SHARE
TWEET

Programerzzz

a guest Nov 11th, 2019 88 in 340 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from math import log
 2.  
 3.  
 4. def unique_counts(rows):
 5.     """Креирај броење на можни резултати (последната колона
 6.    во секоја редица е класата)
 7.  
 8.    :param rows: dataset
 9.    :type rows: list
 10.    :return: dictionary of possible classes as keys and count
 11.             as values
 12.    :rtype: dict
 13.    """
 14.     results = {}
 15.     for row in rows:
 16.         # Клацата е последната колона
 17.         r = row[len(row) - 1]
 18.         if r not in results:
 19.             results[r] = 0
 20.         results[r] += 1
 21.     return results
 22.  
 23.  
 24. def gini_impurity(rows):
 25.     """Probability that a randomly placed item will
 26.    be in the wrong category
 27.  
 28.    :param rows: dataset
 29.    :type rows: list
 30.    :return: Gini impurity
 31.    :rtype: float
 32.    """
 33.     total = len(rows)
 34.     counts = unique_counts(rows)
 35.     imp = 0
 36.     for k1 in counts:
 37.         p1 = float(counts[k1]) / total
 38.         for k2 in counts:
 39.             if k1 == k2:
 40.                 continue
 41.             p2 = float(counts[k2]) / total
 42.             imp += p1 * p2
 43.     return imp
 44.  
 45.  
 46. def entropy(rows):
 47.     """Ентропијата е сума од p(x)log(p(x)) за сите
 48.    можни резултати
 49.  
 50.    :param rows: податочно множество
 51.    :type rows: list
 52.    :return: вредност за ентропијата
 53.    :rtype: float
 54.    """
 55.     log2 = lambda x: log(x) / log(2)
 56.     results = unique_counts(rows)
 57.     # Пресметка на ентропијата
 58.     ent = 0.0
 59.     for r in results.keys():
 60.         p = float(results[r]) / len(rows)
 61.         ent = ent - p * log2(p)
 62.     return ent
 63.  
 64.  
 65. class DecisionNode:
 66.     def __init__(self, col=-1, value=None, results=None, tb=None, fb=None):
 67.         """
 68.        :param col: индексот на колоната (атрибутот) од тренинг множеството
 69.                    која се претставува со оваа инстанца т.е. со овој јазол
 70.        :type col: int
 71.        :param value: вредноста на јазолот според кој се дели дрвото
 72.        :param results: резултати за тековната гранка, вредност (различна
 73.                        од None) само кај јазлите-листови во кои се донесува
 74.                        одлуката.
 75.        :type results: dict
 76.        :param tb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 77.                   еднаква на value
 78.        :type tb: DecisionNode
 79.        :param fb: гранка која се дели од тековниот јазол кога вредноста е
 80.                   различна од value
 81.        :type fb: DecisionNode
 82.        """
 83.         self.col = col
 84.         self.value = value
 85.         self.results = results
 86.         self.tb = tb
 87.         self.fb = fb
 88.  
 89.  
 90. def compare_numerical(row, column, value):
 91.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 92.    зададена нумеричка вредност
 93.  
 94.    :param row: дадена редица во податочното множество
 95.    :type row: list
 96.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 97.    :type column: int
 98.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 99.                  поделбата во дрвото
 100.    :type value: int or float
 101.    :return: True ако редицата >= value, инаку False
 102.    :rtype: bool
 103.    """
 104.     return row[column] >= value
 105.  
 106.  
 107. def compare_nominal(row, column, value):
 108.     """Споредба на вредноста од редицата на посакуваната колона со
 109.    зададена номинална вредност
 110.  
 111.    :param row: дадена редица во податочното множество
 112.    :type row: list
 113.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 114.    :type column: int
 115.    :param value: вредност на јазелот во согласност со кој се прави
 116.                  поделбата во дрвото
 117.    :type value: str
 118.    :return: True ако редицата == value, инаку False
 119.    :rtype: bool
 120.    """
 121.     return row[column] == value
 122.  
 123.  
 124. def divide_set(rows, column, value):
 125.     """Поделба на множеството според одредена колона. Може да се справи
 126.    со нумерички или номинални вредности.
 127.  
 128.    :param rows: тренирачко множество
 129.    :type rows: list(list)
 130.    :param column: индекс на колоната (атрибутот) од тренирачкото множество
 131.    :type column: int
 132.    :param value: вредност на јазелот во зависност со кој се прави поделбата
 133.                  во дрвото за конкретната гранка
 134.    :type value: int or float or str
 135.    :return: поделени подмножества
 136.    :rtype: list, list
 137.    """
 138.     # Направи функција која ни кажува дали редицата е во
 139.     # првата група (True) или втората група (False)
 140.     if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 141.         # ако вредноста за споредба е од тип int или float
 142.         split_function = compare_numerical
 143.     else:
 144.         # ако вредноста за споредба е од друг тип (string)
 145.         split_function = compare_nominal
 146.  
 147.     # Подели ги редиците во две подмножества и врати ги
 148.     # за секој ред за кој split_function враќа True
 149.     set1 = [row for row in rows if
 150.             split_function(row, column, value)]
 151.     # set1 = []
 152.     # for row in rows:
 153.     #     if not split_function(row, column, value):
 154.     #         set1.append(row)
 155.     # за секој ред за кој split_function враќа False
 156.     set2 = [row for row in rows if
 157.             not split_function(row, column, value)]
 158.     return set1, set2
 159.  
 160.  
 161. def build_tree(rows, scoref=entropy):
 162.     """Градење на дрво на одлука.
 163.  
 164.    :param rows: тренирачко множество
 165.    :type rows: list(list)
 166.    :param scoref: функција за одбирање на најдобар атрибут во даден чекор
 167.    :type scoref: function
 168.    :return: коренот на изграденото дрво на одлука
 169.    :rtype: DecisionNode object
 170.    """
 171.     if len(rows) == 0:
 172.         return DecisionNode()
 173.     current_score = scoref(rows)
 174.  
 175.     # променливи со кои следиме кој критериум е најдобар
 176.     best_gain = 0.0
 177.     best_criteria = None
 178.     best_sets = None
 179.  
 180.     column_count = len(rows[0]) - 1
 181.     for col in range(0, column_count):
 182.         # за секоја колона (col се движи во интервалот од 0 до
 183.         # column_count - 1)
 184.         # Следниов циклус е за генерирање на речник од различни
 185.         # вредности во оваа колона
 186.         column_values = {}
 187.         for row in rows:
 188.             column_values[row[col]] = 1
 189.         # за секоја редица се зема вредноста во оваа колона и се
 190.         # поставува како клуч во column_values
 191.         for value in column_values.keys():
 192.             (set1, set2) = divide_set(rows, col, value)
 193.  
 194.             # Информациона добивка
 195.             p = float(len(set1)) / len(rows)
 196.             gain = current_score - p * scoref(set1) - (1 - p) * scoref(set2)
 197.             if gain > best_gain and len(set1) > 0 and len(set2) > 0:
 198.                 best_gain = gain
 199.                 best_criteria = (col, value)
 200.                 best_sets = (set1, set2)
 201.  
 202.     # Креирај ги подгранките
 203.     if best_gain > 0:
 204.         true_branch = build_tree(best_sets[0], scoref)
 205.         false_branch = build_tree(best_sets[1], scoref)
 206.         return DecisionNode(col=best_criteria[0], value=best_criteria[1],
 207.                             tb=true_branch, fb=false_branch)
 208.     else:
 209.         return DecisionNode(results=unique_counts(rows))
 210.  
 211.  
 212. def print_tree(tree, indent=''):
 213.     """Принтање на дрво на одлука
 214.  
 215.    :param tree: коренот на дрвото на одлучување
 216.    :type tree: DecisionNode object
 217.    :param indent:
 218.    :return: None
 219.    """
 220.     # Дали е ова лист јазел?
 221.     if tree.results:
 222.         print(str(tree.results))
 223.     else:
 224.         # Се печати условот
 225.         print(str(tree.col) + ':' + str(tree.value) + '? ')
 226.         # Се печатат True гранките, па False гранките
 227.         print(indent + 'T->', end='')
 228.         print_tree(tree.tb, indent + '  ')
 229.         print(indent + 'F->', end='')
 230.         print_tree(tree.fb, indent + '  ')
 231.  
 232.  
 233. def classify(observation, tree):
 234.     """Класификација на нов податочен примерок со изградено дрво на одлука
 235.  
 236.    :param observation: еден ред од податочното множество за предвидување
 237.    :type observation: list
 238.    :param tree: коренот на дрвото на одлучување
 239.    :type tree: DecisionNode object
 240.    :return: речник со класите како клуч и бројот на појавување во листот на дрвото
 241.    за класификација како вредност во речникот
 242.    :rtype: dict
 243.    """
 244.     if tree.results:
 245.         return tree.results
 246.     else:
 247.         value = observation[tree.col]
 248.         if isinstance(value, int) or isinstance(value, float):
 249.             compare = compare_numerical
 250.         else:
 251.             compare = compare_nominal
 252.  
 253.         if compare(observation, tree.col, tree.value):
 254.             branch = tree.tb
 255.         else:
 256.             branch = tree.fb
 257.  
 258.         return classify(observation, branch)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top