SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 5th, 2017 124 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. UMOWA ZLECENIE
 2. zawarta dnia 05-06-2017 w Krakowie, pomiędzy:
 3. Jobman Group Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, Agencją Pracy Tymczasowej wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa małopolskiego pod numerem 2163, numer KRS 0000211761 rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 675-13-13-530, REGON: 356832851, kapitał zakładowy spółki: 10 198 851,95 PLN,
 4. , zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
 5. a
 6. Dawid Furkawy legitymującym/ą się dowód osobisty nr CEA755580, zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.
 7. PESEL: 98122407739, NIP:
 8. Data urodzenia: 1998-12-24, Miejsce urodzenia: Krynica-Zdrój
 9. Adres e-mail: dawid.furkawy@gmail.com
 10. Tel.:  736331944
 11. Nr konta bankowego: 80-1600-1462-1841-5505-3000-0002
 12. Właściciel konta bankowego:
 13. Urząd Skarbowy właściwy dla podatku dochodowego: NOWY SĄCZ
 14. Adres zamieszkania: Złockie 48 / , 33-370 Złockie (gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie)
 15. Adres zameldowania: Złockie 48 / , 33-370 Złockie (gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie)
 16. Adres korespondencyjny: Złockie 48 / , 33-370 Złockie
 17. § 1
 18. Zleceniobiorca oświadcza co następuje:
 19. wyrażam zgodę na:
 20. przetwarzanie moich danych osobowych przez Jobman Group Sp. z o.o. dla celów wynikających z zawartej umowy i charakteru prowadzonej przez Jobman Group Sp. z o.o działalności, jako agencji zatrudnienia,
 21. udostępnianie moich danych osobowych klientom Jobman Group Sp. z o.o. na rzecz których, w wykonaniu niniejszej umowy, świadczyć będę usługę.
 22. wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Zleceniodawcę:
 23. rocznego obliczenia podatku (m.in. PIT-11), o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), ),
 24. informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 41 (RMUA) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm ), zgodnie z art. 41 ust. 8 przywołanej ustawy,
 25. - w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, i w terminach przewidzianych powołanymi przepisami.
 26. Zostałem poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, możliwości żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 27. Zapoznałem się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi zachowywania bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania zlecenia; treść tych materiałów jest dla mnie zrozumiała i w zakresie w jakim nie naruszać to będzie łączącego mnie z Zamawiającym stosunku prawnego, zobowiązuję się stosować do zasad BHP zawartych w przekazanych materiałach.
 28. Potwierdzam mój status ubezpieczeniowy (ustalany dla celów wynikających z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych), ustalony na podstawie danych, jakie przedstawione zostały przeze mnie w oświadczeniu, zamieszonym na moim indywidualnym Koncie w systemie informatycznym Zleceniodawcy.
 29. Zostałem poinformowany, iż powyższy status ustalany będzie automatycznie dla kolejnych zawieranych przeze mnie umów ze Zleceniodawcą, do czasu ich aktualizacji (przekazania przeze mnie nowych danych mających wpływ na jego ustalenie). W szczególności dotyczy to takich danych, jak np. podjęcie/zakończenie zatrudnienia w innej firmie, rozpoczęcie/zawieszenie/zakończenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; podjęcie/zakończenie, w tym przerwanie nauki w szkole średniej; rozpoczęcie/zakończenie, w tym przerwanie nauki na studiach wyższych; złożenie egzaminu dyplomowego na studiach I lub II stopnia.
 30. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z powodu niepoinformowania Zleceniodawcy o zmianie moich danych, mających wpływ na ustalenie statusu ubezpieczeniowego, niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany.
 31. Zleceniodawca zapoznał mnie z charakterem (przedmiotem) świadczonych usług, które miałbym wykonywać na podstawie niniejszej Umowy i mając świadomość wymagań z tym związanych stwierdzam, iż mój stan zdrowia jest należyty do ich świadczenia, tj. nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne w tym zakresie. Równocześnie, świadom ryzyka dla własnego zdrowia, związanego z niedochowaniem obowiązku przedstawionego w niniejszym zdaniu, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach mojego stanu zdrowotnego, które wiązałyby się z powstaniem jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do świadczenia prac zleconych niniejszą Umową.
