SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Mateusz Tomczyk <dimolek@gmail.com>
 2.    
 3. Załączniki13:17 (2 godziny temu)
 4.    
 5. do ja, Artur
 6. // zad1
 7. // zapoznaj się z implementacją klasy info (klasa raportuje operacje na niej wykonywane, obiekty są automatycznie numerowane)
 8. // dokończ implementację klasy schowek
 9. // klasa schowek przechowuje (za pomocą wskaźnika) daną typu info, lub nic (np. po konstrukji bezargumentowej)
 10. // klasa schowek winna posiadać zwykłe i przenoszące warianty konstruktora (kopiującego) i operatora przypisania oraz konstruktor
 11. // z argumentem &info, konstruktor bezargumentowy i destruktor, metody te powinny na wyjście raportować wykonywane operacje;
 12. // wywołanie metody przenoszącej schowka nie powinno powodować konstrukcji obiektu info, ani błędów przy poźniejszej destrukcji
 13. // przeanalizuj efekty wywołania funkcji zad1 - wykonując ją krokowo oraz śledząc komunikaty wyprowadzanie na konsolę
 14. // rozbuduj funkcję zad1, by ten sposób sprawdzić:
 15. // -w jakich sytuacjach wywoływane są metody zwykłe, a kiedy przenoszące (w razie potrzeby dopisz nowe metody/operatory do schowka)?
 16. // -co jest wywoływane przy konstrukcji/przypisaniu do schowka z wyrażenia zwracającego tymczasowy nienazwany schowek?
 17. // -co jest wywoływane przy konstrukcji/przypisaniu do schowka ze zmiennej zwracanej z funkcji przez wartość?
 18. // -wypróbuj działanie move(), co się stanie gdy użyjemy move(), a w klasie nie ma metod przenoszących(zakomentuj je chwilowo)?
 19. // -czy kompilator poprawnie rozpoznał wszystkie sytuacje kiedy można użyć metody przenoszącej?
 20. // -czy metody przenoszące poprawiają wydajność kodu? Odpowiedź uzasadnij.
 21.  
 22. // zad2
 23. // zapoznaj się za strukturą osoba i funkcją zad2
 24. // dokończ funkcję zad2 posługując się algorytmami stl (sort for_each) i funkcjami lambda tak, aby
 25. // - posortować listę liste osob los wg wieku osób
 26. // - wyświetlić posortowane osoby (tylko imie i wiek każdej osoby)
 27. // - zwiększyć wiek każdej z osób o 1 i ponownie wyświetlić listę
 28. // - wyznaczyć średni wiek osoby, wyświetlić go i wyświetlić osoby starsze niż średnia
 29. // uwaga: w capture list funkcji lambda należy przekazywać wyłącznie faktycznie potrzebne zmienne, nie używać [&] ani tym bardziej [=]
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34. #include <iostream>
 35. #include <vector>
 36. #include <string>
 37. #include <algorithm>
 38.  
 39. using namespace std;
 40.  
 41.  
 42. class info
 43. {
 44.     static int serial,    // ++ przy konstrukcji
 45.         cntr;    // ++ przy konstrukcji, -- przy destrukcji, zwracany przez getcntr
 46.     const int  nr;        // =++serial przy konstrukcji
 47. public:
 48.     static int getcntr() { return cntr; };
 49.     info() :nr(++serial) { cntr++; cout << "\ninfo() nr: " << nr; }
 50.     info(const info &cri) :nr(++serial) { cntr++; cout << "\ninfo(const info &cri) nr: " << nr << " cri.nr: " << cri.nr; }
 51.     ~info() { cntr--; cout << "\n~info() nr: " << nr; }
 52.     info & operator=(const info &cri) { cout << "\ninfo & operator=(const info &cri) nr: " << nr << " cri.nr: " << cri.nr; return *this; }
 53.     friend ostream& operator<<(ostream &os, const info& cri) { return os << " info nr: " << cri.nr; }
 54. };
 55. int info::serial = 0,        // static w klasie
 56. info::cntr = 0;        // static w klasie
 57.  
 58.  
 59. struct osoba
 60. {
 61.     string imie, nazwisko;
 62.     int wiek;
 63.     //    osoba():wiek(-1){}
 64.     osoba(const string & imie, const string & nazwisko, const int wiek) :imie(imie), nazwisko(nazwisko), wiek(wiek) {}
 65.     friend ostream& operator<<(ostream &os, const osoba& cro) { return os << endl << cro.imie << ' ' << cro.nazwisko << ' ' << cro.wiek; }
 66. };
 67.  
 68.  
 69. class schowek
 70. {
 71.     info *ptr; // gdy ==nullptr, to schowek jest pusty
 72. public:
 73.     schowek() :ptr(nullptr) { cout << "\nschowek()"; }
 74.     schowek(const info &crt) :ptr(new info(crt)) { cout << "\nschowek(const info &crt)"; }
 75.     ~schowek() { cout << "\n~schowek()"; delete ptr; }
 76.     friend ostream& operator<<(ostream &os, const schowek& crs) { return crs.ptr ? os << *crs.ptr : os << " nullptr"; }
 77.  
 78.     //TODO
 79.  
 80.     schowek(const schowek &crs) {};
 81.     schowek(schowek &&rrs) {};
 82.     schowek& operator=(const schowek &crs) { ptr = crs.ptr; return *this; };
 83.     schowek& operator=(schowek &&rrs) { ptr = move(rrs.ptr); return *this; };
 84. };
 85.  
 86.  
 87. void zad1()
 88. {
 89.     info i1;
 90.     schowek    si1(i1),
 91.         si2,
 92.         si3(i1),
 93.         si4(si1),
 94.         si5(move(si4));
 95.  
 96.     cout << endl << si1 << si2 << si3 << si4 << si5;
 97.  
 98.     cout << "\n\n zamiana s1-s2 z move(), przed " << si1 << si2 << si3;
 99.  
 100.     si3 = move(si2);
 101.     si2 = move(si1);
 102.     si1 = move(si3);
 103.  
 104.     cout << "\n\n zamiana s1-s2 bez move(), przed " << si1 << si2 << si3;
 105.  
 106.     si3 = si2;
 107.     si2 = si1;
 108.     si1 = si3;
 109.  
 110.     cout << "\n\n po zamianie " << si1 << si2 << si3;
 111.  
 112.     //TODO
 113.  
 114. }
 115.  
 116.  
 117. void zad2()
 118. {
 119.     vector<osoba> los;
 120.     los.push_back(osoba("Jan", "Kowalski", 25));
 121.     los.push_back(osoba("Tomek", "Kowalski", 5));
 122.     los.push_back(osoba("Anna", "Kowalska", 20));
 123.     los.push_back(osoba("Antoni", "Kowalski", 65));
 124.     los.push_back(osoba("Onufry", "Kowalski", 99));
 125.     los.push_back(osoba("Zosia", "Kowalska", 3));
 126.  
 127.     cout << "\n\n Lista osob:";
 128.     for (auto const & p : los) cout << p;
 129.  
 130.  
 131.     // odtąd bez deklarowania zmiennych typu iteratorowego (jawnie ani auto), bez for, z algorytmami i funkcjami lambda
 132.     // użyj wartości iteratora zwracanej przez metody kontenera .begin(), .end() jako argumentów algorytmów
 133.  
 134.     cout << "\n\n Sortowanie wg wieku...";
 135.    
 136.     sort(begin(los), end(los), [](osoba a, osoba b) {return a.wiek < b.wiek; });
 137.  
 138.     cout << "\n\n Lista (imie i wiek):";
 139.    
 140.     for_each(begin(los), end(los), [](osoba a) {cout << "\n" << a.imie << " " << a.wiek;});
 141.  
 142.     cout << "\n\n Zwiekszenie wieku:";
 143.    
 144.     for_each(begin(los), end(los), [](osoba &a) {a.wiek = a.wiek + 1;});
 145.  
 146.     cout << "\n\n Lista:";
 147.  
 148.     for_each(begin(los), end(los), [](osoba a) {cout << "\n" << a.imie << " " << a.wiek;});
 149.  
 150.     cout << "\n\n Sredni wiek...";
 151.     int avg = 0;
 152.     int amo = 0;
 153.     for_each(begin(los), end(los), [&avg, &amo](osoba a) {avg += a.wiek; ++amo;});
 154.     avg = avg / amo;
 155.     cout << "\n" << avg;
 156.  
 157.     cout << "\n\n Starsi od sredniej:";
 158.    
 159.     for_each(begin(los), end(los), [avg](osoba a) {if (a.wiek > avg) { cout << "\n" << a.imie << " " << a.wiek; }});
 160.  
 161. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top