daily pastebin goal
65%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2017 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/sh
 2.  
 3. folder="$1"
 4. if [[ -z "${folder// }" ]]
 5.   then folder=".";
 6. fi
 7.  
 8. echo "Searching through folder \"$folder\" for NotificationCenter observers."
 9. echo ""
 10.  
 11. # Swift files
 12. nbrSwiftFiles=$(grep -l -r "NotificationCenter\.default\.addObserver(forName" $folder \
 13.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 14.   | wc -l | tr -d ' ')
 15. echo "Number Swift files: $nbrSwiftFiles"
 16.  
 17. # Objective-C files
 18. nbrObjcFiles=$(grep -l -r "\[\[NSNotificationCenter defaultCenter\] addObserverForName" $folder \
 19.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 20.   | wc -l | tr -d ' ')
 21. echo "Number Objective-C files: $nbrObjcFiles"
 22.  
 23. echo ""
 24. echo "  Files without \"removeObserver\" anywhere in the file:"
 25.  
 26. # Swift files
 27. grep -l -r "NotificationCenter\.default\.addObserver(forName" $folder \
 28.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 29.   | xargs grep -L "NotificationCenter\.default\.removeObserver"
 30. # Objective-C files
 31. grep -l -r "\[\[NSNotificationCenter defaultCenter\] addObserverForName" $folder \
 32.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 33.   | xargs grep -L "\[\[NSNotificationCenter defaultCenter\] removeObserver"
 34.  
 35. echo ""
 36. echo "  Files without \"deinit/dealloc\":"
 37.  
 38. # Swift files
 39. grep -l -r "NotificationCenter\.default\.addObserver(forName" $folder \
 40.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 41.   | xargs grep -L "deinit"
 42.  
 43. # Objective-C files
 44. grep -l -r "\[\[NSNotificationCenter defaultCenter\] addObserverForName" $folder \
 45.   | while read -r filename; do echo ${filename// /\\ } ; done \
 46.   | xargs grep -L "dealloc"
RAW Paste Data
Top