 32. § 2
 33. Zleceniobiorca podejmuje się wykonywania czynności zleconych na rzecz klienta Zleceniodawcy, tj. TESCO POLSKA SP. Z O.O., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków (dalej, jako Klient Zleceniodawcy).
 34. Miejsce wykonania zlecenia, należna stawka godzinowa plus ewentualne premie, a także zakres/rodzaj czynności świadczonych przez Zleceniobiorcę, ustalane będą przez strony każdorazowo przed podjęciem wykonywania czynności umownych i określane w dokumencie zwanym KARTĄ ZLECENIOBIORCY lub Kartą, dostępną za pośrednictwem indywidualnego konta Zleceniobiorcy w administrowanym przez Zleceniodawcę systemie informatycznym, (zwanym dalej Kontem). Uzgodnienia powyższe mogą być dokonywane w dowolnej formie. Tym samym każda wygenerowana na Koncie, za zgodą Stron, Karta będzie wiążącym dla Stron uzupełnieniem umowy w tym przedmiocie i stanowić będzie jej integralną część. Przed pobraniem Karty Zleceniobiorca ma obowiązek sprawdzić, czy dane w niej zawarte (stawka godzinowa brutto określona w sposób przyjęty u Zleceniodawcy i zrozumiały dla obu stron, szczegółowo określone miejsce wykonania danego zlecenia) odpowiadają tym, uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
 35. Dopuszcza się możliwość podawania na KARCIE ZLECENIOBIORCY wysokości stawek wynagrodzenia w systemie kodowym, którego wyjaśnienie przekazane zostanie Zleceniobiorcy oraz zamieszczone zostanie na Koncie.
 36. Przed przystąpieniem do świadczenia usług na rzecz Klienta Zleceniodawcy, obowiązkiem Zleceniobiorcy jest:
 37. Przedłożyć zaświadczenia potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Klienta Zleceniodawcy na podstawie umowy prawa cywilnego, wydane przez zatrudniające go agencje pracy tymczasowej, z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy (usługi) u Klienta Zleceniodawcy, - za pośrednictwem Konta, i wg instrukcji przedstawionych na Koncie, lub
 38. Złożyć oświadczenie za pośrednictwem Konta, i wg instrukcji przedstawionych na Koncie, potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Klienta Zleceniodawcy na podstawie umowy prawa cywilnego, wydane przez zatrudniające go agencje pracy tymczasowej, z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy (usługi) u Klienta Zleceniodawcy, a następnie wydrukować to oświadczenie i przedłożyć w formie pisemnej Zleceniodawcy.
 39. § 3
 40. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 03.07.2017 do dnia 31.07.2017.
 41. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwudniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, dla swej skuteczności, powinno być złożone: ze strony Zleceniobiorcy - za pośrednictwem udostępnionego Zleceniobiorcy Konta, ze strony Zleceniodawcy - za pośrednictwem udostępnionego Zleceniobiorcy Konta bądź pocztą elektroniczną, na wskazany przez Zleceniobiorcę adres: dawid.furkawy@gmail.com.
 42. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, naruszenia przez Zleceniobiorcę przy wykonywaniu zlecenia praw osób trzecich, w ten sposób, że za to naruszenie jest odpowiedzialny lub współodpowiedzialny Zleceniodawca, a także zaistnienia okoliczności powodujących nieaktualność oświadczeń Zleceniobiorcy wymienionych w § 1 niniejszej umowy.
 43. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zleceniodawcę, w trybie opisanym ust. 3 powyżej, lub na podstawie innych postanowień niniejszej umowy, które wprost przewidują takie rozwiązanie, Zleceniodawca ma prawo żądania zapłaty odszkodowania od Zleceniobiorcy, o ile w skutek rozwiązania umowy w tym trybie powstanie szkoda po stronie Zleceniodawcy.
 44. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. Uzgodnienia dotyczące rozwiązania umowy za porozumieniem powinny być, dla swej skuteczności, potwierdzone przez Strony: ze strony Zleceniobiorcy - za pośrednictwem udostępnionego Zleceniobiorcy Konta, ze strony Zleceniodawcy - za pośrednictwem udostępnionego Zleceniobiorcy Konta bądź pocztą elektroniczną, na wskazany przez Zleceniobiorcę adres: dawid.furkawy@gmail.com.
 45. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy po zawarciu niniejszej umowy, w okresie jej trwania, Zleceniobiorca nie przystąpił w ogóle do świadczenia usług, umowę niniejszą uznaje się za niebyłą, tj. za nieistniejącą (nie rodzącą skutków prawnych) ze skutkiem wstecz, od daty jej zawarcia.
 46. § 4
 47. Zleceniobiorca podejmuje wykonywanie czynności umownych jedynie w te dni, które sam, w porozumieniu ze Zleceniodawcą sobie wyznaczy. Tym samym przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności przez Zleceniodawcę i wynikającej z tego nieregularności, różnorodności i doraźności zleceń, Zleceniobiorca nie ma obowiązku podejmowania prac każdego dnia a Zleceniodawca nie musi zapewniać Zleceniobiorcy ciągłości zatrudnienia przy wykonywaniu niniejszej umowy.
 48. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Zleceniobiorcę, w sposób uzgodniony przez Strony, KARTY ZLECENIOBIORCY, najpóźniej czwartego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dane rozliczenie dotyczy, bądź czwartego dnia kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Prawidłowo wypełniona KARTA ZLECENIOBIORCY, podpisana przez upoważnione w miejscu świadczenia usługi osoby, jest dokumentem potwierdzającym liczbę godzin świadczenia usługi. Obowiązek prawidłowego prowadzenia KART, oraz terminowego i prawidłowego dostarczenia ich Zleceniodawcy, zgodnie z wymogami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz zasadami przedstawionymi na Koncie, spoczywa na Zleceniobiorcy.
 49. Z uwagi na umowy wiążące Zleceniodawcę z kontrahentami, a zwłaszcza zawarte w nich zasady i terminy rozliczania świadczonych usług w danym miesiącu kalendarzowym, niezachowanie przez Zleceniobiorcę terminu przewidzianego w pkt 2 może skutkować utratą prawa do wynagrodzenia (w szczególności w sytuacji, w której kontrahent odmówi rozliczenia ze Zleceniodawcą nieterminowo złożonej przez Zleceniobiorcę Karty).
 50. Zleceniobiorca może powierzyć realizację przedmiotu umowy osobie trzeciej tylko za zgodą Zleceniodawcy. O wyznaczeniu następcy Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia zlecenia, podając jednocześnie informacje o osobie zastępcy, jego kwalifikacjach i adresie zamieszkania.
 51. Niezgodne z niniejszą umową powierzenie realizacji całości lub części zlecenia będącego przedmiotem umowy osobie trzeciej, skutkuje przejęciem przez Zleceniobiorcę odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zlecenia.
 52. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, po dokonaniu przewidzianych przez przepisy prawne potrąceń. Termin wypłaty wynagrodzenia określa każdorazowo KARTA ZLECENIOBIORCY. Termin dokonania przelewu nie jest jednoznaczny z datą zaksięgowania kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. Zleceniodawca potrąci kwotę 2,00 PLN za każdy drugi i kolejny przelew wynagrodzenia w ramach niniejszej Umowy, (dotyczy to sytuacji, gdy system wypłaty wynagrodzenia uzgodniony przez strony to tzw. system dzienny, opisany na danej Karty Zleceniobiorcy).
 53. Warunkiem terminowej wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez Zleceniobiorcę dokumentów niezbędnych do jego rozliczenia, w szczególności: podpisanej umowy (w sytuacjach gdy zawierana jest ona w formie pisemnej i przesyłana do Zleceniobiorcy pocztą), dokumentów poświadczających status ubezpieczeniowy Zleceniobiorcy oraz informacji o numerze rachunku bankowego Zleceniobiorcy, najpóźniej na 5 dni przed przewidywanym terminem wypłaty wynagrodzenia. Uchybienia przez Zleceniobiorcę powyższemu terminowi powodować mogą stosowne i adekwatne opóźnienia w realizacji wypłaty wynagrodzenia ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wynagrodzenia, poinformować Zleceniodawcę o jakichkolwiek zastrzeżeniach co do wysokości otrzymanego w formie przelewu wynagrodzenia. Nieuzasadnione opóźnienie Zleceniobiorcy w tej sprawie spowodować może bezskuteczność jakiejkolwiek reklamacji.
 54. W przypadku niestarannego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia odpowiadającej stopniu wykazanej niestaranności.
 55. Zleceniobiorca ma obowiązek informować Zleceniodawcę o ewentualnej absencji w danym dniu świadczenia usługi z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niedochowania powyższego terminu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości maksymalnie do 150 zł za każdy stwierdzony przypadek. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa dodatkowy dokument udostępniony Zleceniobiorcy na Koncie.
 56. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę informacji o zajęciu całości lub części wynagrodzenia lub wierzytelności przysługującej Zleceniobiorcy, przez uprawnione do tego - z mocy obowiązujących przepisów prawa podmioty - oraz nałożeniu na Zleceniodawcę obowiązku dokonywania z tego tytułu jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia, lub przekazania całości przysługującej Zleceniobiorcy wierzytelności, niezależnie od terminów wypłaty wynagrodzenia wskazanych w danej KARCIE ZLECENIOBIORCY, ewentualna część wynagrodzenia Zleceniobiorcy niepodlegająca zajęciu, przez okres tego zajęcia, wypłacana będzie w systemie miesięcznym do 15-go każdego miesiąca.
 57. W okresie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji dotyczących Zleceniodawcy i jego kontrahentów, które posiadł w związku z wykonywaniem bądź przy okazji wykonywanie umowy. Za poufne informacje uznawane są wszelkie informacje nie będące elementem domeny publicznej. Naruszenie powyższych zasad skutkować może odpowiedzialnością karną Zleceniobiorcy na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również odpowiedzialnością odszkodowawczą, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
 58. W przypadku wykonywania usług, których charakter wiąże się z koniecznością powierzenia Zleceniobiorcy mienia z obowiązkiem wyliczenia się lub zwrotu, Zleceniobiorca przyjmuje na siebie ten obowiązek i zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za powierzone mu mienie, w tym środki pieniężne. Ewentualne niedobory w powierzonym mieniu, w szczególności braki kasowe, regulowane będą przez Zleceniobiorcę na bieżąco, w drodze dokonywania stosownych potrąceń z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia bądź poprzez wpłatę równowartości niedoboru na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy. Zleceniodawca ma prawo w pierwszej kolejności, do rozliczenia niedoboru w drodze potrącenia wynagrodzenia.
 59. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem bądź przy wykonywaniu zlecenia Zleceniodawcy, jego kontrahentom oraz osobom trzecim.
 60. Zleceniobiorca traci prawo do wynagrodzenia za świadczoną usługę, a umowa z nim zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku dopuszczenia się kradzieży, umyślnego zniszczenia mienia należącego do Zleceniodawcy, kontrahenta na rzecz którego wykonuje zlecenie lub osoby trzeciej, a także każdego innego sprzecznego z prawem działania, które powoduje powstanie szkody po stronie w/w podmiotów w związku z wykonywaniem bądź przy wykonywaniu świadczonej przez Zleceniobiorcę usługi.
 61. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie ilości przepracowanych godzin, wyszczególnionych w KARCIE ZLECENIOBIORCY. W przypadku, gdy Zleceniobiorca samowolnie lub w porozumieniu z osobą upoważnioną w miejscu wykonywania zlecenia do akceptacji przepracowanych godzin, dopuści się fałszowania zawartych w KARCIE informacji, polegającej m.in. na podaniu np. zawyżonej ilości godzin, umowa ze Zleceniobiorcą zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia nienależnie otrzymanego świadczenia.
 62. Zleceniodawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Zleceniobiorcę bez nadzoru w miejscu wykonywania zlecenia.
 63. Zleceniodawca nie jest obowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Zleceniobiorcy wynikających ze stosunku pracy. Zawierając umowę strony zgodnie oświadczają, iż łączy je stosunek cywilnoprawny a charakter zadań wynikających z przedmiotu umowy nie nosi znamion stosunku pracy.
