SHARE
TWEET

123OSUNIX

a guest Apr 23rd, 2019 101 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Започнување со работа под UNIX
 2. Вовед
 3. За да се поврзете на UNIX серверот, каде што ќе ги извршувате задачите зададени на лабораториски вежби, потребно е да имате SSH клиент кој што ќе ви овозможи поврзување на серверот. Улогата на SSH клиент во нашиов случај ќе ја игра слободната и open source апликација за терминален емулатор, PuTTY. Апликацијата може да ја преземете од овој линк.
 4. Откако ќе ја стартувате, поврзувањето е многу едноставно: потребно е во полето Host Name (or IP Address) да внесете: os.finki.ukim.mk и со притискање на копчето Open се поврзувате на серверот.
 5. Секој студент има своја сметка на овој сервер, така што веднаш кога ќе се поврзете со серверот ви се појавува барање за најава.
 6. login as:
 7. Секој студент се најавува со сопственото корисничко име и лозинка кои ги користи и за сите останати сервиси на ФИНКИ (корисничко име: индекс и соодветната лозинка).
 8. login as: 123456
 9. 123456@os.finki.ukim.mk’s password:
 10. Корисникот  добива дозвола за работа со  точно  испишување  на  својата  лозинка,  при што внесените знаци не се прикажуваат на екранот. Во случај на погрешна лозинка, се испишува порака:  
 11. Access denied
 12. Секогаш кога успешно ќе се најавите на системот се наоѓате во вашиот именик (home directory) кој претставува ваша локација во датотечниот систем. Се додека имате кориснички број на системот и вашиот именик не се менува. Обично корисничките именици се групирани во еден именик, а начинот на организација може да варира од еден систем до друг.  
 13. Одјавување од системот се врши со наредбата:  
 14. exit
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19. Задачи за на час
 20. 1.  Напишете команда со која ќе ја прочитате помошната документација за командите ls, pwd и cd.  
 21. Команда:
 22. $ man ls
 23. $ man pwd
 24. $ man ls
 25. Или $ help за сите.
 26.  
 27. 2.  Напишете команда со која ќе добиете информација кој сé е најавен на системот.  
 28. Команда:
 29.  $ w
 30.  
 31. 3.  Напишете команда со која ќе го отпечатите денешниот датум во формат dd.mm.yyyy
 32. Команда:
 33. $ date "+%d.%m.%y"
 34.  
 35. 4.  Да се креира именик OS_Lab4.
 36. Команда:
 37.  $ mkdir OS_Lab4
 38.  
 39. 5.  Да се проверат привилегиите на именикот и истите да се сменат доколку не се следниве: право на читање, запишување и извршување да имате само вие, групата да има само привилегии за читање, а останатите да немаат никаков пристап.
 40. Команда:
 41. $ ls -l
 42. $ chmod 700 OS_Lab4  //first digit is OWNER, second is GROUP, third OTHERS.
 43.  
 44.  
 45. 6.  Креирајте датотека telefoni.txt и пополнете ја со неколку телефонски броеви.  
 46. Команда:
 47. $ nano telefoni.txt         //vo editiorot pisuvame broevi pa so ctrl+x se gasi editor
 48. Ili
 49. $cat > telefoni.txt
 50. 123241241
 51. 412412412
 52. 31231231
 53.     32321331        //I so ctrl + d se zatvora datotekata.
 54.  
 55. 7.  Креирајте уште една датотека kolegi.txt и пополнете ја со имињата на неколку ваши колеги.
 56. Команда:
 57. $ nano kolegi.txt
 58.  
 59.  
 60. 8.  Прикажи ги првите 2 и последните 3 реда од датотеката telefoni.txt.
 61. Команди:
 62. $ head -2 telefoni.txt
 63. $ tail -3 telefoni.txt
 64.  
 65.  
 66. 9.  Да се ископира датотеката kolegi.txt од HOME именикот во именикот OS_Lab4 и да се преименува во moja.txt.
 67. Команда:
 68. $ cp kolegi.txt OS_Lab4/moja.txt
 69.  
 70.  
 71. 10. На екран да се испише содржината на датотеката moja.txt.
 72. Команда:
 73. $ cd OS_Lab4
 74. $ cat moja.txt
 75.  
 76.  
 77. 11. Излистајте ја содржината на датотеката /etc/passwd со командата more. Команда:
 78. $ ls | more /etc/passwd
 79.  
 80. 12. Влезете во именикот /etc и ископирајте ја датотеката passwd во претходно креираниот именик OS_Lab4, со ново име mypasswd.
 81. Команда:
 82. $ cd etc
 83. $ cp passwd ..153147/OS_Lab4/mypasswd
 84. ili
 85. $ cp etc/passwd  home/153147/OS_Lab4/mypasswd
 86. Ili
 87. $ cp etc/passwd ..153147/OS_Lab4/mypasswd
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93. 13. Излистајте ја содржината на тековниот именик, на тој над него (неговиот родител) и на именикот OS_Lab4 истовремено.
 94. Команда:
 95. $ ls . .. /home/153147/OS_Lab4
 96. Ili
 97. $ ls *              //za da gi izlistame site datoteki
 98.  
 99.  
 100. 14. Креирајте именик vezba во домашниот именик, а потоа уште два именика sub1 и sub2 во него и произволни датотеки во секој од имениците.
 101. Команда:
 102. $ mkdir vezba
 103. $ cd vezba
 104. $ mkdir sub1
 105. $ mkdir sub2
 106. $ cd sub1
 107. $ nano 1.txt
 108. $ nano 2.txt
 109. $ cd ..
 110. $ cd sub2
 111. $ nano 3.txt
 112. $ nano 4.txt
 113.  
 114. 15. Ископирајте ги сите датотеки од вашиот именик во именикот vezba и во именикот sub1.  
 115. Команда:
 116. $ cp -r OS_Lab4/* vezba/
 117. $ cp *.txt vezba
 118. $ cp -r OS_Lab4/* vezba/sub1
 119. $ cp *.txt sub1
 120.  
 121. 16. Излистајте го вашиот именик и избришете ја датотеката telefoni.txt.  
 122. Команда:
 123. $ ls
 124. $ rm telefoni.txt
 125.  
 126. 17. Избришете сé што се наоѓа во именикот vezba и сите негови подименици.
 127. Команда:
 128.  
 129.  
 130. 18. Преместете ги сите датотеки од еден именик во друг кои не се наоѓаат на исто ниво во хиерархијата.
 131. Команда:
 132.  
 133.  
 134. 19. Направете два именици кои во себе ќе имаат по една датотека во вашиот home именик. Влезете во првиот од нив и пробајте од таму да се избрише вториот именик.
 135. Команда:
 136.  
 137. 20. На произволна датотека сменете ѝ ги привилегиите така што секој вид на корисник може само да ја чита датотеката.
 138. Команда:
 139.  
 140. 21. На произволна датотека сменете ѝ ги привилегиите со помош на окталниот аргумент во chmod, така што корисникот може да прави сé, од групата може да ја читаат и да запишуваат, а останатите немаат никакви привилегии.
 141. Команда:
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top