. 3        Л 6  ст290-293         
 736.  
 737.  
 738. 33      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 739. Тема 4.9. Елементи пам’яті. Основні типи та стандарти пам'яті ЕОМ.
 740. Основні типи IC пам'яті, їх маркування    
 741.  
 742. 4        Л 6  ст305-310         
 743.  
 744.  
 745. 34      Розділ 4 Функціональні вузли цифрових та імпульсних пристроїв
 746. Тема 4.10. Огляд особливостей технічних засобів сучасних комп'ютерних систем.
 747. Огляд особливостей технічних засобів сучасних комп'ютерних систем    
 748.  
 749. 2        Л 61 ст390     
 750.         Всього    83
RAW Paste Data
Top