Advertisement
Chris2o2

Најголем збир на делители

Nov 24th, 2022
585
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.75 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Од стандарден влез се чита еден природен број n. Меѓу природните броеви помали од n, да се најде оној чиј што збир на делителите е најголем. Во пресметувањето на збирот на делителите на даден број, да не се зема предвид самиот број.
 3. */
 4. #include<stdio.h>
 5. int main () {
 6.  
 7.     int n,i,j,sum,max=0,broj;
 8.     scanf("%d", &n);
 9.    
 10.     for(i=2;i<n;i++){
 11.         sum=0;
 12.         for(j=1;j<i;j++){
 13.             if(i%j==0){
 14.             sum+=j;
 15.         }
 16.     }
 17.     if(max<sum){
 18.         max=sum;
 19.         broj=i;
 20.     }
 21.     }
 22.    
 23.     printf("%d", broj);
 24.  
 25.     return 0;
 26. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement