SHARE
TWEET

PracticaFSO1def

a guest Jun 19th, 2017 47 in 26 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3.  
 4. from Tkinter import *
 5. import tkFileDialog
 6. import os
 7. import shutil
 8. import fnmatch
 9. import tkSimpleDialog
 10. import tkMessageBox
 11. import subprocess
 12. import time
 13. import ScrolledText
 14. #------------------------------------------------------------------------------------
 15. #MÉTODOS
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. #metode per seleccionar el directori
 21. def seleccionarDir():
 22.     carpeta = tkFileDialog.askdirectory(title='Escollir directori de traball')
 23.     directorio.configure(state="normal")
 24.     directorio.delete(0,END)
 25.     directorio.insert(0,carpeta)
 26.     directorio.configure(state="disable")   #Ponemos su estado en desabilitado para evitar que el usuario no pueda modificarlo en panatalla.
 27.                                             #carpeta = path absoluto de la carpeta seleccionada
 28.    
 29.  
 30. #metode per obrir script, utilitzem la comanda options['filetypes'] per filtrar entre directoris i archius 'sh'
 31. def obrirG(archivo):
 32.     path = directorio.get()
 33.     global file
 34.    
 35.     if(path!=''):
 36.         options = {}
 37.         options['filetypes'] = [('Archius Script','.sh')]
 38.         options['initialdir'] = path
 39.         try:
 40.             file=tkFileDialog.askopenfilename(**options)        #file agafa el valor de la direccio del path, com que es global serveix per a tot el programa
 41.            
 42.             ruta2 = directorio.get()
 43.             if(ruta2==path):
 44.                 aux=archivos.get()
 45.                 archivos.delete('0',END)                        #Eliminar anterior archiu seleccionat en el ENTRY
 46.                 archivos.insert(INSERT, file.split('/')[-1])    #Quedar-me amb el nom del archiu que estic utilitzant.
 47.                 Archiu=open(file,'r').read()
 48.                 lista.delete("0.0", END)
 49.                 lista.insert(END, Archiu)                       #inserció del contingut de l'archiu.
 50.                
 51.         except IOError:
 52.             pass
 53.     else:tkMessageBox.showwarning("ERROR","Es necesari escollir un direcotir primer")          
 54.        
 55.  
 56. def obrirS():
 57.     obrirG(archivos.get())
 58.  
 59.  
 60.    
 61.  
 62.  
 63. #Metode per guardar l'arxiu actual, la direcció d'aquest esta guardada a la variable global file,
 64. #obtenim el contingut que hem modificat o no en pantalla i el tornem a escriure en l'archiu
 65. def guardarS():
 66.     if(archivos.get()!=''):
 67.         Archiu=lista.get('1.0',END)         #contingut del archiu a guardar
 68.         open(file,'w').write(Archiu)        #obrir el "file (direccio de l'archiu )" en mode escriptura y escriure el nou contingut
 69.     else:
 70.         tkMessageBox.showwarning("ERROR","Selecciona un directori / Script a guardar")
 71.  
 72.  
 73.  
 74. #Metode per guardar l'informació d'un script en un nou archiu.sh. Per realitzar aquesta
 75. #operacio hem utilitzat un altre cop la funcionalitat options[filetypes], pero en aquest cas
 76. #hem utilitzat la comanda 'asksaveasfilename' per aconseguir el nom amb el que guardar el nou archiu
 77. def guardarN():
 78.     file=directorio.get()
 79.     if(file!=''):
 80.         options = {}
 81.         options['filetypes'] = [('Archius Script','.sh')]
 82.         file2=tkFileDialog.asksaveasfilename(**options) #File2 = ruta a on es guardará el nou archiu
 83.         if(file2!=''):
 84.          Archiu=lista.get('1.0',END)
 85.          open(file2,'w').write(Archiu)                  #obrir un nou archiu amb mode escritura, en aquest guardem tota l'informacio que hi ha en la "llista"
 86.     else:
 87.         tkMessageBox.showwarning("Compte","Selecciona un directori")
 88.    
 89.    
 90.    
 91.  
 92. def runn():
 93.     try:
 94.         if(archivos.get()==''):
 95.             tkMessageBox.showwarning("Error","No hi ha script seleccionat")
 96.         else:
 97.             os.chmod(directorio.get()+'/'+archivos.get(), 0755) #donar permisos d'execució als scripts ???
 98.             a = argumentos.get()
 99.             s = directorio.get()+'/'+archivos.get()
 100.             fitx = s
 101.             if (a!=''):
 102.                 s = s+" "+a
 103.             if (out.get()):
 104.                 s = s+" > "+fitx[:-2]+"out"
 105.             if (err.get()):
 106.                 s = s+" 2> "+fitx[:-2]+"err"
 107.             os.system(s)
 108.             #print s
 109.        
 110.     except IOError:
 111.             tkMessageBox.showwarning("Error","No s'ha trobat el fitxer o directori")
 112.             pass
 113.     except OSError:
 114.             tkMessageBox.showwarning("Error","Obre un script o indica'n el path")
 115.             pass
 116.  
 117.  
 118. #metode per veure la sortida d'error
 119. def vstderr():
 120.        
 121.         archivo = archivos.get()[:-3]
 122.         path = directorio.get()
 123.         if((path == '') | (archivo =='')):
 124.             tkMessageBox.showwarning("Compte","No has seleccionat ruta")
 125.         else:
 126.             try:
 127.                 path = directorio.get()
 128.                 archivo = archivos.get()[:-3]
 129.                 window2 = Toplevel(ventana)
 130.                 window2.title("STERR")
 131.                 salidaerr = open(path+"/"+archivo+".err",'r').read()
 132.                 list22=ScrolledText.ScrolledText(window2)
 133.                 list22.pack()
 134.                 list22.focus_set()
 135.                 list22.insert('1.0',salidaerr)
 136.             except IOError:
 137.                     window2.destroy()
 138.                     tkMessageBox.showwarning("Compte","El fitxer '.err' no ha sigut generat")
 139.                     pass
 140.    
 141.  
 142. #metode per veure la sortida standard
 143. def vstdout():
 144.         archivo = archivos.get()[:-3]
 145.         path = directorio.get()
 146.         if((path == '') | (archivo =='')):
 147.             tkMessageBox.showwarning("Compte","No has seleccionat ruta")
 148.         else:
 149.             try:
 150.                 path = directorio.get()
 151.                 archivo = archivos.get().split('.')[0]
 152.                 window = Toplevel(ventana)
 153.                 window.title("STDOUT")
 154.                 salidaout = open(path+"/"+archivo+".out",'r').read()
 155.                 list22=ScrolledText.ScrolledText(window)
 156.                 list22.pack()
 157.                 list22.focus_set()
 158.                 list22.insert('1.0',salidaout)
 159.             except IOError:
 160.                     window.destroy()
 161.                     tkMessageBox.showwarning("Compte","El fitxer '.out' no ha sigut generat")
 162.                     pass
 163.  
 164.    
 165. def attime():
 166.    
 167.     path=directorio.get()
 168.     archivo=archivos.get()
 169.     horaa=hora7.get()
 170.     if((path == '') | (archivo =='') | (len(horaa)<1) | (len(horaa)<2) | (len(horaa)<3) | (len(horaa)<4)):
 171.             tkMessageBox.showwarning("Compte","Selecciona ruta \nO posa be hora")
 172.     else:
 173.         comanda=path+"/"+archivo
 174.         comm = comanda
 175.         if (argumentos.get() != ''):
 176.             comm = comm+' '+argumentos.get()
 177.         if out.get():
 178.             comm = comm+" > "+comanda[:-3]+".out"
 179.         if err.get():
 180.             comm = comm+' 2> '+comanda[:-3]+".err"
 181.         try:
 182.             a=horaa[0] #Casteos para comprobar que el valor que tiene cada posicion del string hora es numerico
 183.             if(a==''):
 184.                 tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 185.             else:
 186.                 a=int(a)
 187.                 if(a>=3):
 188.                     tkMessageBox.showwarning("Error","Hora incorrecta")
 189.                 else:
 190.                     b=horaa[1]
 191.                     if(b==''):
 192.                         tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 193.                     else:
 194.                         b=int(b)
 195.                         c=horaa[2]
 196.                         if(c!=':'):
 197.                             tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 198.                         else:
 199.                             d=horaa[3]
 200.                             if(d==''):
 201.                                 tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 202.                             else:
 203.                                 d=int(d)
 204.                                 if(d>=6):
 205.                                     tkMessageBox.showwarning("Error","Minut incorrecte")
 206.                                 else:
 207.                                     f=horaa[4]
 208.                                     if(f==''):
 209.                                         tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 210.                                     else:
 211.                                         f=int(f)
 212.              
 213.                                     if(len(horaa)>5):
 214.                                         tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 215.                                     else:
 216.                                         os.chmod(comanda,0755)
 217.                                         os.system('echo "'+comm+'" | at '+horaa)
 218.         except ValueError:
 219.             tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 220.         except SyntaxError:
 221.             tkMessageBox.showwarning("Error","Format incorrecte")
 222.    
 223. def crontime():
 224.     path=directorio.get()
 225.     archivo=archivos.get()
 226.     if((path == '') | (archivo =='')):
 227.             tkMessageBox.showwarning("Compte","No has seleccionat ruta")
 228.     else:
 229.         comanda=path+"/"+archivo
 230.        
 231.         minuto=min6.get()
 232.         if minuto=='':
 233.             min6.insert('1','*')
 234.             minuto = '*'
 235.         horaa=hora6.get()
 236.         if horaa=='':
 237.             hora6.insert('1','*')
 238.             horaa = '*'
 239.         diames=dm6.get()
 240.         if diames=='':
 241.             dm6.insert('1','*')
 242.             diames = '*'
 243.         mes=mes6.get()
 244.         if mes=='':
 245.             mes6.insert('1','*')
 246.             mes = '*'
 247.         diasem=ds6.get()
 248.         if diasem=='':
 249.             ds6.insert('1','*')
 250.             diasem = '*'
 251.    
 252.         comm=minuto+" "+horaa+' '+diames+' '+mes+' '+diasem
 253.         comm = comm+' '+comanda+' '+argumentos.get()
 254.         if out.get():
 255.             comm = comm+" > "+comanda[:-3]+".out"
 256.         if err.get():
 257.             comm = comm+' 2> '+comanda[:-3]+".err"
 258.         try:
 259.             if(minuto!='*'):
 260.                 minuto=int(minuto)
 261.                
 262.             if(horaa!='*'):
 263.                 horaa=int(horaa)
 264.                        
 265.             if(diames!='*'):
 266.                 diames=int(diames)
 267.             if(mes!='*'):
 268.                 mes=int(mes)
 269.             if(diasem!='*'):
 270.                 diasem=int(diasem)
 271.             os.chmod(comanda,0755)
 272.             os.system('(crontab -l ; echo "'+comm+'") | crontab -')
 273.         except ValueError:
 274.             tkMessageBox.showwarning("Error","Format no admés per el crontab")
 275.    
 276.  
 277. def sleeep():
 278.     path=directorio.get()
 279.     archivo=archivos.get()
 280.     if((path == '') | (archivo =='')):
 281.             tkMessageBox.showwarning("Compte","No has seleccionat ruta")
 282.     else:
 283.         path=directorio.get()
 284.         archivo=archivos.get()
 285.         segundos=seg79.get()
 286.         try:
 287.             segundos=int(segundos) #comprobar que sea un valor númerico
 288.             comanda2=path+'/'+archivo
 289.             ahora = time.strftime("%c")
 290.         #print "Hora " + time.strftime("%X")
 291.             subprocess.call('echo $(sleep "{}"; "{}" "{}") &'.format(segundos, comanda2, argumentos.get()), shell=True)
 292.         except ValueError:
 293.             tkMessageBox.showwarning("Error","Format no numeric")
 294.            
 295.         #print "Hora " + time.strftime("%X")
 296.    
 297.    
 298.    
 299.    
 300.    
 301.  
 302. #------------------------------------------------------------------------------------          
 303.  
 304. #Creacion de la ventana principal MAIN
 305. ventana=Tk()
 306. ventana.title("Execució d'escripts en el temps")
 307. ventana.minsize(600,600)
 308.  
 309. #------------------------------------------------------------------------------------
 310.  
 311. #Creacion de los frames principales (Arriba, medio, abajo)
 312.  
 313. #Frame 1
 314. f1=Frame()
 315. f1.configure()
 316. f1.pack(side=TOP,fill=X)
 317.  
 318. #Frame 2
 319. f2=Frame()
 320. f2.configure()
 321. f2.pack(side=TOP, fill=X)
 322.  
 323. #Frame 3
 324. f3=Frame()
 325. f3.configure()
 326. f3.pack(side=TOP,fill=X)
 327.  
 328. #Frame 4
 329. f4=Frame()
 330. f4.configure()
 331. f4.pack(expand=TRUE,fill=BOTH,side=TOP)
 332.  
 333. #Frame 50
 334. f50=Frame()
 335. f50.configure()
 336. f50.pack(side=BOTTOM,fill=X)
 337.  
 338. #Frame 10
 339. f10=Frame(f50)
 340. f10.configure()
 341. f10.pack(side=TOP,fill=X)
 342.  
 343. #Frame 9
 344. f9=Frame(f50)
 345. f9.configure()
 346. f9.pack(side=TOP,fill=X)
 347.  
 348. #Frame 8
 349. f8=Frame(f50)
 350. f8.configure()
 351. f8.pack(side=TOP,fill=X)
 352.  
 353. #Frame 79
 354. f79=Frame(f50)
 355. f79.configure()
 356. f79.pack(side=TOP,fill=X)
 357.  
 358. #Frame 7
 359. f7=Frame(f50)
 360. f7.configure()
 361. f7.pack(side=TOP,fill=X)
 362.  
 363. #Frame 6
 364. f6=Frame(f50)
 365. f6.configure()
 366. f6.pack(side=TOP,fill=X)
 367.  
 368. #Frame 5
 369. f5=Frame(f50)
 370. f5.configure()
 371. f5.pack(side=TOP,fill=X)
 372.  
 373.  
 374.  
 375.  
 376. #-----------------------------------------------------------------------------------
 377. #definición de los botones del frame 1
 378. f11=Frame(f1)
 379. f11.pack(fill=X)
 380.  
 381. #Boton 1, escoger directorio de trabajo
 382. cd=Button(f11,text='Escollir directori de traball', command=seleccionarDir)#añadir el comand de la acción
 383. cd.pack(side=LEFT)
 384. directorio=Entry(f11)
 385. directorio.configure(state="disable",disabledforeground='black')
 386. directorio.pack(side=LEFT,expand=TRUE,fill=X)      
 387. #-----------------------------------------------------------------------------------
 388. #definición de los botones del frame 2
 389. f21=Frame(f2)
 390. f21.pack(fill=X)
 391.  
 392. archivos=Entry(f21)
 393. archivos.configure()
 394. archivos.insert(0,'')
 395.  
 396. #Boton 21, abrir un script
 397. obrir=Button(f21, text='Obrir Script',command=obrirS)
 398. obrir.pack(side=LEFT)
 399.  
 400. archivos.pack(side=LEFT,expand=TRUE,fill=X)
 401.  
 402. #Boton 22, guardar cambios
 403. guarda=Button(f21, text='Guardar Script', command=guardarS)
 404. guarda.pack(side=RIGHT)
 405.  
 406.  
 407. #-----------------------------------------------------------------------------------
 408. #definición de los botones del frame 3
 409. f31=Frame(f3)
 410. f31.pack(fill=X)
 411.  
 412. #Boton 3, guardar copia en un script nou
 413. nou=Button(f31, text='Guardar en un nou script', command=guardarN)#añadir command
 414. nou.pack(side=LEFT)
 415.  
 416.  
 417. #-----------------------------------------------------------------------------------
 418. #Configuracion de la lista y scrollbar. 4
 419. scroll = Scrollbar(f4,orient=VERTICAL)
 420. lista = Text(f4,xscrollcommand=scroll.set)
 421. scroll.config(command=lista.yview)
 422. scroll.pack(side=RIGHT,fill=Y)
 423. lista.pack(side=TOP,expand=TRUE,fill=BOTH, anchor=W)
 424.  
 425.  
 426. #-----------------------------------------------------------------------------------
 427. #Boton 5, guardar copia en un script nou
 428. sortir=Button(f5, text='Sortir', command=quit)#añadir command
 429. sortir.pack(side=LEFT)
 430.  
 431.  
 432. #-----------------------------------------------------------------------------------
 433. #Boton 6, guardar copia en un script nou
 434. run3=Button(f6, text='Run', command=crontime)#añadir command
 435. run3.pack(side=RIGHT)
 436. ejecutarC1=Label(f6,text='  HH:MM  ')
 437. ejecutarC1.pack(side=RIGHT)
 438.  
 439.  
 440. ds6=Entry(f6,width=2)
 441. ds6.configure()
 442. ds6.insert(0,'*')
 443. ds6.pack(side=RIGHT)
 444.  
 445. mes6=Entry(f6,width=2)
 446. mes6.configure()
 447. mes6.insert(0,'*')
 448. mes6.pack(side=RIGHT)
 449.  
 450. dm6=Entry(f6,width=2)
 451. dm6.configure()
 452. dm6.insert(0,'*')
 453. dm6.pack(side=RIGHT)
 454.  
 455. hora6=Entry(f6,width=2)
 456. hora6.configure()
 457. hora6.insert(0,'*')
 458. hora6.pack(side=RIGHT)
 459.  
 460. min6=Entry(f6,width=2)
 461. min6.configure()
 462. min6.insert(0,'*')
 463. min6.pack(side=RIGHT,expand=FALSE)
 464.  
 465. ejecutarC3=Label(f6,text='Programa cada dia a les ')
 466. ejecutarC3.pack(side=RIGHT)
 467.  
 468.  
 469. #-----------------------------------------------------------------------------------
 470. #Boton 7, run at
 471. run2=Button(f7, text='Run', command=attime)
 472. run2.pack(side=RIGHT)
 473.  
 474. ejecutarA1=Label(f7,text='  HH:MM  ')
 475. ejecutarA1.pack(side=RIGHT)
 476.  
 477. hora7=Entry(f7,width=8)
 478. hora7.configure()
 479. hora7.insert(0,'HH:MM')
 480. hora7.pack(side=RIGHT)
 481.  
 482. ejecutarA3=Label(f7,text='Executa un cop a les ')
 483. ejecutarA3.pack(side=RIGHT)
 484.  
 485.  
 486. #-----------------------------------------------------------------------------------
 487. #Boton 79, run at
 488. run4=Button(f79, text='Run', command=sleeep)
 489. run4.pack(side=RIGHT)
 490.  
 491. ejecutarA1=Label(f79,text='  segons  ')
 492. ejecutarA1.pack(side=RIGHT)
 493.  
 494. seg79=Entry(f79,width=5)
 495. seg79.configure()
 496. seg79.insert(0,'')
 497. seg79.pack(side=RIGHT,expand=FALSE)
 498.  
 499. ejecutarA3=Label(f79,text="Executa d'aquí a ")
 500. ejecutarA3.pack(side=RIGHT)
 501.  
 502.  
 503. #-----------------------------------------------------------------------------------
 504. #Boton 8, run
 505. run1=Button(f8, text='Run', command=runn)#añadir command
 506. run1.pack(side=RIGHT)
 507. ejecutarI=Label(f8,text='Executa immediatament') #falta meter el comand del boton para Añadir funcionalidad
 508. ejecutarI.pack(side=RIGHT)
 509.  
 510.  
 511. #-----------------------------------------------------------------------------------
 512. #Boton 91, ver stderr
 513. verstderr=Button(f9, text='Veure Stderr', command=vstderr)#añadir command
 514. verstderr.pack(side=RIGHT)
 515.  
 516. #Boton 92, ver stdout
 517. verstdout=Button(f9, text='Veure Stdout', command=vstdout)#añadir command
 518. verstdout.pack(side=RIGHT)
 519.  
 520.  
 521. #-----------------------------------------------------------------------------------
 522. #Label f10
 523. input1=Label(f10,text="Arguments d'entrada: ")
 524. input1.pack(side=LEFT)
 525.  
 526. #Entrada argumento
 527. argumentos=Entry(f10)
 528. argumentos.configure()
 529. argumentos.insert(0,'')
 530. argumentos.pack(side=LEFT,expand=TRUE,fill=X)
 531.  
 532. err=IntVar()
 533. error = Checkbutton(f10, text="Genera Stderr", variable=err).pack(side=RIGHT)
 534. out = IntVar()
 535. salida = Checkbutton(f10, text="Genera Stdrout", variable=out).pack(side=RIGHT)
 536.  
 537.  
 538.  
 539.  
 540.  
 541. ventana.mainloop()
RAW Paste Data
Want to get better at Python?
Learn to code Python in 2017
Pastebin PRO Summer Special!
Get 40% OFF on Pastebin PRO accounts!
Top