daily pastebin goal
18%
SHARE
TWEET

16944 Строка, там МакДональд

a guest Jan 11th, 2017 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 2. {
 3.     if(GetPVarInt(playerid,"USEDIALOGID") != dialogid)
 4.     {
 5.         SendClientMessage(playerid, 0xFF5030AA, "Âû êèêíóòû ïî ïîäîçðåíèþ â ÷èòåðñòâå {F81414}(#0444)");
 6.         Kick(playerid);
 7.         return true;
 8.     }
 9.     if(pDialog[playerid] != true)
 10.     {
 11.         SendClientMessage(playerid, 0xFF5030AA, "Âû êèêíóòû ïî ïîäîçðåíèþ â ÷èòåðñòâå {F81414}(DialogHider)");
 12.         Kick(playerid);
 13.         return true;
 14.     }
 15.     else pDialog[playerid] = false;
 16.  
 17.     strreplace(inputtext, '%', '#');
 18.     if(strlen(inputtext) &&
 19.             (strfind(inputtext,"`") != -1 ||
 20.                 strfind(inputtext,"'") != -1 ||
 21.                 strfind(inputtext,"=") != -1 ||
 22.                 strfind(inputtext,"{") != -1)) return SendClientMessage(playerid,-1,"Îøèáêà. Âû èñïîëüçîâàëè çàïðåùåííûå ñèìâîëû.");
 23.     switch(dialogid)
 24.     {
 25.     case 0:
 26.         {
 27.             if(!response)
 28.             {
 29.                 ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", ""hWHITE"Äëÿ èãðû íà ñåðâåðå òðåáóåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ", "ÎÊ", "");
 30.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû áûëè êèêíóòû. Äëÿ âûõîäà èñïîëüçóéòå /(q)uit");
 31.                 Kick(playerid);
 32.                 return 1;
 33.             }
 34.             if(response)
 35.             {
 36.                 if(strlen(inputtext) == 0) return ShowRegisterDialog(playerid);
 37.                 if(15 < strlen(inputtext) < 6)
 38.                 {
 39.                     return ShowRegisterDialog(playerid);
 40.                 }
 41.                 mysql_format(dbHandle, PlayerInfo[playerid][PASSWORD], 24, "%e", inputtext);
 42.                 ShowPlayerDialog(playerid, 4, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ðåãèñòðàöèÿ", "{FFFFFF}Ïîæàëóéñòà ââåäèòå ñâîé Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.\nÏðè êðàæå àêêàóíòà âû ñìîæåòå âîññòàíîâèòü åãî ïî ïî÷òå.\n","Ââîä","Âûõîä");
 43.             }
 44.         }
 45.     case 1:
 46.         {
 47.             if(!response)
 48.             {
 49.                 ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", ""hWHITE"Äëÿ èãðû íà ñåðâåðå òðåáóåòñÿ àâòîðèçàöèÿ", "ÎÊ", "");
 50.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Âû áûëè êèêíóòû. Äëÿ âûõîäà èñïîëüçóéòå /(q)uit");
 51.                 Kick(playerid);
 52.                 return 1;
 53.             }
 54.             if(response)
 55.             {
 56.                 new query[145];
 57.                 if(strlen(inputtext) == 0) return ShowLoginDialog(playerid);
 58.                 if(strlen(inputtext) < 6 || strlen(inputtext) > 24)
 59.                 {
 60.                     return ShowLoginDialog(playerid);
 61.                 }
 62.                 mysql_format(dbHandle, query, sizeof query, "SELECT * FROM `users` WHERE `login` = '%s' AND `user_password` = '%e' LIMIT 1", PlayerInfo[playerid][NEWNAME], inputtext);
 63.                 mysql_tquery(dbHandle, query, "PlayerLogin", "i", playerid);
 64.             }
 65.         }
 66.     case 2:
 67.         {
 68.             if(!response)
 69.             {
 70.                 SetPVarInt(playerid, "Loggeds", 0);
 71.                 PlayerInfo[playerid][SEX] = 2;
 72.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Õîðîøî, âàø ïîë òåïåðü:{FFFFFF} 'Æåíùèíà'");
 73.                 ShowPlayerDialog(playerid, 183, 1, "{a8e4a0}Ðåãèñòðàöèÿ", "{ffffff}Ââåäèòå èìÿ âàøåãî ðåôåðàëà:\n", "Ïðèíÿòü", "Ïðîïóñê");
 74.             }
 75.             if(response)
 76.             {
 77.                 SetPVarInt(playerid, "Loggeds", 0);
 78.                 PlayerInfo[playerid][SEX] = 1;
 79.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Õîðîøî, âàø ïîë òåïåðü:{FFFFFF} 'Ìóæ÷èíà'");
 80.                 ShowPlayerDialog(playerid, 183, 1, "{a8e4a0}Ðåãèñòðàöèÿ", "{ffffff}Ââåäèòå èìÿ âàøåãî ðåôåðàëà:\n", "Ïðèíÿòü", "Ïðîïóñê");
 81.             }
 82.         }
 83.     case 3:
 84.         {
 85.             if(!response) return 1;
 86.             if(response) return 1;
 87.         }
 88.     case 4:
 89.         {
 90.             if(response)
 91.             {
 92.                 new query[256];
 93.                 if(strlen(inputtext) < 6 || strlen(inputtext) > 64) return ShowPlayerDialog(playerid, 4, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ðåãèñòðàöèÿ", "{FFFFFF}Ïîæàëóéñòà ââåäèòå ñâîé Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.\nÏðè êðàæå àêêàóíòà âû ñìîæåòå âîñòîíîâèòü åãî ïî ïî÷òå.","Ââîä","Âûõîä");
 94.                 if(IsValidEmailEx(inputtext))
 95.                 {
 96.                     format(query,sizeof(query),"SELECT * FROM `users` WHERE `email` = '%s'",inputtext);
 97.                     mysql_tquery(dbHandle, query, "CheckEmail", "is", playerid,inputtext);
 98.                 }
 99.                 else ShowPlayerDialog(playerid, 4, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ðåãèñòðàöèÿ", "{FFFFFF}Ïîæàëóéñòà ââåäèòå ñâîé Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.\nÏðè êðàæå àêêàóíòà âû ñìîæåòå âîñòîíîâèòü åãî ïî ïî÷òå.\n{a8e4a0}Íå âåðíûé ôîðìàò ïî÷òû!\n","Ââîä","Âûõîä");
 100.             }
 101.         }
 102.     case 5:
 103.         {
 104.             if(!response) return 1;
 105.             if(response)
 106.             {
 107.                 switch(listitem)
 108.                 {
 109.                 case 0:
 110.                     {
 111.                         ShowStats(playerid, playerid);
 112.                     }
 113.                 case 1:
 114.                     {
 115.                         ShowSettings(playerid);
 116.                     }
 117.                 case 2:
 118.                     {
 119.                         ShowPlayerDialog(playerid,6,2,"{a8e4a0}Êîìàíäû ñåðâåðà","{a8e4a0}1) {ffffff}Îáùèå\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ðàáîòû\n{a8e4a0}3) {ffffff}×àòû\n{a8e4a0}4) {ffffff}Äîì\n{a8e4a0}5) {ffffff}Áèçíåñ\n{a8e4a0}6) {ffffff}Ôðàêöèÿ\n{a8e4a0}7) {ffffff}Ëèäåðàì\n{a8e4a0}8) {ffffff}Àâòî\n{a8e4a0}9) {ffffff}Ðàäèî","Âûáðàòü","Îòìåíà");
 120.                     }
 121.                 case 3:
 122.                     {
 123.                         if(PlayerInfo[playerid][MUTE] == 1) return SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA,"Ó Âàñ áàí ÷àòà");
 124.                         ShowPlayerDialog(playerid,8,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ñâÿçü ñ Àäìèíñòðàöèåé","{ffffff}Çàäàéòå ñâîé âîïðîñ èëè íàïèøèòå æàëîáó","Îòïðàâèòü","Îòìåíà");
 125.                     }
 126.                 case 4:
 127.                     {
 128.                         ShowPlayerDialog(playerid,141,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Áåçîïàñíîñòü","\
 129.                         {a8e4a0}1) {ffffff}Èçìåíèòü ïàðîëü\n\
 130.                         {a8e4a0}2) {ffffff}E-Mail\n\
 131.                         {a8e4a0}3) {ffffff}Êîä áåçîïàñíîñòè","Äàëåå","Îòìåíà");
 132.                     }
 133.                 case 5:
 134.                     {
 135.                         ShowDonateMaxPidaras(playerid);
 136.                     }
 137.                 case 6:
 138.                     {
 139.                         ShowPlayerDialog(playerid,132,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ñìåíà íèêà","{ffffff}Åñëè ó Âàñ íîíÐÏ íèê è âû ðåøèëè åãî èçìåíèòü, ïîäàéòå çàÿâêó äëÿ ñìåíû íèêà.\nÂâåäèòå æåëàåìûé íèê â îêîøêî:","ÎÊ","Îòìåíà");
 140.                     }
 141.                 case 7:
 142.                     {
 143.                         if(PlayerInfo[playerid][ULUCH] == 0) ShowPlayerDialog(playerid,128,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Óëó÷øåíèÿ","{a8e4a0}1) {ffffff}Ðåøèòåëüíîñòü\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ðþêçàê","Âûáðàòü","Îòìåíà");
 144.                         if(PlayerInfo[playerid][ULUCH] == 1) ShowPlayerDialog(playerid,128,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Óëó÷øåíèÿ","{a8e4a0}1) {ffffff}Ðåøèòåëüíîñòü | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ðþêçàê","Âûáðàòü","Îòìåíà");
 145.                         if(PlayerInfo[playerid][ULUCH] == 2) ShowPlayerDialog(playerid,128,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Óëó÷øåíèÿ","{a8e4a0}1) {ffffff}Ðåøèòåëüíîñòü | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ðþêçàê | {a8e4a0}Êóïëåíî","Âûáðàòü","Îòìåíà");
 146.                     }
 147.                 case 8:
 148.                     {
 149.                         ShowPlayerDialog(playerid, D_RADIOMAIN, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Ðàäèî", "\
 150.                         {a8e4a0}1) {ffffff}Çàêàçàòü Ìóçûêó\n\
 151.                         {a8e4a0}2) {ffffff}Çàäàòü âîïðîñ Rj", "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
 152.                     }
 153.                 }
 154.             }
 155.         }
 156.     case 6:
 157.         {
 158.             if(!response) return 1;
 159.             new mes2[2048];
 160.             if(response)
 161.             {
 162.                 switch(listitem)
 163.                 {
 164.                 case 0:
 165.                     {
 166.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/pass - {04B4AE}ïîêàçàòü ïàñïîðò.\n");
 167.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/anim - {04B4AE}ñïèñîê àíèìàöèé.\n");
 168.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/pay - {04B4AE}ïåðåäàòü äåíüãè.\n");
 169.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/hi - {04B4AE}ïîæàòü ðóêó èãðîêó.\n");
 170.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/gps - {04B4AE}íàâèãàòîð.\n");
 171.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/healme - {04B4AE}èñïîëüçîâàòü àïòå÷êó.\n");
 172.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/mask - {04B4AE}îäåòü ìàñêó.\n");
 173.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/offmask - {04B4AE}ñíÿòü ìàñêó.\n");
 174.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/lic - {04B4AE}ïîêàçàòü ëèöåíçèè.\n");
 175.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/time - {04B4AE}ñìîòðåòü âðåìÿ íà ÷àñàõ.\n");
 176.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/mutetime - {04B4AE}ïîñìîòðåòü âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ áàíà ÷àòà.\n");
 177.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/call - {04B4AE}ïîçâîíèòü.\n");
 178.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sms - {04B4AE}íàïèñàòü ñìñ.\n");
 179.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/togphone - {04B4AE}âûêë/âêë òåëåôîí.\n");
 180.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/play - {04B4AE}ñëóøàòü ðàäèî.\n");
 181.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/radio - {04B4AE}âûêë/âêë ðàäèî(÷àò).\n");
 182.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/ad - {04B4AE}ïîäàòü îáúÿâëåíèå.\n");
 183.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/id - {04B4AE}óçíàòü èä èãðîêà ïî íèêó.\n");
 184.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/skill - {04B4AE}ïîêàçàòü âûïèñêó èç òèðà.\n");
 185.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/warntime - {04B4AE}óçíàòü îñòàâøèåñÿ âðåìÿ âàðíà.\n");
 186.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/jtime - {04B4AE}óçíàòü îñòàâøèåñÿ âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ.\n");
 187.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/leaders - {04B4AE}ëèäåðû îíëàéí.\n");
 188.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/liclist - {04B4AE}ëèöåíçåðû îíëàéí.\n");
 189.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/givepatr - {04B4AE}ïåðåäàòü ïàòðîíû.\n");
 190.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/givedet - {04B4AE}ïåðåäàòü äåòàëè.\n");
 191.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/buyfill - {04B4AE}êóïèòü êàíèñòðó.\n");
 192.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/wed - {04B4AE}æåíèòüñÿ.\n");
 193.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/divorce - {04B4AE}ðàçâîä.\n");
 194.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/phonebook - {04B4AE}òåëåôîííàÿ êíèãà.\n");
 195.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/number - {04B4AE}óçíàòü íîìåð èãðîêà.\n");
 196.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/showmedcard - {04B4AE}ïîêàçàòü Ìåä. Êàðòó.\n");
 197.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/setbet - {04B4AE}óñòàíîâèòü ñòàâêó.\n");
 198.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/start - {04B4AE}ðàñêðóòèòü ðóëåòêó.\n");
 199.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/limit - {04B4AE}îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè òðàíñïîðòà.\n");
 200.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/dmstats - {04B4AE}ëè÷íàÿ ñòàòèñòèêà.\n");
 201.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/topdm - {04B4AE}ëèäåðû òðåíèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà.\n");
 202.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/dmoff - {04B4AE}âûõîä ñ òðåíèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà.\n");
 203.                         strcat(mes2, "{a8e4a0}/breakopen - {04B4AE}âçëîì àâòî.\n");
 204.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 205.                     }
 206.                 case 1:
 207.                     {
 208.                         if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 1)
 209.                         {
 210.                             strcat(mes2,"{269BD8}Âîäèòåëü àâòîáóñà\n");
 211.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/end - {04B4AE}çàêîí÷èòü ðàáî÷èé äåíü.\n");
 212.                         }
 213.                         if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 2)
 214.                         {
 215.                             strcat(mes2,"{269BD8}Ðàçâîç÷èê òîïëèâà\n");
 216.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/flist - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñïèñîê çàêàçîâ.\n");
 217.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/cancel - {04B4AE}îòìåíèòü çàêàç.\n");
 218.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/unrent - {04B4AE}ðàñòîðãíóòü àðåíäó.\n");
 219.                         }
 220.                         if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 3)
 221.                         {
 222.                             strcat(mes2,"{269BD8}Ðàçâîç÷èê ïðîäóêòîâ\n");
 223.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/plist - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñïèñîê çàêàçîâ.\n");
 224.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/cancel - {04B4AE}îòìåíèòü çàêàç.\n");
 225.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/unrent - {04B4AE}ðàñòîðãíóòü àðåíäó.\n");
 226.                         }
 227.                         if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 4)
 228.                         {
 229.                             strcat(mes2,"{269BD8}Ìåõàíèê\n");
 230.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/mcontract - {04B4AE}çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ñ çàïðàâêîé.\n");
 231.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/repair - {04B4AE}ïî÷èíèòü àâòîìîáèëü.\n");
 232.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/refill - {04B4AE}çàïðàâèòü àâòîìîáèëü.\n");
 233.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/unrent - {04B4AE}ðàñòîðãíóòü àðåíäó.\n");
 234.                         }
 235.                         else
 236.                         {
 237.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}Íåò äîñòóïíûõ êîìàíä.\n");
 238.                         }
 239.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 240.                     }
 241.                 case 2:
 242.                     {
 243.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/n - {04B4AE}ooc ÷àò.\n");
 244.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/me - {04B4AE}÷àò äåéñòâèé.\n");
 245.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/do - {04B4AE}÷àò îò 3-ãî ëèöà.\n");
 246.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/try - {04B4AE}ïîïûòêà äåéñòâèÿ(óäà÷íî,íåóäà÷íî).\n");
 247.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/w - {04B4AE}øåïòàòü.\n");
 248.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/s - {04B4AE}êðè÷àòü.\n");
 249.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 250.                     }
 251.                 case 3:
 252.                     {
 253.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/home - {04B4AE}óïðàâëåíèå äîìîì.\n");
 254.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/exit - {04B4AE}âûéòè èç äîìà.\n");
 255.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellhouse - {04B4AE}ïðîäàòü äîì èãðîêó.\n");
 256.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellcar - {04B4AE}ïðîäàòü àâòî.\n");
 257.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 258.                     }
 259.                 case 4:
 260.                     {
 261.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/buybiz - {04B4AE}êóïèòü áèçíåñ.\n");
 262.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/business - {04B4AE}óïðàâëåíèå áèçíåñîì.\n");
 263.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellbiz - {04B4AE}ïðîäàòü áèçíåñ èãðîêó.\n");
 264.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/buyfilling - {04B4AE}êóïèòü àçñ.\n");
 265.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/filling - {04B4AE}óïðàâëåíèå àçñ.\n");
 266.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellazs - {04B4AE}ïðîäàòü àçñ èãðîêó.\n");
 267.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 268.                     }
 269.                 case 5:
 270.                     {
 271.                         if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 13 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 18 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 24)
 272.                         {
 273.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 274.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 275.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/clear - {04B4AE}ñíÿòü ðîçûñê.\n");
 276.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/frisk - {04B4AE}îáûñêàòü êîãî-ëèáî.\n");
 277.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/wanted - {04B4AE}ñïèñîê ðàçûñêèâàåìûõ.\n");
 278.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takelic - {04B4AE}çàáðàòü ëèöåíçèè.\n");
 279.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takedrugs - {04B4AE}çàáðàòü íàðêîòèêè.\n");
 280.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/su - {04B4AE}îáúÿâèòü â ðîçûñê.\n");
 281.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setmark - {04B4AE}îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå.\n");
 282.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/break - {04B4AE}ïîñòàâèòü îãðàæäåíèå.\n");
 283.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/cuff - {04B4AE}íàäåòü íàðó÷íèêè.\n");
 284.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/uncuff - {04B4AE}ñíÿòü íàðó÷íèêè.\n");
 285.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/arrest - {04B4AE}ïîñàäèòü â òþðüìó.\n");
 286.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/push - {04B4AE}çàòîëêàòü â àâòî.\n");
 287.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/m - {04B4AE}ìåãàôîí.\n");
 288.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/skip - {04B4AE}âûäàòü ïðîïóñê.\n");
 289.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/warehouse - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòîÿíèå ñêëàäà.\n");
 290.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 291.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 292.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 293.                             if (PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 13)
 294.                             {  
 295.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/open - {04B4AE}äâåðü äèñïåò÷åðñêîé.\n");
 296.                             }
 297.                             else if (PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 24)
 298.                             {
 299.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/audition - {04B4AE}ïðîñëóøèâàíèå.\n");
 300.                             }
 301.                         }
 302.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 16 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 20)
 303.                         {
 304.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 305.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 306.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/pickammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê (íà êîðàáëå).\n");
 307.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/putammo - {04B4AE}ïîëîæèòü ÿùèê â ò.ñ.\n");
 308.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takeammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê èç ò.ñ.\n");
 309.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takeammos - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê ñî ñêëàäà\n");
 310.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/makegun - {04B4AE}ñäåëàòü îðóæèå.\n");
 311.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/warehouse - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòîÿíèå ñêëàäà.\n");
 312.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 313.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 314.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 315.                         }
 316.                         else if(IsAGang(playerid))
 317.                         {
 318.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/f - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 319.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/capture - {04B4AE}âîéíà çà òåðèòîðèþ.\n");
 320.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellgun - {04B4AE}ïðîäàòü îðóæèå.\n");
 321.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/selldrugs - {04B4AE}ïðîäàòü íàðêîòèêè.\n");
 322.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellzone - {04B4AE}ïðîäàòü òåððèòîðèþ.\n");
 323.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/sklad - {04B4AE}îòêðûòü/çàêðûòü ñêëàä.\n");
 324.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/makegun - {04B4AE}ñäåëàòü îðóæèå.\n");
 325.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 326.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 327.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 328.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/makebat - {04B4AE}ñäåëàòü áèòó.\n");
 329.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/givekey - {04B4AE}äàòü êëþ÷ îò äîìà áàíäû.\n");
 330.                         }
 331.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 15)
 332.                         {
 333.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 334.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 335.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/edit - {04B4AE}ìåíþ ïðîâåðêè /ad\n");
 336.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/audience - {04B4AE}ïîñìîòðåòü êîë-âî ñëóøàòåëåé.\n");
 337.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/live - {04B4AE}âûéòè â ýôèð.\n");
 338.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/dial - {04B4AE}íà÷àòü ïðè¸ì çâîíêîâ â ýôèð.\n");
 339.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/indial - {04B4AE}ïðèíÿòü çâîíîê â ýôèð.\n");
 340.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/hdial - {04B4AE}îòñîåäèíèòü îò ýôèðà\n");
 341.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/stopdial - {04B4AE}îòêëþ÷èòü ïðèåì çâîíêîâ.\n");
 342.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/nmoney - {04B4AE}ñ÷åò êàçíû îðãàíèçàöèè\n");
 343.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/ngetmoney - {04B4AE}âçÿòü äåíüãè ñ êàçíû îðãàíèçàöèè\n");
 344.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 345.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 346.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü îíëàéí ôðàêöèè.\n");
 347.                         }
 348.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 12 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 17)
 349.                         {
 350.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 351.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 352.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/debtorlist - {04B4AE}ñïèñîê äîëæíèêîâ.\n");
 353.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/debtorbiz - {04B4AE}âûñåëèòü áèçíåñ.\n");
 354.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/debtorhouse - {04B4AE}âûñåëèòü äîì.\n");
 355.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/debtorazs - {04B4AE}âûñåëèòü çàïðàâêó.\n");
 356.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/salelic - {04B4AE}ïðîäàòü ëèöåíçèè.\n");
 357.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/gnews - {04B4AE}ãîñ. íîâîñòè.\n");
 358.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/warehouse - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòîÿíèå ñêëàäà.\n");
 359.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 360.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 361.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 362.                         }
 363.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 22)
 364.                         {
 365.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/kazna - {04B4AE}êàçíà.\n");
 366.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 367.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 368.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/gnews - {04B4AE}ãîñ. íîâîñòè.\n");
 369.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/warehouse - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòîÿíèå ñêëàäà.\n");
 370.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 371.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 372.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 373.                         }
 374.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 14 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 19)
 375.                         {
 376.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 377.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 378.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/heal - {04B4AE}âûëå÷èòü èãðîêà.\n");
 379.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/skip - {04B4AE}âûäàòü ïðîïóñê.\n");
 380.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 381.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 382.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü îíëàéí ôðàêöèè.\n");
 383.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/givemedcard - {04B4AE}îáíîâèòü Ìåä. Êàðòó èãðîêà.\n");
 384.                         }
 385.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 11 || PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 21)
 386.                         {
 387.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/f - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 388.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/tie - {04B4AE}ñâÿçàòü èãðîêà.\n");
 389.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/untie - {04B4AE}ðàçâÿçàòü èãðîêà.\n");
 390.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/gag - {04B4AE}âñòàâèòü êëÿï.\n");
 391.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/ungag - {04B4AE}âûòàùèòü êëÿï.\n");
 392.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/pickammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê (íà êîðàáëå).\n");
 393.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/putammo - {04B4AE}ïîëîæèòü ÿùèê â ò.ñ.\n");
 394.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takeammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê èç ò.ñ.\n");
 395.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/putnarko - {04B4AE}ïîëîæèòü êåéñ â ò.ñ.\n");
 396.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/takenarko - {04B4AE}âçÿòü êåéñ èç ò.ñ.\n");
 397.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/object - {04B4AE}ïîñòàâèòü îáúåêòû.\n");
 398.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 399.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 400.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/sklad - {04B4AE}îòêðûòü/çàêðûòü ñêëàä.\n");
 401.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü îíëàéí ôðàêöèè.\n");
 402.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/bizwar - {04B4AE}íà÷àòü âîéíó çà áèçíåñ.\n");
 403.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setbulletprice - {04B4AE}óñòàíîâèòü öåíó çà ïàòðîí.\n");
 404.                         }
 405.                         else if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 23)
 406.                         {
 407.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 408.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/r - {04B4AE}ðàöèÿ.\n");
 409.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/d - {04B4AE}äåïàðòàìåíò.\n");
 410.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/makeleaders - {04B4AE}óñòàíîâèòü ëèäåðà.\n");
 411.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/dismiss - {04B4AE}óâîëèòü ñ ôðàêöèè.\n");
 412.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/setsalary - {04B4AE}óñòàíîâèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó.\n");
 413.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/changerent - {04B4AE}ìåíÿòü íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü.\n");
 414.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}/find - {04B4AE}ïîñìîòðåòü ñîñòàâ ôðàêöèè.\n");
 415.                             if (PlayerInfo[playerid][RANK] == 2)
 416.                             {
 417.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/clear - {04B4AE}ñíÿòü ðîçûñê.\n");
 418.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/frisk - {04B4AE}îáûñêàòü êîãî-ëèáî.\n");
 419.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/wanted - {04B4AE}ñïèñîê ðàçûñêèâàåìûõ.\n");
 420.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takelic - {04B4AE}çàáðàòü ëèöåíçèè.\n");
 421.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takedrugs - {04B4AE}çàáðàòü íàðêîòèêè.\n");
 422.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/su - {04B4AE}îáúÿâèòü â ðîçûñê.\n");
 423.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/setmark - {04B4AE}îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå.\n");
 424.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/break - {04B4AE}ïîñòàâèòü îãðàæäåíèå.\n");
 425.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/cuff - {04B4AE}íàäåòü íàðó÷íèêè.\n");
 426.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/uncuff - {04B4AE}ñíÿòü íàðó÷íèêè.\n");
 427.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/arrest - {04B4AE}ïîñàäèòü â òþðüìó.\n");
 428.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/push - {04B4AE}çàòîëêàòü â àâòî.\n");
 429.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/m - {04B4AE}ìåãàôîí.\n");
 430.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/audition - {04B4AE}ïðîñëóøèâàíèå.\n");
 431.                             }
 432.                             else if (PlayerInfo[playerid][RANK] == 6)
 433.                             {
 434.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/clear - {04B4AE}ñíÿòü ðîçûñê.\n");
 435.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/frisk - {04B4AE}îáûñêàòü êîãî-ëèáî.\n");
 436.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/wanted - {04B4AE}ñïèñîê ðàçûñêèâàåìûõ.\n");
 437.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takelic - {04B4AE}çàáðàòü ëèöåíçèè.\n");
 438.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takedrugs - {04B4AE}çàáðàòü íàðêîòèêè.\n");
 439.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/su - {04B4AE}îáúÿâèòü â ðîçûñê.\n");
 440.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/setmark - {04B4AE}îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå.\n");
 441.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/break - {04B4AE}ïîñòàâèòü îãðàæäåíèå.\n");
 442.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/cuff - {04B4AE}íàäåòü íàðó÷íèêè.\n");
 443.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/uncuff - {04B4AE}ñíÿòü íàðó÷íèêè.\n");
 444.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/arrest - {04B4AE}ïîñàäèòü â òþðüìó.\n");
 445.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/push - {04B4AE}çàòîëêàòü â àâòî.\n");
 446.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/m - {04B4AE}ìåãàôîí.\n");
 447.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/open - {04B4AE}äâåðü äèñïåò÷åðñêîé.\n");
 448.                             }
 449.                             else if (PlayerInfo[playerid][RANK] == 7)
 450.                             {
 451.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/pickammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê (íà êîðàáëå).\n");
 452.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/putammo - {04B4AE}ïîëîæèòü ÿùèê â ò.ñ.\n");
 453.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takeammo - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê èç ò.ñ.\n");
 454.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/takeammos - {04B4AE}âçÿòü ÿùèê ñî ñêëàäà\n");
 455.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/makegun - {04B4AE}ñäåëàòü îðóæèå.\n");
 456.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 457.                                 strcat(mes2,"{a8e4a0}/setspawn - {04B4AE}èçìåíèòü ìåñòî ïîÿâëåíèÿ.\n");
 458.                             }
 459.                         }
 460.                         else
 461.                         {
 462.                             strcat(mes2,"{a8e4a0}Íåò äîñòóïíûõ êîìàíä.\n");
 463.                         }
 464.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 465.                     }
 466.                 case 6:
 467.                     {
 468.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/gnews - {04B4AE}ãîñ. íîâîñòè.\n");
 469.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/invite - {04B4AE}ïðèíÿòü èãðîêà.\n");
 470.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/uninvite - {04B4AE}óâîëèòü èãðîêà.\n");
 471.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/changeskin - {04B4AE}âûäàòü ñëóæåáíóþ îäåæäó.\n");
 472.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/rang - {04B4AE}ïîâûñèòü / ïîíèçèòü â äîëæíîñòè.\n");
 473.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/showall - {04B4AE}ïðîñìîòðåòü âñåõ èãðîêîâ â îðãàíèçàöèè.\n");
 474.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/uninviteoff - {04B4AE}óâîëèòü èãðîêà â îôôëàéí.\n");
 475.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/respveh - {04B4AE}çàñïàâíèòü òðàíñïîðò ôðàêöèè. (òîëüêî äëÿ Áàíä è Ìàôèè)\n");
 476.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/sellbizc - {04B4AE}ïðîäàòü êîíòðîëü íàä áèçíåñîì\n");
 477.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/bizwar - {04B4AE}íà÷àòü âîéíó çà áèçíåñ.\n");
 478.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/makegov - {04B4AE}íàçíà÷èòü ëèäåðà ïîäôðàêöèè.\n");
 479.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/setbulletprice - {04B4AE}óñòàíîâèòü öåíó çà ïàòðîí.\n");
 480.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 481.                     }
 482.                 case 7:
 483.                     {
 484.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/lock - {04B4AE}çàêðûòü/îòêðûòü äîìàøíåå àâòî.\n");
 485.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/fill - {04B4AE}çàïðàâèòü àâòî.\n");
 486.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/b - {04B4AE}îòêðûòü êàïîò/áàãàæíèê.\n");
 487.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/eject - {04B4AE}âûêèíóòü èç àâòî.\n");
 488.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/fillcar - {04B4AE}çàïðàâèòü àâòî èç êàíèñòðû.\n");
 489.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 490.                     }
 491.                 case 8:
 492.                     {
 493.                         if (!PlayerInfo[playerid][rjlevel])
 494.                         {
 495.                             SendClientMessage(playerid, -1, "Âàì íå äîñòóïíû ýòè êîìàíäû!");
 496.                             return ShowPlayerDialog(playerid,5,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Ìåíþ èãðîêà","\
 497.                                     {a8e4a0}1) {ffffff}Ñòàòèñòèêà èãðîêà\n\
 498.                                     {a8e4a0}2) {ffffff}Ëè÷íûå íàñòðîéêè\n\
 499.                                     {a8e4a0}3) {ffffff}Ñïèñîê êîìàíä\n\
 500.                                     {a8e4a0}4) {ffffff}Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé\n\
 501.                                     {a8e4a0}5) {ffffff}Áåçîïàñíîñòü\n\
 502.                                     {a8e4a0}6) {ffffff}Äîíàò\n\
 503.                                     {a8e4a0}7) {ffffff}Ñìåíà íîíÐÏ íèêà\n\
 504.                                     {a8e4a0}8) {ffffff}Óëó÷øåíèÿ\n\
 505.                                     {a8e4a0}9) {ffffff}Ñâÿçü ñ ðàäèî-âåäóùèìè","Âûáðàòü","Âûéòè");
 506.                         }
 507.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/send - {04B4AE}îòïðàâèòü îòâåò.\n");
 508.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/setrj - {04B4AE}íàçíà÷èòü Rj.\n");
 509.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/delrj - {04B4AE}óäàëèòü Rj (offline).\n");
 510.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/rjlist - {04B4AE}ñïèñîê Rj.\n");
 511.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/rjonline - {04B4AE}îíëàéí Rj.\n");
 512.                         strcat(mes2,"{a8e4a0}/dj - {04B4AE}÷àò Rj.\n");
 513.                         ShowPlayerDialog(playerid,126,0,"{a8e4a0}Êîìàíäû",mes2,"OK","");
 514.                     }
 515.                 }
 516.             }
 517.         }
 518.     case 7:
 519.         {
 520.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,5,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Ìåíþ èãðîêà","\
 521.                                     {a8e4a0}1) {ffffff}Ñòàòèñòèêà èãðîêà\n\
 522.                                     {a8e4a0}2) {ffffff}Ëè÷íûå íàñòðîéêè\n\
 523.                                     {a8e4a0}3) {ffffff}Ñïèñîê êîìàíä\n\
 524.                                     {a8e4a0}4) {ffffff}Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé\n\
 525.                                     {a8e4a0}5) {ffffff}Áåçîïàñíîñòü\n\
 526.                                     {a8e4a0}6) {ffffff}Äîíàò\n\
 527.                                     {a8e4a0}7) {ffffff}Ñìåíà íîíÐÏ íèêà\n\
 528.                                     {a8e4a0}8) {ffffff}Óëó÷øåíèÿ\n\
 529.                                     {a8e4a0}9) {ffffff}Ñâÿçü ñ ðàäèî-âåäóùèìè","Âûáðàòü","Âûéòè");
 530.             if(response) return 1;
 531.         }
 532.     case 8:
 533.         {
 534.             if(!response) return 1;
 535.             if(response)
 536.             {
 537.                 if (GetTickCount() - PlayerInfo[playerid][ReportTick] <= (1000 * 60))return SendClientMessage(playerid, -1, "Âîïðîñ/æàëîáó ìîæíî îòïðàâëÿòü ðàç â ìèíóòó.");
 538.                 while(strfind(inputtext,"%",true)!=-1)
 539.                 {
 540.                     strdel(inputtext,strfind(inputtext,"%",true),strfind(inputtext,"%",true)+2);
 541.                 }
 542.                 if(strlen(inputtext) < 1 || strlen(inputtext) > 100) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Íå ìåíåå 1 è íå áîëåå 100 ñèìâîëîâ.");
 543.                 if(PlayerInfo[playerid][MUTE] > 0) return SendClientMessage(playerid, 0xFF6600AA, "Ó Âàñ áàí ÷àòà");
 544.                 new temp[200];
 545.                 format(temp,sizeof(temp),"Âîïðîñ / Æàëîáà îò %s[%d]: {F0CE25}%s", PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,inputtext);
 546.                 if(PlayerInfo[playerid][ADMLEVEL] < 1) SendClientMessage(playerid,0xEC4F4FFF,temp);
 547.                 SendAdminMessage(0xEC4F4FFF, temp);
 548.                 PlayerInfo[playerid][ReportTick] = GetTickCount();
 549.             }
 550.         }
 551.     case 10:
 552.         {
 553.             if(!response) return 1;
 554.             if(response)
 555.             {
 556.                 switch(listitem)
 557.                 {
 558.                 case 0:
 559.                     {
 560.                         new string[256];
 561.                         format(string, sizeof string,"{ffffff}Ââåäèòå ñêîëüêî ðóáëåé âû õîòèòå îáìåíÿòü íà èãðîâóþ âàëþòó.\n1ð. - {33AA33}100$");
 562.                         ShowPlayerDialog(playerid, 80, DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Äîíàò",string,"Äàëåå","Îòìåíà");
 563.                     }
 564.                 case 1:
 565.                     {
 566.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 12) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 12 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ïîìåíÿòü íèê.");
 567.                         ShowPlayerDialog(playerid,81,1,"{a8e4a0}Ñìåíà íèêà","{ffffff}Ââåäèòå èãðîâîé íèê, íà êîòîðûé âû õîòèòå ïîìåíÿòü:","Äàëåå","Îòìåíà");
 568.                     }
 569.                 case 2:
 570.                     {
 571.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 60) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 60 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ñíÿòü 1 âàðí.");
 572.                         ShowPlayerDialog(playerid,131,0,"{a8e4a0}Ñíÿòèå âàðíà","{ffffff}Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå ñíÿòü 1 âàðí çà 60 ðóáëåé?","Äà","Îòìåíà");
 573.                     }
 574.                 case 3:
 575.                     {
 576.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 10) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 10 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ïîïîëíèòü çàêîíîïîñëóøíîñòü.");
 577.                         ShowPlayerDialog(playerid,144,0,"{a8e4a0}Çàêîíîïîñëóøíîñòü","{ffffff}Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå êóïèòü 10 çàêîíîïîñëóøíîñòè çà 10 ðóáëåé?","Äà","Îòìåíà");
 578.                     }
 579.                 case 4:
 580.                     {
 581.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 8) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 8 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû óâîëèòüñÿ ñ îðãàíèçàöèè.");
 582.                         ShowPlayerDialog(playerid,D_LEAVEDONATE,0,"{a8e4a0}Óâîëüíåíèå","{ffffff}Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå óâîëèòüñÿ çà 8 ðóáëåé?","Äà","Îòìåíà");
 583.                     }
 584.                 case 5:
 585.                     {
 586.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 10) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 10 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ñìåíèòü ïîë.");
 587.                         ShowPlayerDialog(playerid,D_CHANGESEXDONATE,0,"{a8e4a0}Ñìåíà ïîëà","{ffffff}Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå ñìåíèòü ïîë çà 10 ðóáëåé?","Äà","Îòìåíà");
 588.                     }
 589.                 case 6:
 590.                     {
 591.                         if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 30) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 30 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ñáðîñèòü ñòàòèñòèêó.");
 592.                         ShowPlayerDialog(playerid,D_CLEARDMSTATS,0,"{a8e4a0}Ñáðîñ","{ffffff}Âû óâåðåíû, ÷òî õîòèòå ñáðîñèòü âñþ ñòàòèñòèêó ñ \"/dmstats\"?","Äà","Îòìåíà");
 593.                     }
 594.                 case 7:
 595.                     {
 596.                         new string[256];
 597.                         format(string, sizeof string,"Ó Âàñ íà äîíàò ñ÷åòå %d ðóáëåé",PlayerInfo[playerid][DONATE]);
 598.                         SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,string);
 599.                     }
 600.                 }
 601.             }
 602.         }
 603.     case D_LEAVEDONATE:
 604.         {
 605.             if (response)
 606.             {
 607.                 if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 8) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 8 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû óâîëèòüñÿ ñ îðãàíèçàöèè.");
 608.                 if(PlayerInfo[playerid][LEADER] > 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû íå ìîæåòå ïîêèíóòü ïîñò ëèäåðà îðãàíèçàöèè");
 609.                 if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû íå ñîñòîèòå âî ôðàêöèè");
 610.                 PlayerInfo[playerid][DONATE] -= 8;
 611.                 new frac = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 612.                 new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 613.                 new string[256];
 614.                 new query[256];
 615.                 PlayerInfo[playerid][MEMBER] = 0;
 616.                 PlayerInfo[playerid][RANK] = 0;
 617.                 PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 0;
 618.                 SetPlayerColor(playerid, 0xFFFFFF20);
 619.                 SetPlayerSkin(playerid,PlayerInfo[playerid][SKIN]);
 620.                 format(string, sizeof(string), "%s ïîêèíóë Âàøó îðãàíèçàöèþ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ",  PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 621.                 SendFamilyMessage(string, 0xFF6600FF, frac);
 622.                 format(string,sizeof(string),"Âû ïîêèíóëè îðãàíèçàöèþ \"%s\"",gFractionName[fractionid]);
 623.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,string);
 624.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `member` = '%d' , `rank` = '%d', `spawn` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][MEMBER],PlayerInfo[playerid][RANK],PlayerInfo[playerid][SPAWN], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 625.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 626.             }
 627.         }
 628.     case D_CHANGESEXDONATE:
 629.         {
 630.             if (response)
 631.             {
 632.                 if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < 10) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 8 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû óâîëèòüñÿ ñ îðãàíèçàöèè.");
 633.                 PlayerInfo[playerid][DONATE] -= 10;
 634.  
 635.                 if (PlayerInfo[playerid][SEX] == 1)
 636.                 {
 637.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âû ñìåíèë ïîë íà Æåíñêèé");
 638.                     PlayerInfo[playerid][SEX] = 2;
 639.                 }
 640.                 else
 641.                 {
 642.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âû ñìåíèë ïîë íà Ìóæñêîé");
 643.                     PlayerInfo[playerid][SEX] = 1;
 644.                 }
 645.             }
 646.         }
 647.     case 11:
 648.         {
 649.             if(!response) return 1;
 650.             if(response)
 651.             {
 652.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < 125) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Íå äîñòàòî÷íî äåíåã");
 653.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-125);
 654.                 EKZAMENVOD[playerid] = true;
 655.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"Îòïðàâëÿéòåñü íà óëèöó è âîçüìèòå àâòîìîáèëü äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü ýêçàìåí");
 656.                 pPressed[playerid] = 0;
 657.                 KaznaInfo[1][kCash] += 125;
 658.                 SaveKazna(1);
 659.             }
 660.         }
 661.     case 12:
 662.         {
 663.             if(!response) return 1;
 664.             if(response)
 665.             {
 666.                 switch(random(6))
 667.                 {
 668.                 case 0: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1317.0732,491.3148,11.1953,2.0); //
 669.                 case 1: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1290.7272,496.2623,11.1953,2.0); //
 670.                 case 2: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1291.6066,510.8003,11.1953,2.0); //
 671.                 case 3: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1313.3779,511.5292,11.1953,2.0); //
 672.                 case 4: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1325.7117,504.2720,11.1953,2.0); //
 673.                 case 5: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1338.1078,511.4707,11.1953,2.0); //
 674.                 }
 675.                 JobMeshki[playerid] = true;
 676.                 SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0FF, "Âû íà÷àëè ðàáîòó ãðóç÷èêà!");
 677.                 SetPVarInt(playerid, "StartedSkinGruz", GetPlayerSkin(playerid));
 678.                 SetPlayerSkin(playerid,27);
 679.             }
 680.         }
 681.     case 13:
 682.         {
 683.             if(!response) return 1;
 684.             if(response)
 685.             {
 686.                 switch(listitem)
 687.                 {
 688.                 case 0:
 689.                     {
 690.                         new string[500];
 691.                         format(string,sizeof(string),"{ffffff}Âàøà çàäà÷à òàñêàòü ìåøêè ñ êîðàáëÿ íà ñêëàä, âñ¸ ïðîñòî!\n* Äëÿ íà÷àëà ïåðåîäåíüòåñü è ïîñìîòðèòå íà ðàäàð, âû óâèäèòå êðàñíóþ îòìåòêó, ïîäîéäèòå ê íåé.\n* Êîãäà ïîäîéäåòå ê êðàñíîìó ïèêàïó, ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè âîçüìåò ìåøîê.\n* Òåïåðü âûõîäèòå èç êîðàáëÿ è èäèòå ê àíãàðó - ýòî è åñòü ñêëàä.\n* Çà êàæäûé ìåøîê âû ïîëó÷èòå %d$.×òîáû ïîëó÷èòü çàðïëàòó, ïîäîéäèòå ê ïèêàïó ðàçäåâàëêè íàæìèòå ïóíêò Ïîëó÷èòü çàðïëàòó.", JobSalaryMeshok);
 692.                         ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{a8e4a0}Ãðóç÷èê | Èíôîðìàöèÿ",string,"ÎÊ","");
 693.                     }
 694.                 case 1:
 695.                     {
 696.                         if(JobMeshki[playerid] == true) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"Ñíà÷àëà çàâåðøèòå ðàáîòó!");
 697.                         switch(random(6))
 698.                         {
 699.                         case 0: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1317.0732,491.3148,11.1953,2.0); //
 700.                         case 1: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1290.7272,496.2623,11.1953,2.0); //
 701.                         case 2: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1291.6066,510.8003,11.1953,2.0); //
 702.                         case 3: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1313.3779,511.5292,11.1953,2.0); //
 703.                         case 4: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1325.7117,504.2720,11.1953,2.0); //
 704.                         case 5: SetPlayerCheckpoint(playerid,-1338.1078,511.4707,11.1953,2.0); //
 705.                         }
 706.                         JobMeshki[playerid] = true;
 707.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_BLUE, "Âû íà÷àëè ðàáîòó ãðóç÷èêà!");
 708.                         SetPVarInt(playerid, "StartedSkinGruz", GetPlayerSkin(playerid));
 709.                         SetPlayerSkin(playerid,27);
 710.                     }
 711.                 case 2:
 712.                     {
 713.                         if(JobZPMeshki[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"Âû íè÷åãî íå çàðàáîòàëè!");
 714.                        
 715.                         if (KaznaInfo[1][kCash] - JobZPMeshki[playerid] * JobSalaryMeshok > 0)
 716.                         {
 717.                             kLibGivePlayerMoney(playerid,JobZPMeshki[playerid] * JobSalaryMeshok);
 718.                             KaznaInfo[1][kCash] -= JobZPMeshki[playerid] * JobSalaryMeshok;
 719.                         }
 720.                         else
 721.                         {  
 722.                             JobZPMeshki[playerid] = 0;
 723.                             SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Â äàííûé ìîìåíò êàçíà ãîñóäàðñòâà íå ìîæåò âàì âûïëàòèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó.");
 724.                         }
 725.                        
 726.                         new temp[256];
 727.                         format(temp,sizeof(temp),"{ffffff}Âû çàðàáîòàëè {a8e4a0}%d$ {ffffff}çà {a8e4a0}%d {ffffff}ïåðåíåñ¸ííûõ ìåøêà(îâ)",JobZPMeshki[playerid] * JobSalaryMeshok,JobZPMeshki[playerid]);
 728.                         ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{a8e4a0}Çàðïëàòà",temp,"ÎÊ","");
 729.                         format(temp, sizeof(temp), "~g~+%d$", JobZPMeshki[playerid] * JobSalaryMeshok);
 730.                         GameTextForPlayer(playerid, temp, 5000, 1);
 731.                         JobZPMeshki[playerid] = 0;
 732.                         if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid,2)) RemovePlayerAttachedObject(playerid,2);
 733.                     }
 734.                 case 3:
 735.                     {
 736.                         if(JobMeshki[playerid] == false) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"Âû íå íà÷èíàëè ðàáîòó!");
 737.                         if(JobZPMeshki[playerid] > 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"Ñíà÷àëà ïîëó÷èòå çàðïëàòó!");
 738.                         SetPlayerSkin(playerid, GetPVarInt(playerid, "StartedSkinGruz"));
 739.                         /*
 740.                         if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] > 0){ SetPlayerSkin(playerid,PlayerInfo[playerid][SKINFRAC]);}
 741.                         if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] < 1){ SetPlayerSkin(playerid,PlayerInfo[playerid][SKIN]);}
 742.                         */
 743.                         JobMeshki[playerid] = false;
 744.                         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 745.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âû çàêîí÷èëè ðàáî÷èé äåíü.");
 746.                         DeletePVar(playerid, "DownTickMeshki");
 747.                         if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid,2)) RemovePlayerAttachedObject(playerid,2);
 748.                     }
 749.                 }
 750.             }
 751.         }
 752.     case 14:
 753.         {
 754.             if(!response) return 1;
 755.             new actplayerid = GetPVarInt(playerid,"PlayerChange");
 756.             new fractionid = PlayerInfo[actplayerid][MEMBER]-1;
 757.             new skinid = gFractionSkin[fractionid][listitem];
 758.             if(skinid == PlayerInfo[actplayerid][SKINFRAC]) return 1;
 759.             new mes[128];
 760.             format(mes,sizeof(mes),"Âàøà âíåøíîñòü áûëà èçìåíåíà %s", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 761.             SendClientMessage(actplayerid, COLOR_BEAR,mes);
 762.             PlayerInfo[actplayerid][SKINFRAC] = skinid;
 763.             SetPlayerSkin(actplayerid,skinid);
 764.             DeletePVar(playerid, "PlayerChange");
 765.         }
 766.     case 15:
 767.         {
 768.             new playerdd = GetPVarInt(playerid, "PlayerInvites");
 769.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 770.             new skinid = gFractionSkin[fractionid][listitem];
 771.             new temp[145];
 772.             format(temp, sizeof(temp),"Ïîçäðàâëÿåì ! {a8e4a0}Âû áûëè ïðèíÿòû â îðãàíèçàöèþ {a8e4a0}\"%s\"", gFractionName[fractionid]);
 773.             SendClientMessage(playerdd,COLOR_BEAR,temp);
 774.             format(temp, sizeof(temp),"%s ïðèíèìàåò Âàøå ïðåäëîæåíèå", PlayerInfo[playerdd][NEWNAME]);
 775.             SendClientMessage(playerid,0xa8e4a0FF,temp);
 776.             PlayerInfo[playerdd][MEMBER] = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 777.             PlayerInfo[playerdd][RANK] = 1;
 778.             PlayerInfo[playerdd][JOB] = 0;
 779.             SetPlayerColor(playerdd,gFractionColor[fractionid]);
 780.             PlayerInfo[playerdd][SKINFRAC] = skinid;
 781.             SetPlayerSkin(playerdd, skinid);
 782.             format(temp, sizeof(temp), "UPDATE `users` SET `member`='%d', `rank`='%d' WHERE `id`='%d'", PlayerInfo[playerdd][MEMBER], PlayerInfo[playerdd][RANK], PlayerInfo[playerdd][ID]);
 783.             mysql_tquery(dbHandle, temp);
 784.             Select[playerid][SelectCharInvite] = 0;
 785.             Select[playerdd][SelectCharInvite] = 0;
 786.             DeletePVar(playerid, "PlayerInvite");
 787.             DeletePVar(playerid, "PlayerMember");
 788.             DeletePVar(playerid, "PlayerInvites");
 789.             DeletePVar(playerid, "OnInviteProcess");
 790.         }
 791.     case 16:
 792.         {
 793.             if(response)
 794.             {
 795.                 new i = GetPVarInt(playerid, "gangzoneid");
 796.                 new faction = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 797.                 new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 798.                 new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 799.                 new temp[150];
 800.                 if(GangInfo[faction][gPopitka] >= 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Çàõâàò òåððèòîðèé âîçìîæåí òîëüêî 2 ðàçà â äåíü");
 801.                 if(IsCapture == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Óæå ïðîèñõîäèò çàõâàò îäíîé èç çîí. Äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ!");
 802.                 GangZoneFlashForAll(GangZone[i][gID],GetGZColorF(faction));
 803.                 ZoneID = i;
 804.                 GZSafeTime[i] = 420;
 805.                 FrakCD = 900;
 806.                 GangZone[i][gNapad] = faction;
 807.                 ZoneOnBattle[i] = 1;
 808.                 IsCapture = 1;
 809.                 GangInfo[faction][gPopitka]++;
 810.                 GangInfo[faction][capture] = 1;
 811.                 GangInfo[GangZone[i][gFraction]][capture] = 1;
 812.                 GangInfo[GangZone[i][gFraction]][captureid] = faction;
 813.                 GangInfo[faction][captureid] = faction;
 814.                 GangInfo[faction][gangnumber] = 1;
 815.                 GangInfo[GangZone[i][gFraction]][gangnumber] = 0;
 816.                 CaptureStart(faction, GangZone[i][gFraction]);
 817.                 format(temp, sizeof(temp),"%s %s èíèöèèðîâàë çàõâàò", gFractionRankName[fractionid][rank-1], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 818.                 SendFamilyMessage(temp, 0xFFFFFFAA, faction);
 819.                 SendFamilyMessage("Îòïðàâëÿéòåñü íà ìåñòî êàïòà è ïîääåðæèòå ñâîþ áàíäó", COLOR_YELLOW, faction);
 820.                 SendFamilyMessage("Îêàæèòå ñîïðîòèâëåíèå âðàæåñêîé áàíäå ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîþ òåððèòîðèþ", COLOR_YELLOW, GangZone[i][gFraction]);
 821.                 return 1;
 822.             }
 823.             else
 824.             {
 825.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âû îòìåíèëè çàõâàò");
 826.             }
 827.             return 1;
 828.         }
 829.     case 17:
 830.         {
 831.             if(response)
 832.             {
 833.                 switch(listitem)
 834.                 {
 835.                 case 0:SetPlayerPos(playerid,-1570.5061,1111.3322,7.1875);
 836.                 case 1:SetPlayerPos(playerid,54.1158,-1531.8264,8.6344);
 837.                 case 2:SetPlayerPos(playerid,-1322.7905,486.1364,11.1875);
 838.                 case 3:SetPlayerPos(playerid,-2024.8440,-105.6803,38.9219);
 839.                 case 4:SetPlayerPos(playerid,1313.5149,1258.0231,10.8203);
 840.                 case 5:SetPlayerPos(playerid,-1637.9331,1202.8518,7.2141);
 841.                 case 6:SetPlayerPos(playerid,-2666.1123,636.1410,14.4531);//áîëüêà ñô
 842.                 case 7:SetPlayerPos(playerid,1592.0487,1817.3101,10.8203);//áîëüêà ëâ
 843.                 case 8:SetPlayerPos(playerid,-88.4018,-311.1025,1.4297);
 844.                 case 9:SetPlayerPos(playerid,-2239.7300,-1737.0175,480.2202);
 845.                 case 10:SetPlayerPos(playerid,-2728.1831,-310.6103,7.0391);//ìýðèÿ ñô
 846.                 case 11:SetPlayerPos(playerid,2444.4822,2387.1184,12.1641);//ìýðèÿ lv
 847.                 case 12:SetPlayerPos(playerid,-1456.1964,1483.5421,7.1104);
 848.                 case 13:SetPlayerPos(playerid,-2512.4771,1221.4467,37.4283);
 849.                 case 14:SetPlayerPos(playerid, 2194.0493,1687.1278,12.3672);
 850.                 case 15:SetPlayerPos(playerid, -2257.5930,2383.8948,5.0101);
 851.                 case 16:SetPlayerPos(playerid, 387.5514,2482.9143,16.4844);
 852.                 case 17:SetPlayerPos(playerid, 313.1939,2016.4015,17.6406);
 853.                 case 18:SetPlayerPos(playerid, -1978.1594,1117.6141,53.2974);
 854.                 case 19:SetPlayerPos(playerid, -2247.0664,253.3857,35.1641);           
 855.                 case 20:SetPlayerPos(playerid, 1326.6104,1252.6401,10.8203);
 856.                 case 21:SetPlayerPos(playerid, 1013.6644,1056.5430,11.0000);
 857.                 case 22:SetPlayerPos(playerid, 1658.9287,2188.0723,10.8203);
 858.                 case 23:SetPlayerPos(playerid, 2332.5168,2168.8884,10.8231);
 859.                 case 24:SetPlayerPos(playerid, -1590.7213,708.2162,-5.2422);
 860.                 case 25:SetPlayerPos(playerid, -1965.8665,115.5583,27.6875);
 861.                 case 26:SetPlayerPos(playerid, 1495.3379,-1584.2897,13.5469);
 862.                 case 27:SetPlayerPos(playerid, -2919.7542,410.6676,4.0697);
 863.                 case 28:SetPlayerPos(playerid, -2424.9395,331.7372,36.2123);
 864.                 case 29:SetPlayerPos(playerid, -2169.7344,245.0868,35.3203);
 865.                 case 30:SetPlayerPos(playerid, 2334.4451,2457.0005,14.9688);
 866.                 case 31:SetPlayerPos(playerid, 770.1727,-3502.1741,3.0000);
 867.                 }
 868.                 SetPlayerInterior(playerid, 0);
 869.                 SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0);
 870.             }
 871.         }
 872.     case 18:
 873.         {
 874.             if(!response) return 0;
 875.             if(response)
 876.             {
 877.                 if (Select[playerid][SelectCharHome] == 255)
 878.                 {
 879.                     SendClientMessage(playerid, -1, "Îòêëîíèòå èëè ïðèìèòå ïðåäëîæåíèå ïîêóïêè! (Y & N)");
 880.                     return 0;
 881.                 }
 882.                 for (new hid = 1; hid< TotalHouse; hid++)
 883.                 {
 884.                     if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 1.5, HouseInfo[hid][hEnterX],HouseInfo[hid][hEnterY],HouseInfo[hid][hEnterZ]))
 885.                     {
 886.                         new query[256];
 887.                         new string[250];
 888.                         if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] != -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü äîì");
 889.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < HouseInfo[hid][hPrice]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåòó ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ");
 890.                         if(HouseInfo[hid][hOwned] == 1)return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ýòîò äîì óæå êóïëåí.");
 891.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,-HouseInfo[hid][hPrice]);
 892.                         format(string, sizeof(string), "Ïîçäðàâëÿåì ! Âû ïðèîáðåëè \"Äîì\" ïî öåíå {a8e4a0}%d$",HouseInfo[hid][hPrice]);
 893.                         SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0FF, string);
 894.                         SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0AA, "Íàïèøèòå {23578f}/home {a8e4a0}÷òîáû óçíàòü î âîçìîæíîñòÿõ");
 895.                         SetPlayerPos(playerid,HouseInfo[hid][hExitX],HouseInfo[hid][hExitY],HouseInfo[hid][hExitZ]);
 896.                         SetPlayerInterior(playerid,HouseInfo[hid][hInt]);
 897.                         SetPlayerVirtualWorld(playerid,HouseInfo[hid][hWorld]);
 898.                         SetCameraBehindPlayer(playerid);
 899.                         PlayerInfo[playerid][HOUSE] = hid;
 900.                         HouseInfo[hid][hOwned] = 1;
 901.                         HouseInfo[hid][hDay] = 2;
 902.                         strmid(HouseInfo[hid][hOwner], PlayerInfo[playerid][NEWNAME], 0, strlen(PlayerInfo[playerid][NEWNAME]), MAX_PLAYER_NAME);
 903.                         format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `house` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][HOUSE], PlayerInfo[playerid][ID]);
 904.                         mysql_tquery(dbHandle, query);
 905.                         format(query, sizeof query, "UPDATE `house` SET `Day` = '%d' WHERE `hID` = '%d' LIMIT 1",HouseInfo[hid][hDay],HouseInfo[hid][hID]);
 906.                         mysql_tquery(dbHandle, query);
 907.                         SaveHouse(hid);
 908.                         Update3DTexts(hid);
 909.                         KaznaInfo[1][kCash] += HouseInfo[hid][hPrice];
 910.                         SaveKazna(1);
 911.                     }
 912.                 }
 913.             }
 914.         }
 915.     case 19:
 916.         {
 917.             if(!response) return 0;
 918.             if(response)
 919.             {
 920.                 new string[150];
 921.                 for (new hid = 1; hid< TotalHouse; hid++)
 922.                 {
 923.                     if ( IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 1.0, HouseInfo[hid][hEnterX],HouseInfo[hid][hEnterY],HouseInfo[hid][hEnterZ]))
 924.                     {
 925.                         if(HouseInfo[hid][hLock] == 1)
 926.                         {
 927.                             format(string, 16, "~r~Locked");
 928.                             GameTextForPlayer(playerid, string, 5000, 1);
 929.                         }
 930.                         else
 931.                         {
 932.                             SetPlayerPos(playerid,HouseInfo[hid][hExitX],HouseInfo[hid][hExitY],HouseInfo[hid][hExitZ]);
 933.                             SetPlayerInterior(playerid,HouseInfo[hid][hInt]);
 934.                             SetPlayerVirtualWorld(playerid,HouseInfo[hid][hWorld]);
 935.                             SetCameraBehindPlayer(playerid);
 936.                             if(HouseInfo[hid][hUpdate] >= 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR," äîìå óñòàíîâëåíà àïòå÷êà èñïîëüçóéòå {a8e4a0}/homeheal.");
 937.                         }
 938.                     }
 939.                 }
 940.             }
 941.         }
 942.     case 20:
 943.         {
 944.             new string[250];
 945.             if(!response) return 1;
 946.             if(response)
 947.             {
 948.                 format(string, sizeof(string), "{a8e4a0}1) {ffffff}Îòêðûòü / çàêðûòü äîì\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óëó÷øåíèÿ\n{a8e4a0}3) {ffffff}Ïðîäàòü äîìàøíèé òðàíñïîðò\n{a8e4a0}4) {ffffff}Äîñòàâèòü òðàíñïîðò ê äîìó {ff4500}50$\n{a8e4a0}5) {ffffff}Ïðîäàòü äîì");
 949.                 ShowPlayerDialog(playerid, 21, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå äîìîì", string, "ÎÊ", "Îòìåíà");
 950.             }
 951.         }
 952.     case 21:
 953.         {
 954.             new string[200];
 955.             if(!response) return 1;
 956.             new i = PlayerInfo[playerid][HOUSE];
 957.             switch(listitem)
 958.             {
 959.             case 0:
 960.                 {
 961.                     if(HouseInfo[i][hLock] == 1)
 962.                     {
 963.                         HouseInfo[i][hLock] = 0;
 964.                         format(string, 16, "~g~unlock");
 965.                         PlayerPlaySound(playerid, 1145, 0.0, 0.0, 0.0);
 966.                         GameTextForPlayer(playerid, string, 5000, 5);
 967.                     }
 968.                     else
 969.                     {
 970.                         if(HouseInfo[i][hLock] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Âàø äîì óæå çàêðûò!");
 971.                         HouseInfo[i][hLock] = 1;
 972.                         format(string, 16, "~r~lock");
 973.                         PlayerPlaySound(playerid, 1145, 0.0, 0.0, 0.0);
 974.                         GameTextForPlayer(playerid, string, 5000, 5);
 975.                     }
 976.                 }
 977.             case 1:
 978.                 {
 979.                     ShowHouseUpdateDialog(playerid);
 980.                 }
 981.             case 2:
 982.                 {
 983.                     if(PlayerInfo[playerid][CAR] > 0)
 984.                     {
 985.                         format(string, sizeof(string), "{FF8000}Âàì áóäåò âîçâðàùåíî 80 ïðîöåíòîâ îò ãîñ.ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ %s:\n{ffffff}Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòîèìîñòü àâòîìîáèëÿ: {a8e4a0}%d$\n{ffffff}Âû ïîëó÷èòå: {a8e4a0}%d$",VehicleNameS[PlayerInfo[playerid][CAR]-400],PriceCar(PlayerInfo[playerid][CAR]),(PriceCar(PlayerInfo[playerid][CAR]) / 100) * 80);
 986.                         ShowPlayerDialog(playerid, 79, 0, "{a8e4a0}Ïðîäàæà äîìàøíåãî òðàíñïîðòà", string, "Ïðîäàòü", "Îòìåíà");
 987.                     }
 988.                     else SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåòó äîìàøíåãî òðàíñïîðòà");
 989.                 }
 990.             case 3:
 991.                 {
 992.                     if(PlayerInfo[playerid][CAR] > 0)
 993.                     {
 994.                         if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < 50) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ");
 995.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-50$", 5000, 1);
 996.                         kLibGivePlayerMoney(playerid, -50);
 997.                         DestroyVehicle(GetPVarInt(playerid, "PlayerCar"));
 998.                         new carid = CreatePlayerCar(playerid, i);
 999.                         SetPVarInt(playerid,"PlayerCar",carid);
 1000.                         if(!IsABMX(PlayerInfo[playerid][CAR]))
 1001.                         {
 1002.                             GetVehicleParamsEx(carid,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
 1003.                             SetVehicleParamsEx(carid,false,false,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
 1004.                             PlayerInfo[playerid][CFUEL] = CarInfo[GetPVarInt(playerid, "PlayerCar")][FUEL];
 1005.                             LockCar(carid);
 1006.                             gCarLock[carid] = true;
 1007.                         }
 1008.                         else
 1009.                         {
 1010.                             GetVehicleParamsEx(carid,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
 1011.                             SetVehicleParamsEx(carid,true,true,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
 1012.                         }
 1013.                     }
 1014.                     else SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåòó äîìàøíåãî òðàíñïîðòà");
 1015.                 }
 1016.             case 4:
 1017.                 {
 1018.                     if(PlayerInfo[playerid][CAR] > 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ñíà÷àëà ïðîäàéòå äîìàøíèé òðàíñïîðò.");
 1019.                     format(string, sizeof(string), "{FF8000}Âàì áóäåò âîçâðàùåíî 80 ïðîöåíòîâ îò ãîñ.ñòîèìîñòè äîìà:\n{ffffff}Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòîèìîñòü äîìà: {a8e4a0}%d$\n{ffffff}Âû ïîëó÷èòå: {a8e4a0}%d$",HouseInfo[i][hPrice],HouseInfo[i][hPrice]/100*80);
 1020.                     ShowPlayerDialog(playerid, 22, 0, "{a8e4a0}Ïðîäàæà äîìà", string, "Ïðîäàòü", "Îòìåíà");
 1021.                 }
 1022.             }
 1023.         }
 1024.     case 22:
 1025.         {
 1026.             if(!response) return 1;
 1027.             if(response)
 1028.             {
 1029.                 if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò äîìà.");
 1030.                 if(PlayerInfo[playerid][CAR] !=  0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ñíà÷àëà ïðîäàéòå ñâîé òðàíñïîðò /sellcar");
 1031.                 new i = PlayerInfo[playerid][HOUSE];
 1032.                 new string[200];
 1033.                 new query[256];
 1034.                 DestroyDynamicMapIcon(HouseInfo[i][hMapIcon]);
 1035.                 DestroyDynamicPickup(HouseInfo[i][hPickup]);
 1036.                 HouseInfo[i][hPickup] = CreateDynamicPickup(1273,1,HouseInfo[i][hEnterX], HouseInfo[i][hEnterY], HouseInfo[i][hEnterZ]);
 1037.                 HouseInfo[i][hMapIcon] = CreateDynamicMapIcon(HouseInfo[i][hEnterX], HouseInfo[i][hEnterY], HouseInfo[i][hEnterZ], 31, COLOR_WHITE, 0, -1, -1, 200.0);
 1038.                 format(string,sizeof(string),"Íîìåð äîìà: %d\nÐàéîí: %s",i,GetHouseZone(i));
 1039.                 UpdateDynamic3DTextLabelText(HouseInfo[i][hText], -1, string);
 1040.                 strmid(HouseInfo[i][hOwner], "None", 0, strlen("None"), MAX_PLAYER_NAME);
 1041.                 HouseInfo[i][hLock] = 0;
 1042.                 HouseInfo[i][hOwned] = 0;
 1043.                 HouseInfo[i][hDay] = 0;
 1044.                 HouseInfo[i][hUpdate] = 0;
 1045.                 switch(HouseInfo[i][hClass])
 1046.                 {
 1047.                 case 1: HouseInfo[i][hOplata] = 150;
 1048.                 case 2: HouseInfo[i][hOplata] = 250;
 1049.                 case 3: HouseInfo[i][hOplata] = 400;
 1050.                 case 4: HouseInfo[i][hOplata] = 700;
 1051.                 }
 1052.                 format(string, sizeof(string),"Âû ïðîäàëè ñâîé äîì ãîñóäàðñòâó çà {a8e4a0}%d$",HouseInfo[i][hPrice]/100*80);
 1053.                 SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0AA, string);
 1054.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,HouseInfo[i][hPrice]/100*80);
 1055.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `house` SET `hOwner` = '%s' , `hLock` = '%d' , `Day` = '%d' ,`hOwned` = '%d', `hUpdate` = '%d' , `Oplata` = '%d' WHERE `hID` = '%d' LIMIT 1",HouseInfo[i][hOwner], HouseInfo[i][hLock], HouseInfo[i][hDay],HouseInfo[i][hOwned],HouseInfo[i][hUpdate],HouseInfo[i][hOplata],HouseInfo[i][hID]);
 1056.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1057.                 PlayerInfo[playerid][HOUSE] = -1;
 1058.                 PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 0;
 1059.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `house` = '%d' , `spawn` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1", PlayerInfo[playerid][HOUSE], PlayerInfo[playerid][SPAWN], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 1060.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1061.  
 1062.                 format(string, sizeof(string),"%s ïðîäàë äîì ãîñ. çà %d$",PlayerInfo[playerid][NEWNAME],HouseInfo[i][hPrice]/100*80);
 1063.                 WriteLog(string);
 1064.             }
 1065.         }
 1066.     case 23:
 1067.         {
 1068.             if(!response) return 1;
 1069.             switch(listitem)
 1070.             {
 1071.             case 0:
 1072.                 {
 1073.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/trap_320");
 1074.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1075.                     playerradio[playerid] = 1;
 1076.                 }
 1077.             case 1:
 1078.                 {
 1079.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/rr_320");
 1080.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1081.                     playerradio[playerid] = 1;
 1082.                 }
 1083.             case 2:
 1084.                 {
 1085.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/ps_320");
 1086.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1087.                     playerradio[playerid] = 1;
 1088.                 }
 1089.             case 3:
 1090.                 {
 1091.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/rus_320");
 1092.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1093.                     playerradio[playerid] = 1;
 1094.                 }
 1095.             case 4:
 1096.                 {
 1097.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/club_320");
 1098.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1099.                     playerradio[playerid] = 1;
 1100.                 }
 1101.             case 5:
 1102.                 {
 1103.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/vip_320");
 1104.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1105.                     playerradio[playerid] = 1;
 1106.                 }
 1107.             case 6:
 1108.                 {
 1109.                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://air2.radiorecord.ru:805/rock_320");
 1110.                     SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a0ff, "Îíëàéí ðàäèî âêëþ÷åíî");
 1111.                     playerradio[playerid] = 1;
 1112.                 }
 1113.             }
 1114.         }
 1115.     case 24:
 1116.         {
 1117.             if(!response) return 1;
 1118.            
 1119.             new house = GetPVarInt(playerid, "SetInt");
 1120.            
 1121.             DeletePVar(playerid, "SetInt");
 1122.            
 1123.             switch(listitem)
 1124.             {
 1125.             case 0: SendInt(playerid,house,2,266.9593,305.1224,999.1484);
 1126.             case 1: SendInt(playerid,house,1,223.043991,1289.259888,1082.199951);
 1127.             case 2: SendInt(playerid,house,5,22.7783,1404.9600,1084.4297);
 1128.             case 3: SendInt(playerid,house,12,2324.419922,-1147.539917,1050.719971);
 1129.             case 4: SendInt(playerid,house,6,234.045990,1064.879883,1084.309937);
 1130.             case 5: SendInt(playerid,house,10,420.484985,2535.589844,10.020289);
 1131.             case 6: SendInt(playerid,house,2,225.9761,1239.9126,1082.1406);
 1132.             case 7: SendInt(playerid,house,3,235.508994,1189.169897,1080.339966);
 1133.             case 8: SendInt(playerid,house,7,225.630997,1022.479980,1084.069946);
 1134.             case 9: SendInt(playerid,house,3,2496.049805,-1693.929932,1014.750000);
 1135.             case 10: SendInt(playerid,house,5,1263.079956,-785.308960,1091.959961);
 1136.             }
 1137.         }
 1138.     case 25:
 1139.         {
 1140.             if(!response) return 1;
 1141.             if(response)
 1142.             {
 1143.                 new bizz = AZSInfo[GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID")][aPriceFuel];
 1144.                 new temp[150];
 1145.                 if(!strlen(inputtext) || strval(inputtext) < 0) return ShowPlayerDialog(playerid, 25, 1,"{a8e4a0}Òîïëèâî", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ëèòðîâ òîïëèâà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1146.                 new fueld = strval(inputtext);
 1147.                 if(fueld < 1 || fueld > 200)
 1148.                 {
 1149.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Òîïëèâà îò 1 äî 200 ëèòðîâ!");
 1150.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 25, 1,"{a8e4a0}Òîïëèâî", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ëèòðîâ òîïëèâà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1151.                 }
 1152.                 if(fueld+CarInfo[GetPlayerVehicleID(playerid)][FUEL] > 200)
 1153.                 {
 1154.                     format(temp, sizeof (temp), "Ñëèøêîì ìíîãî òîïëèâà. Ðåêîìåíäóåì: %i ëèòðîâ", 200-CarInfo[GetPlayerVehicleID(playerid)][FUEL]);
 1155.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,temp);
 1156.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 25, 1,"{a8e4a0}Òîïëèâî", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ëèòðîâ òîïëèâà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1157.                 }
 1158.                 if(fueld > AZSInfo[GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID")][aScore])
 1159.                 {
 1160.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî òîïëèâà â áèçíåñå!");
 1161.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 25, 1, "{a8e4a0}Òîïëèâî", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ëèòðîâ òîïëèâà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1162.                 }
 1163.                 if(fueld*bizz > kLibGetPlayerMoney(playerid))
 1164.                 {
 1165.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ!");
 1166.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 25, 1, "{a8e4a0}Òîïëèâî", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ëèòðîâ òîïëèâà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1167.                 }
 1168.                 new price = fueld*bizz;
 1169.                 kLibGivePlayerMoney(playerid, -price);
 1170.                 AZSInfo[GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID")][aBalance] += price;
 1171.                 AZSInfo[GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID")][aStart] += price;
 1172.                 AZSInfo[GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID")][aScore] -= fueld;
 1173.                 SaveAZS(GetPVarInt(playerid, "FuelBizzID"));
 1174.                 DeletePVar(playerid, "FuelBizzID");
 1175.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Òðàíñïîðò çàïðàâëÿåòñÿ, îæèäàéòå");
 1176.                 SetPVarInt(playerid, "Refueling", fueld);
 1177.                 TogglePlayerControllable(playerid, false);
 1178.                 ReFuelTimer[playerid] = SetTimerEx("ReFill", 500, true, "i", playerid);
 1179.             }
 1180.         }
 1181.     case 26:
 1182.         {
 1183.             if(!response) return 1;
 1184.             if(response)
 1185.             {
 1186.                 for (new azs = 1; azs< sizeof(AZSInfo); azs++)
 1187.                 {
 1188.                     if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3.0, AZSInfo[azs][aPosX],AZSInfo[azs][aPosY],AZSInfo[azs][aPosZ]))
 1189.                     {
 1190.                         if(AZSInfo[azs][aBuy] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Çàïðàâêà óæå êóïëåíà");
 1191.                         new query[250];
 1192.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < AZSInfo[azs][aPrice]) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFAA, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà ïîêóïêó ýòîé ÀÇÑ!");
 1193.                         PlayerInfo[playerid][AZS] = azs;
 1194.                         AZSInfo[azs][aBuy] = 1;
 1195.                         AZSInfo[azs][aDay] = 2;
 1196.                         AZSInfo[azs][aScore] = 0;
 1197.                         strmid(AZSInfo[azs][aBuyName], PlayerInfo[playerid][NEWNAME], 0, strlen(PlayerInfo[playerid][NEWNAME]), MAX_PLAYER_NAME);
 1198.                         kLibGivePlayerMoney(playerid, -AZSInfo[azs][aPrice]);
 1199.                         format(query, sizeof(query), "Ïîçäðàâëÿåì ! Âû ïðèîáðåëè \"ÀÇÑ\" ïî öåíå {a8e4a0}%d$",AZSInfo[azs][aPrice]);
 1200.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 1201.                         format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `azs` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][AZS], PlayerInfo[playerid][ID]);
 1202.                         mysql_tquery(dbHandle, query);
 1203.                         SaveAZS(PlayerInfo[playerid][AZS]);
 1204.                         UpdateAZS(azs);
 1205.                         KaznaInfo[1][kCash] += AZSInfo[azs][aPrice];
 1206.                         SaveKazna(1);
 1207.                     }
 1208.                 }
 1209.             }
 1210.         }
 1211.     case 27:
 1212.         {
 1213.             if(!response) return 1;
 1214.             if(response)
 1215.             {
 1216.                 new stringer[220];
 1217.                 format(stringer, sizeof(stringer), "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñòàíîâèòü öåíó íà òîïëèâî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Çàêóïèòü òîïëèâî\n{a8e4a0}3) {ffffff}Ôèíàíñîâàÿ ñòàòèñòèêà\n{a8e4a0}4) {ffffff}Óëó÷øèòü çàïðàâêó\n{a8e4a0}5) Ïðîäàòü ÀÇÑ");
 1218.                 ShowPlayerDialog(playerid, 28, 2, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå çàïðàâêîé", stringer, "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
 1219.                 return 1;
 1220.             }
 1221.         }
 1222.     case 28:
 1223.         {
 1224.             if(!response) return 1;
 1225.             new i = PlayerInfo[playerid][AZS];
 1226.             new string[250];
 1227.             if(response)
 1228.             {
 1229.                 switch(listitem)
 1230.                 {
 1231.                 case 0:
 1232.                     {
 1233.                         ShowPlayerDialog(playerid, 29, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå çàïðàâêîé", "{ffffff}Ââåäèòå öåíó íà òîïëèâî:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1234.                     }
 1235.                 case 1:
 1236.                     {
 1237.                         FuelEnter(playerid);
 1238.                     }
 1239.                 case 2:
 1240.                     {
 1241.                         new stringer[1024], str[128];
 1242.                         strcat(stringer, "{ffffff}Äàòà\t\t\t\tÄîõîä\n");
 1243.                         for (new b; b < 5; b ++)
 1244.                         {
 1245.                             format(str, sizeof(str), "{ffffff}%s\t\t\t{a8e4a0}%d$\n", azsBizStatsDate[i][b], azsBizStats[i][b]);
 1246.                             strcat(stringer, str);
 1247.                         }
 1248.                         ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{ffffff}Ñòàòèñòèêà", stringer, "Ok", "");
 1249.                     }
 1250.                 case 3:
 1251.                     {
 1252.                         if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aUpdate] == 0) ShowPlayerDialog(playerid, 31, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}ÀÇÑ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà (12000 ë) | {a8e4a0}2.000$\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1253.                         if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aUpdate] == 1) ShowPlayerDialog(playerid, 31, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}ÀÇÑ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà (12000 ë) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1254.                         if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aUpdate] == 2) ShowPlayerDialog(playerid, 31, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}ÀÇÑ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà (12000 ë) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1255.                     }
 1256.                 case 4:
 1257.                     {
 1258.                         format(string, sizeof(string), "{FF8000}Âàì áóäåò âîçâðàùåíî 80 ïðîöåíòîâ îò ãîñ.ñòîèìîñòè çàïðàâêè:\n{ffffff}Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòîèìîñòü çàïðàâêè: {a8e4a0}%d$\n{ffffff}Âû ïîëó÷èòå: {a8e4a0}%d$",AZSInfo[i][aPrice],AZSInfo[i][aPrice]/100*80);
 1259.                         ShowPlayerDialog(playerid, 32, 0, "{a8e4a0}Ïðîäàæà ÀÇÑ", string, "Ïðîäàòü", "Îòìåíà");
 1260.                     }
 1261.                 }
 1262.             }
 1263.         }
 1264.     case 29:
 1265.         {
 1266.             if(!response) return 1;
 1267.             if(response)
 1268.             {
 1269.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 29, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå çàïðàâêîé", "{ffffff}Ââåäèòå öåíó íà òîïëèâî:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1270.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 10) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Öåíà çà òîïëèâî íå ìîæåò áûòü ìåíåå 1 è íå áîëåå 10$");
 1271.                 AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aPriceFuel] = strval(inputtext);
 1272.                 new str[64];
 1273.                 format(str, sizeof(str),"Öåíà íà òîïëèâî íà Âàøåé ÀÇÑ áûëà èçìåíåíà íà {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 1274.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR, str);
 1275.                 UpdateAZS(PlayerInfo[playerid][AZS]);
 1276.                 SaveAZS(PlayerInfo[playerid][AZS]);
 1277.             }
 1278.         }
 1279.     case 30:
 1280.         {
 1281.             if(!response) return true;
 1282.             new till, i = PlayerInfo[playerid][AZS];
 1283.             new string[256];
 1284.             if(sscanf(inputtext, "i",till)) return ShowPlayerDialog(playerid, 30, 1, "{a8e4a0}Çàêàç òîïëèâà", "{ffffff}Ñêîëüêî ëèòðîâ òîïëèâà Âû õîòèòå çàêàçàòü?", "Çàêàçàòü", "Îòìåíà");
 1285.             if(AZSInfo[i][aUpdate] < 1)
 1286.             {
 1287.                 if(till < 100 || till > 6000)
 1288.                 {
 1289.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Êîë-âî òîïëèâà îò 100 äî 6000!");
 1290.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 30, 1, "{a8e4a0}Çàêàç òîïëèâà", "{ffffff}Ñêîëüêî ëèòðîâ òîïëèâà Âû õîòèòå çàêàçàòü?", "Çàêàçàòü", "Îòìåíà");
 1291.                 }
 1292.                 if(AZSInfo[i][aScore] + till > 6000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Â õðàíèëèùå íå ïîìåñòèòüñÿ ñòîëüêî òîïëèâà");
 1293.             }
 1294.             if(AZSInfo[i][aUpdate] >= 1)
 1295.             {
 1296.                 if(till < 100 || till > 12000)
 1297.                 {
 1298.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Êîë-âî òîïëèâà îò 100 äî 12000!");
 1299.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 30, 1, "{a8e4a0}Çàêàç òîïëèâà", "{ffffff}Ñêîëüêî ëèòðîâ òîïëèâà Âû õîòèòå çàêàçàòü?", "Çàêàçàòü", "Îòìåíà");
 1300.                 }
 1301.                 if(AZSInfo[i][aScore] + till > 12000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Â õðàíèëèùå íå ïîìåñòèòüñÿ ñòîëüêî òîïëèâà");
 1302.             }
 1303.             if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < till)
 1304.             {
 1305.                 ShowPlayerDialog(playerid, 30, 1, "{a8e4a0}Çàêàç òîïëèâà", "{ffffff}Ñêîëüêî ëèòðîâ òîïëèâà Âû õîòèòå çàêàçàòü?", "Çàêàçàòü", "Îòìåíà");
 1306.                 return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ íà ñ÷åòó! (1ë. - 1$)");
 1307.             }
 1308.             TOTALFUEL++;
 1309.             format(FuelInfo[TOTALFUEL][pName], 24, "%s", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 1310.             FuelInfo[TOTALFUEL][pPrice] = till;
 1311.             FuelInfo[TOTALFUEL][pTill] = till;
 1312.             FuelInfo[TOTALFUEL][pBizzid] = i;
 1313.             FuelInfo[TOTALFUEL][pStatus] = false;
 1314.             kLibGivePlayerMoney(playerid, -till);
 1315.             format(string, 500, "{FFFFFF}Ïàðàìåòðû çàêàçà:\n\nÊîëè÷åñòâî òîïëèâà:\t\t\t%i ë\nÑòîèìîñòü 1 ëèòðà:\t\t\t1$\nÎáùàÿÿ ñòîèìîñòü çàêàçà:\t\t%i$\n\nÄàííûå áûëè ïåðåäàíû ñëóæáå ðàçâî÷êèêîâ òîïëèâà\nÎæèäàéòå Âàøåãî çàêàçà",till,till*2);
 1316.             ShowPlayerDialog(playerid, 3, 0, "{a8e4a0}Çàêàç îôîðìëåí", string, "Çàêðûòü", "");
 1317.             for(new p = 0, j = GetPlayerPoolSize(); p <= j; p++)
 1318.             {
 1319.                 if(IsPlayerConnected(p) || PlayerInfo[p][Logged] == false || PlayerInfo[p][JOB] != 2) continue;
 1320.                 format(string, sizeof(string),"Ïîñòóïèë íîâûé çàêàç îò %s. Èñïîëüçóéòå: {FFFFFF}/flist", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 1321.                 SendClientMessage(p,COLOR_BEAR, string);
 1322.             }
 1323.         }
 1324.     case 31:
 1325.         {
 1326.             if(!response) return 1;
 1327.             new fs = PlayerInfo[playerid][AZS];
 1328.             if(response)
 1329.             {
 1330.                 switch(listitem)
 1331.                 {
 1332.                 case 0:
 1333.                     {
 1334.                         if(AZSInfo[fs][aUpdate] >= 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå êóïëåíî ýòî óëó÷øåíèå.");
 1335.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 2000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã.");
 1336.                         kLibGivePlayerMoney(playerid, -2000);
 1337.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-2000$", 2000, 1);
 1338.                         AZSInfo[fs][aUpdate] = 1;
 1339.                         SendClientMessage(playerid, 0x1a89e6ff, "Âû óëó÷øèëè ñâîþ çàïðàâêó äî {ffff00}ïåðâîãî{1a89e6} óðîâíÿ!");
 1340.                         SendClientMessage(playerid, 0xFFF913FF, "Âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà óâåëè÷åíî äî 8000ë.");
 1341.                         ShowPlayerDialog(playerid, 31, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}ÀÇÑ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà (12000 ë) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1342.                     }
 1343.                 case 1:
 1344.                     {
 1345.                         if(AZSInfo[fs][aUpdate] >= 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå êóïëåíî ýòî óëó÷øåíèå.");
 1346.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 2500) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã.");
 1347.                         if(AZSInfo[fs][aUpdate] < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äëÿ ïîêóïêè ýòîãî óëó÷øåíèÿ Âàì íåîáõîäèìî êóïèòü ïðåäûäóùåå óëó÷øåíèå.");
 1348.                         kLibGivePlayerMoney(playerid, -2500);
 1349.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-2500$", 2000, 1);
 1350.                         AZSInfo[fs][aUpdate] = 2;
 1351.                         AZSInfo[fs][aOplata] = AZSInfo[fs][aOplata] / 2;
 1352.                         SendClientMessage(playerid,0x1a89e6ff, "Âû óëó÷øèëè ñâîþ çàïðàâêó äî {ffff00}âòîðîãî{1a89e6} óðîâíÿ!");
 1353.                         SendClientMessage(playerid, 0xFFF913FF, "Àðåíäíàÿ ïëàòà ïîíèæåíà â äâà ðàçà!");
 1354.                         ShowPlayerDialog(playerid, 31, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0ÀÇÑ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü öèñòåðí äëÿ òîïëèâà (12000 ë) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1355.                     }
 1356.                 case 2:
 1357.                     {
 1358.                         new mes[450];
 1359.                         format(mes,sizeof(mes),"{6B8E23}1. Ñíèæåíèå íàëîãîîáëàæåíèÿ:\n\n{FFFFFF}Ñ ïîêóïêîé ýòîãî óëó÷øåíèÿ ïëàòà çà àðåíäó áóäåò â 2 ðàçà ìåíüøå,\nòåì ñàìûì âû ñìîæåòå ñýêîíîìèòü.");
 1360.                         ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ",mes,"Çàêðûòü","");
 1361.                     }
 1362.                 }
 1363.                 SaveAZS(PlayerInfo[playerid][AZS]);
 1364.             }
 1365.         }
 1366.     case 32:
 1367.         {
 1368.             if(!response) return 1;
 1369.             new fs = PlayerInfo[playerid][AZS];
 1370.             if(response)
 1371.             {
 1372.                 if(PlayerInfo[playerid][AZS] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò àçñ");
 1373.                 new string[200];
 1374.                 new query[250];
 1375.                 strmid(AZSInfo[fs][aBuyName], "None", 0, strlen("None"), MAX_PLAYER_NAME);
 1376.                 AZSInfo[fs][aBuy] = 0;
 1377.                 AZSInfo[fs][aUpdate] = 0;
 1378.                 AZSInfo[fs][aDay] = 0;
 1379.                 format(string, sizeof(string),"Âû ïðîäàëè ñâîþ çàïðàâêó ãîñóäàðñòâó çà {a8e4a0}%d$",AZSInfo[fs][aPrice]/100*80);
 1380.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR, string);
 1381.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,AZSInfo[fs][aPrice]/100*80);
 1382.                 SaveAZS(fs);
 1383.                 UpdateAZS(fs);
 1384.                 PlayerInfo[playerid][AZS] = -1;
 1385.                 PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 0;
 1386.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `azs` = '%d' , `spawn` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][AZS],PlayerInfo[playerid][SPAWN], PlayerInfo[playerid][ID]);
 1387.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1388.             }
 1389.         }
 1390.     case 33:
 1391.         {
 1392.             if(!response) return 1;
 1393.             if(response)
 1394.             {
 1395.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < 250) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Íå äîñòàòî÷íî äåíåã");
 1396.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-250);
 1397.                 EKZAMENFLY[playerid] = true;
 1398.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Âû ïðèñòóïèëè ê ýêçàìåíó íà âîçäóøíûé òðàíñïîðò. Ñëåäóéòå íà ïàðêîâêó àâèàøêîëû è âîçüìèòå âåðòîë¸ò.");
 1399.                 KaznaInfo[1][kCash] += 250;
 1400.                 SaveKazna(1);
 1401.             }
 1402.         }
 1403.     case 35:
 1404.         {
 1405.             if(!response) return 1;
 1406.             switch(listitem)
 1407.             {
 1408.             case 0:
 1409.                 {
 1410.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 1);
 1411.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1412.                 }
 1413.             case 1:
 1414.                 {
 1415.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1416.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1417.                 }
 1418.             case 2:
 1419.                 {
 1420.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 6);
 1421.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1422.                 }
 1423.             case 3:
 1424.                 {
 1425.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 3);
 1426.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1427.                 }
 1428.             case 4:
 1429.                 {
 1430.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 126);
 1431.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1432.                 }
 1433.             case 5:
 1434.                 {
 1435.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 86);
 1436.                     ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1437.                 }
 1438.             case 6:
 1439.                 {
 1440.                     ShowPlayerDialog(playerid, 38, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1441.                 }
 1442.             }
 1443.         }
 1444.     case 36:
 1445.         {
 1446.             if(!response) return 1;
 1447.             switch(listitem)
 1448.             {
 1449.             case 0:
 1450.                 {
 1451.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1452.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 1;
 1453.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1454.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1455.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1456.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1457.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1458.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1459.                 }
 1460.             case 1:
 1461.                 {
 1462.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1463.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 0;
 1464.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1465.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1466.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1467.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1468.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1469.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1470.                 }
 1471.             case 2:
 1472.                 {
 1473.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1474.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 6;
 1475.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1476.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1477.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1478.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1479.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1480.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1481.                 }
 1482.             case 3:
 1483.                 {
 1484.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1485.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 3;
 1486.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1487.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1488.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1489.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1490.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1491.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1492.                 }
 1493.             case 4:
 1494.                 {
 1495.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1496.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 126;
 1497.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1498.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1499.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1500.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1501.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1502.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1503.                 }
 1504.             case 5:
 1505.                 {
 1506.                     PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1507.                     PlayerInfo[playerid][CVET][1] = 86;
 1508.                     ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1509.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1510.                     GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1511.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1512.                     SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1513.                     if (ClubInfo[22][cBuy])ClubInfo[22][cBalance] += 10, ClubInfo[22][cStart] += 10;
 1514.                 }
 1515.             case 6:
 1516.                 {
 1517.                     ShowPlayerDialog(playerid, 37, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID âòîðîãî öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1518.                 }
 1519.             }
 1520.         }
 1521.     case 37:
 1522.         {
 1523.             if(response)
 1524.             {
 1525.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 37, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID âòîðîãî öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1526.                 if(strval(inputtext) < 0 || strval(inputtext) > 255) return ShowPlayerDialog(playerid, 38, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID âòîðîãî öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs\n{FFFF00}Äîñòóïíûå öâåòà îò 0 äî 255!", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1527.                 PlayerInfo[playerid][CVET][0] = GetPVarInt(playerid,"ColorOneCar");
 1528.                 PlayerInfo[playerid][CVET][1] = strval(inputtext);
 1529.                 ChangeVehicleColor(PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CVET][0], PlayerInfo[playerid][CVET][1]);
 1530.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "Âàø àâòîìîáèëü áûë ïåðåêðàøåí.");
 1531.                 GameTextForPlayer(playerid, "~r~-200$", 2000, 1);
 1532.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-200);
 1533.                 SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1534.             }
 1535.             else
 1536.             {
 1537.                 SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", 0);
 1538.             }
 1539.         }
 1540.     case 38:
 1541.         {
 1542.             if(!response) return 1;
 1543.             if(response)
 1544.             {
 1545.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 38, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1546.                 if(strval(inputtext) < 0 || strval(inputtext) > 255) return ShowPlayerDialog(playerid, 38, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID öâåòà äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà.\nID öâåòà ìîæíî ïîñìîòðåòü òóò: {0099FF}http://wiki.sa-mp.com/wiki/Vehicle_Color_IDs\n{FFFF00}Äîñòóïíûå öâåòà îò 0 äî 255!", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1547.                 SetPVarInt(playerid,"ColorOneCar", strval(inputtext));
 1548.                 ShowPlayerDialog(playerid,36,DIALOG_STYLE_LIST,"{a8e4a0}Âûáåðèòå âòîðîé öâåò äëÿ Âàøåãî òðàíñïîðòà...","{FFFFFF}Áåëûé\n{000000}×åðíûé\n{a8e4a0}Æåëòûé\n{CC0000}Êðàñíûé\n{FF66FF}Ðîçîâûé\n{009900}Çåë¸íûé\n{BFC0C2}Âûáðàòü äðóãîé öâåò...","Äàëåå","Çàêðûòü");
 1549.             }
 1550.         }
 1551.     case 39:
 1552.         {
 1553.             if(!response) return 1;
 1554.             new idx = GetPVarInt(playerid, "PlayerBizz");
 1555.             SetPlayerPos(playerid,ClubInfo[idx][cExitX], ClubInfo[idx][cExitY], ClubInfo[idx][cExitZ]);
 1556.             SetPlayerInterior(playerid,ClubInfo[idx][cInt]);
 1557.             SetPlayerVirtualWorld(playerid,ClubInfo[idx][cVirt]);
 1558.             return 1;
 1559.         }
 1560.     case 40:
 1561.         {
 1562.             if(!response) return 1;
 1563.             new idx = GetPVarInt(playerid, "PlayerBizz");
 1564.             if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < ClubInfo[idx][cPriceVhod]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ!");
 1565.             kLibGivePlayerMoney(playerid, -ClubInfo[idx][cPriceVhod]);
 1566.             ClubInfo[idx][cBalance] += ClubInfo[idx][cPriceVhod];
 1567.             ClubInfo[idx][cStart] += ClubInfo[idx][cPriceVhod];
 1568.             SetPlayerPos(playerid,ClubInfo[idx][cExitX], ClubInfo[idx][cExitY], ClubInfo[idx][cExitZ]);
 1569.             SetPlayerInterior(playerid,ClubInfo[idx][cInt]);
 1570.             SetPlayerVirtualWorld(playerid,ClubInfo[idx][cVirt]);
 1571.             if (idx == 24)FreezePlayer(playerid, 2);
 1572.             SaveClub(idx);
 1573.             if(ClubInfo[idx][cUpdate] >= 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR," áèçíåñå óñòàíîâëåíà àïòå÷êà, Èñïîëüçóéòå: {33AAFF}/bheal. {a8e4a0}Ñòîèìîñòü: {33AAFF}35$");
 1574.             return 1;
 1575.         }
 1576.     case 41:
 1577.         {
 1578.             if(!response) return 1;
 1579.             if(response)
 1580.             {
 1581.                 for (new club = 1; club< sizeof(ClubInfo); club++)
 1582.                 {
 1583.                     if (IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3.0, ClubInfo[club][cPosX],ClubInfo[club][cPosY],ClubInfo[club][cPosZ]))
 1584.                     {
 1585.                         new query[256];
 1586.                         if(ClubInfo[club][cBuy] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ýòîò áèçíåñ óæå êòî-òî êóïèë.");
 1587.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < ClubInfo[club][cPrice]) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFAA, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà ïîêóïêó ýòîãî áèçíåñà!");
 1588.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,-ClubInfo[club][cPrice]);
 1589.                         format(query, sizeof(query), "Ïîçäðàâëÿåì ! Âû ïðèîáðåëè \"Áèçíåñ\" ïî öåíå {a8e4a0}%d$",ClubInfo[club][cPrice]);
 1590.                         SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 1591.                         PlayerInfo[playerid][BIZ] = club;
 1592.                         ClubInfo[club][cBuy] = 1;
 1593.                         ClubInfo[club][cProd] = 0;
 1594.                         ClubInfo[club][cDay] = 2;
 1595.                         strmid(ClubInfo[club][cBuyName], PlayerInfo[playerid][NEWNAME], 0, strlen(PlayerInfo[playerid][NEWNAME]), MAX_PLAYER_NAME);
 1596.                         format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `biz` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][BIZ], PlayerInfo[playerid][ID]);
 1597.                         mysql_tquery(dbHandle, query);
 1598.                         SaveClub(club);
 1599.                         UpdateClub(club);
 1600.                         KaznaInfo[1][kCash] += ClubInfo[club][cPrice];
 1601.                         SaveKazna(1);
 1602.                     }
 1603.                 }
 1604.             }
 1605.         }
 1606.     case 42:
 1607.         {
 1608.             if(!response) return 1;
 1609.             if(response)
 1610.             {
 1611.                 new stringer[220];
 1612.                 format(stringer, sizeof(stringer), "{a8e4a0}1) {FFFFFF}Çàêàçàòü ïðîäóêòû\n{a8e4a0}2) {FFFFFF}Óëó÷øåíèÿ\n{a8e4a0}3) {FFFFFF}Ïðîäàòü áèçíåñ\n{a8e4a0}4) {FFFFFF}Óñòàíîâèòü öåíó çà âõîä\n{a8e4a0}5) {FFFFFF}Äîõîäû");
 1613.                 ShowPlayerDialog(playerid, 43, 2, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå áèçíåñîì", stringer, "Âûáðàòü", "Îòìåíà");
 1614.                 return 1;
 1615.             }
 1616.         }
 1617.     case 43:
 1618.         {
 1619.             if(!response) return 1;
 1620.             new i = PlayerInfo[playerid][BIZ];
 1621.             new string[250];
 1622.             if(response)
 1623.             {
 1624.                 switch(listitem)
 1625.                 {
 1626.                 case 0:
 1627.                     {
 1628.                         ProductEnter(playerid);
 1629.                     }
 1630.                 case 1:
 1631.                     {
 1632.                         if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cUpdate] == 0) ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}800$\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}2.000$\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1633.                         if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cUpdate] == 1) ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}2.000$\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1634.                         if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cUpdate] == 2) ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1635.                         if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cUpdate] == 3) ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1636.                     }
 1637.                 case 2:
 1638.                     {
 1639.                         format(string, sizeof(string), "{a8e4a0}Âàì áóäåò âîçâðàùåíî 80 ïðîöåíòîâ îò ãîñ.ñòîèìîñòè áèçíåñà:\n{ffffff}Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòîèìîñòü áèçíåñà: {a8e4a0}%d$\n{ffffff}Âû ïîëó÷èòå: {a8e4a0}%d$",ClubInfo[i][cPrice],ClubInfo[i][cPrice]/100*80);
 1640.                         ShowPlayerDialog(playerid, 47, 0, "{a8e4a0}Ïðîäàæà áèçíåñà", string, "Ïðîäàòü", "Îòìåíà");
 1641.                     }
 1642.                 case 3:
 1643.                     {
 1644.                         ShowPlayerDialog(playerid, 44, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå áèçíåñîì", "{FFFFFF}Ââåäèòå öåíó çà âõîä, êîòîðóþ õîòèòå óñòàíîâèòü:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1645.                     }
 1646.                 case 4:
 1647.                     {
 1648.                         new stringer[1024], str[128];
 1649.                         strcat(stringer, "{ffffff}Äàòà\t\t\t\tÄîõîä\n");
 1650.                         for (new b; b < 5; b ++)
 1651.                         {
 1652.                             format(str, sizeof(str), "{ffffff}%s\t\t\t{a8e4a0}%d$\n", BizStatsDate[PlayerInfo[playerid][BIZ]][b], BizStats[PlayerInfo[playerid][BIZ]][b]);
 1653.                             strcat(stringer, str);
 1654.                         }
 1655.                         ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{ffffff}Ñòàòèñòèêà", stringer, "Ok", "");
 1656.                     }
 1657.                 }
 1658.             }
 1659.         }
 1660.     case 44:
 1661.         {
 1662.             if(!response) return 1;
 1663.             if(response)
 1664.             {
 1665.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 45, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Óïðàâëåíèå áèçíåñîì", "Ââåäèòå öåíó çà âõîä â Âàø áèçíåñ:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 1666.                 if(strval(inputtext) < 0 || strval(inputtext) > 100) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Öåíà çà âõîä íå ìîæåò áûòü ìåíåå 0 è íå áîëåå 100$");
 1667.                 new fs = PlayerInfo[playerid][BIZ];
 1668.                 new str[64];
 1669.                 ClubInfo[fs][cPriceVhod] = strval(inputtext);
 1670.                 SaveClub(fs);
 1671.                 format(str, sizeof(str),"Öåíà íà âõîä â Âàø áèçíåñ áûëà èçìåíåíà íà {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 1672.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR, str);
 1673.                 UpdateClub(fs);
 1674.                 if (fs == 26) UpdateTuningGateTXT();
 1675.             }
 1676.         }
 1677.     case 45:
 1678.         {
 1679.             if(!response) return true;
 1680.             new till, i = PlayerInfo[playerid][BIZ],str[256],string[256];
 1681.             if(sscanf(inputtext, "i",till)) return ShowPlayerDialog(playerid, 45, 1, "{a8e4a0}Ïðîäóêòû", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ïðîäóêòîâ:\n\nÍà {8D8DFF}1{ffffff} åäèíèö ïðîäóêöèè ïðèõîäèòüñÿ {8D8DFF}1{ffffff}$\n\n", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1682.             if(ClubInfo[i][cUpdate] < 2)
 1683.             {
 1684.                 if(till < 100 || till > 6000)
 1685.                 {
 1686.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Êîë-âî ïðîäóêòîâ îò 100 äî 6000!");
 1687.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 45, 1, "{a8e4a0}Ïðîäóêòû", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ïðîäóêòîâ:\n\nÍà {8D8DFF}1{ffffff} åäèíèö ïðîäóêöèè ïðèõîäèòüñÿ {8D8DFF}1{ffffff}$\n\n", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1688.                 }
 1689.                 if(till + ClubInfo[i][cProd] > 6000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû íå ìîæåòå õðàíèòü áîëüøå 6 òûñ. åä. òîâàðà");
 1690.             }
 1691.             if(ClubInfo[i][cUpdate] >= 2)
 1692.             {
 1693.                 if(till < 100 || till > 12000)
 1694.                 {
 1695.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Êîë-âî ïðîäóêòîâ îò 100 äî 12000!");
 1696.                     return ShowPlayerDialog(playerid, 45, 1, "{a8e4a0}Ïðîäóêòû", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ïðîäóêòîâ:\n\nÍà {8D8DFF}1{ffffff} åäèíèö ïðîäóêöèè ïðèõîäèòüñÿ {8D8DFF}1{ffffff}$\n\n", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1697.                 }
 1698.                 if(till + ClubInfo[i][cProd] > 12000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû íå ìîæåòå õðàíèòü áîëüøå 12 òûñ. åä. òîâàðà");
 1699.             }
 1700.             if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < till * PROD_PRICE)
 1701.             {
 1702.                 ShowPlayerDialog(playerid, 45, 1, "{a8e4a0}Ïðîäóêòû", "{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî ïðîäóêòîâ:\n\nÍà {8D8DFF}1{ffffff} åäèíèö ïðîäóêöèè ïðèõîäèòüñÿ {8D8DFF}"PROD_PRICE_STR"{ffffff}$\n\n", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 1703.                 return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ íà ñ÷åòó!");
 1704.             }
 1705.             TOTALPRODUCT++;
 1706.             format(ProductInfo[TOTALPRODUCT][pName], 24, "%s", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 1707.             ProductInfo[TOTALPRODUCT][pPrice] = till * PROD_PRICE;
 1708.             ProductInfo[TOTALPRODUCT][pTill] = till;
 1709.             ProductInfo[TOTALPRODUCT][pBizzid] = i;
 1710.             ProductInfo[TOTALPRODUCT][pStatus] = false;
 1711.             format(str, sizeof(str),"Âû çàêàçàëè %i ïðîäóêòîâ, îïëàòà %i$.", till, till * PROD_PRICE);
 1712.             SendClientMessage(playerid,0x8D8DFF00, str);
 1713.             for(new p = 0, j = GetPlayerPoolSize(); p <= j; p++)
 1714.             {
 1715.                 if(IsPlayerConnected(p) || PlayerInfo[p][Logged] == false || PlayerInfo[p][JOB] != 3) continue;
 1716.                 format(string, sizeof(string),"Ïîñòóïèë íîâûé çàêàç îò %s. Èñïîëüçóéòå: /plist", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 1717.                 SendClientMessage(p,0xFF8282AA, string);
 1718.             }
 1719.         }
 1720.     case 46:
 1721.         {
 1722.             if(!response) return 1;
 1723.             new i = PlayerInfo[playerid][BIZ];
 1724.             if(response)
 1725.             {
 1726.                 switch(listitem)
 1727.                 {
 1728.                 case 0:
 1729.                     {
 1730.                         if(ClubInfo[i][cUpdate] >= 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü ýòî óëó÷øåíèå.");
 1731.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 800) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà ïîêóïêó óëó÷øåíèÿ.");
 1732.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,-800);
 1733.                         ClubInfo[i][cUpdate] = 1;
 1734.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-800$", 2000, 1);
 1735.                         SendClientMessage(playerid, 0x1a89e6ff, "Âû óëó÷øèëè ñâîé áèçíåñ äî {ffff00}ïåðâîãî{1a89e6} óðîâíÿ!");
 1736.                         SendClientMessage(playerid, 0xFFF913FF, "Â âàøåì áèçíåñå óñòàíîâëåíû óñëóãè ìåäïóíêòà, ëþáîé ïîñåòèòåëü ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè çà {a8e4a0}30$");
 1737.                         ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}2.000$\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1738.                     }
 1739.                 case 1:
 1740.                     {
 1741.                         if(ClubInfo[i][cUpdate] >= 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü ýòî óëó÷øåíèå.");
 1742.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 2000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà ïîêóïêó óëó÷øåíèÿ.");
 1743.                         if(ClubInfo[i][cUpdate] < 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äëÿ ïîêóïêè ýòîãî óëó÷øåíèÿ Âàì íåîáõîäèìî êóïèòü ïðåäûäóùåå óëó÷øåíèå.");
 1744.                         kLibGivePlayerMoney(playerid, -2000);
 1745.                         ClubInfo[i][cUpdate] = 2;
 1746.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-2000$", 2000, 1);
 1747.                         SendClientMessage(playerid, 0x1a89e6ff, "Âû óëó÷øèëè ñâîé áèçíåñ äî {ffff00}âòîðîãî{1a89e6} óðîâíÿ!");
 1748.                         SendClientMessage(playerid, 0xFFF913FF, "Ìåñòî íà ñêëàäå áèçíåñà óâåëè÷åíî äî 12000 ïðîäóêòîâ.");
 1749.                         ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}2.500$\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1750.                     }
 1751.                 case 2:
 1752.                     {
 1753.                         if(ClubInfo[i][cUpdate] >= 3) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü ýòî óëó÷øåíèå.");
 1754.                         if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 2500) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà ïîêóïêó óëó÷øåíèÿ.");
 1755.                         if(ClubInfo[i][cUpdate] < 2) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äëÿ ïîêóïêè ýòîãî óëó÷øåíèÿ Âàì íåîáõîäèìî êóïèòü ïðåäûäóùåå óëó÷øåíèå.");
 1756.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,-2500);
 1757.                         ClubInfo[i][cUpdate] = 3;
 1758.                         ClubInfo[i][cOplata] = ClubInfo[i][cOplata] / 2;
 1759.                         GameTextForPlayer(playerid, "~r~-2500$", 2000, 1);
 1760.                         new query[128];
 1761.                         format(query, sizeof(query), "UPDATE `biz` SET `cOplata`='%d' WHERE `cID`='%d'", ClubInfo[i][cOplata], i);
 1762.                         mysql_tquery(dbHandle, query);
 1763.                         SendClientMessage(playerid, 0x1a89e6ff, "Âû óëó÷øèëè ñâîé áèçíåñ äî {ffff00}òðåòüåãî{1a89e6} óðîâíÿ!");
 1764.                         SendClientMessage(playerid, 0xFFF913FF, "Àðåíäíàÿ ïëàòà ïîíèæåíà â äâà ðàçà!");
 1765.                         ShowPlayerDialog(playerid, 46, DIALOG_STYLE_LIST, "{a8e4a0}Áèçíåñ (Óëó÷øåíèÿ)", "{a8e4a0}1) {ffffff}Óñëóãè ìåä. ïóíêòà | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}2) {ffffff}Óâåëè÷èòü ìåñòî íà ñêëàäå (12000 øò.) | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}3) {ffffff}Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó | {a8e4a0}Êóïëåíî\n{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ", "Âûáðàòü", "Çàêðûòü");
 1766.                     }
 1767.                 case 3:
 1768.                     {
 1769.                         new mes[450];
 1770.                         format(mes,sizeof(mes),"{6B8E23}1. Óñëóãè ìåä. ïóíêòà:\n\n{ffffff}Äàííîå óëó÷øåíèå ïîçâîëèò èãðîêàì\nâûëå÷èòüñÿ â Âàøåì áèçíåñå çà 30$.\n\n{6B8E23}2. Óìåíüøåíèå ïëàòû çà àðåíäó:\n\n{FFFFFF}Ñ ïîêóïêîé ýòîãî óëó÷øåíèÿ ïëàòà çà àðåíäó áóäåò â 2 ðàçà ìåíüøå,\nòåì ñàìûì âû ñìîæåòå ñýêîíîìèòü.");
 1771.                         ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{a8e4a0}Èíôîðìàöèÿ",mes,"Çàêðûòü","");
 1772.                     }
 1773.                 }
 1774.                 SaveClub(PlayerInfo[playerid][BIZ]);
 1775.             }
 1776.         }
 1777.     case 47:
 1778.         {
 1779.             if(!response) return 1;
 1780.             new fs = PlayerInfo[playerid][BIZ];
 1781.             if(response)
 1782.             {
 1783.                 if(PlayerInfo[playerid][BIZ] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò áèçíåñà");
 1784.                 new string[200];
 1785.                 new query[250];
 1786.                 ClubInfo[fs][cBuy] = 0;
 1787.                 ClubInfo[fs][cProd] = 0;
 1788.                 ClubInfo[fs][cPriceVhod] = 0;
 1789.                 ClubInfo[fs][cBalance] = 0;
 1790.                 ClubInfo[fs][cDay] = 0;
 1791.                 ClubInfo[fs][cUpdate] = 0;
 1792.                 format(string, sizeof(string),"Âû ïðîäàëè ñâîé áèçíåñ ãîñóäàðñòâó çà {a8e4a0}%d$",ClubInfo[fs][cPrice]/100*80);
 1793.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR, string);
 1794.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,ClubInfo[fs][cPrice]/100*80);
 1795.                 SaveClub(fs);
 1796.                 UpdateClub(fs);
 1797.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `biz` SET `cBuyName` = 'None' WHERE `cID` = '%d' LIMIT 1", fs);
 1798.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1799.                 PlayerInfo[playerid][BIZ] = -1;
 1800.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `biz` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][BIZ], PlayerInfo[playerid][ID]);
 1801.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1802.                 if (fs == 26) UpdateTuningGateTXT();
 1803.             }
 1804.         }
 1805.     case 48:
 1806.         {
 1807.             if(!response) return 1;
 1808.             new query[400];
 1809.             switch(listitem)
 1810.             {
 1811.             case 0:
 1812.                 {
 1813.                     if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò äîìà.");
 1814.                     format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà êâàðòïëàòó.\n\nÂàø äîì îïëà÷åí íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ êâàðòïëàòà çà Âàø äîì ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü êâàðòïëàòó:",HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay],HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata]);
 1815.                     ShowPlayerDialog(playerid, 49, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà äîì", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1816.                 }
 1817.             case 1:
 1818.                 {
 1819.                     if(PlayerInfo[playerid][BIZ] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò áèçíåñà.");
 1820.                     format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà áèçíåñ.\n\nÂàø áèçíåñ îïëà÷åí íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ àðåäíàÿ ïëàòà çà Âàø áèçíåñ ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü àðåíäó:",ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cDay],ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata]);
 1821.                     ShowPlayerDialog(playerid, 50, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà áèçíåñ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1822.                 }
 1823.             case 2:
 1824.                 {
 1825.                     if(PlayerInfo[playerid][AZS] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ÀÇÑ.");
 1826.                     format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà ÀÇÑ.\n\nÂàøà çàïðàâêà îïëà÷åíà íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ àðåäíàÿ ïëàòà çà Âàøó ÀÇÑ ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü àðåíäó:",AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aDay],AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata]);
 1827.                     ShowPlayerDialog(playerid, 51, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà ÀÇÑ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1828.                 }
 1829.             }
 1830.         }
 1831.     case 49:
 1832.         {
 1833.             if(!response) return 1;
 1834.             new query[400];
 1835.             if(response)
 1836.             {
 1837.                 format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà êâàðòïëàòó.\n\nÂàø äîì îïëà÷åí íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ êâàðòïëàòà çà Âàø äîì ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü êâàðòïëàòó:",HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay],HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata]);
 1838.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 49, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà äîì", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1839.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < strval(inputtext)*HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.");
 1840.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1841.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 49, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà äîì", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1842.                 if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò äîìà.");
 1843.                 if(HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay]+strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1844.                 if(HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay]+strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 49, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà äîì", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1845.                 HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay] += strval(inputtext);
 1846.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-strval(inputtext)*HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata]);
 1847.                 format(query, sizeof(query),"Âû ïðîäëèëè êâàðòïëàòó çà äîì íà %d äíåé, ñ ðóê ñíÿòî: {a8e4a0}%d$",strval(inputtext),strval(inputtext)*HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata]);
 1848.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 1849.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `house` SET `Day` = '%d' WHERE `hID` = '%d' LIMIT 1",HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hDay],HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hID]);
 1850.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 1851.                 SaveHouse(PlayerInfo[playerid][HOUSE]);
 1852.                 KaznaInfo[1][kCash] += strval(inputtext)*HouseInfo[PlayerInfo[playerid][HOUSE]][hOplata];
 1853.                 SaveKazna(1);
 1854.             }
 1855.         }
 1856.     case 50:
 1857.         {
 1858.             if(!response) return 1;
 1859.             new query[400];
 1860.             if(response)
 1861.             {
 1862.                 format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà áèçíåñ.\n\nÂàø áèçíåñ îïëà÷åí íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ àðåäíàÿ ïëàòà çà Âàø áèçíåñ ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü àðåíäó:",ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cDay],ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata]);
 1863.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 50, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà áèçíåñ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1864.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < strval(inputtext)*ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.");
 1865.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1866.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 50, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà áèçíåñ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1867.                 if(PlayerInfo[playerid][BIZ] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò áèçíåñà.");
 1868.                 if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cDay]+strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1869.                 if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cDay]+strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 50, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà áèçíåñ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1870.                 ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cDay] += strval(inputtext);
 1871.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-strval(inputtext)*ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata]);
 1872.                 format(query, sizeof(query),"Âû ïðîäëèëè àðåíäíóþ ïëàòó çà áèçíåñ íà %d äíåé, ñ ðóê ñíÿòî: {a8e4a0}%d$",strval(inputtext),strval(inputtext)*ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata]);
 1873.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 1874.                 SaveClub(PlayerInfo[playerid][BIZ]);
 1875.                 KaznaInfo[1][kCash] += strval(inputtext)*ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cOplata];
 1876.                 SaveKazna(1);
 1877.             }
 1878.         }
 1879.     case 51:
 1880.         {
 1881.             if(!response) return 1;
 1882.             new query[400];
 1883.             if(response)
 1884.             {
 1885.                 format(query, sizeof(query),"{FFFFFF}Îïëàòà ñ÷¸òà çà ÀÇÑ.\n\nÂàøà çàïðàâêà îïëà÷åíà íà %d/30 äíåé.\nÅæåäíåâíàÿ àðåäíàÿ ïëàòà çà Âàøó ÀÇÑ ñîñòàâëÿåò: {a8e4a0}%d${FFFFFF}\n\n{0099FF}Ââåäèòå íà ñêîëüêî äíåé Âû õîòèòå ïðîäëèòü àðåíäó:",AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aDay],AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata]);
 1886.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 51, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà ÀÇÑ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1887.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < strval(inputtext)*AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.");
 1888.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1889.                 if(strval(inputtext) < 1 || strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 1132, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà ÀÇÑ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1890.                 if(PlayerInfo[playerid][AZS] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ÀÇÑ.");
 1891.                 if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aDay]+strval(inputtext) > 30) SendClientMessage(playerid,0xFF6600AA, "Êîë-âî äíåé îïëàòû íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1 äíÿ èëè áîëüøå 30 äíåé.");
 1892.                 if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aDay]+strval(inputtext) > 30) return ShowPlayerDialog(playerid, 51, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Îïëàòà çà ÀÇÑ", query, "Îïëàòèòü", "Çàêðûòü");
 1893.                 AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aDay] += strval(inputtext);
 1894.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-strval(inputtext)*AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata]);
 1895.                 format(query, sizeof(query),"Âû ïðîäëèëè àðåíäíóþ ïëàòó çà ÀÇÑ íà %d äíåé, ñ ðóê ñíÿòî: {a8e4a0}%d$",strval(inputtext),strval(inputtext)*AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata]);
 1896.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 1897.                 SaveAZS(PlayerInfo[playerid][AZS]);
 1898.                 KaznaInfo[1][kCash] += strval(inputtext)*AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aOplata];
 1899.                 SaveKazna(1);
 1900.             }
 1901.         }
 1902.     case 52:
 1903.         {
 1904.             if(!response) return 1;
 1905.             switch(listitem)
 1906.             {
 1907.             case 0:
 1908.                 {
 1909.                     ShowPlayerDialog(playerid, 53, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè íà áàíê ñ÷¸ò", "{ffffff}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü:", "Ââîä", "Íàçàä");
 1910.                 }
 1911.             case 1:
 1912.                 {
 1913.                     ShowPlayerDialog(playerid, 54, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñíÿòü äåíüãè ñ áàíê ñ÷¸òà", "{ffffff}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ñíÿòü:", "Ââîä", "Íàçàä");
 1914.                 }
 1915.             case 2:
 1916.                 {
 1917.                     new str[100];
 1918.                     format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áàíê. ñ÷åòà: {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BANK]);
 1919.                     if(PlayerInfo[playerid][BANK] == 0) format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áàíê. ñ÷åòà: {FF6347}0$");
 1920.                     ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Áàëàíñ áàíê ñ÷¸òà", str, "Çàêðûòü", "");
 1921.                 }
 1922.             case 3:
 1923.                 {
 1924.                     ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Îòìåíà");
 1925.                 }
 1926.             case 4:
 1927.                 {
 1928.                     ShowPlayerDialog(playerid, D_JAILZALOG, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFFFFF}Çàëîã çà èãðîêà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå âíåñòè çàëîã:", "Äàëåå", "Îòìåíà");
 1929.                 }
 1930.             }
 1931.         }
 1932.     case 53:
 1933.         {
 1934.             if(response)
 1935.             {
 1936.                 if(strval(inputtext) > 0)
 1937.                 {
 1938.                     new query[256];
