daily pastebin goal
4%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 10th, 2018 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <math.h>
 5. #include <fstream>
 6. #include <string>
 7. #include <stdlib.h>
 8.  
 9. using namespace std;
 10.  
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12.  
 13. #define typ double      //w drugiej wersji testow – typ float
 14. #define MAXN 101
 15. int n;
 16. typ epsilon;
 17. int MLI;
 18. typ Alfa[MAXN][MAXN];
 19. typ Beta[MAXN];
 20. typ A[MAXN][MAXN];
 21. typ B[MAXN];
 22. typ x_poprzedni[MAXN];
 23. typ x_aktualny[MAXN];
 24. typ Xk1[MAXN];
 25. typ Xk[MAXN];
 26. int iter=0;
 27.  
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30. int funkcja_a()
 31. {
 32.     int i,j;
 33.     char nazwaPliku[64];
 34.  
 35. cout << "Podaj n: ";                    //czytanie z klawiatury: n, epsilon i MLI
 36. cin >> n;
 37. cout << "Podaj epsilon: ";
 38. cin >> epsilon;
 39. cout << "Podaj MLI: ";
 40. cin >> MLI;
 41. cout << "Podaj nazwe pliku wejsciowego: ";
 42.     cin >> nazwaPliku;                            //pobranie nazwy pliku z klawiatury
 43.  
 44.     ifstream plik(nazwaPliku);
 45.  
 46.     if(! plik.is_open())    //sprawdzenie, czy plik o podanej nazwie moze zostac wykorzystany
 47.         return 0;       //funkcja zwraca zero jezeli jest to niemozliwe
 48.  
 49.     for(i = 1; i <= n; i++)             //wczytanie macierzy A z pliku
 50.         for(j = 1; j <= n; j++)
 51.             plik >> A[i][j];
 52.  
 53.     for(i = 1; i <= n; i++)             //wczytanie wektora B z pliku
 54.             plik >> B[i];
 55.  
 56.     plik.close();              //zamkniecie pliku
 57.     return 1;                  //funkcja zwraca 1 jezeli plik został poprawnie wykorzystany
 58. }
 59.  
 60. //---------------------------------------------------------------------
 61.  
 62. int funkcja_b()
 63. {
 64.     for(int i=1;i<n+1;i++)
 65.     {
 66.         if(A[i][i]!=0)
 67.         {
 68.             Beta[i]=B[i]/A[i][i];               //obliczanie wartosci macierzy Beta
 69.             for(int j=1;j<n+1;j++)
 70.             {
 71.                 if(i==j) Alfa[i][j]=0;      //obliczanie wartosci macierzy Alfa
 72.                 else Alfa[i][j]=-(A[i][j]/A[i][i]);
 73.             }
 74.  
 75.         }
 76.         else return 0;                  //funkcja zwraca zero jezeli niemożliwe
 77. //jest obliczenie macierzy Alfa i Beta
 78.     }
 79.     return 1;       //funkcja zwraca 1 jezeli obliczenie macierzy Alfa i Beta byly mozliwe
 80. }
 81.  
 82. //---------------------------------------------------------------------
 83.  
 84. void funkcja_c()
 85. {
 86.     for(int i=1;i<n+1;i++)
 87.         x_aktualny[i]=Beta[i];
 88.  
 89.     typ norma=0.0;
 90.     typ suma=0.0;
 91. typ pom=0.0;
 92.  
 93.     do
 94.     {
 95.         for(int i=1;i<n+1;i++)          // przepisanie aktualnego wektora rozwiązań
 96.             x_poprzedni[i]=x_aktualny[i];   // jako rozwiązanie poprzednie
 97.  
 98.         iter++;                     //inkrementacja licznika iteracji
 99.  
 100.             for(int i=1;i<n+1;i++)          //wyznaczanie aktualnego wektora
 101.         {
 102.             pom=0.0;
 103.                         for(int j=1;j<n+1;j++)
 104.                 if(j!=i)
 105.                     pom+=(Alfa[i][j]*x_poprzedni[j]);
 106.             x_aktualny[i]=pom+Beta[i];
 107.         }
 108.  
 109.         //obliczanie normy
 110.  
 111.         suma=0;
 112.         for(int i=1;i<n+1;i++)
 113.             suma+=((x_aktualny[i]-x_poprzedni[i])*(x_aktualny[i]-x_poprzedni[i]));
 114.         norma=sqrt(suma/n);
 115.     }
 116.     while((iter<MLI)&&(norma>epsilon));
 117. }
 118.  
 119. //---------------------------------------------------------------------
 120.  
 121. int funkcja_d(bool zm)
 122. {
 123. char raport[64];
 124. cout << "Podaj nazwe pliku zawierajacego raport: ";
 125. cin >> raport;
 126. ofstream plik(raport);
 127.  
 128. if(! plik.is_open())        //sprawdzenie, czy plik o podanej nazwie zostal utworzony
 129.         return 0;           //funkcja zwraca zero jezeli jest to niemozliwe
 130.     plik<<"Macierz A:"<<endl;       //wpisanie macierzy A do pliku zawierającego raport
 131.     for(int i=1;i<n+1;i++)
 132.             {
 133.                 for(int j=1;j<n+1;j++)
 134.                 plik<<"\t"<<A[i][j];
 135.                 plik<<endl;
 136.             }
 137.     plik<<endl;
 138.     plik<<"Wektor B:"<<endl;        //wpisanie wektora B do pliku zawierającego raport
 139.  
 140.     for(int i=1;i<n+1;i++)
 141.         plik<<"\t"<<B[i];
 142.    
 143.     plik<<endl<<endl;
 144.     plik<<"epsilon = "<<epsilon<<endl;
 145.     plik<<"MLI = "<<MLI<<endl;
 146.  
 147.     if(zm==true)     //sprawdzenie czy dla podanych danych można skorzystac z metody Jakobiego
 148.     {
 149.         plik<<"\nMacierz Alfa:"<<endl;  //wpisanie macierzy Alfa do pliku zawier. raport
 150.             for(int i=1;i<n+1;i++)
 151.                 {
 152.                     for(int j=1;j<n+1;j++)
 153.                     plik<<"\t"<<Alfa[i][j];
 154.                     plik<<endl;
 155.                 }
 156.  
 157.             plik<<"\nWektor Beta:"<<endl;   //wpisanie wektora Beta do pliku zawier. raport
 158.  
 159.             for(int i=1;i<n+1;i++)
 160.                 plik<<"\t"<<Beta[i];
 161.  
 162.             plik.precision(20);
 163.             plik<<"\n\nLiczba wykonanych iteracji wynosi "<<iter<<endl;
 164.             plik.setf(ios::scientific,ios::floatfield); //zmiana trybu wyswietlania liczb
 165.  
 166.             plik<<"\n\nWektor ostatnio wykonanej iteracji:"<<endl;
 167.             for(int k=1;k<n+1;k++)
 168.                 plik<<"\t"<<x_aktualny[k]<<endl;
 169.  
 170.             plik<<"\n\nWektor przedostatnio wykonanej iteracji:"<<endl;
 171.             for(int k=1;k<n+1;k++)
 172.                 plik<<"\t"<<x_poprzedni[k]<<endl;
 173.     }
 174.     else plik<<"\n\nDla podanych danych niemozliwe jest obliczenie rozwiazania metoda Jacobiego.";
 175.  
 176.     plik.close();
 177. }
 178.  
 179. //---------------------------------------------------------------------
 180.  
 181. int main(int argc, char* argv[])
 182. {
 183.     bool zm=false;
 184.     if(funkcja_a()==1)
 185.     {
 186.         if(funkcja_b()==1)
 187.         {
 188.             funkcja_c();
 189.             zm=true;
 190.         }
 191.         funkcja_d(zm);
 192.     }
 193.     else cout<<"Plik o podanej nazwie nie moze zostac wykorzystany w programie."<<endl;
 194.  
 195.     system("PAUSE");
 196.     return 0;
 197. }
 198.  
 199. //---------------------------------------------------------------------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top