daily pastebin goal
63%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 7th, 2013 41 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /********************************************************************************
 2. *********************************************************************************
 3.                         COPYRIGHT (c)   2004 BY ROCK-CHIP FUZHOU
 4.                                 --  ALL RIGHTS RESERVED  --
 5.  
 6. File Name:  flash.h
 7. Author:     XUESHAN LIN
 8. Created:    1st Dec 2008
 9. Modified:
 10. Revision:   1.00
 11. ********************************************************************************
 12. ********************************************************************************/
 13. #ifndef _FLASH_H
 14. #define _FLASH_H
 15.  
 16. //1¿ÉÅäÖòÎÊý
 17. #define     DUAL_PLANE      //¶¨ÒåÊÇ·ñʹÄÜDUAL PLANE
 18. //#define     INTERLEAVE      //¶¨ÒåÊÇ·ñʹÄÜInterleave
 19.  
 20. #define         MAX_FLASH_NUM                   4                                   /*×î´óÖ§³ÖµÄFLASHÊý*/
 21. #define     MAX_REFLESH_LOG     10                      //¶¨ÒåÐèÒª¸üеĵØÖ·¼Ç¼Êý
 22. #define     DATA_LEN            (8192*2/4)              //Êý¾Ý¿éµ¥Î»word
 23. #define     SPARE_LEN           (256*2/4)               //УÑéÊý¾Ý³¤¶È
 24. #define     PAGE_SIZE           (DATA_LEN+SPARE_LEN)    //ÿ¸öÊý¾Ýµ¥Î»µÄ³¤¶È
 25.  
 26. #define     CHIP_SIGN               0x37324B52              //RK28 0x37324B52
 27.  
 28. /*******************************************************************
 29. ºê³£Êý¶¨Òå
 30. *******************************************************************/
 31.  
 32.  
 33. /*******************************************************************
 34. ³§ÉÌID±àÂë
 35. *******************************************************************/
 36. #define     SAMSUNG             0x00            //ÈýÐÇSAMSUNG
 37. #define     TOSHIBA             0x01            //¶«Ö¥TOSHIBA
 38. #define     HYNIX               0x02            //º£Á¦Ê¿HYNIX
 39. #define     INFINEON            0x03            //Ó¢·ÉÁèINFINEON
 40. #define     MICRON              0x04            //ÃÀ¹âMICRON
 41. #define     RENESAS             0x05            //ÈðÈøRENESAS
 42. #define     ST                  0x06            //Òâ·¨°ëµ¼ÌåST
 43. #define     INTEL               0x07            //Ó¢Ìضûintel
 44.  
 45. /*******************************************************************
 46. Æ÷¼þID±àÂë
 47. *******************************************************************/
 48. #define     Small64M            0x00
 49. #define     Small128M           0x01
 50. #define     Large128M           0x02
 51. #define     Large256M           0x03
 52. #define     Large512M           0x04
 53. #define     Large1G             0x05
 54. #define     Large2G             0x06
 55.  
 56.  
 57. /*******************************************************************
 58. FLASHͨ¹ý²Ù×÷ÃüÁ(ÈýÐÇ)
 59. *******************************************************************/
 60. #define     RESET_CMD               0xff
 61. #define     READ_ID_CMD             0x90
 62. #define     READ_UNIQUE_ID_CMD      0xed
 63. #define     READ_STATUS_CMD         0x70
 64. #define     READ_STATUS_CMD_TOSHIBA 0x71
 65. #define     READ_STATUS_CMD_MICRON  0x78
 66. #define     CHIP1_STATUS_CMD        0xf1
 67. #define     CHIP2_STATUS_CMD        0xf2
 68. #define     PAGE_PROG_CMD           0x8010
 69. #define     PLANE2_PAGE_PROG_CMD    0x8111
 70. #define     INTERLEAVE_PROG_CMD     0x8080
 71. #define     BLOCK_ERASE_CMD         0x60d0
 72.  
 73. /*******************************************************************
 74. LARGE PAGE FLASH²Ù×÷ÃüÁ(ÈýÐÇ)
 75. *******************************************************************/
 76. #define     READ_CMD                0x0030
 77. #define     DUALPLANE_READ_CMD      0x6030
 78. #define     READ_COPY_CMD           0x0035
 79. #define     CACHE_PROG_CMD          0x8015
 80. #define     COPY_PROG_CMD           0x8510
 81. #define     RAND_DATAIN_CMD         0x85
 82. #define     RAND_DATAOUT_CMD        0x05e0
 83. #define     PLANE1_DATAOUT_CMD      0x06e0
 84. /*******************************************************************
 85. SMALL PAGE FLASH²Ù×÷ÃüÁ(ÈýÐÇ)
 86. *******************************************************************/
 87. #define     READ0_CMD               0x00
 88. #define     READ1_CMD               0x01
 89. #define     READ_SPARE_CMD          0x50
 90. #define     SMALL_COPY_PROG_CMD     0x8A10
 91.  
 92. //BCHCTL¼Ä´æÆ÷
 93. #define     BCH_WR                  0x0002
 94. #define     BCH_RST                 0x0001
 95. //FLCTL¼Ä´æÆ÷
 96. #define     FL_RDY                  0x1000
 97. #define     FL_COR_EN               0x0800
 98. #define     FL_INT_EN               0x0400
 99. #define     FL_XFER_EN              0x0200
 100. #define     FL_INTCLR_EN            0x0100
 101. #define     FL_START                0x0004
 102. #define     FL_WR                   0x0002
 103. #define     FL_RST                  0x0001
 104.  
 105. #define     FLASH_PROTECT_ON()      //write_XDATA32(FMCTL, ReadNandReg(FMCTL) & (~0x10))
 106. #define     FLASH_PROTECT_OFF()     //write_XDATA32(FMCTL, ReadNandReg(FMCTL) | 0x10)
 107.  
 108. /*******************************************************************
 109. FLASH¶Áд½Ó¿Ú
 110. *******************************************************************/
 111.  
 112. //1½á¹¹¶¨Òå
 113. //chip interface reg
 114. typedef volatile struct tagCHIP_IF
 115. {
 116.     uint32 data;
 117.     uint32 addr;
 118.     uint32 cmd;
 119.     uint32 RESERVED[0x7d];
 120. }CHIP_IF, *pCHIP_IF;
 121.  
 122. //NANDC Registers
 123. typedef volatile struct tagNANDC
 124. {
 125.     uint32 FMCTL;
 126.     uint32 FMWAIT;
 127.     uint32 FLCTL;
 128.     uint32 BCHCTL;
 129.     uint32 RESERVED1[(0xd0-0x10)/4];
 130.     uint32 BCHST;
 131.     uint32 RESERVED2[(0x200-0xd4)/4];
 132.     CHIP_IF chip[4];
 133.     uint32 buf[0x800/4];
 134.     uint32 spare[0x80/4];
 135. } NANDC, *pNANDC;
 136.  
 137. typedef struct tagFLASH_SPEC
 138. {
 139.     uint8       EccBits;                        //ECC±ÈÌØÊý
 140.     uint8   CacheProg;          //ÊÇ·ñÖ§³Öcache program
 141.     uint8   MulPlane;           //ÊÇ·ñÖ§³ÖMultiPlane
 142.     uint8   Interleave;         //ÊÇ·ñÖ§³ÖInterleave
 143.     uint8   Large;              //ÊÇ·ñLargeBlock
 144.     uint8   Five;               //ÊÇ·ñÓÐ3¸öÐеØÖ·
 145.     uint8   MLC;                //ÊÇ·ñMLC
 146.     uint8   Vonder;             //³§ÉÌ
 147.     uint8   AccessTime;         //cycle time
 148.     uint8   SecPerPage;         //FLASH DualPlaneÿPAGEÉÈÇøÊý
 149.     uint8   SecPerPageRaw;              //FLASHԭʼÿPAGEÉÈÇøÊý
 150.     uint32      SecPerBlock;
 151.     uint32      SecPerBlockRaw;
 152.     uint32      PagePerBlock;
 153.     uint32      Die2PageAddr;
 154.     uint32  TotalPhySec;
 155.     uint32      TotPhySec[MAX_FLASH_NUM];
 156. } FLASH_SPEC, *pFLASH_SPEC;
 157.  
 158. typedef struct _FLASH_CMD
 159. {
 160.     uint8   Valid;      //ָʾÊÇ·ñÓÐЧ
 161.     uint16  Cmd;        //FLASHÃüÁîÂë
 162.     uint32  ReadSec;    //ÎïÀíÉÈÇøµØÖ·
 163.     uint32  ErrSec;     //³ö´íÎïÀíÉÈÇøµØÖ·
 164.     uint8*  Buf;        //»º³åÇø
 165.     uint16  Len;        //ÉÈÇøÊý
 166. } FLASH_CMD, *pFLASH_CMD;
 167.  
 168. /*ID BLOCK SECTOR 0 INFO*/
 169. #ifndef LINUX
 170. typedef __packed struct tagIDSEC0
 171. #else
 172. typedef struct tagIDSEC0
 173. #endif
 174. {
 175.     uint32  magic;              //0x0ff0aa55, MASKROMÏÞ¶¨²»Äܸü¸Ä
 176.     uint8   reserved[8];
 177.     uint16  bootCodeOffset1;    //Öмä¼þÉÈÇøÆ«ÒÆ, MASKROMÏÞ¶¨²»Äܸü¸Ä
 178.     uint16  bootCodeOffset2;    //µÚ¶þ·ÝÖмä¼þÆ«ÒÆ
 179.     uint8   reserved1[508-16];
 180.     uint16  bootCodeSize;       //ÒÔSEC±íʾµÄÖмä¼þ´óС, MASKROMÏÞ¶¨²»Äܸü¸Ä
 181.     uint16  crc16;              //Õû¸öID SECµÄÇ°512£­2×Ö½ÚÊý¾ÝµÄCRC16
 182. #ifndef LINUX
 183. } IDSEC0, *pIDSEC0;
 184. #else
 185. }__attribute__((packed)) IDSEC0, *pIDSEC0;
 186. #endif
 187.  
 188. /*ID BLOCK SECTOR 1 INFO*/
 189. #ifndef LINUX
 190. typedef __packed struct tagIDSEC1
 191. #else
 192. typedef struct tagIDSEC1
 193. #endif
 194. {
 195.     uint16  sysAreaBlockRaw;        //ϵͳ±£Áô¿é, ÒÔԭʼBlockΪµ¥Î»
 196.     uint16  sysProgDiskCapacity;    //ϵͳ¹Ì¼þÅÌÈÝÁ¿, ÒÔMBΪµ¥Î»
 197.     uint16  sysDataDiskCapacity;    //ϵͳ²ÎÊýÅÌÈÝÁ¿, ÒÔMBΪµ¥Î»
 198.     uint16  reserved0[2];           //±£Áô²¿·ÖÌî0
 199.     uint16  chipSignL;              // 28
 200.     uint16  chipSignH;              // RK
 201.     uint16  MachineUIDL;            //»úÐÍUID,Éý¼¶Ê±Æ¥Åä¹Ì¼þÓÃ
 202.     uint16  MachineUIDH;
 203.     uint16  year;                   //Öмä¼þÉú³ÉÈÕÆÚÄê
 204.     uint16  data;                   //Öмä¼þÉú³ÉÈÕÆÚÔÂÈÕ
 205.     uint16  mainVer;                //Ö÷°æ±¾ºÅ
 206.     uint8   reserved1[489-24];      //±£Áô²¿·ÖÌî0
 207.     uint8   accessTime;             //¶Áдcycleʱ¼ä, ns
 208.     uint16  blockSize;              //ÒÔSEC±íʾµÄBLOCK SIZE
 209.     uint8   pageSize;               //ÒÔSEC±íʾµÄPAGE SIZE
 210.     uint8   eccBits;                //ÐèÒªµÄECC BITÊý, eg. 8/14
 211.     uint16  bStartEIB;
 212.     uint16  bEndEIB;
 213.     uint16  bStartRB;
 214.     uint16  bEndRB;
 215.     uint16  idBlk[5];                //ID¿éλÖÃ
 216. #ifndef LINUX
 217. }IDSEC1, *pIDSEC1;
 218. #else
 219. }__attribute__((packed)) IDSEC1, *pIDSEC1;
 220. #endif
 221.  
 222. #ifndef LINUX
 223. typedef __packed struct _FLASH_INFO
 224. #else
 225. typedef struct _FLASH_INFO
 226. #endif
 227. {
 228.     uint32  FlashSize;          //(SectorΪµ¥Î»)  4Byte
 229.     uint16  BlockSize;          //(SectorΪµ¥Î»)  2Byte
 230.     uint8   PageSize;           //(SectorΪµ¥Î»)  1Byte
 231.     uint8   ECCBits;            //(bitsΪµ¥Î»)    1Byte
 232.     uint8   AccessTime;
 233.     uint8   ManufacturerName;   // 1Byte
 234.     uint8   FlashMask;          //ÿһbit´ú±íÄǸöƬѡÊÇ·ñÓÐFLASH
 235. #ifndef LINUX
 236. } FLASH_INFO, *pFLASH_INFO;
 237. #else
 238. }__attribute__((packed)) FLASH_INFO, *pFLASH_INFO;
 239. #endif
 240.  
 241. //1È«¾Ö±äÁ¿
 242. #undef  EXT
 243. #ifdef  IN_FLASH
 244. #define EXT
 245. #else
 246. #define EXT             extern
 247. #endif
 248. EXT             FLASH_SPEC FlashSpec;
 249. EXT             FLASH_CMD FlashPendCmd;
 250. EXT             pNANDC  NandReg;       //NANDC¼Ä´æÆ÷
 251. EXT             uint32  RefleshSec[MAX_REFLESH_LOG];
 252. EXT             uint32  SysProgDiskCapacity;                    //ϵͳ³ÌÐòÅÌÈÝÁ¿
 253. EXT             uint32  SysDataDiskCapacity;                    //ϵͳÊý¾ÝÅÌÈÝÁ¿
 254. EXT             uint16  SysAreaBlockRaw;
 255. EXT             uint8   FlashReadStatusCmd;
 256. EXT             uint32  FlashSysProtMagic;
 257. EXT             uint32  FlashSysProtAddr;
 258. EXT     uint16  LoaderVer;
 259.  
 260. //1º¯ÊýÔ­ÐÍÉùÃ÷
 261. //flash.c
 262. extern  void    FlashTimingCfg(uint32 AHBnKHz);
 263. extern  void    FlashSysProtSet(uint32);
 264. extern  uint32  FlashInit(void);
 265. extern  uint32  FlashReadEnhanced(uint32 sec, void *pData, void *pSpare, uint8 nSec, uint32 nextSec);
 266. extern  uint32  FlashProgPage(uint32 sec, void *pData, void *pSpare, uint8 nSec);
 267. extern  uint32  FlashProgEnhanced(uint32 sec, void* buf, void* spare);
 268. extern  uint32  FlashBlockErase(uint32 sec);
 269. extern  uint32  FlashCopyProg(uint32 srcSec, uint32 destSec, uint16 nSec, void *pSpare);
 270.  
 271. //1±í¸ñ¶¨Òå
 272. #ifdef  IN_FLASH
 273. /*******************************
 274. ³§ÉÌID±í
 275. ********************************/
 276. uint8 ManufactureIDTbl[]=
 277. {
 278.     0xec,                                       //ÈýÐÇSAMSUNG
 279.     0x98,                                       //¶«Ö¥TOSHIBA
 280.     0xad,                                       //º£Á¦Ê¿HYNIX
 281.     0xc1,                                       //Ó¢·ÉÁèINFINEON
 282.     0x2c,                                       //ÃÀ¹âMICRON
 283.     0x07,                                       //ÈðÈøRENESAS
 284.     0x20,                                       //Òâ·¨°ëµ¼ÌåST
 285.     0x89                                        //Ó¢Ìضûintel
 286. };
 287.  
 288. /*******************************
 289. Æ÷¼þID±í
 290. ********************************/
 291. uint8 DeviceCode[]=
 292. {
 293.     0x76,                                       //small 8bit-64MB
 294.     0x79,                                       //small 8bit-128MB
 295.     0xF1,                                       //large 8bit-128M
 296.     0xDA,                                       //large 8bit-256M
 297.     0xDC,                                       //large 8bit-512M
 298.     0xD3,                                       //large 8bit-1G
 299.     0xD5,                                       //large 8bit-2G
 300.     0xD7,                                       //large 8bit-4G
 301.     0xD9                                        //large 8bit-8G
 302. };
 303.  
 304. /*******************************
 305. Æ÷¼þÐÅÏ¢±í
 306. ********************************/
 307. uint32 DeviceInfo[]=            //phisical sectors
 308. {
 309.     0x20000,                                    // DI_64M,      small page
 310.     0x40000,                                    // DI_128M,     small page
 311.     0x40000,                                    // DI_128M,     large page
 312.     0x80000,                                    // DI_256M,     large page
 313.     0x100000,                                   // DI_512M,     large page
 314.     0x200000,                                   // DI_1G,   large page
 315.     0x400000,                                   // DI_2G,   large page
 316.     0x800000,                                   // DI_4G,   large page
 317.     0x1000000                                   // DI_8G,   large page
 318. };
 319.  
 320. #if 0
 321. const char* VonderDesc[]=
 322. {
 323.     "Samsung",
 324.     "Toshiba",
 325.     "Hynix",
 326.     "Infineon",
 327.     "Micron",
 328.     "Renesas",
 329.     "ST",
 330.     "Intel"
 331. };
 332. #endif
 333. #else
 334. extern  uint8   ManufactureIDTbl[];
 335. extern  uint8   DeviceCode[];
 336. extern  uint32  DeviceInfo[];
 337. #endif
 338. #endif
RAW Paste Data
Top