daily pastebin goal
36%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 12th, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [1] = {
 2.     ["children"] = {
 3.         [1] = {
 4.             ["children"] = {
 5.                 [1] = {
 6.                     ["children"] = {
 7.                         [1] = {
 8.                             ["children"] = {
 9.                                 [1] = {
 10.                                     ["children"] = {
 11.                                         [1] = {
 12.                                             ["children"] = {
 13.                                             },
 14.                                             ["self"] = {
 15.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 16.                                                 ["Bone"] = "j 6",
 17.                                                 ["UniqueID"] = "2598232748",
 18.                                                 ["HideMesh"] = true,
 19.                                             },
 20.                                         },
 21.                                         [2] = {
 22.                                             ["children"] = {
 23.                                             },
 24.                                             ["self"] = {
 25.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 26.                                                 ["Bone"] = "j 5",
 27.                                                 ["UniqueID"] = "1402579542",
 28.                                                 ["HideMesh"] = true,
 29.                                             },
 30.                                         },
 31.                                         [3] = {
 32.                                             ["children"] = {
 33.                                             },
 34.                                             ["self"] = {
 35.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 36.                                                 ["EditorExpand"] = true,
 37.                                                 ["UniqueID"] = "1428319978",
 38.                                                 ["HideMesh"] = true,
 39.                                             },
 40.                                         },
 41.                                         [4] = {
 42.                                             ["children"] = {
 43.                                             },
 44.                                             ["self"] = {
 45.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 46.                                                 ["Bone"] = "j 2",
 47.                                                 ["UniqueID"] = "1597460943",
 48.                                                 ["HideMesh"] = true,
 49.                                             },
 50.                                         },
 51.                                         [5] = {
 52.                                             ["children"] = {
 53.                                             },
 54.                                             ["self"] = {
 55.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 56.                                                 ["Bone"] = "j 3",
 57.                                                 ["UniqueID"] = "872786645",
 58.                                                 ["HideMesh"] = true,
 59.                                             },
 60.                                         },
 61.                                         [6] = {
 62.                                             ["children"] = {
 63.                                                 [1] = {
 64.                                                     ["children"] = {
 65.                                                         [1] = {
 66.                                                             ["children"] = {
 67.                                                             },
 68.                                                             ["self"] = {
 69.                                                                 ["Arguments"] = "tfa_swch_se14c",
 70.                                                                 ["Invert"] = true,
 71.                                                                 ["Event"] = "weapon_class",
 72.                                                                 ["UniqueID"] = "3018596424",
 73.                                                                 ["EditorExpand"] = true,
 74.                                                                 ["ClassName"] = "event",
 75.                                                             },
 76.                                                         },
 77.                                                         [2] = {
 78.                                                             ["children"] = {
 79.                                                             },
 80.                                                             ["self"] = {
 81.                                                                 ["ClassName"] = "bone",
 82.                                                                 ["Bone"] = "j 1",
 83.                                                                 ["UniqueID"] = "2226483959",
 84.                                                                 ["HideMesh"] = true,
 85.                                                             },
 86.                                                         },
 87.                                                     },
 88.                                                     ["self"] = {
 89.                                                         ["Arguments"] = "tfa_swch_se14c",
 90.                                                         ["UniqueID"] = "3881060032",
 91.                                                         ["ClassName"] = "event",
 92.                                                         ["Event"] = "has_weapon",
 93.                                                         ["Operator"] = "equal",
 94.                                                         ["Name"] = "has weapon equal\"se14c\"",
 95.                                                         ["EditorExpand"] = true,
 96.                                                     },
 97.                                                 },
 98.                                             },
 99.                                             ["self"] = {
 100.                                                 ["Angles"] = Angle(-81.121688842773, 131.90219116211, 28.8737449646),
 101.                                                 ["UniqueID"] = "3595099454",
 102.                                                 ["Position"] = Vector(-0.00390625, 1.1650390625, 6.3876953125),
 103.                                                 ["EditorExpand"] = true,
 104.                                                 ["Bone"] = "j 2",
 105.                                                 ["Model"] = "models/weapons/synbf3/w_se14c.mdl",
 106.                                                 ["ClassName"] = "model",
 107.                                             },
 108.                                         },
 109.                                         [7] = {
 110.                                             ["children"] = {
 111.                                             },
 112.                                             ["self"] = {
 113.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 114.                                                 ["Bone"] = "j 4",
 115.                                                 ["UniqueID"] = "916788404",
 116.                                                 ["HideMesh"] = true,
 117.                                             },
 118.                                         },
 119.                                         [8] = {
 120.                                             ["children"] = {
 121.                                             },
 122.                                             ["self"] = {
 123.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 124.                                                 ["Bone"] = "j 8",
 125.                                                 ["UniqueID"] = "2545319972",
 126.                                                 ["HideMesh"] = true,
 127.                                             },
 128.                                         },
 129.                                         [9] = {
 130.                                             ["children"] = {
 131.                                             },
 132.                                             ["self"] = {
 133.                                                 ["ClassName"] = "bone",
 134.                                                 ["Bone"] = "j 7",
 135.                                                 ["UniqueID"] = "1772558170",
 136.                                                 ["HideMesh"] = true,
 137.                                             },
 138.                                         },
 139.                                     },
 140.                                     ["self"] = {
 141.                                         ["UniqueID"] = "3675953593",
 142.                                         ["Scale"] = Vector(1, 1.1000000238419, 1),
 143.                                         ["Position"] = Vector(6.2294921875, 7.7451171875, -8.4208984375),
 144.                                         ["Material"] = "models/ihvtest/boot",
 145.                                         ["EditorExpand"] = true,
 146.                                         ["Angles"] = Angle(35.870281219482, 122.45410919189, -88.178581237793),
 147.                                         ["Color"] = Vector(109, 109, 109),
 148.                                         ["Bone"] = "spine 2",
 149.                                         ["Model"] = "models/pac/jiggle/base_cloth_0_gravity.mdl",
 150.                                         ["ClassName"] = "model",
 151.                                     },
 152.                                 },
 153.                                 [2] = {
 154.                                     ["children"] = {
 155.                                         [1] = {
 156.                                             ["children"] = {
 157.                                                 [1] = {
 158.                                                     ["children"] = {
 159.                                                     },
 160.                                                     ["self"] = {
 161.                                                         ["ClassName"] = "event",
 162.                                                         ["UniqueID"] = "2548628694",
 163.                                                         ["Event"] = "weapon_class",
 164.                                                         ["Arguments"] = "tfa_swch_pulsecannon",
 165.                                                         ["Invert"] = true,
 166.                                                     },
 167.                                                 },
 168.                                             },
 169.                                             ["self"] = {
 170.                                                 ["Arguments"] = "tfa_swch_pulsecannon",
 171.                                                 ["UniqueID"] = "2996647966",
 172.                                                 ["ClassName"] = "event",
 173.                                                 ["Event"] = "has_weapon",
 174.                                                 ["Operator"] = "equal",
 175.                                                 ["Name"] = "has weapon equal\"se14c\"",
 176.                                                 ["EditorExpand"] = true,
 177.                                             },
 178.                                         },
 179.                                     },
 180.                                     ["self"] = {
 181.                                         ["Angles"] = Angle(-1.5939894914627, -3.9736905097961, -145.7377166748),
 182.                                         ["UniqueID"] = "3876689011",
 183.                                         ["Position"] = Vector(3.203125, -2.982421875, -5.38671875),
 184.                                         ["EditorExpand"] = true,
 185.                                         ["Bone"] = "spine 2",
 186.                                         ["Model"] = "models/weapons/synbf3/w_dlt20a.mdl",
 187.                                         ["ClassName"] = "model",
 188.                                     },
 189.                                 },
 190.                             },
 191.                             ["self"] = {
 192.                                 ["ClassName"] = "group",
 193.                                 ["UniqueID"] = "2104355749",
 194.                                 ["EditorExpand"] = true,
 195.                             },
 196.                         },
 197.                     },
 198.                     ["self"] = {
 199.                         ["BoneMerge"] = true,
 200.                         ["Skin"] = 2,
 201.                         ["UniqueID"] = "158373057",
 202.                         ["EditorExpand"] = true,
 203.                         ["Model"] = "models/pilot/inferno_squad_pilot.mdl",
 204.                         ["ClassName"] = "model",
 205.                     },
 206.                 },
 207.             },
 208.             ["self"] = {
 209.                 ["UniqueID"] = "1031256769",
 210.                 ["EditorExpand"] = true,
 211.                 ["HideEntity"] = true,
 212.                 ["ClassName"] = "entity",
 213.             },
 214.         },
 215.     },
 216.     ["self"] = {
 217.         ["EditorExpand"] = true,
 218.         ["UniqueID"] = "1746282126",
 219.         ["ClassName"] = "group",
 220.         ["Name"] = "my outfit",
 221.         ["Description"] = "add parts to me!",
 222.     },
 223. },
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top