Advertisement
Hafixie93

Play music extenal Libry

Dec 7th, 2020
640
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Segmen progr
 2.                 assume  cs:Progr, ds:dane, ss:stosik
 3.  
 4.  
 5. blad:
 6.                 mov dx,offset blad_odczytu
 7.                 mov ah,09h ;Zapisanie funkcji wyświetlania do rejestru ah
 8.                 int 21h
 9.                 jmp koniec
 10.  
 11.  
 12. start:          mov     ax,dane
 13.                 mov     ds,ax
 14.                 mov     ax,stosik
 15.                 mov     ss,ax
 16.                 mov     sp,offset szczyt
 17.  
 18.                 ;--------- GET A FILE
 19.  
 20.                 mov dx,offset Witaj
 21.                 mov ah,09h ;Zapisanie funkcji wyświetlania do rejestru ah
 22.                 int 21h
 23.  
 24.                 mov dx,offset max_file
 25.                 mov ax,0A00h
 26.                 int 21h
 27.  
 28.                 xor ax,ax
 29.                 xor dx,dx
 30.                 mov bl,length_file
 31.                 xor bh,bh
 32.                 mov string_file[bx],'0'
 33.  
 34.  
 35.  
 36.                 mov ax,seg string_file
 37.                     mov ds,ax
 38.                   mov dx,offset string_file     ;adres DS:DX zawiera nazw� pliku
 39.  
 40.                     mov ax,3d02h        ;Funkcja otwarcia pliku do odczytu i zapisu
 41.                     int 21h
 42.  
 43.                 jc blad
 44.  
 45.                     mov bx,ax           ;uchwyt pliku do BX
 46.  
 47.                     mov cx,0            ;pobierz d�ugo�� za pomoc� przesuwania
 48.                     mov dx,0            ;wska�nika w pliku (cx:dx to przesuni�cie od ko�ca pliku)
 49.                     mov ax,4202h        ;Funkcja przesuwania wska�nika do ko�ca pliku
 50.                     int 21h
 51.                     mov Dlugosc,ax      ;d�ugo�� pliku jest zapisana do rejestru AX przez DOS
 52.  
 53.                     mov cx,0        ;wr�� na pocz�tek pliku
 54.                     mov dx,0
 55.                     mov ax,4200h
 56.                     int 21h
 57.  
 58.                     mov dx,offset Text
 59.                     mov cx,Dlugosc
 60.                     mov ah,3fh          ;odczytaj z pliku tyle bajt�w
 61.                     int 21h             ;ile plik ma od d�ugo�ci
 62.  
 63.                     mov ah,3eh          ;zamknij plik
 64.                     int 21h
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.               ;-------- GET A LETTER FROM THE FILE
 70.                 mov cx,[Dlugosc]
 71.  
 72.                 sprawdz:
 73.                 mov bx, [indeks]
 74.                 mov al,Text[bx]
 75.                 mov nuta[0], al
 76.                 mov dx, offset nuta
 77.                 mov ah,9h
 78.                 int 21h
 79.                 inc [indeks]
 80.  
 81.                 cmp al, '-'
 82.                 je pol
 83.                 cmp al, '='
 84.                 je cala
 85.  
 86.                 xor bx,bx
 87.                 mov bx, offset oktawa
 88.                 call start2
 89.  
 90.                 xor al,al
 91.                 loop sprawdz
 92.  
 93.                 jmp koniec
 94.  
 95.  
 96.                 pol:
 97.                 mov dlugosc_dzwieku, 3
 98.                 jmp sprawdz
 99.                 cala:
 100.                 mov dlugosc_dzwieku, 4
 101.                 jmp sprawdz
 102.                 start2:
 103.                 call getfreq
 104.                 cmp si, 50000
 105.                 je continue
 106.                 call noteon
 107.                 continue:
 108.                 mov ah, 86h
 109.                 mov cx, [dlugosc_dzwieku]
 110.                 mov dx, [dlugosc_dzwieku]
 111.                 int 15h
 112.                 call noteoff
 113.                 ret
 114.  
 115.                 ;--------- NOTE STARTER
 116.                 noteon:
 117.                 add bx, si
 118.                 mov ax, [bx] ;frequency
 119.  
 120.                 out 42h, al ;mniejszy bajt
 121.                 mov al, ah ;wiekszy bajt
 122.                 out 42h, al
 123.                 mov al, 61h ;wlacz glosnik
 124.                 mov al, 11b ;set bits 1 and 0;;tegomaniebyc
 125.                 out 61h, al ;send new value
 126.                 ret
 127.                 ;-------------------END
 128.  
 129.                 ;-------------------NOTE ENDER
 130.                 noteoff:
 131.                 mov al, 61h ;turn off note
 132.                 out 61h, al ;send new value
 133.                 ret
 134.                 ;-------------------END
 135.  
 136.  
 137.  
 138.  
 139.                 getfreq:
 140.  
 141.  
 142.  
 143.                 cmp al, 'c'
 144.                 je C
 145.                 cmp al, 'D'
 146.                 je D
 147.                 cmp al, 'E'
 148.                 je E
 149.                 cmp al, 'F'
 150.                 je F
 151.                 cmp al, 'G'
 152.                 je G
 153.                 cmp al, 'A'
 154.                 je A
 155.                 cmp al, 'H'
 156.                 je H
 157.                 cmp al, 'C'
 158.                 je BIG_C
 159.  
 160.                 cmp al, '!'
 161.                 je cis
 162.                 cmp al, '@'
 163.                 je dis
 164.                 cmp al, '$'
 165.                 je eis
 166.                 cmp al, '%'
 167.                 je fis
 168.                 cmp al, '^'
 169.                 je gis
 170.                 cmp al, '&'
 171.                 je ais
 172.  
 173.  
 174.                 cmp al, '1'
 175.                 je first
 176.                 cmp al, '2'
 177.                 je  second
 178.                 cmp al, '3'
 179.                 je third
 180.                 cmp al, '4'
 181.                 je fourth
 182.                 cmp al, '5'
 183.                 je fifth
 184.                 cmp al, '6'
 185.                 je sixth
 186.                 cmp al, '7'
 187.                 je seventh
 188.  
 189.                 cmp al, ' '
 190.                 je pauza
 191.                 cmp al, 'T'
 192.                 je t
 193.  
 194.                 pauza:
 195.                 mov si, 50000
 196.                 ret
 197.                 t:
 198.                 jmp koniec
 199.  
 200.                 _exit:
 201.                 int 20h
 202.  
 203.                 C:
 204.                 mov si,0000h
 205.                 ret
 206.  
 207.                 D:
 208.                 mov si,0002h
 209.                 ret
 210.  
 211.                 E:
 212.                 mov si, 0004h
 213.                 ret
 214.  
 215.                 F:
 216.                 mov si, 0006h
 217.                 ret
 218.  
 219.                 G:
 220.                 mov si, 0008h
 221.                 ret
 222.  
 223.                 A:
 224.                 mov si, 000ah
 225.                 ret
 226.  
 227.                 H:
 228.                 mov si, 000ch
 229.                 ret
 230.  
 231.                 BIG_C:
 232.                 mov si,000eh
 233.                 ret
 234.  
 235.                 cis:
 236.                 mov si,0010h
 237.                 ret
 238.                 dis:
 239.                 mov si, 0012h
 240.                 ret
 241.                 eis:
 242.                 mov si, 0014h
 243.                 ret
 244.                 fis:
 245.                 mov si, 0016h
 246.                 ret
 247.                 gis:
 248.                 mov si, 0018h
 249.                 ret
 250.                 ais:
 251.                 mov si, 00a0h
 252.  
 253.  
 254.                 first:
 255.                   mov si, 0
 256.                   mov bx, offset oktawa1
 257.                   jmp arrayop
 258.                 second:
 259.                   mov si, 0
 260.                   mov bx, offset oktawa2
 261.                   jmp arrayop
 262.                 third:
 263.                   mov si, 0
 264.                   mov bx, offset oktawa3
 265.                   jmp arrayop
 266.                 fourth:
 267.                   mov si, 0
 268.                   mov bx, offset oktawa4
 269.                   jmp arrayop
 270.                 fifth:
 271.                   mov si, 0
 272.                   mov bx, offset oktawa5
 273.                   jmp arrayop
 274.                 sixth:
 275.                   mov si, 0
 276.                   mov bx, offset oktawa6
 277.                   jmp arrayop
 278.                 seventh:
 279.                   mov si, 0
 280.                   mov bx, offset oktawa7
 281.                   jmp arrayop
 282.  
 283.                 arrayop:
 284.                   petla:
 285.                     mov ax, [bx]
 286.                     mov oktawa[si], ax
 287.                     add bx, 2
 288.                     add si, 2
 289.                     cmp si, 28
 290.                     jle petla
 291.                     jmp sprawdz
 292.  
 293.  
 294.  
 295.  
 296. koniec:
 297.             mov     ah,4ch
 298.             mov     al,0
 299.             int     21h
 300. Progr           ends
 301.  
 302. dane            segment
 303.         Witaj db 13,10, 'Witaj! Prosze podac nazwe pliku z ktorego odegrana zostanie melodia: ',13,10,'$'
 304.  
 305.         max_file db 42
 306.         length_file db ?
 307.         string_file db 42 dup(0)
 308.  
 309.         blad_odczytu    db 10,13,"Blad odczytu!$"
 310.         nuta db 2 dup ('$')
 311.         dlugosc_dzwieku dw 5
 312.  
 313.         indeks dw 0
 314.             Dlugosc      dw ?       ;d�ugo�� pliku jeszcze nie znana
 315.             Text db 30000 dup ('$') ;
 316.  
 317. ;;;;oktawy;;    C          D              E                  F          G             A           H            C                cis           Dis         Eis             Fis           Gis           ais
 318. oktawa1 dw (1193000/33), (1193000/37), (1193000/41), (1193000/44), (1193000/49), (1193000/55), (1193000/62), (1193000/65), (1193000/35), (1193000/39), (1193000/42), (1193000/46), (1193000/52), (1193000/58)
 319. oktawa2 dw (1193000/65), (1193000/73), (1193000/82), (1193000/87), (1193000/98), (1193000/110), (1193000/123), (1193000/131), (1193000/69), (1193000/77), (1193000/84), (1193000/92), (1193000/104), (1193000/116)
 320. oktawa3 dw (1193000/131), (1193000/147), (1193000/165), (1193000/175), (1193000/196), (1193000/220), (1193000/247), (1193000/262), (1193000/139), (1193000/156), (1193000/170), (1193000/185), (1193000/208), (1193000/233)
 321. oktawa4 dw (1193000/263), (1193000/294), (1193000/330), (1193000/349), (1193000/392), (1193000/440), (1193000/494), (1193000/523), (1193000/277), (1193000/311), (1193000/339), (1193000/370), (1193000/415), (1193000/466)
 322. oktawa5 dw (1193000/523), (1193000/587), (1193000/659), (1193000/698), (1193000/784), (1193000/880), (1193000/988), (1193000/1047), (1193000/554), (1193000/622), (1193000/678), (1193000/740), (1193000/831), (1193000/932)
 323. oktawa6 dw (1193000/1047), (1193000/1175), (1193000/1319), (1193000/1397), (1193000/1568), (1193000/1760), (1193000/1976), (1193000/2093), (1193000/1109), (1193000/1245), (1193000/1357), (1193000/1480), (1193000/1661), (1193000/1865)
 324. oktawa7 dw (1193000/2093), (1193000/2349), (1193000/2637), (1193000/2794), (1193000/3136), (1193000/3520), (1193000/3951), (1193000/4186), (1193000/2217), (1193000/2489), (1193000/2714), (1193000/2960), (1193000/3322), (1193000/3729)
 325.  
 326. oktawa dw (1193000/263), (1193000/294), (1193000/330), (1193000/349), (1193000/392), (1193000/440), (1193000/494), (1193000/523), (1193000/277), (1193000/311), (1193000/339), (1193000/370), (1193000/415), (1193000/466)
 327. ;;;;;;;;;
 328.  
 329.  
 330.  
 331.  
 332.  
 333.  
 334.  
 335. dane            ends
 336.  
 337. stosik          segment
 338.                 dw    100h dup(0)
 339. szczyt          Label word
 340. stosik          ends
 341.  
 342. end start
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement