SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2019 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1503 - 4
 2.  
 3. 1703 - 1a, iteratorer svårt. Men nästan fått kläm på nu
 4.         b, samma här men bättre än innan. Förstå uppg. svåra
 5.  
 6. 1706 - 5 småkonstig print10 är svår
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12. alllmänt templates och overloading av operators
 13.  
 14. ostream, istream -operators som friend, copy i ostream etc.
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19. Bra att kolla igenom:
 20.  
 21.  
 22.             ~NameList() {
 23.                for(list_type::iterator it = names.begin(); it != names.end(); it++) {
 24.                   delete names[it]; //fel, behöver inte skriva access på det sättet iom vi använder en iterator!
 25.  
 26.                   delete *it; //tar bort vad iteratorn pekar på!
 27.                }
 28.             }
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.             ostream& BI::operator<<(ostream& os, const BI& b) {
 34.                copy(b.digits.rbegin(), b.digits.rend(), ostream_iterator<int>(cout));
 35.                return os;
 36.             }
 37.  
 38.  
 39.  
 40.             ostream& operator<<(ostream& os, Regent& r) {
 41.                os << r.name << " " << r.succ << " of " << r.nation
 42.                     << " " << r.start << "-" << r.end;
 43.                return os;
 44.             }
 45.  
 46.             istream& operator>>(istream& is, Regent& r) {
 47.                while(is) {
 48.                   is >> r.name >> r.nation >> r.start >> r.end >> r.succ;
 49.                }
 50.                return is;
 51.             }
 52.  
 53.             int main(int ac, char** av) {
 54.                ifstream is(av[1]);
 55.  
 56.                set<Regent> rulers;
 57.                while(is >> getline()) {
 58.                   Regent r(is.line() >> ...);
 59.                   rulers.insert(r);
 60.                }
 61.                auto it = rulers.begin();
 62.                while(it != rulers.end()) {
 63.                   cout << rulers[i] << endl;
 64.                   it++;
 65.                }
 66.  
 67.                //fel, eftersom de os och is är implementerade gör du såhär istället:
 68.  
 69.                set<Ruler> rulers((istream_iterator<Ruler>(is), istream_iterator<Ruler>()));
 70.                copy(rulers.begin(), rulers.end(), ostream_iterator<Ruler>(cout, "\n"));
 71.             }
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.            auto value = *first;
 78.            *res = value; //eller *first
 79.            while(++first != last) {
 80.               auto tmp = *first;
 81.               *++result = tmp - value;
 82.               value = tmp;
 83.            }
 84.            return ++result;
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.            deque<int> a;
 90.            copy(istream_iterator<int>(cin), istream_iterator<int>(), back_inserter(a));
 91.            copy(a.begin(), a.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
 92.            while(a.size() > 1) {
 93.               deque<int> b;
 94.               adj_diff(a.begin(), a.end(), back_inserter(b));
 95.               b.pop_front();
 96.               a.swap(b);
 97.               copy(a.begin(), a.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
 98.            }
 99.  
 100.  
 101.  
 102.             ifstream infile("morse.def");
 103.                char symbol;
 104.                string code;
 105.                while(infile >> symbol >> code) {
 106.                   table.insert(make_pair(code, symbol));
 107.                }
 108.                infile.close()
 109.  
 110.  
 111.  
 112.  
 113.            istringstream iss(code);
 114.            string current;
 115.            string s;
 116.            while(iss >> current) {
 117.               auto it = table.find(current);
 118.               ...
 119.  
 120.  
 121.  
 122.             istream& BI::operator<<(istream& is, BI& b) {
 123.                string s;
 124.                is >> s;
 125.                b = BI(s);
 126.                return is;
 127.             }
 128.  
 129.  
 130.  
 131.  
 132.             template <typename InputIterator>
 133.             pair<int, int> max_succ(InputIterator first, InputIterator last) {
 134.  
 135.                FEL
 136.                 v
 137.                value_type type = iterator_traits<first>::value_type;
 138.  
 139.                Såhär istället:
 140.                using type = typename itarator_traits<InputIterator>::value_type;
 141.             }
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146.                 En move-konstruktor. Copy tar längre tid än move.
 147.  
 148.                 Image(const Image&& rhs) :  w(rhs.w), h(rhs.h), pixels(rhs.pixels) {
 149.                    rhs.pixels = nullptr;
 150.                 }
 151.  
 152.  
 153.  
 154.  
 155.  
 156.  
 157.                 int main(int argc, const char** argv) {
 158.                     count_words(argv[i], words);
 159.                                  |
 160.                                  |----det är en ifstream som passas in i funktionen
 161.                                  v
 162.             void count_words(istream& in, map<string, size_t> words) {
 163.                if(!in) { cout << "File cannot be opened" << endl; }
 164.                string word;
 165.                   while(in >> word) {
 166.                     ...
