daily pastebin goal
79%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 13th, 2018 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <conio.h>
 5. #define k 1024
 6.  
 7. int menu();
 8.  
 9. int vvod(char key[k]);
 10.  
 11. int obrabotka(char key[k],char string3[k],char string2[k],int i);
 12.  
 13. int result(char string3[k],char string2[k],int i);
 14.  
 15. //======================================
 16. int main()
 17. {
 18.    int kodmenu;
 19.    char key0[k],string30[k],string20[k];
 20.    int i0;
 21.    kodmenu=menu();  
 22.    while (kodmenu!=0)  
 23.     {
 24.        switch (kodmenu)
 25.        {          
 26.            case 1:if (!vvod(key0))
 27.            printf("\n Vvod zakonchen ");
 28.            else
 29.            {
 30.            printf("\n Oshibka vvoda! Povtorite vvod! ");
 31.            }
 32.            break;
 33.            case 2:if (!obrabotka(key0,string30,string20,i0))
 34.            printf("\n Obrabotka zavershena ");
 35.            else
 36.            {
 37.            printf("\n Oshibka");
 38.            }
 39.            result(string30,string20,i0);
 40.            break;
 41.            default:printf("\n Oshibka vvoda! Takoy nomer ne sushchestvuet");        
 42.        }//switch
 43.      kodmenu=menu();      
 44.      }//while
 45.      
 46.      return 0;
 47. }//main
 48. //---------------------------------------------------
 49. int menu()
 50. {
 51.     int kd;
 52.     printf("\n1:Vvod dannih");
 53.     printf("\n2:Vivod rezultata ");
 54.     printf("\n0:Vihod \n");
 55.     scanf("%d",&kd);
 56.     return kd;
 57. }//menu
 58. //---------------------------------------------------------
 59.  
 60. int vvod(char key[k])//----------------------
 61. {
 62.     printf("\n Vvedite stroku, zakonchiv eyo simvolom '**' - ");
 63.     scanf("%s",key);
 64.  //  fgets(key,k,stdin);
 65.      return 0;
 66. }//vvod
 67.  
 68. int obrabotka(char key[k],char string3[k],char string2[k],int i)//----------------------
 69. {
 70.  
 71.     char str2,*s,str3,*strTok,*search;
 72.     char *str="hjyhoif idtyi i ty oiut yoiot uoi 76586j yoibf t d e4oi5 64 57 u4h8 h7oi85 6oi78 fgcrf";
 73.   //  key="oi";
 74.     strTok=strtok(str," ");//ðàçáèâàþ íà ñëîâà
 75.     while(strTok != NULL)
 76.           {
 77.                  s=strTok;//s-ñëîâî
 78.                  search=strstr(s,key);//èùåì êëþ÷ â ñëîâå s
 79.                  if (search=NULL)  //åñëè êëþ÷ íå íàéäåí ñ÷èòàåì ñëîâà ãäå íåò êëþ÷à
 80.                  {
 81.                       i=i+1;
 82.                       string2=strcat(&str2,s);
 83.                       string2=strcat(&str2," ");
 84.                  }//if
 85.                  else   //åñëè íàéäåí òî çàïèñûâàåì ñëîâî â íîâûé ìàññèâ è ðàçäåëèòåëü ïðîáåë
 86.                  {
 87.                         string3=strcat(&str3,s);
 88.                         string3=strcat(&str3," ");
 89.                  }//else
 90.     //------------------------------------------------------------------------
 91.                  strTok=strtok(NULL," ");
 92.           }//while
 93.      return 0;  
 94. }//obrabotka
 95.  
 96. int result(char string3[k],char string2[k],int i)
 97. {
 98.     printf("\n Slova v kotorih est kluch %s",string3);
 99.     printf("\n Kolichestvo slov ne imeuchis kluch %d",i);
 100.     printf("\n Eti slova: %s",string2);
 101.     return 0;
 102. }//result
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top