Advertisement
Guest User

AndromedaRO

a guest
Jun 25th, 2013
205
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.58 KB | None | 0 0
  1. [6/25/2013 5:47:51 PM] Hyvraine: Bakit mo pa pinli services ko? Merong isa dun oh yung $35 pero pinilit mo ako
  2. [6/25/2013 5:48:40 PM] Hyvraine: Sabi ko sayo maghintay ka nalang, pero nah, wala eh pinilit mo ako pumayag lang ako na $100, mababa pa nga sa minimum price ko na $160 eh.
  3. [6/25/2013 5:49:06 PM] Roan PapaXong: sir
  4. [6/25/2013 5:49:11 PM] Roan PapaXong: sana hindi ka na tuluyan pumayag
  5. [6/25/2013 5:49:16 PM] Roan PapaXong: kung gagantuhin mo customer mo
  6. [6/25/2013 5:49:18 PM] Roan PapaXong: eh pumayag ka nga
  7. [6/25/2013 5:49:21 PM] Roan PapaXong: tamang ginagago mo naman ako
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement