SHARE
TWEET

maldive plus

deshvpn11 Jan 24th, 2020 (edited) 1,079 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.   "ConfigVersion": 1.1,
 3.   "ConfigUpdateMsg": "Welcome to Sultan Plus",
 4.   "SquidPort": "8080",
 5.   "Networks": [
 6.      
 7.      {
 8.       "Name": "Etisalat Social (INJECT)",
 9.       "Info": "For ALL Network",
 10.       "FrontQuery": "",
 11.       "BackQuery": "",
 12.       "UseCustom": false,
 13.       "CustomProxy": "",
 14.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 15.          "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 16.      },
 17.      {
 18.       "Name": "ASIA NET (INJECT)",
 19.       "Info": "For ALL Network",
 20.       "FrontQuery": "",
 21.       "BackQuery": "",
 22.       "UseCustom": false,
 23.       "CustomProxy": "",
 24.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 25.          "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 26.      },
 27.      {
 28.       "Name": "ASIA LINE (INJECT)",
 29.       "Info": "For ALL Network",
 30.       "FrontQuery": "",
 31.       "BackQuery": "",
 32.       "UseCustom": false,
 33.       "CustomProxy": "",
 34.       "Sni": "謜鉝鉝蝂鉝㥉鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 35.          "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭謜鉝鉝蝂鉝㥉鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭謜鉝鉝蝂鉝㥉鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 36.      },
 37.      {
 38.       "Name": "ASIA NET (DIRECT)",
 39.       "Info": "For ALL Network",
 40.       "FrontQuery": "",
 41.       "BackQuery": "",
 42.       "UseCustom": false,
 43.       "CustomProxy": "",
 44.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 45.          "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 46.      },
 47.      {
 48.       "Name": "Twitter Monthly unlimited (INJECT)",
 49.       "Info": "For ALL Network",
 50.       "FrontQuery": "",
 51.       "BackQuery": "",
 52.       "UseCustom": false,
 53.       "CustomProxy": "",
 54.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 55.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 56.      },
 57.      {
 58.       "Name": "Facebook Social All country (INJECT)",
 59.       "Info": "For ALL Network",
 60.       "FrontQuery": "",
 61.       "BackQuery": "",
 62.       "UseCustom": false,
 63.       "CustomProxy": "",
 64.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 65.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 66.      },
 67.      {
 68.       "Name": "Facebook All country (SSL)",
 69.       "Info": "For ALL Network",
 70.       "FrontQuery": "",
 71.       "BackQuery": "",
 72.       "UseCustom": false,
 73.       "CustomProxy": "",
 74.       "Sni": "謜謜鉝怳鉝㥉㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 75.       "Payload": ""
 76.      },
 77.      {
 78.       "Name": "Wechat Social package (INJECT)",
 79.       "Info": "For ALL Network",
 80.       "FrontQuery": "",
 81.       "BackQuery": "",
 82.       "UseCustom": false,
 83.       "CustomProxy": "",
 84.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 85.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 86.      },
 87.      {
 88.       "Name": "SoundCloud Media Pack (INJECT)",
 89.       "Info": "For Ooredoo Network",
 90.       "FrontQuery": "",
 91.       "BackQuery": "",
 92.       "UseCustom": false,
 93.       "CustomProxy": "",
 94.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜嵿鉝誂謜怳鉝ፑ鉝蹇鉝嵿鉝鐤鉝誂謜怳鉝蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 95.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜嵿鉝誂謜怳鉝ፑ鉝蹇鉝嵿鉝鐤鉝誂謜怳鉝蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜嵿鉝誂謜怳鉝ፑ鉝蹇鉝嵿鉝鐤鉝誂謜怳鉝蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜嵿鉝誂謜怳鉝ፑ鉝蹇鉝嵿鉝鐤鉝誂謜怳鉝蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 96.      },
 97.      {
 98.       "Name": "Twitter Unlimited (SSL)",
 99.       "Info": "For ALL Network",
 100.       "FrontQuery": "",
 101.       "BackQuery": "",
 102.       "UseCustom": false,
 103.       "CustomProxy": "",
 104.       "Sni": "鉝痥鉝誂鉝㥉鉝蝂鉝鐤鉝怳㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 105.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥鉝誂鉝㥉鉝蝂鉝鐤鉝怳㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥鉝誂鉝㥉鉝蝂鉝鐤鉝怳㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥鉝誂鉝㥉鉝蝂鉝鐤鉝怳㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 106.      },
 107.      {
 108.       "Name": "Whatsapp Unlimited (SSL)",
 109.       "Info": "For ALL Network",
 110.       "FrontQuery": "",
 111.       "BackQuery": "",
 112.       "UseCustom": false,
 113.       "CustomProxy": "",
 114.       "Sni": "謜謜鉝怳鉝㥉㥉ፑ謜謜鉝⽍鉝皼謜蹇謜嵿鉝皼謜㊭謜㊭㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 115.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭謜謜鉝怳鉝㥉㥉ፑ謜謜鉝⽍鉝皼謜蹇謜嵿鉝皼謜㊭謜㊭㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭謜謜鉝怳鉝㥉㥉ፑ謜謜鉝⽍鉝皼謜蹇謜嵿鉝皼謜㊭謜㊭㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭謜謜鉝怳鉝㥉㥉ፑ謜謜鉝⽍鉝皼謜蹇謜嵿鉝皼謜㊭謜㊭㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 116.      },
 117.      {
 118.       "Name": "Du Social (SSL)",
 119.       "Info": "For Du Network",
 120.       "FrontQuery": "",
 121.       "BackQuery": "",
 122.       "UseCustom": false,
 123.       "CustomProxy": "",
 124.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 125.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥蹇㊭鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ鉝鉝鉝皼鉝嵿鉝怳鉝㥉鉝誂鉝誂鉝霹㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 126.      },
 127.      {
 128.       "Name": "Ooredoo Maldives 4 GB (DIRECT)",
 129.       "Info": "For ALL Network",
 130.       "FrontQuery": "",
 131.       "BackQuery": "",
 132.       "UseCustom": false,
 133.       "CustomProxy": "",
 134.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 135.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蹇謜謜鉝蝂謜蹇謜蹇鉝怳謜㥉㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳怳謜嵿鉝怳謜㥉㥉痥蹇皼鉝謜鉝怳鉝ፑ謜蹇嵿颽㥉㊭怳霹怳怳蹇皼怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 136.      },
 137.       {
 138.          "Name": "Du (INJECT)",
 139.          "UseCustom": false,
 140.          "CustomProxy": "",
 141.          "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜蝂鉝誂謜怳謜蹇謜怳鉝㥉鉝怳㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 142.          "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蝂鉝誂謜怳謜蹇謜怳鉝㥉鉝怳㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蝂鉝誂謜怳謜蹇謜怳鉝㥉鉝怳㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉謜謜鉝皼謜㥉鉝蹇鉝怳鉝蹇㥉痥蹇鉝鉝誂謜㥉嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜蝂鉝誂謜怳謜蹇謜怳鉝㥉鉝怳㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 143.       },
 144.      {
 145.       "Name": "Wechat Social package (DIRECT)",
 146.       "Info": "For ALL Network",
 147.       "FrontQuery": "",
 148.       "BackQuery": "",
 149.       "UseCustom": false,
 150.       "CustomProxy": "",
 151.       "Sni": "鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥",
 152.       "Payload": "蹇嵿蹇誂蹇ፑ蹇ፑ蹇怳蹇嵿怳蹇㥉㊭怳霹鉝⽍鉝誂謜嵿謜蹇怳誂謜㊭鉝誂謜㥉謜蹇怳痥㥉㊭怳霹謜㊭謜㥉鉝誂謜蹇鉝誂鉝嵿鉝誂鉝鐤怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳⽍㥉痥蹇誂鉝ፑ鉝鐤鉝蝂鉝ፑ鉝怳㥉痥蹇⽍鉝誂謜嵿謜蹇嵿颽㥉㊭鉝痥㥉ፑ謜謜鉝怳鉝嵿鉝⽍鉝皼謜蹇㥉ፑ鉝嵿鉝誂鉝痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥蹇嵿鉝誂鉝ፑ鉝ፑ鉝怳鉝嵿謜蹇鉝蝂鉝誂鉝ፑ嵿颽㥉㊭蹇霹鉝怳鉝怳謜㊭㥉痥蹇皼鉝鐤鉝蝂謜鉝鉝怳怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥怳霹鉝嵿謜㥉鉝鐤鉝鉝怳痥"
 153.      }
 154.   ],
 155.   "Servers": [
 156.     {
 157.       "Name": "Server 1",
 158.       "UrlHost": "shali1.desh.vip",
 159.       "Torrent": false
 160.     },
 161.     {
 162.       "Name": "Server 2",
 163.       "UrlHost": "shali2.desh.vip",
 164.       "Torrent": false
 165.     },
 166.     {
 167.       "Name": "Server 3",
 168.       "UrlHost": "shali3.desh.vip",
 169.       "Torrent": false
 170.     },
 171.     {
 172.       "Name": "Server 4",
 173.       "UrlHost": "shali4.desh.vip",
 174.       "Torrent": false
 175.     },
 176.     {
 177.       "Name": "Server 5",
 178.       "UrlHost": "shali5.desh.vip",
 179.       "Torrent": false
 180.     },
 181.     {
 182.       "Name": "Server 6",
 183.       "UrlHost": "shali6.desh.vip",
 184.       "Torrent": false
 185.     },
 186.     {
 187.       "Name": "Server 7",
 188.       "UrlHost": "shali7.desh.vip",
 189.       "Torrent": false
 190.     },
 191.     {
 192.       "Name": "Server 8",
 193.       "UrlHost": "shali8.desh.vip",
 194.       "Torrent": false
 195.     },
 196.     {
 197.       "Name": "Server 9",
 198.       "UrlHost": "shali9.desh.vip",
 199.       "Torrent": false
 200.     },
 201.     {
 202.       "Name": "Server 10",
 203.       "UrlHost": "shali10.desh.vip",
 204.       "Torrent": false
 205.     }
 206.     ]
 207. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top