daily pastebin goal
22%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 13th, 2018 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <conio.h>
 5. #define k 1024
 6.  
 7. int menu();
 8.  
 9. int vvod(char key[k]);
 10.  
 11. int obrabotka(char key[k],char string3[k],char string2[k],int i);
 12.  
 13. int result(char string3[k],char string2[k],int i);
 14.  
 15. //======================================
 16. int main()
 17. {
 18.    int kodmenu;
 19.    char key0[k],string30[k],string20[k];
 20.    int i0;
 21.    kodmenu=menu();  
 22.    while (kodmenu!=0)  
 23.     {
 24.        switch (kodmenu)
 25.        {          
 26.            case 1:if (!vvod(key0))
 27.            printf("\n Vvod zakonchen ");
 28.            else
 29.            {
 30.            printf("\n Oshibka vvoda! Povtorite vvod! ");
 31.            }
 32.            break;
 33.            case 2:if (!obrabotka(key0,string30,string20,i0))
 34.            printf("\n Obrabotka zavershena ");
 35.            else
 36.            {
 37.            printf("\n Oshibka");
 38.            }
 39.            result(string30,string20,i0);
 40.            break;
 41.            default:printf("\n Oshibka vvoda! Takoy nomer ne sushchestvuet");        
 42.        }//switch
 43.      kodmenu=menu();      
 44.      }//while
 45.      
 46.      return 0;
 47. }//main
 48. //---------------------------------------------------
 49. int menu()
 50. {
 51.     int kd;
 52.     printf("\n1:Vvod dannih");
 53.     printf("\n2:Vivod rezultata ");
 54.     printf("\n0:Vihod \n");
 55.     scanf("%d",&kd);
 56.     return kd;
 57. }//menu
 58. //---------------------------------------------------------
 59.  
 60. int vvod(char key[k])//----------------------
 61. {
 62.     printf("\n Vvedite stroku, zakonchiv eyo simvolom '**' - ");
 63.     scanf("%s",key);
 64.  //  fgets(key,k,stdin);
 65.      return 0;
 66. }//vvod
 67.  
 68. int obrabotka(char key[k],char string3[k],char string2[k],int i)//----------------------
 69. {
 70.  
 71.     char str2,*s,str3,*strTok,*search;
 72.     char *str="hjyhoif idtyi i ty oiut yoiot uoi 76586j yoibf t d e4oi5 64 57 u4h8 h7oi85 6oi78 fgcrf";
 73.   //  key="oi";
 74.     strTok=strtok(str," ");//ðàçáèâàþ íà ñëîâà
 75.     while(strTok != NULL)
 76.           {
 77.                  s=strTok;//s-ñëîâî
 78.                  search=strstr(s,key);//èùåì êëþ÷ â ñëîâå s
 79.                  if (search=NULL)  //åñëè êëþ÷ íå íàéäåí ñ÷èòàåì ñëîâà ãäå íåò êëþ÷à
 80.                  {
 81.                       i=i+1;
 82.                       string2=strcat(&str2,s);
 83.                       string2=strcat(&str2," ");
 84.                  }//if
 85.                  else   //åñëè íàéäåí òî çàïèñûâàåì ñëîâî â íîâûé ìàññèâ è ðàçäåëèòåëü ïðîáåë
 86.                  {
 87.                         string3=strcat(&str3,s);
 88.                         string3=strcat(&str3," ");
 89.                  }//else
 90.     //------------------------------------------------------------------------
 91.                  strTok=strtok(NULL," ");
 92.           }//while
 93.      return 0;  
 94. }//obrabotka
 95.  
 96. int result(char string3[k],char string2[k],int i)
 97. {
 98.     printf("\n Slova v kotorih est kluch %s",string3);
 99.     printf("\n Kolichestvo slov ne imeuchis kluch %d",i);
 100.     printf("\n Eti slova: %s",string2);
 101.     return 0;
 102. }//result
RAW Paste Data
Top