 64. § 5
 65. W związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz klienta Zleceniodawcy, Zleceniobiorca oświadcza, iż:
 66. nie istnieją przeciwskazania zdrowotne uniemożliwiające mu wykonywanie (w ramach niniejszej Umowy) prac na rzecz Klienta Zleceniodawcy,
 67. posiada konieczne uprawnienia i umiejętności, niezbędne do wykonywania zleconych prac i zobowiązuje się do udostępnienia niniejszych na żądanie (jeśli są wymagane przy wykonywaniu umówionych prac)
 68. W związku z tym, iż strony nie łączy stosunek pracy, Zleceniobiorca nie jest związany zasadami systemu organizacji pracy Zleceniodawcy i klienta Zleceniodawcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, a zwłaszcza obowiązującym u tych podmiotów regulaminów pracy. Obowiązany jest więc do samodzielnego i bez nadzoru wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy. Pomimo braku zasad hierarchiczności i kierownictwa w stosunku prawnym jakie łączy strony, Zleceniobiorca może brać pod uwagę zalecenia Zleceniodawcy i klienta Zleceniodawcy, na rzecz którego świadczona jest usługa odnośnie prawidłowego wykonania zlecenia, o ile nie są sprzeczne z przedmiotem zlecenia, przepisami prawa i charakterem stosunku prawnego łączącego strony.
 69. Z zastrzeżeniem punktu powyżej, Zleceniobiorca zobowiązany jest przy realizacji zlecenia przestrzegać ogólnych zasad, obowiązujących w miejscu jego wykonania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i zasad ppoż, czy określonych reguł odnoszących się do organizacji pracy, zasad postępowania wynikających z analizy ryzyka, zasad dotyczących ewidencjonowania czasu swego pobytu w miejscu wykonywania zlecenia, o ile nie sprzeciwia się to charakterowi łączącego strony stosunku cywilnoprawnego.
 70. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie stawiania do pracy w miejscu wykonania zlecenia w stanie po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających oraz spożywania alkoholu lub środków odurzających w czasie wykonywania zlecenia. Naruszenie obowiązku, o którym mowa powyżej skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 71. Zleceniobiorca obowiązany jest w miejscu wykonywania zlecenia przestrzegać ustalonych przez Zleceniodawcę lub klienta Zleceniodawcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, zasad odnoszących się do właściwego ubioru, według standardów przyjętych dla danego stanowiska. Standardy te przedstawione zostaną Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem zlecenia i/lub zamieszczone na jego Koncie.
 72. Jeżeli uzgodnienia z Klientem Zleceniodawcy będą to przewidywać, Zleceniodawca przekaże nieodpłatnie Zleceniobiorcy strój reklamowy (kamizelkę, koszulkę lub inną odzież z logotypem lub znakiem towarowym należącym do Zleceniodawcy), który to strój Zleceniobiorca obowiązany będzie nosić w miejscu wykonania zlecenia. Fakt otrzymania stroju reklamowego potwierdzony zostanie na Koncie Zleceniobiorcy. Niezwłocznie po wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca obowiązany będzie do zwrotu otrzymanego stroju reklamowego, chyba że Strony nawiążą ponowną współpracę na podstawie kolejnej umowy lub kolejnych umów (niezależnie od podstawy prawnej tych umów), a przerwa pomiędzy kolejno następującymi po sobie umowami nie będzie dłuższa niż siedem dni. Brak zwrotu stroju reklamowego uprawniał będzie Zleceniodawcę do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 50,00 PLN.
 73. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również trzy miesiące po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie jakiejkolwiek umowy (w szczególności umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej) u innych podmiotów celem świadczenia pracy i/lub usług w miejscu wykonywania, niniejszą umową, zlecenia.
 74. § 6
 75. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, nie wyłączają roszczenia o naprawienie przez Zleceniobiorcę szkody w pełnych rozmiarach, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa. Wymagalność kary umownej powstaje w dniu następującym po dniu, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę jej naliczenia, bądź w dniu, w którym Zleceniodawca dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę naliczenia kary umownej. Zleceniobiorca zawierając niniejszą Umowę wyrażą zgodę na dokonywanie potrąceń z należnego mu wynagrodzenia naliczonych kar umownych lub spowodowanych przez siebie niedoborów kasjerskich bądź wszelkich innych pieniężnych zobowiązań wobec Zleceniodawcy, powstałych na gruncie niniejszej umowy, w szczególności związanych z powstałą odpowiedzialnością za spowodowaną szkodę.
 76. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
 77. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top