SHARE
TWEET

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

hs8tv Jun 18th, 2019 (edited) 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                                                                 นาย ปกรณ์ ทวีผล
 2.                                                                                                 373/1 ม.3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
 3.                                                                                                 จังหวัด นครศรีธรรมราช โทร 063-9544615
 4.  
 5.                                                          20 มิถุนายน 2562
 6.  
 7. เรียน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
 8.  
 9.      เนื่องจากข้าพเจ้า นายปกรณ์ ทวีผล  เป็นลูกจ้างของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 998/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-495-7777 ได้รับมอบหมายให้มาปฎิบัติหน้าที่    ณ.บ้านเลขที่ 408 หมู่ 3  ต.ร่อนพิบูลย์  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 80130  โดยให้ทำงานแบ่งเป็น 3 เวลาในช่วง 1 วัน ตามตารางการปฎิบัติหน้าที่ ได้รับเงินเดือนและค่าล่วงเวลา จนกระทั้งนายจ้าง มีหนังสือเลิกจ้าง  โดยให้เหตุผลว่ามีแผนการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ ในระบบแอนะล็อคของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และให้พ้นสภาพในวันที่ 16 มิถุนายน 2561  ทำให้ข้าพเจ้า ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการทางอาญากับนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยึดตามคำพิพากษาศาลแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในส่วนประเด็นนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยพิเศษการเลิกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่ายหรือการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี่สำหรับการทำงาน และในประเด็นอื่นๆที่ท่านเห็นควรพิจารณา เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อความยุติรรมของลูกจ้างต่อไป
 10.     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 11.  
 12.                                                       ด้วยความเคารพและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
 13.  
 14.                                                                                           ..............................
 15.                                                                                                 นาย ปกรณ์ ทวีผล
 16.  
 17. ลงรับ.........................
 18. เมื่อวันที่......................
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top