 167.                   }
 168.  
 169.  
 170.  
 171.  
 172.  
 173.  
 174.  
 175.  
 176.  
 177.  
 178.  
 179. -------------------------------------------------------------------------------
 180.  
 181.  
 182.       typedef map<string, size_t>::const_iterator words_iter_type;
 183.  
 184.       void countwords(ifstream& in, map<string, size_t> words) {
 185.          string word;
 186.          while(in >> word) {
 187.             words[word]++;
 188.          }
 189.       }
 190.  
 191.       bool comp_meth(words_iter_type it1, words_iter_type it2) {
 192.          return it1->second > it2->second;
 193.       }
 194.  
 195.       print10(map<string, size_t> words) {
 196.          vector<words_iter_type> iterators;
 197.          for(auto it = words.begin(); it != words.end(); it++) {
 198.             iterators.push_back(it);
 199.          }
 200.          sort(iterators.begin(), iterators.end(), comp_meth);
 201.          vector<words_iter_type> vec_iter = iterators.begin();
 202.          for(; vec_iter != iterators.end(); vec_iter++) {
 203.             cout << (*vec_iter)->first << " " << (*vec_iter)->second << endl;
 204.          }
 205.       }
 206.  
 207.       int main(char argc, const char** argv) {
 208.          map<string, size_t> words;
 209.          for(int i = 0; i < argc; i++) {
 210.             ifstream in(argv[i]);
 211.             if(!in) { cout << "file could not be opened" << endl; }
 212.             else {
 213.                countwords(in, words);
 214.             }
 215.             in.close();
 216.          }
 217.          print10(words);
 218.       }
 219.  
 220. -------------------------------------------------------------------------------
 221.  
 222. template <typename InputIterator, typename OutputIterator, typename T, typename U>
 223. void apply_all(InputIterator functions_start, InputIterator functions_end,
 224.    OutputIterator result, T& a, U& b) {
 225.       while(functions_start != functions_end) {
 226.          *result = (*functions_start)(a, b); //måste peka på funktionen! functions(a, b) duger ej;
 227.          result++;                           //måste vara (*functions) för att hämta funktionen
 228.          functions_start++;
 229.       }
 230. }
 231.  
 232. -------------------------------------------------------------------------------
 233.  
 234.  
 235. int* last = remove_copy_if(a, a + SIZE, b,
 236.    [&c](int x) { if(x < c) {
 237.       cout << x << endl;
 238.    }});
 239.  
 240. template <typename InIt, typename Pred>
 241. remove_copy_if(InIt first, InIt last, OutIt res, Pred p) {
 242.    while(first != last) {
 243.       if(! p(*first)) {
 244.          *res++ = *first;
 245.       }
 246.       first++;
 247.    }
 248. }
 249.  
 250.  
 251. -------------------------------------------------------------------------------
 252.  
 253.  
 254. .h
 255.  
 256.  
 257. class Scheduler {
 258. public:
 259.    Scheduler(istream& in);
 260.    void schedule();
 261.    void print(const ostream& os) const;
 262. private:
 263.    usingset_type = bitset<80>;
 264.    bool compare(int row_nbr);
 265.    bool sort_meth(set_type s1, set_type s2);
 266.    vector<set_type> rows;
 267. }
 268.  
 269. .cpp
 270.  
 271. Scheduler::Scheduler(ifstream& in) {
 272.    string line;
 273.    while(getline(in, line)) {
 274.       rows.push_back(set_type(val));
 275.    }
 276.    in.close();
 277. }
 278.  
 279. void Scheduler::schedule() {
 280.    sort(rows.begin(), rows.end(), rows.begin(), sort_meth);
 281.    for(size_t it = 1; it != rows.size(); it++) {
 282.       while(collides_with(row_nbr)) {
 283.          rows[i] <<= 1;
 284.       }
 285.    }
 286. }
 287.  
 288. bool Scheduler::compare(set_type row_nbr) {
 289.    for(int i = 0; i != row_nbr; i++) {
 290.       if((rows[i] & rows[row_nbr]).any()) {
 291.          return true;
 292.       }
 293.    }
 294.    return false;
 295. }
 296.  
 297. void Scheduler::print(const ostream& os) const {
 298.    for(auto r : rows) {
 299.       for(auto it = r.begin(); it != r.size(); it++) {
 300.          if(r[it] == 0) cout << " ";
 301.          else cout << 1;
 302.       }
 303.       cout << endl;
 304.    }
 305. }
 306.  
 307.  
 308. bool Scheduler::sort_meth(set_type s1, set_type s2) {
 309.    return s1.count() > s2.count();
 310. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top