SHARE
TWEET

3to9

a guest Mar 18th, 2019 91 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. STDIN_READ = 0
 2. STDOUT_WRITE = 1
 3.  
 4. EXIT_SUC = 0
 5. SYS_EXIT = 60
 6.  
 7. BUFLEN = 512
 8.  
 9. BASE_IN = 3
 10. BASE_OUT = 10
 11.  
 12. .bss
 13. .comm NUM_IN, 512
 14. .comm NUM_3, 64
 15. .comm NUM_OUT, 64
 16.  
 17. .data
 18. ERROR_MSG: .ascii "Poza zasiegiem systemu 3\n\0"
 19. ERROR_LEN= . - ERROR_MSG
 20.  
 21. .text
 22. .global main
 23. main:
 24.  
 25.         # pobranie liczby od usera
 26.         mov $STDIN_READ, %rax
 27.         mov $STDIN_READ, %rdi
 28.         mov $NUM_IN, %rsi
 29.         mov $BUFLEN, %rdx
 30.         syscall
 31.  
 32.         mov %rax, %rdi  # iterator w pętli LOOP
 33.         sub $2, %rdi    # iterujemy od 0 i omijamy znak nowej linii
 34.     mov $0, %r11    # Dazymy az do RDI
 35.         mov $1, %rsi    # wartość potęgi podstawy w danej iteracji
 36.         mov $0, %r8     # wynik przeksztalcenia na dziesiętny
 37.  
 38.         LOOP:
 39.                 cmp %rdi, %r11
 40.         jg END_LOOP
 41.         mov $0, %rax
 42.         movb NUM_IN(, %r11, 1), %al #Pobranie cyfry z pozycji R11 (zaczynam od lewej tym razem)
 43.         subb $0x30, %al
 44.  
 45.     #Zakres liczby
 46.     cmp $3, %rax
 47.     jge ERROR
 48.     cmp $0, %rax
 49.     jl ERROR
 50.  
 51.     mul %rsi    #Mnoze razy wartosc potegi 3^0 = 1 w pirwszej iteracji
 52.     add %rax, %r8   #Wynik trzymam tu
 53.    
 54.     mov %rsi, %rax  #1
 55.     mov $BASE_IN, %rbx  #3
 56.     mul %rbx    #Mnoze razy baze - kolejne potegi podstawy
 57.     mov %rax, %rsi  #Zmieniam na wyzsza pozycje
 58.    
 59.     inc %r11    #Nastepna pozycja
 60.     jmp LOOP
 61.  
 62.     END_LOOP:
 63.     mov $0, %rax
 64.     mov %r8, %rax   #Nasz wynik (wartosc)
 65.  
 66.     #Zamiana na system dziewiatkowy
 67.     #BASE_OUT = 9
 68.    
 69.     mov $9, %rbx    #Baza wyjsciowa
 70.     mov $0, %rdi    #Iterator dla reszt
 71.  
 72.     CONVERT_TO_9:   #Dzielic przez 9 dopoki rax > 0
 73.     cmp $0, %rax
 74.     jle PRINT_RESULT
 75.     mov $0, %rdx    #Wyczyscic
 76.     div %rbx    #Dziele przez baze, reszta w RDX
 77.  
 78.     movb %dl, NUM_3(, %rdi, 1) #Zapisuje
 79.     inc %rdi
 80.     jmp CONVERT_TO_9
 81.    
 82.     PRINT_RESULT:
 83.     mov $0, %rsi
 84.     mov $1, %r10
 85.     add %rdi, %r10  #r10 = r10 + rdi
 86.  
 87.     CONVERT_TO_STRING:
 88.     dec %rdi
 89.     movb NUM_3(, %rdi, 1), %al
 90.     add $0x30, %rax
 91.     movb %al, NUM_OUT(, %rsi, 1)
 92.     inc %rsi
 93.  
 94.     cmp $1, %rdi
 95.     jl PRINT
 96.     jmp CONVERT_TO_STRING
 97.  
 98.     PRINT:
 99.     mov $STDOUT_WRITE, %rax
 100.     mov $STDOUT_WRITE, %rdi
 101.     mov $NUM_OUT, %rsi
 102.     mov %r10, %rdx
 103.     syscall
 104.     jmp END_PROGRAM
 105.  
 106. ERROR:
 107.     mov $STDOUT_WRITE, %rax
 108.     mov $STDOUT_WRITE, %rdi
 109.     mov $ERROR_MSG, %rsi
 110.     mov $ERROR_LEN, %rdx
 111.     syscall
 112.     jmp END_PROGRAM
 113.  
 114. END_PROGRAM:
 115.     mov $SYS_EXIT, %rax
 116.     mov %r8, %rdx
 117.     syscall
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top