Advertisement
Vanilla_Fury

fasm_laba_1

Mar 15th, 2021
813
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                 org 100h
 2. start:
 3.                 mov ah, $09
 4.                 mov dx, str1
 5.                 int 21h
 6.  
 7.                 mov ah, $02
 8.                 mov dx, 0x0D0A
 9.                 int 21h
 10.  
 11.                 mov ah, $09
 12.                 mov dx, str2
 13.                 int 21h
 14.  
 15.                 mov ah, $02
 16.                 mov dx,  0x0D0A
 17.                 int 21h
 18.  
 19.                 mov ah, $09
 20.                 mov dx, str3
 21.                 int 21h
 22.  
 23.                 mov ax, [c]
 24.                 sub ax, [b]
 25.  
 26.                 mov bx, $2
 27.                 mul bx
 28.                 mov bx, ax
 29.  
 30.                 mov ax, [a]
 31.                 mov cx, $2
 32.                 mul cx
 33.  
 34.                 add bx, ax
 35.  
 36.                 mov ax, [d]
 37.                 add ax, $3
 38.  
 39.                 xchg ax, bx
 40.  
 41.                 div bx
 42.  
 43.                 mov [res], ax
 44.  
 45.                 mov ax, [res]
 46.                 add ax, '0'  ; òàêîé âûâîä ìîæåò êîððåêòíî âûâåñòè òîëüêî ÷èñëà îò 0 äî 9
 47.  
 48.                 mov dx,ax
 49.                 mov ah, $02
 50.                 int 21h
 51.  
 52.                 mov ah,$08
 53.                 int 21h
 54.  
 55.                 ret
 56.  
 57. str1            db '(2a + (c - b) * 2)/(d + 3)$'
 58. str2            db 'a = 2, b = 4, c = 6, d = 1$'
 59. str3            db 'result: $'
 60. a               dw 2h
 61. b               dw 4h
 62. c               dw 6h
 63. d               dw 1h
 64. res             dw 0
 65.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement