Advertisement
mattonit

Untitled

Mar 26th, 2023
479
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.33 KB | None | 0 0
 1. import numpy as np
 2.  
 3. # Zdefiniujmy funkcję aktywacji sigmoid
 4. def sigmoid(x):
 5.     return 1 / (1 + np.exp(-x))
 6.  
 7. # Zdefiniujmy naszą sieć neuronową
 8. class NeuralNetwork:
 9.     def __init__(self):
 10.         # Ustawiamy losowe wagi początkowe
 11.         self.weights = np.random.rand(2, 1)
 12.        
 13.     def feedforward(self, inputs):
 14.         # Mnożymy wagi przez wejścia
 15.         # i zastosowujemy funkcję aktywacji sigmoid
 16.         return sigmoid(np.dot(inputs, self.weights))
 17.        
 18.     def train(self, inputs, labels, epochs):
 19.         for epoch in range(epochs):
 20.             # Feedforward dla każdego wejścia
 21.             prediction = self.feedforward(inputs)
 22.            
 23.             # Obliczenie błędu
 24.             error = labels - prediction
 25.            
 26.             # Korekta wag
 27.             adjustment = np.dot(inputs.T, error * prediction * (1 - prediction))
 28.             self.weights += adjustment
 29.  
 30. # Testowanie naszej sieci neuronowej
 31. nn = NeuralNetwork()
 32.  
 33. # Przykładowe dane
 34. inputs = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]])
 35. labels = np.array([[0], [1], [1], [0]])
 36.  
 37. # Trenujemy naszą sieć
 38. nn.train(inputs, labels, 10000)
 39.  
 40. # Testujemy naszą sieć na nowych danych
 41. new_inputs = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]])
 42. predictions = nn.feedforward(new_inputs)
 43.  
 44. # Wyświetlamy wyniki
 45. print(predictions)
 46.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement