rootuss

sortowanie scalanie

Feb 17th, 2017
201
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include<iostream>
 3. #include<cstdlib>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int *pom; //tablica pomocnicza, potrzebna przy scalaniu
 7.  
 8. //scalenie posortowanych podtablic
 9. void scal(int tab[], int lewy, int srodek, int prawy)
 10. {
 11.   int i = lewy, j = srodek + 1;
 12.  
 13.   //kopiujemy lew¹ i praw¹ czêœæ tablicy do tablicy pomocniczej
 14.   for(int i = lewy;i<=prawy; i++)
 15.     pom[i] = tab[i];
 16.  
 17.   //scalenie dwóch podtablic pomocniczych i zapisanie ich
 18.   //we w³asciwej tablicy
 19.   for(int k=lewy;k<=prawy;k++)
 20.   if(i<=srodek)
 21.     if(j <= prawy)
 22.          if(pom[j]<pom[i])
 23.              tab[k] = pom[j++];
 24.          else
 25.              tab[k] = pom[i++];
 26.     else
 27.         tab[k] = pom[i++];
 28.   else
 29.       tab[k] = pom[j++];
 30. }
 31.  
 32. void sortowanie_przez_scalanie(int tab[],int lewy, int prawy)
 33. {
 34.   //gdy mamy jeden element, to jest on ju¿ posortowany
 35.   if(prawy<=lewy) return;
 36.  
 37.   //znajdujemy srodek podtablicy
 38.   int srodek = (prawy+lewy)/2;
 39.  
 40.   //dzielimy tablice na czêsæ lew¹ i prawa
 41.   sortowanie_przez_scalanie(tab, lewy, srodek);
 42.   sortowanie_przez_scalanie(tab, srodek+1, prawy);
 43.  
 44.   //scalamy dwie ju¿ posortowane tablice
 45.   scal(tab, lewy, srodek, prawy);
 46. }
 47.  
 48. int main()
 49. {
 50.   int *tab,
 51.   n; //liczba elementów tablicy
 52.  
 53.   cin>>n;
 54.   tab = new int[n]; //przydzielenie pamiêci na tablicê liczb
 55.   pom = new int[n]; //przydzielenie pamiêci na tablicê pomocnicz¹
 56.  
 57.   //wczytanie elementów tablicy
 58.   for(int i=0;i<n;i++)
 59.     cin>>tab[i];
 60.  
 61.   //sortowanie wczytanej tablicy
 62.   sortowanie_przez_scalanie(tab,0,n-1);
 63.  
 64.   //wypisanie wyników
 65.   for(int i=0;i<n;i++)
 66.     cout<<tab[i]<<" ";
 67.  
 68.   system("pause");
 69.   return 0;
 70. }
RAW Paste Data