 1939.                     if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR ,"Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã.");
 1940.                     if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 1941.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, -strval(inputtext));
 1942.                     PlayerInfo[playerid][BANK] += strval(inputtext);
 1943.                     format(query, sizeof(query), "Âû ïîëîæèëè íà ñâîé áàíê. ñ÷¸ò {a8e4a0}%d$", strval(inputtext));
 1944.                     SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, query);
 1945.                     format(query, sizeof(query), "Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áàíê. ñ÷¸òà: {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BANK]);
 1946.                     SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, query);
 1947.                     format(query, sizeof(query), "~r~-%d$", strval(inputtext));
 1948.                     GameTextForPlayer(playerid, query, 3000, 1);
 1949.                 }
 1950.                 else ShowBankDialog(playerid);
 1951.             }
 1952.         }
 1953.     case 54:
 1954.         {
 1955.             if(response)
 1956.             {
 1957.                 if(strval(inputtext) >= 0)
 1958.                 {
 1959.                     new query[256];
 1960.                     if(PlayerInfo[playerid][BANK] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR ,"Íà áàíêîâñêîì ñ÷¸òó íåò ñòîëüêî äåíåã.");
 1961.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, strval(inputtext));
 1962.                     PlayerInfo[playerid][BANK] -= strval(inputtext);
 1963.                     format(query, sizeof(query), "Âû ñíÿëè ñ áàíê. ñ÷¸òà {a8e4a0}%d$", strval(inputtext));
 1964.                     SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, query);
 1965.                     format(query, sizeof(query), "Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áàíê. ñ÷¸òà: {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BANK]);
 1966.                     SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, query);
 1967.                     format(query, sizeof(query), "+%d$", strval(inputtext));
 1968.                     GameTextForPlayer(playerid, query, 3000, 1);
 1969.                 }
 1970.                 else ShowBankDialog(playerid);
 1971.             }
 1972.         }
 1973.     case 55:
 1974.         {
 1975.             if(!response) return 1;
 1976.             new string[256];
 1977.             if(response)
 1978.             {
 1979.                 switch(listitem)
 1980.                 {
 1981.                 case 0:
 1982.                     {
 1983.                         if(PlayerInfo[playerid][TEXT][0] != 1) return ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Îøèáêà", "{ffffff}Âàñ íå âûñåëÿëè èç äîìà çà íåóïëàòó", "Çàêðûòü", "");
 1984.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,PlayerInfo[playerid][HOUSECASH]);
 1985.                         format(string, sizeof(string), "Íà îñíîâíîé ñ÷¸ò ïåðå÷èñëåíî {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][HOUSECASH]);
 1986.                         SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a000, string);
 1987.                         if(PlayerInfo[playerid][CARCASH] > 0)
 1988.                         {
 1989.                             format(string, sizeof(string), "Íà îñíîâíîé ñ÷¸ò ïåðå÷èñëåíî çà òðàíñïîðò {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][CARCASH]);
 1990.                             kLibGivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][CARCASH]);
 1991.                             SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a000, string);
 1992.                             PlayerInfo[playerid][CARCASH] = 0;
 1993.                         }
 1994.                         PlayerInfo[playerid][HOUSECASH] = 0;
 1995.                         PlayerInfo[playerid][TEXT][0] = 0;
 1996.                         SaveAccount(playerid);
 1997.                     }
 1998.                 case 1:
 1999.                     {
 2000.                         if(PlayerInfo[playerid][TEXT][1] != 1) return ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Îøèáêà", "{ffffff}Ó Âàñ íå çàáèðàëè áèçíåñ çà íåóïëàòó", "Çàêðûòü", "");
 2001.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,PlayerInfo[playerid][BIZCASH]);
 2002.                         format(string, sizeof(string), "Íà îñíîâíîé ñ÷¸ò ïåðå÷èñëåíî {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BIZCASH]);
 2003.                         SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a000, string);
 2004.                         PlayerInfo[playerid][BIZCASH] = 0;
 2005.                         PlayerInfo[playerid][TEXT][1] = 0;
 2006.                         SaveAccount(playerid);
 2007.                     }
 2008.                 case 2:
 2009.                     {
 2010.                         if(PlayerInfo[playerid][TEXT][2] != 1) return ShowPlayerDialog(playerid, 3, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Îøèáêà", "{ffffff}Ó Âàñ íå çàáèðàëè çàïðàâî÷íþ ñòàíöèþ çà íåóïëàòó", "Çàêðûòü", "");
 2011.                         kLibGivePlayerMoney(playerid,PlayerInfo[playerid][AZSCASH]);
 2012.                         format(string, sizeof(string), "Íà îñíîâíîé ñ÷¸ò ïåðå÷èñëåíî {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][AZSCASH]);
 2013.                         SendClientMessage(playerid, 0xa8e4a000, string);
 2014.                         PlayerInfo[playerid][AZSCASH] = 0;
 2015.                         PlayerInfo[playerid][TEXT][2] = 0;
 2016.                         SaveAccount(playerid);
 2017.                     }
 2018.                 }
 2019.             }
 2020.         }
 2021.     case 56:
 2022.         {
 2023.             if(!response) return 1;
 2024.             new query[256];
 2025.             switch(listitem)
 2026.             {
 2027.             case 0:
 2028.                 {
 2029.                     PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 0;
 2030.                 }
 2031.             case 1:
 2032.                 {
 2033.                     if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] == -1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò äîìà!");
 2034.                     PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 1;
 2035.                 }
 2036.             case 2:
 2037.                 {
 2038.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Âû íå ñîñòîèòå â îðãàíèçàöèÿõ");
 2039.                     PlayerInfo[playerid][SPAWN] = 2;
 2040.                 }
 2041.             }
 2042.             SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âàøå ìåñòî ïîÿâëåíèÿ â èãðå èçìåíåíî.");
 2043.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `spawn` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][SPAWN], PlayerInfo[playerid][ID]);
 2044.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2045.         }
 2046.     case 57:
 2047.         {
 2048.             if(!response) return 1;
 2049.             new string[256];
 2050.             new query[256];
 2051.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-49;
 2052.             switch(listitem)
 2053.             {
 2054.             case 0:
 2055.                 {
 2056.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[0]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2057.                     if(heal[playerid]+2 > 2) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Âû íå ìîæåòå êóïèòü áîëüøå àïòå÷åê");
 2058.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2059.                     {
 2060.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[0]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2061.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[0];
 2062.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[0];
 2063.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[0];
 2064.                         UpdateClub(h);
 2065.                     }
 2066.                     heal[playerid] = 2;
 2067.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[0]);
 2068.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè 2 àïòå÷êè. Ââåäèòå {a8e4a0}/healme{32DED2}, ÷òîáû èõ èñïîëüçîâàòü");
 2069.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[0]);
 2070.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2071.                     return 1;
 2072.                 }
 2073.             case 1:
 2074.                 {
 2075.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[1]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2076.                     if(mask24[playerid] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ åñòü ìàñêà");
 2077.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2078.                     {
 2079.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[1]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2080.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[1]*1;
 2081.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[1];
 2082.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[1];
 2083.                         UpdateClub(h);
 2084.                     }
 2085.                     mask24[playerid] = 1;
 2086.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[1]*1);
 2087.                     SendClientMessage(playerid,0x32DED2FF,"Âû êóïèëè ìàñêó. Ââåäèòå {a8e4a0}/mask{32DED2}, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü å¸");
 2088.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[1]*1);
 2089.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2090.                     return 1;
 2091.                 }
 2092.             case 2:
 2093.                 {
 2094.                     if(PlayerInfo[playerid][PHONE] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü ìîáèëüíûé òåëåôîí");
 2095.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[2]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2096.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2097.                     {
 2098.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[2]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2099.                         ClubInfo[h][cBalance] +=gShopPrice[2]*1;
 2100.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[2];
 2101.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[2];
 2102.                         UpdateClub(h);
 2103.                     }
 2104.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[2]*1);
 2105.                     PlayerInfo[playerid][PHONE] = 1;
 2106.                     new randphone = 1000000 + random(9999999);
 2107.                     PlayerInfo[playerid][NUMBER] = randphone;
 2108.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî. Äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ ââåäèòå êîìàíäó {a8e4a0}/call {32DED2}(ïîçâîíèòü) , {a8e4a0}/sms {32DED2}(îòïðàâèòü sms)");
 2109.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[2]*1);
 2110.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2111.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `phone` = '1' , `number` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][NUMBER], PlayerInfo[playerid][ID]);
 2112.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2113.                     return 1;
 2114.                 }
 2115.             case 3:
 2116.                 {
 2117.                     if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < gShopPrice[3]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2118.                     if(PlayerInfo[playerid][PHONE] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ìîáèëüíîãî òåëåôîíà");
 2119.                     ShowPlayerDialog(playerid,58, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñìåíà íîìåðà SIM-êàðòû", "{FFFFFF}Ââåäèòå íîâûé øåñòèçíà÷íûé íîìåð òåëåôîíà", "Êóïèòü", "Îòìåíà");
 2120.                     return 1;
 2121.                 }
 2122.             case 4:
 2123.                 {
 2124.                     if(PlayerInfo[playerid][CHASI] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü ÷àñû");
 2125.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[4]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2126.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2127.                     {
 2128.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[4]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2129.                         ClubInfo[h][cBalance] +=gShopPrice[4]*1;
 2130.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[4];
 2131.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[4];
 2132.                         UpdateClub(h);
 2133.                     }
 2134.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[4]*1);
 2135.                     PlayerInfo[playerid][CHASI] = 1;
 2136.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè ÷àñû. ×òîáû óçíàòü òî÷íîå âðåìÿ, ââåäèòå êîìàíäó {a8e4a0}/time");
 2137.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[4]*1);
 2138.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2139.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `chasi` = '1' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1", PlayerInfo[playerid][ID]);
 2140.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2141.                     return 1;
 2142.                 }
 2143.             case 5:
 2144.                 {
 2145.                     if(verevka[playerid] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü âåð¸âêà");
 2146.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[5]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2147.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2148.                     {
 2149.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[5]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2150.                         ClubInfo[h][cBalance] +=gShopPrice[5]*1;
 2151.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[5];
 2152.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[5];
 2153.                         UpdateClub(h);
 2154.                     }
 2155.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[5]*1);
 2156.                     verevka[playerid] = 1;
 2157.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè âåð¸âêó. ×òîáû ñâÿçàòü èãðîêà, ââåäèòå êîìàíäó {a8e4a0}/tie");
 2158.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[5]*1);
 2159.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2160.                     return 1;
 2161.                 }
 2162.             case 6:
 2163.                 {
 2164.                     if(klyap[playerid] == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü êëÿï");
 2165.                     if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[6]*1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2166.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2167.                     {
 2168.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[6]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2169.                         ClubInfo[h][cBalance] +=gShopPrice[6]*1;
 2170.                         ClubInfo[h][cProd]-=gShopProduct[6];
 2171.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[6];
 2172.                         UpdateClub(h);
 2173.                     }
 2174.                     kLibGivePlayerMoney(playerid,-gShopPrice[6]*1);
 2175.                     klyap[playerid] = 1;
 2176.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè êëÿï. ×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ èì, ââåäèòå êîìàíäó {a8e4a0}/gag");
 2177.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$",gShopPrice[6]*1);
 2178.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2179.                     return 1;
 2180.                 }
 2181.             case 7:
 2182.                 {
 2183.                     if (HaveWeapon(playerid, 14)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ óæå åñòü öâåòû.");
 2184.                     if (kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[7] * 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2185.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2186.                     {
 2187.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[7]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2188.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[7] * 1;
 2189.                         ClubInfo[h][cProd] -= gShopProduct[7];
 2190.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[7];
 2191.                         UpdateClub(h);
 2192.                     }
 2193.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, -gShopPrice[7] * 1);
 2194.                     GivePlayerWeapon(playerid, 14, 1);
 2195.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè öâåòû. ×òîáû ïåðåäàòü èõ, ââåäèòå êîìàíäó {a8e4a0}/flower");
 2196.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$", gShopPrice[7] * 1);
 2197.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2198.                     PlayerInfo[playerid][flower] = true;
 2199.                 }
 2200.             case 8:
 2201.                 {
 2202.                     if (PlayerInfo[playerid][Phonebook]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ óæå åñòü Òåëåôîííàÿ êíèãà.");
 2203.                     if (kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[8] * 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2204.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2205.                     {
 2206.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[8]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2207.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[8] * 1;
 2208.                         ClubInfo[h][cProd] -= gShopProduct[8];
 2209.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[8];
 2210.                         UpdateClub(h);
 2211.                     }
 2212.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, -gShopPrice[8] * 1);
 2213.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$", gShopPrice[8] * 1);
 2214.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2215.                     PlayerInfo[playerid][Phonebook] = 1;
 2216.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè òåëåôîííóþ êíèãó.");
 2217.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Äëÿ å¸ èñïîëüçîâàíèÿ, ââåäèòå êîìàíäó{a8e4a0} \"/phonebook\"");
 2218.                 }
 2219.             case 9:
 2220.                 {
 2221.                     if (kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[9] * 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2222.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2223.                     {
 2224.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[9]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2225.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[9] * 1;
 2226.                         ClubInfo[h][cProd] -= gShopProduct[9];
 2227.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[9];
 2228.                         UpdateClub(h);
 2229.                     }
 2230.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, -gShopPrice[9] * 1);
 2231.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$", gShopPrice[9] * 1);
 2232.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2233.                     GivePlayerWeapon(playerid, 43, 10);
 2234.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè ôîòîàïïàðàò.");
 2235.                 }
 2236.             case 10:
 2237.                 {
 2238.                     if (PlayerInfo[playerid][MasterKey]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ óæå åñòü îòìû÷êà.");
 2239.                     if (kLibGetPlayerMoney(playerid) < gShopPrice[10] * 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã íà ðóêàõ!");
 2240.                     if(ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2241.                     {
 2242.                         if(ClubInfo[h][cProd] < gShopProduct[10]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY,"Íåò ïðîäóêòîâ");
 2243.                         ClubInfo[h][cBalance] += gShopPrice[10] * 1;
 2244.                         ClubInfo[h][cProd] -= gShopProduct[10];
 2245.                         ClubInfo[h][cStart] += gShopPrice[10];
 2246.                         UpdateClub(h);
 2247.                     }
 2248.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, -gShopPrice[10] * 1);
 2249.                     format(string, sizeof(string), "~r~-%d$", gShopPrice[10] * 1);
 2250.                     GameTextForPlayer(playerid, string, 3000, 1);
 2251.                     PlayerInfo[playerid][MasterKey] = true;
 2252.                     SendClientMessage(playerid, 0x32DED2FF, "Âû êóïèëè îòìû÷êó. Èñïîëüçóéòå {a8e4a0}\"/breakopen\"");
 2253.                 }
 2254.             }
 2255.         }
 2256.     case 58:
 2257.         {
 2258.             if(!response) return 1;
 2259.             new string[800];
 2260.             if(!isNumerics(inputtext) || strlen(inputtext) != 6 || inputtext[0] == '0')
 2261.             {
 2262.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Íîìåð äîëæåí ñîñòîÿòü èç {ffffff}6 {808080}öèôð. Ïåðâàÿ öèôðà íå äîëæíû áûòü {ffffff}\"íîëü\"");
 2263.                 ShowPlayerDialog(playerid,58, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñìåíà íîìåðà SIM-êàðòû", "{FFFFFF}Ââåäèòå íîâûé øåñòèçíà÷íûé íîìåð òåëåôîíà", "Êóïèòü", "Îòìåíà");
 2264.                 return 1;
 2265.             }
 2266.             format(string,sizeof(string),"SELECT * FROM `users` WHERE `number` = '%d'",strval(inputtext));
 2267.             mysql_tquery(dbHandle, string, "CheckNumber", "i", playerid);
 2268.             SetPVarInt(playerid, "CheckNumber", strval(inputtext));
 2269.             return 1;
 2270.         }
 2271.     case 59:
 2272.         {
 2273.             if(!response) return 1;
 2274.             switch(listitem)
 2275.             {
 2276.             case 0:
 2277.                 {
 2278.                     new str2[2000], str[800];
 2279.                     new debtor0 = -1;
 2280.                     new i = 1;
 2281.                     new text[100];
 2282.                     for(new h = 1; h < TotalHouse; h++)
 2283.                     {
 2284.                         if(HouseInfo[h][hDay] == 0 && HouseInfo[h][hOwned] == 1)
 2285.                         {
 2286.                             if(i <= Dolzen)
 2287.                             {
 2288.                                 format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Âëàäåëåö: %s - Íîìåð Äîìà: %i\n",HouseInfo[h][hOwner],HouseInfo[h][hID]);
 2289.                                 strcat(str2, str);
 2290.                                 format(text, 100, "%s", HouseInfo[h][hOwner]);
 2291.                                 strmid(DebtorInfo[i][0][dName],text,0,strlen(text),100);
 2292.                                 DebtorInfo[i][0][aid] = HouseInfo[h][hID];
 2293.                                 DebtorInfo[i][0][hX] = HouseInfo[h][hEnterX];
 2294.                                 DebtorInfo[i][0][hY] = HouseInfo[h][hEnterY];
 2295.                                 DebtorInfo[i][0][hZ] = HouseInfo[h][hEnterZ];
 2296.                                 debtor0 = h;
 2297.                                 i++;
 2298.                             }
 2299.                         }
 2300.                     }
 2301.                     if(debtor0 == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äîëæíèêîâ ïî äîìàì íåò");
 2302.                     ShowPlayerDialog(playerid, 60, 2, "{a8e4a0}Äîìà", str2, "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 2303.                 }
 2304.             case 1:
 2305.                 {
 2306.                     new str2[2000], str[800];
 2307.                     new debtor1 = -1;
 2308.                     new i = 1;
 2309.                     new text[100];
 2310.                     for(new h = 1; h < TotalClub; h++)
 2311.                     {
 2312.                         if(ClubInfo[h][cDay] == 0 && ClubInfo[h][cBuy] == 1)
 2313.                         {
 2314.                             if(i <= Dolzen1)
 2315.                             {
 2316.                                 format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Âëàäåëåö: %s - Íîìåð Áèçíåñà: %i\n",DebtorInfo[i][1][dName],DebtorInfo[i][1][aid]);
 2317.                                 strcat(str2, str);
 2318.                                 format(text, 100, "%s", ClubInfo[h][cBuyName]);
 2319.                                 strmid(DebtorInfo[i][1][dName],text,0,strlen(text),100);
 2320.                                 DebtorInfo[i][1][aid] = ClubInfo[h][cID];
 2321.                                 DebtorInfo[i][1][hX] = ClubInfo[h][cPosX];
 2322.                                 DebtorInfo[i][1][hY] = ClubInfo[h][cPosY];
 2323.                                 DebtorInfo[i][1][hZ] = ClubInfo[h][cPosZ];
 2324.                                 debtor1 = i;
 2325.                                 i++;
 2326.                             }
 2327.                         }
 2328.                     }
 2329.                     if(debtor1 == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äîëæíèêîâ ïî áèçíåñàì íåò");
 2330.                     ShowPlayerDialog(playerid, 61, 2, "{a8e4a0}Áèçû", str2, "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 2331.                 }
 2332.             case 2:
 2333.                 {
 2334.                     new str2[2000], str[800];
 2335.                     new debtor2 = -1;
 2336.                     new i = 1;
 2337.                     new text[100];
 2338.                     for(new h = 1; h < TotalAzs; h++)
 2339.                     {
 2340.                         if(AZSInfo[h][aDay] == 0 && AZSInfo[h][aBuy] == 1)
 2341.                         {
 2342.                             if(i <= Dolzen2)
 2343.                             {
 2344.                                 format(str, sizeof(str), "{FFFFFF}Âëàäåëåö: %s - Íîìåð ÀÇÑ: %i\n",DebtorInfo[i][2][dName],DebtorInfo[i][2][aid]);
 2345.                                 strcat(str2, str);
 2346.                                 format(text, 100, "%s", AZSInfo[h][aBuyName]);
 2347.                                 strmid(DebtorInfo[i][2][dName],text,0,strlen(text),100);
 2348.                                 DebtorInfo[i][2][aid] = AZSInfo[h][aID];
 2349.                                 DebtorInfo[i][2][hX] = AZSInfo[h][aPosX];
 2350.                                 DebtorInfo[i][2][hY] = AZSInfo[h][aPosY];
 2351.                                 DebtorInfo[i][2][hZ] = AZSInfo[h][aPosZ];
 2352.                                 debtor2 = i;
 2353.                                 i++;
 2354.                             }
 2355.                         }
 2356.                     }
 2357.                     if(debtor2 == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äîëæíèêîâ ïî àçñ íåò");
 2358.                     ShowPlayerDialog(playerid, 62, 2, "{a8e4a0}ÀÇÑ", str2, "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 2359.                 }
 2360.             }
 2361.         }
 2362.     case 60:
 2363.         {
 2364.             if(!response) return 1;
 2365.             SetPlayerCheckpoint(playerid,DebtorInfo[listitem+1][0][hX],DebtorInfo[listitem+1][0][hY],DebtorInfo[listitem+1][0][hZ],2.0);
 2366.             debtor[playerid] = 1;
 2367.         }
 2368.     case 61:
 2369.         {
 2370.             if(!response) return 1;
 2371.             SetPlayerCheckpoint(playerid,DebtorInfo[listitem+1][1][hX],DebtorInfo[listitem+1][1][hY],DebtorInfo[listitem+1][1][hZ],2.0);
 2372.             debtor[playerid] = 1;
 2373.         }
 2374.     case 62:
 2375.         {
 2376.             if(!response) return 1;
 2377.             SetPlayerCheckpoint(playerid,DebtorInfo[listitem+1][2][hX],DebtorInfo[listitem+1][2][hY],DebtorInfo[listitem+1][2][hZ],2.0);
 2378.             debtor[playerid] = 1;
 2379.         }
 2380.     case 63:
 2381.         {
 2382.             if(!response) return 1;
 2383.             new query[256];
 2384.             switch(listitem)
 2385.             {
 2386.             case 0:
 2387.                 {
 2388.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"×òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó Âàì íåîáõîäèìî óâîëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.");
 2389.                     if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Âû óæå ðàáîòàåòå âîäèòåëåì àâòîáóñà");
 2390.                     PlayerInfo[playerid][JOB] = 1;
 2391.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Âû áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó âîäèòåëÿ àâòîáóñà.");
 2392.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"×òîáû íà÷àòü ðàáîòó, àðåíäóéòå àâòîáóñ íà áëèæàéøåé ñòîÿíêå àâòîáóñîâ {a8e4a0}(/gps - Ðàáîòû)");
 2393.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `job` = '%d' WHERE `id` = '%d' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][JOB], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2394.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2395.                 }
 2396.             case 1:
 2397.                 {
 2398.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"×òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó Âàì íåîáõîäèìî óâîëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.");
 2399.                     if(PlayerInfo[playerid][LEVEL] < 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ýòà ðàáîòà äîñòóïíà òîëüêî ñ 1 óðîâíÿ");
 2400.                     if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 5) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Âû óæå ðàáîòàåòå òàêñèñòîì");
 2401.                     PlayerInfo[playerid][JOB] = 5;
 2402.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Âû áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó òàêñèñòà.");
 2403.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"×òîáû íà÷àòü ðàáîòó, àðåíäóéòå ò.ñ òàêñèñòîâ íà áëèæàéøåé ñòîÿíêå òàêñèñòîâ {a8e4a0}(/gps - Ðàáîòû)");
 2404.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `job` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][JOB], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2405.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2406.                 }
 2407.             case 2:
 2408.                 {
 2409.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"×òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó Âàì íåîáõîäèìî óâîëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.");
 2410.                     if(PlayerInfo[playerid][LEVEL] < 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ýòà ðàáîòà äîñòóïíà òîëüêî ñ 2 óðîâíÿ");
 2411.                     if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Âû óæå ðàáîòàåòå ðàçâîç÷èêîì òîïëèâà");
 2412.                     PlayerInfo[playerid][JOB] = 2;
 2413.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Âû áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó ðàçâîç÷èê òîïëèâà.");
 2414.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"×òîáû íà÷àòü ðàáîòó, àðåíäóéòå ò.ñ ðàçâîç÷èêîâ òîïëèâà íà áëèæàéøåé ñòîÿíêå ðàçâîç÷èêîâ òîïëèâà {a8e4a0}(/gps - Ðàáîòû)");
 2415.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `job` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][JOB], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2416.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2417.                 }
 2418.             case 3:
 2419.                 {
 2420.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"×òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó Âàì íåîáõîäèìî óâîëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.");
 2421.                     if(PlayerInfo[playerid][LEVEL] < 2) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ýòà ðàáîòà äîñòóïíà òîëüêî ñ 2 óðîâíÿ");
 2422.                     if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 3) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Âû óæå ðàáîòàåòå ðàçâîç÷èêîì ïðîäóêòîâ");
 2423.                     PlayerInfo[playerid][JOB] = 3;
 2424.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Âû áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó ðàçâîç÷èêà ïðîäóêòîâ.");
 2425.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"×òîáû íà÷àòü ðàáîòó, àðåíäóéòå ò.ñ ðàçâîç÷èêîâ ïðîäóêòîâ íà áëèæàéøåé ñòîÿíêå ðàçâîç÷èêîâ ïðîäóêòîâ {a8e4a0}(/gps - Ðàáîòû)");
 2426.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `job` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][JOB], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2427.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2428.                 }
 2429.             case 4:
 2430.                 {
 2431.                     if(PlayerInfo[playerid][MEMBER] != 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"×òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó Âàì íåîáõîäèìî óâîëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.");
 2432.                     if(PlayerInfo[playerid][LEVEL] < 3) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ýòà ðàáîòà äîñòóïíà òîëüêî ñ 3 óðîâíÿ");
 2433.                     if(PlayerInfo[playerid][JOB] == 4) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Âû óæå ðàáîòàåòå ìåõàíèêîì");
 2434.                     PlayerInfo[playerid][JOB] = 4;
 2435.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Âû áûëè ïðèíÿòû íà ðàáîòó ìåõàíèêà.");
 2436.                     SendClientMessage(playerid,COLOR_BEAR,"×òîáû íà÷àòü ðàáîòó, àðåíäóéòå ò.ñ ìåõàíèêîâ íà áëèæàéøåé ñòîÿíêå ìåõàíèêîâ {a8e4a0}(/gps - Ðàáîòû)");
 2437.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `job` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][JOB], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2438.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2439.                 }
 2440.             }
 2441.         }
 2442.     case 64:
 2443.         {
 2444.             if(!response) return RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 2445.             if(response)
 2446.             {
 2447.                 if(arenda[playerid] == 1)
 2448.                 {
 2449.                     SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Âû óæå àðåíäóåòå òðàíñïîðò");
 2450.                     RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 2451.                     return 1;
 2452.                 }
 2453.                 if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < 25) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã");
 2454.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âû àðåíäîâàëè ôóðãîí, äëÿ ðàçâîçêè ïðîäóêòîâ");
 2455.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "×òîáû ðàñòîðãíóòü àðåíäó, ââåäèòå êîìàíäó /unrent");
 2456.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-25);
 2457.                 arenda[playerid] = 1;
 2458.                 SetPVarInt(playerid, "RentProd", GetPlayerVehicleID(playerid));
 2459.                 KaznaInfo[1][kCash] += 25;
 2460.                 SaveKazna(1);
 2461.             }
 2462.         }
 2463.     case 65:
 2464.         {
 2465.             if(!response)return 1;
 2466.             new query[256];
 2467.             switch(listitem)
 2468.             {
 2469.             case 0:
 2470.                 {
 2471.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2472.                     ShowPlayerDialog(playerid,66,DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Áàíêîìàò","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ñíÿòü ñî ñ÷åòà:", "Ãîòîâî", "Îòìåíà");
 2473.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2474.                     return 1;
 2475.                 }
 2476.             case 1:
 2477.                 {
 2478.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2479.                     ShowPlayerDialog(playerid,67,DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Áàíêîìàò","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷åò:", "Ãîòîâî", "Îòìåíà");
 2480.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2481.                     return 1;
 2482.                 }
 2483.             case 2:
 2484.                 {
 2485.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2486.                     format(query,sizeof(query), "{FFFFFF}Íà Âàøåì áàíêîâñêîì ñ÷åòó: {a8e4a0}%d$",PlayerInfo[playerid][BANK]);
 2487.                     ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{a8e4a0}Áàëàíñ ñ÷¸òà",query, "Çàêðûòü", "");
 2488.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2489.                     return 1;
 2490.                 }
 2491.             case 3:
 2492.                 {
 2493.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2494.                     ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Îòìåíà");
 2495.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2496.                     return 1;
 2497.                 }
 2498.             case 4:
 2499.                 {
 2500.                     if(PlayerInfo[playerid][BIZ] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò áèçíåñà!");
 2501.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2502.                     ShowPlayerDialog(playerid, 69, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñíÿòü äåíüãè ñ áèçíåñà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ Âû õîòèòå ñíÿòü ñ áèçíåñà:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 2503.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2504.                     return 1;
 2505.                 }
 2506.             case 5:
 2507.                 {
 2508.                     if(PlayerInfo[playerid][BIZ] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò áèçíåñà!");
 2509.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2510.                     ShowPlayerDialog(playerid,70,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷¸ò áèçíåñà","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò áèçíåñà","Äàëåå","Îòìåíà");
 2511.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2512.                     return 1;
 2513.                 }
 2514.             case 6:
 2515.                 {
 2516.                     if(PlayerInfo[playerid][AZS] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ÀÇÑ!");
 2517.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2518.                     ShowPlayerDialog(playerid,71,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ñíÿòü äåíüãè ñî ñ÷¸òà ÀÇÑ","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ñíÿòü ñî ñ÷¸òà ÀÇÑ:","Äàëåå","Îòìåíà");
 2519.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2520.                     return 1;
 2521.                 }
 2522.             case 7:
 2523.                 {
 2524.                     if(PlayerInfo[playerid][AZS] == -1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ÀÇÑ!");
 2525.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2526.                     ShowPlayerDialog(playerid,72,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷¸ò ÀÇÑ","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò ÀÇÑ:","Äàëåå","Îòìåíà");
 2527.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2528.                     return 1;
 2529.                 }
 2530.             case 8:
 2531.                 {
 2532.                     if(PlayerInfo[playerid][PHONE] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ìîáèëüíîãî òåëåôîíà!");
 2533.                     ApplyAnimation(playerid,"CRIB","CRIB_Use_Switch",4.0,0,0,0,0,0);
 2534.                     ShowPlayerDialog(playerid,73,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ïîïîëíåíèå ñ÷¸òà ìîáèëüíîãî òåëåôîíà","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó (îò 10$ äî 15.000$) êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò ìîáèëüíîãî:","Äàëåå","Îòìåíà");
 2535.                     PlayerPlaySound(playerid, 4203, 0.0, 0.0, 0.0);
 2536.                     return 1;
 2537.                 }
 2538.             }
 2539.         }
 2540.     case 66:
 2541.         {
 2542.             if(!response)return 1;
 2543.             new query[256];
 2544.             if(response)
 2545.             {
 2546.                 new summa;
 2547.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,66,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áàíêîìàò","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ñíÿòü ñî ñ÷åòà:","Ñíÿòü","Íàçàä");
 2548.                 summa = strval(inputtext);
 2549.                 if(PlayerInfo[playerid][BANK] < summa) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã!");
 2550.                 if(summa < 1 || summa > 1000000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåëüçÿ ñíÿòü ìåíåå $1 èëè áîëåå $1.000.000");
 2551.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,summa);
 2552.                 PlayerInfo[playerid][BANK] -= summa;
 2553.                 format(query, sizeof(query), "Âû ñíÿëè ñ áàíê. ñ÷¸òà: {a8e4a0}%d$",summa);
 2554.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, query);
 2555.                 format(query, sizeof(query), "Îñòàòîê íà ñ÷¸òó: {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BANK]);
 2556.                 SendClientMessage(playerid, 0xD1DBD0AA, query);
 2557.                 return 1;
 2558.             }
 2559.         }
 2560.     case 67:
 2561.         {
 2562.             if(!response)return 1;
 2563.             new query[256];
 2564.             if(response)
 2565.             {
 2566.                
 2567.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,204,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áàíêîìàò","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷åò:","Ïîëîæèòü","Íàçàä");
 2568.                 new summa = strval(inputtext);
 2569.                 if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < summa) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã!");
 2570.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 2571.                 if(summa < 1 || summa > 1000000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåëüçÿ ïîëîæèòü ìåíüøå $1 èëè áîëüøå $1.000.000");
 2572.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-summa);
 2573.                 PlayerInfo[playerid][BANK] += summa;
 2574.                 format(query, sizeof(query), "Âû ïîëîæèëè íà ñ÷åò: {a8e4a0}%d$",summa);
 2575.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, query);
 2576.                 format(query, sizeof(query), "Ó Âàñ íà ñ÷¸òó: {a8e4a0}%d$", PlayerInfo[playerid][BANK]);
 2577.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, query);
 2578.                 return 1;
 2579.             }
 2580.         }
 2581.     case 68:
 2582.         {
 2583.             if(!response)return 1;
 2584.             new query[256];
 2585.             if(response)
 2586.             {
 2587.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Íàçàä");
 2588.                 sscanf(inputtext,"u",TransferPlayer[playerid]);
 2589.                 if(IsPlayerConnected(TransferPlayer[playerid]))
 2590.                 {
 2591.                     format(query,sizeof(query), "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ âû õîòèòå ïåðåäàòü {a8e4a0}%s", PlayerInfo[TransferPlayer[playerid]][NEWNAME]);
 2592.                     ShowPlayerDialog(playerid,74,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä",query,"Äàëåå","Íàçàä");
 2593.                     return 1;
 2594.                 }
 2595.                 else return ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Íàçàä");
 2596.             }
 2597.         }
 2598.     case D_JAILZALOG:
 2599.         {
 2600.             if (!response) return 0;
 2601.             if (!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, D_JAILZALOG, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFFFFF}Çàëîã çà èãðîêà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå âíåñòè çàëîã:", "Äàëåå", "Îòìåíà");
 2602.  
 2603.             new id;
 2604.  
 2605.             sscanf(inputtext, "u", id);
 2606.  
 2607.             if (!IsPlayerConnected(id)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Èãðîê íå íàéäåí!"), ShowPlayerDialog(playerid, D_JAILZALOG, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFFFFF}Çàëîã çà èãðîêà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå âíåñòè çàëîã:", "Äàëåå", "Îòìåíà");
 2608.             if (PlayerInfo[id][JAIL] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Èãðîê íå íàõîäèòñÿ â òþðüìå"), ShowPlayerDialog(playerid, D_JAILZALOG, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFFFFF}Çàëîã çà èãðîêà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå âíåñòè çàëîã:", "Äàëåå", "Îòìåíà");
 2609.             if (playerid == id)
 2610.             {
 2611.                 AddCheater(playerid, "AntiJail");
 2612.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåëüçÿ âíîñèòü çàëîã çà ñåáÿ.");
 2613.                 return ShowPlayerDialog(playerid, D_JAILZALOG, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFFFFF}Çàëîã çà èãðîêà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå âíåñòè çàëîã:", "Äàëåå", "Îòìåíà");               
 2614.             }
 2615.             if (PlayerInfo[id][JAILTIME] > 1200) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Äëÿ òîãî ÷òîáû âíåñòè çàëîã ó èãðîêà äîëæåí áûòü ìàêñèìóì 20 ìèíóò.");
 2616.             new price = (PlayerInfo[id][JAILTIME] <= 60) ? 100 : (PlayerInfo[id][JAILTIME] / 60) * 100;
 2617.             if (kLibGetPlayerMoney(playerid) < price)
 2618.             {
 2619.                 new str[128];
 2620.                 format(str, sizeof(str), "Ó âàñ íå õâàòàåò %d$ äëÿ âíåñåíèå çàëîãà.", price - kLibGetPlayerMoney(playerid));
 2621.                 return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, str);
 2622.             }
 2623.  
 2624.             kLibGivePlayerMoney(playerid, - price);
 2625.  
 2626.             new temp[145];
 2627.             SetPlayerInterior(id, 0);
 2628.             SetPlayerVirtualWorld(id, 0);
 2629.  
 2630.             if(PlayerInfo[id][JAIL] == 1)
 2631.             {
 2632.                 SetPlayerPos(id,-1605.1107,718.6008,11.9030);
 2633.                 SetPlayerFacingAngle(id, 358.8716);
 2634.             }
 2635.             else if (PlayerInfo[id][JAIL] == 2)
 2636.             {
 2637.                 SetPlayerPos(id,2287.0872,2428.1306,10.8203);
 2638.                 SetPlayerFacingAngle(id, 175.4436);
 2639.             }
 2640.             else if (PlayerInfo[id][JAIL] == 3)
 2641.             {
 2642.                 SetPlayerPos(id,-543.1398,2584.6980,53.5156);
 2643.                 SetPlayerFacingAngle(id, 270.8241);
 2644.             }
 2645.  
 2646.             PlayerInfo[id][JAIL] = 0;
 2647.             PlayerInfo[id][JAILTIME] = 0;
 2648.  
 2649.             format(temp, sizeof(temp), "Âû âíåñëè çàëîã çà %s â ðàçìåðå {FF9900}%d$", PlayerInfo[id][NEWNAME], price);
 2650.             SendClientMessage(playerid, 0xF36223FF, temp);
 2651.  
 2652.             format(temp, sizeof(temp), "%s âíåñ çà âàñ çàëîã.", PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2653.             SendClientMessage(id, 0xF36223FF, temp);
 2654.  
 2655.             format(temp, sizeof(temp), "%s âíåñ çàëîã çà %s.", PlayerInfo[playerid][NEWNAME], PlayerInfo[id][NEWNAME]);
 2656.             SendFamilyMessage(temp, 0xFFD700FF, 13, 18);
 2657.  
 2658.             KaznaInfo[1][kCash] += price / 2;
 2659.             SaveKazna(1);
 2660.             return 1;
 2661.         }
 2662.     case 69:
 2663.         {
 2664.             if(!response)return 1;
 2665.             new query[256];
 2666.             new query1[256];
 2667.             if(response)
 2668.             {
 2669.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 69, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñíÿòü äåíüãè ñ áèçíåñà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ Âû õîòèòå ñíÿòü ñ áèçíåñà:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 2670.                 if(ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cBalance] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íà ñ÷¸òó áèçíåñà íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.");
 2671.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 2672.                 kLibGivePlayerMoney(playerid, strval(inputtext));
 2673.                 ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cBalance] -= strval(inputtext);
 2674.                 format(query1, sizeof query1, "UPDATE `biz` SET `cBalance` = '%d' WHERE `cID` = '%d' LIMIT 1",ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cBalance],ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cID]);
 2675.                 mysql_tquery(dbHandle, query1);
 2676.                 format(query, sizeof(query),"Âû ñíÿëè ñî ñ÷¸òà áèçíåñà {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 2677.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 2678.             }
 2679.         }
 2680.     case 70:
 2681.         {
 2682.             if(!response)return 1;
 2683.             new query[256];
 2684.             new query1[256];
 2685.             if(response)
 2686.             {
 2687.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 70, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷¸ò áèçíåñà", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò áèçíåñà", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 2688.                 if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã.");
 2689.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 2690.                 ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cBalance] += strval(inputtext);
 2691.                 ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cStart] += strval(inputtext);
 2692.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-strval(inputtext));
 2693.                 format(query1, sizeof query1, "UPDATE `biz` SET `cBalance` = '%d' WHERE `cID` = '%d' LIMIT 1",ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cBalance],ClubInfo[PlayerInfo[playerid][BIZ]][cID]);
 2694.                 mysql_tquery(dbHandle, query1);
 2695.                 format(query, sizeof(query),"Âû ïîïîëíèëè ñ÷¸ò áèçíåñà íà {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 2696.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 2697.             }
 2698.         }
 2699.     case 71:
 2700.         {
 2701.             if(!response) return 1;
 2702.             new query[256];
 2703.             new query1[256];
 2704.             if(response)
 2705.             {
 2706.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 71, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ñíÿòü äåíüãè ñî ñ÷¸òà ÀÇÑ", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ñíÿòü ñî ñ÷¸òà ÀÇÑ:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 2707.                 if(AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aBalance] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íà ñ÷¸òó ÀÇÑ íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ.");
 2708.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 2709.                 AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aBalance] -= strval(inputtext);
 2710.                 format(query1, sizeof query1, "UPDATE `azs` SET `aBalance` = '%d' WHERE `aID` = '%d' LIMIT 1",AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aBalance],AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aID]);
 2711.                 mysql_tquery(dbHandle, query1);
 2712.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,strval(inputtext));
 2713.                 format(query, sizeof(query),"Âû ñíÿëè ñî ñ÷¸òà ÀÇÑ {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 2714.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 2715.             }
 2716.         }
 2717.     case 72:
 2718.         {
 2719.             if(!response) return 1;
 2720.             new query[256];
 2721.             new query1[256];
 2722.             if(response)
 2723.             {
 2724.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid, 72, DIALOG_STYLE_INPUT, "{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷¸ò ÀÇÑ", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò ÀÇÑ:", "Ââîä", "Çàêðûòü");
 2725.                 if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < strval(inputtext)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã.");
 2726.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");         
 2727.                 AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aBalance] += strval(inputtext);
 2728.                 AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aStart] += strval(inputtext);
 2729.                 format(query1, sizeof query1, "UPDATE `azs` SET `aBalance` = '%d' WHERE `aID` = '%d' LIMIT 1",AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aBalance],AZSInfo[PlayerInfo[playerid][AZS]][aID]);
 2730.                 mysql_tquery(dbHandle, query1);
 2731.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-strval(inputtext));
 2732.                 format(query, sizeof(query),"Âû ïîïîëíèëè ñ÷¸ò ÀÇÑ íà {a8e4a0}%d$",strval(inputtext));
 2733.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, query);
 2734.             }
 2735.         }
 2736.     case 73:
 2737.         {
 2738.             if(!response) return 1;
 2739.             new query[256];
 2740.             if(response)
 2741.             {
 2742.                 new summa;
 2743.                 if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,73,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Ïîïîëíåíèå ñ÷¸òà ìîáèëüíîãî òåëåôîíà","{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó (îò 10$ äî 15.000$) êîòîðóþ õîòèòå ïîëîæèòü íà ñ÷¸ò ìîáèëüíîãî:","Äàëåå","Îòìåíà");
 2744.                 summa = strval(inputtext);
 2745.                 if(strval(inputtext) <= 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY, "Íåâåðíîå êîë-âî.");
 2746.                 if(PlayerInfo[playerid][MONEY] < summa) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ñòîëüêî äåíåã!");
 2747.                 if(summa < 10 || summa > 15000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåëüçÿ ïîëîæèòü ìåíüøå 10$ èëè áîëüøå 15.000$");
 2748.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,-summa);
 2749.                 PlayerInfo[playerid][PHONEMONEY] += summa;
 2750.                 format(query, sizeof(query), "Âû ïîëîæèëè íà ñ÷åò ìîáèëüíîãî: {a8e4a0}%d$",summa);
 2751.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, query);
 2752.                 return 1;
 2753.             }
 2754.         }
 2755.     case 74:
 2756.         {
 2757.             if(!response) return 1;
 2758.             new string[256];
 2759.             new query[256];
 2760.             new playerd = TransferPlayer[playerid];
 2761.             if(response)
 2762.             {
 2763.                 if(PlayerInfo[playerid][Logged] == false) return 1;
 2764.                 if(!strlen(inputtext) || !isNumerics(inputtext))
 2765.                 {
 2766.                     format(string,sizeof(string), "{FFFFFF}Ââåäèòå ñóììó êîòîðóþ âû õîòèòå ïåðåäàòü {a8e4a0}%s", PlayerInfo[playerd][NEWNAME]);
 2767.                     ShowPlayerDialog(playerid,74,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä",string,"Ãîòîâî","Îòìåíà");
 2768.                     return 1;
 2769.                 }
 2770.                 new moneys;
 2771.                 moneys = strval(inputtext);
 2772.                 if(moneys < 1000 || moneys > 500000)
 2773.                 {
 2774.                     format(string,sizeof(string), "{FFFFFF}Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà 1000$, ìàêñèìàëüíàÿ 500.000$\n\nÂâåäèòå ñóììó êîòîðóþ âû õîòèòå ïåðåäàòü {a8e4a0}%s", PlayerInfo[playerd][NEWNAME]);
 2775.                     ShowPlayerDialog(playerid,74,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä",string,"Ãîòîâî","Îòìåíà");
 2776.                     return 1;
 2777.                 }
 2778.                 if(PlayerInfo[playerid][BANK] < moneys) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ!");
 2779.                 if(PlayerInfo[playerd][Logged])
 2780.                 {
 2781.                     PlayerInfo[playerid][BANK] -= moneys;
 2782.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `user_bank` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][BANK], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2783.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2784.                     PlayerInfo[playerd][BANK] += moneys;
 2785.                     format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `user_bank` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerd][BANK],PlayerInfo[playerd][NEWNAME]);
 2786.                     mysql_tquery(dbHandle, query);
 2787.                     format(string, sizeof(string), "SMS: Âàì íà áàíêîâñêèé ñ÷¸ò ïîñòóïèë ïåðåâîä îò %s â ðàçìåðå %d$ | Îòïðàâèòåëü: Ãîñóäàðñòâåííûé áàíê",  PlayerInfo[playerid][NEWNAME], moneys);
 2788.                     SendClientMessage(playerd, COLOR_YELLOW, string);
 2789.                     SetPlayerChatBubble(playerd, "SMS <<<", COLOR_YELLOW, 15.0, 2000);
 2790.                     format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}Îòïðàâèòåëü:\t\t\t %s\nÏîëó÷àòåëü:\t\t\t %s\nÑóììà ïåðåâîäà:\t\t {a8e4a0}%d$\n{FFFFFF}Îñòàòîê íà Âàøåì ñ÷åòå:\t{a8e4a0} %d$", PlayerInfo[playerid][NEWNAME], PlayerInfo[playerd][NEWNAME], moneys,PlayerInfo[playerid][BANK]);
 2791.                     ShowPlayerDialog(playerid,3,0,"{a8e4a0}Ïåðåâîä óñïåøíî âûïîëíåí",string,"Ãîòîâî","");
 2792.                     Adminlog(playerid, playerd, "payb", moneys, ""); // Çàïèñûâàåì â áàçó ID àäìèíèñòðàòîðà (âûøå: admin), ID êèêíóòîãî èãðîêà (âûøå: player), äåéñòâèå íàä èãðîêîì (âûøå: action[]), çíà÷åíèå (âûøå: amount), ïðè÷èíà (âûøå: reason[]).
 2793.                 }
 2794.                 else return ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Íàçàä");
 2795.             }
 2796.             else return ShowPlayerDialog(playerid,68,DIALOG_STYLE_INPUT,"{a8e4a0}Áåçíàëè÷íûé ïåðåâîä","{FFFFFF}Ââåäèòå ID èãðîêà èëè íèê êîòîðîìó õîòèòå ïåðåâåñòè äåíüãè\n","Äàëåå","Íàçàä");
 2797.         }
 2798.     case 79:
 2799.         {
 2800.             if(!response) return 1;
 2801.             if(response)
 2802.             {
 2803.                 if(PlayerInfo[playerid][CAR] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Ó Âàñ íåò ò.ñ.");
 2804.                 new string[200];
 2805.                 new query[145];
 2806.                 new cena = PriceCar(PlayerInfo[playerid][CAR])/100*80;
 2807.                 format(string, sizeof(string),"Âû ïðîäàëè ñâîé òðàíñïîðò ãîñóäàðñòâó çà {a8e4a0}%d$",cena);
 2808.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, string);
 2809.                 if(GetPVarInt(playerid,"PlayerCar") > 0)
 2810.                 {
 2811.                     DestroyVehicle(GetPVarInt(playerid,"PlayerCar"));
 2812.                     DeletePVar(playerid,"PlayerCar");
 2813.                 }
 2814.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,cena);
 2815.                 PlayerInfo[playerid][CAR] = 0;
 2816.                 PlayerInfo[playerid][CFUEL] = 200;
 2817.                 format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `car` = '%d' , `cfuel` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][CAR], PlayerInfo[playerid][CFUEL],PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2818.                 mysql_tquery(dbHandle, query);
 2819.  
 2820.                 format(string, sizeof(string),"%s ïðîäàë òðàíñïîðò ãîñ. çà %d$",PlayerInfo[playerid][NEWNAME],cena);
 2821.                 WriteLog(string);
 2822.             }
 2823.         }
 2824.     case 80:
 2825.         {
 2826.             if(!response) return ShowDonateMaxPidaras(playerid);
 2827.             if(response)
 2828.             {
 2829.                 new amount = strval(inputtext);
 2830.                 if(amount < 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà: 1 ðóá.");
 2831.                 if(PlayerInfo[playerid][DONATE] < amount) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã íà äîíàò ñ÷åòå");
 2832.                 new string[256];
 2833.                 kLibGivePlayerMoney(playerid,amount*100);
 2834.                 PlayerInfo[playerid][DONATE] -= amount;
 2835.                 format(string, sizeof(string), ""hWHITE"Âû óñïåøíî êîíâåðòèðîâàëè {ccff00}%d ðóáëåé â {a8e4a0}%d$",amount, amount*100);
 2836.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, string);
 2837.             }
 2838.         }
 2839.     case 81:
 2840.         {
 2841.             if (!response) return ShowDonateMaxPidaras(playerid);
 2842.             if (PlayerInfo[playerid][DONATE] < 12) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âàì íóæíî èìåòü 12 ðóáëåé íà äîíàò ñ÷åòå, ÷òîáû ïîìåíÿòü íèê");
 2843.             if (strlen(inputtext) < 3 || strlen(inputtext) > 23) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Äëèíà íèêà íå ìîæåò áûòü ìåíüøå òðåõ è áîëüøå 20 ñèìâîëîâ");
 2844.             if (!IsValidRpNameEx(inputtext)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåïðàâèëüíûé íèêíåéì!");
 2845.            
 2846.             SetPVarString(playerid,"nnick1",inputtext);
 2847.            
 2848.             new query[128];
 2849.             format(query,sizeof query, "SELECT `login` FROM `users` WHERE `login` = '%s'",inputtext);
 2850.             mysql_tquery(dbHandle, query, "CheckName", "is", playerid,inputtext);
 2851.         }
 2852.     case 83:
 2853.         {
 2854.             if(!response) return 1;
 2855.             switch(listitem)
 2856.             {
 2857.             case 0: ShowPlayerDialog(playerid,84,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü ïàòðîíû\nÂçÿòü ïàòðîíû","Äàëåå","Íàçàä");
 2858.             case 1: ShowPlayerDialog(playerid,87,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü äåòàëè\nÂçÿòü äåòàëè","Äàëåå","Íàçàä");
 2859.             case 2: ShowPlayerDialog(playerid,90,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü íàðêîòèêè\nÂçÿòü íàðêîòèêè","Äàëåå","Íàçàä");
 2860.             case 3: ShowPlayerDialog(playerid,106,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü äåíüãè\nÂçÿòü äåíüãè","Äàëåå","Íàçàä");
 2861.             }
 2862.         }
 2863.     case 84:
 2864.         {
 2865.             if(!response) return _cebandobssesss(playerid,"");
 2866.             switch(listitem)
 2867.             {
 2868.             case 0: ShowPlayerDialog(playerid,85,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü ïàòðîíû","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2869.             case 1: ShowPlayerDialog(playerid,86,1,"{a8e4a0}Âçÿòü ïàòðîíû","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2870.             }
 2871.         }
 2872.     case 87:
 2873.         {
 2874.             if(!response) return _cebandobssesss(playerid,"");
 2875.             switch(listitem)
 2876.             {
 2877.             case 0: ShowPlayerDialog(playerid,88,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåòàëè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2878.             case 1: ShowPlayerDialog(playerid,89,1,"{a8e4a0}Âçÿòü äåòàëè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2879.             }
 2880.         }
 2881.     case 90:
 2882.         {
 2883.             if(!response) return _cebandobssesss(playerid,"");
 2884.             switch(listitem)
 2885.             {
 2886.             case 0: ShowPlayerDialog(playerid,91,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü íàðêîòèêè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2887.             case 1: ShowPlayerDialog(playerid,92,1,"{a8e4a0}Âçÿòü íàðêîòèêè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2888.             }
 2889.         }
 2890.     case 106:
 2891.         {
 2892.             if(!response) return _cebandobssesss(playerid,"");
 2893.             switch(listitem)
 2894.             {
 2895.             case 0: ShowPlayerDialog(playerid,107,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåíüãè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2896.             case 1: ShowPlayerDialog(playerid,108,1,"{a8e4a0}Âçÿòü äåíüãè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2897.             }
 2898.         }
 2899.     case 85:
 2900.         {
 2901.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,84,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü ïàòðîíû\nÂçÿòü ïàòðîíû","Äàëåå","Íàçàä");
 2902.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 2903.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 2904.             new gunamount = strval(inputtext);
 2905.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 2906.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,85,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü ïàòðîíû","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2907.             if(SkladInfo[h][sPT] + gunamount > 50000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê ïîëîí");
 2908.             if(PlayerInfo[playerid][PATRONS] < gunamount) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî ïàòðîí");
 2909.             SkladInfo[h][sPT] += gunamount;
 2910.             PlayerInfo[playerid][PATRONS] -= gunamount;
 2911.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 2912.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 2913.             new mes[256];
 2914.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- ïîëîæèë â îáùàê {F1B719}%d {a8e4a0}øò. ïàòðîí", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 2915.             SendFamilyMessage(mes, 0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2916.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2917.             new query[256];
 2918.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sPT` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sPT],SkladInfo[h][sID]);
 2919.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2920.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `patrons` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][PATRONS], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2921.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2922.         }
 2923.     case 86:
 2924.         {
 2925.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,84,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü ïàòðîíû\nÂçÿòü ïàòðîíû","Äàëåå","Íàçàä");
 2926.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 2927.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 2928.             new gunamount = strval(inputtext);
 2929.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 2930.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,86,1,"{a8e4a0}Âçÿòü ïàòðîíû","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2931.             if(SkladInfo[h][sLock] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê çàêðûò!");
 2932.             if(SkladInfo[h][sPT] < gunamount) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY," îáùàêå íå äîñòàòî÷íî ïàòðîí");
 2933.             new value = (PlayerInfo[playerid][ULUCH] == 2) ? 1000 : 500;
 2934.             if(PlayerInfo[playerid][PATRONS] + gunamount > value) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó âàñ ñëèøêîì ìíîãî ïàòðîíîâ íà ðóêàõ");
 2935.             SkladInfo[h][sPT] -= gunamount;
 2936.             PlayerInfo[playerid][PATRONS] += gunamount;
 2937.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 2938.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 2939.             new mes[256];
 2940.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- âçÿë ñ îáùàêà {F1B719}%d {a8e4a0}øò. ïàòðîí", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 2941.             SendFamilyMessage(mes ,0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2942.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2943.             new query[256];
 2944.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sPT` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sPT],SkladInfo[h][sID]);
 2945.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2946.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `patrons` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][PATRONS], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2947.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2948.         }
 2949.     case 88:
 2950.         {
 2951.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,87,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü äåòàëè\nÂçÿòü äåòàëè","Äàëåå","Íàçàä");
 2952.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 2953.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 2954.             new gunamount = strval(inputtext);
 2955.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 2956.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,88,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü äåòàëè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2957.             if(SkladInfo[h][sMT] + gunamount > 50000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê ïîëîí");
 2958.             if(PlayerInfo[playerid][METAL] < gunamount) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåòàëåé");
 2959.             SkladInfo[h][sMT] += gunamount;
 2960.             PlayerInfo[playerid][METAL] -= gunamount;
 2961.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 2962.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 2963.             new mes[256];
 2964.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- ïîëîæèë â îáùàê {F1B719}%d {a8e4a0}åä. äåòàëåé", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 2965.             SendFamilyMessage(mes, 0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2966.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2967.             new query[256];
 2968.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sMT` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sMT],SkladInfo[h][sID]);
 2969.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2970.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `metal` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][METAL], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2971.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2972.         }
 2973.     case 89:
 2974.         {
 2975.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,87,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü äåòàëè\nÂçÿòü äåòàëè","Äàëåå","Íàçàä");
 2976.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 2977.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 2978.             new gunamount = strval(inputtext);
 2979.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 2980.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,89,1,"{a8e4a0}Âçÿòü äåòàëè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 2981.             if(SkladInfo[h][sLock] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê çàêðûò!");
 2982.             if(SkladInfo[h][sMT] < gunamount || gunamount < 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY," îáùàêå íå äîñòàòî÷íî äåòàëåé");
 2983.             if(PlayerInfo[playerid][METAL] + gunamount > 500) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó âàñ ñëèøêîì ìíîãî äåòàëåé íà ðóêàõ");
 2984.             SkladInfo[h][sMT] -= gunamount;
 2985.             PlayerInfo[playerid][METAL] += gunamount;
 2986.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 2987.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 2988.             new mes[256];
 2989.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- âçÿë ñ îáùàêà {F1B719}%d {a8e4a0}åä. äåòàëåé", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 2990.             SendFamilyMessage(mes, 0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2991.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 2992.             new query[256];
 2993.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sMT` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sMT],SkladInfo[h][sID]);
 2994.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2995.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `metal` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][METAL], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 2996.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 2997.         }
 2998.     case 91:
 2999.         {
 3000.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,90,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü íàðêîòèêè\nÂçÿòü íàðêîòèêè","Äàëåå","Íàçàä");
 3001.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 3002.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 3003.             new gunamount = strval(inputtext);
 3004.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 3005.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,91,1,"{a8e4a0}Ïîëîæèòü íàðêîòèêè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 3006.             if(SkladInfo[h][sN] + gunamount > 50000) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê ïîëîí");
 3007.             if(PlayerInfo[playerid][NARKOTA] < gunamount) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî íàðêîòèêîâ");
 3008.             SkladInfo[h][sN] += gunamount;
 3009.             PlayerInfo[playerid][NARKOTA] -= gunamount;
 3010.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 3011.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 3012.             new mes[256];
 3013.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- ïîëîæèë â îáùàê {F1B719}%d {a8e4a0}ãð. íàðêîòèêîâ", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 3014.             SendFamilyMessage(mes, 0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 3015.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 3016.             new query[256];
 3017.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sN` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sN],SkladInfo[h][sID]);
 3018.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 3019.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `narkota` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][NARKOTA], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 3020.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 3021.         }
 3022.     case 92:
 3023.         {
 3024.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,90,2,"{a8e4a0}Îáùàê","Ïîëîæèòü íàðêîòèêè\nÂçÿòü íàðêîòèêè","Äàëåå","Íàçàä");
 3025.             new h = GetPlayerVirtualWorld(playerid)-199;
 3026.             new gangid = PlayerInfo[playerid][MEMBER];
 3027.             new gunamount = strval(inputtext);
 3028.             if(GetPlayerVirtualWorld(playerid) != gangid+199) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû áûòü â êîìíàòå ñ îáùàêîì ñâîåé áàíäû/ìàôèè");
 3029.             if(!strlen(inputtext) || gunamount < 1) return ShowPlayerDialog(playerid,92,1,"{a8e4a0}Âçÿòü íàðêîòèêè","{ffffff}Ââåäèòå êîë-âî","Äàëåå","Íàçàä");
 3030.             if(SkladInfo[h][sLock] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Îáùàê çàêðûò!");
 3031.             if(SkladInfo[h][sN] < gunamount || gunamount < 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY," îáùàêå íå äîñòàòî÷íî íàðêîòèêîâ");
 3032.             if(PlayerInfo[playerid][NARKOTA] + gunamount > 500) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó âàñ ñëèøêîì ìíîãî íàðêîòèêîâ íà ðóêàõ");
 3033.             SkladInfo[h][sN] -= gunamount;
 3034.             PlayerInfo[playerid][NARKOTA] += gunamount;
 3035.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 3036.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 3037.             new mes[256];
 3038.             format(mes,sizeof(mes),"Áàíäèò: {98E35E}[%s] {ffffff}%s[%d] {a8e4a0}- âçÿë ñ îáùàêà {F1B719}%d {a8e4a0}ãð. íàðêîòèêîâ", gFractionRankName[fractionid][rank-1],PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,gunamount);
 3039.             SendFamilyMessage(mes, 0x87D5DBff, PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 3040.             UpdateSklad(PlayerInfo[playerid][MEMBER]);
 3041.             new query[256];
 3042.             format(query, sizeof query, "UPDATE `sklad` SET `sN` = '%d' WHERE `sID` = '%d' LIMIT 1",SkladInfo[h][sN],SkladInfo[h][sID]);
 3043.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 3044.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `narkota` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[playerid][NARKOTA], PlayerInfo[playerid][NEWNAME]);
 3045.             mysql_tquery(dbHandle, query);
 3046.         }
 3047.     case 93:
 3048.         {
 3049.             if(!response) return RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 3050.             if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < 25) { RemovePlayerFromVehicle(playerid); return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ!"); }
 3051.             SendClientMessage(playerid, COLOR_BEAR, "Âû àðåíäîâàëè àâòîáóñ çà 25$");
 3052.             kLibGivePlayerMoney(playerid, -25);
 3053.             ShowPlayerDialog(playerid, 94, 1, "{a8e4a0}Öåíà çà ïðîåçä", "{FFFFFF}Ââåäèòå ñòîèìîñòü ïðîåçäà:", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 3054.             KaznaInfo[1][kCash] += 25;
 3055.             SaveKazna(1);
 3056.         }
 3057.     case 94:
 3058.         {
 3059.             if(!response) return RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 3060.             new price;
 3061.             if(sscanf(inputtext, "i",price)) return ShowPlayerDialog(playerid, 94, 1, "{a8e4a0}Öåíà çà ïðîåçä", "{ffffff}Ââåäèòå ñòîèìîñòü ïðîåçäà:", "ÎÊ", "Îòìåíà");
 3062.             if(price < 5 || price > 50)
 3063.             {
 3064.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Öåíà äîëæíà áûòü îò 5 äî 50 $");
 3065.                 return ShowPlayerDialog(playerid, 94, 1, "{a8e4a0}Öåíà çà ïðîåçä", "{ffffff}Ââåäèòå ñòîèìîñòü ïðîåçäà:", "ÎÊ", "Îòìåíà");
 3066.             }
 3067.             SetPVarInt(playerid, "PriceBus", price);
 3068.             ShowPlayerDialog(playerid, 95, 2, "{a8e4a0}Âûáåðèòå ìàðøðóò:", "{ffffff}1. Âíóòðè-ãîðîäñêîé ÑÔ\n2. Ñàí-Ôèåððî - Ëîñ Ñàíòîñ\n3. Ñàí-Ôèåððî - Ñáîðùèê Äåòàëåé\n4. Ëàñ-Âåíòóðàñ - Ñàí-Ôèåððî", "Ïðèíÿòü", "Îòìåíà");
 3069.         }
 3070.     case 95:
 3071.         {
 3072.             if(!response) return RemovePlayerFromVehicle(playerid);
 3073.             new name[50];
 3074.             new namebus[50];
 3075.             new string[256];
 3076.             if(response)
 3077.             {
 3078.                 switch(listitem)
 3079.                 {
 3080.                 case 0:
 3081.                     {
 3082.                         name = "Âíóòðè-ãîðîäñêîé ÑÔ";
 3083.                         namebus = "San-Fierro";
 3084.                     }
 3085.                 case 1:
 3086.                     {
 3087.                         name = "Ñàí-Ôèåððî - Ëîñ-Ñàíòîñ";
 3088.                         namebus = "SF - LS";
 3089.                     }
 3090.                 case 2:
 3091.                     {
 3092.                         name = "Ñàí-Ôèåððî - Ñáîðùèê äåòàëåé";
 3093.                         namebus = "SF - Details";
 3094.                     }
 3095.                 case 3:
 3096.                     {
 3097.                         name = "Ëàñ-Âåíòóðàñ - Ñàí-Ôèåððî";
 3098.                         namebus = "LV - SF";
 3099.                     }
 3100.                 }
 3101.                 new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 3102.                 format(string, sizeof(string), "{3399FF}%s\n{FFFFFF}Ñòîèìîñòü ïðîåçäà: {a8e4a0}%d$", name, GetPVarInt(playerid, "PriceBus"));
 3103.                 if(!IsValidDynamic3DTextLabel(BusText3D[playerid])) BusText3D[playerid] = CreateDynamic3DTextLabel(string, 0xFFFFFFFF, 0.0, 0.0, 3.0, 40.0, INVALID_PLAYER_ID, vehicleid);
 3104.                 SetPVarInt(playerid, "TypeBus", listitem + 1);
 3105.                 SetPVarInt(playerid, "RentBus", vehicleid);
 3106.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_BLUE, "Âû íà÷àëè ðàáîòó âîäèòåëÿ àâòîáóñà.");
 3107.                 SendClientMessage(playerid, COLOR_ORANGE, "×òîáû çàêîí÷èòü ðàáîòó, ââåäèòå êîìàíäó /end");
 3108.                 pBusDemage[playerid] = 1000.0;
 3109.                 pPressed[playerid] = 0;
 3110.                 new i = pPressed[playerid], type = GetPVarInt(playerid, "TypeBus");
 3111.                 switch(type)
 3112.                 {
 3113.                 case 1: SetPlayerRaceCheckpoint(playerid,0,BusCitySF[i][0],BusCitySF[i][1],BusCitySF[i][2],BusCitySF[i][3],BusCitySF[i][4],BusCitySF[i][5],5.0);
 3114.                 case 2: SetPlayerRaceCheckpoint(playerid,0,BusCitySFLS[i][0],BusCitySFLS[i][1],BusCitySFLS[i][2],BusCitySFLS[i][3],BusCitySFLS[i][4],BusCitySFLS[i][5],5.0);
 3115.                 case 3: SetPlayerRaceCheckpoint(playerid,0,BusCitySFZAVOD[i][0],BusCitySFZAVOD[i][1],BusCitySFZAVOD[i][2],BusCitySFZAVOD[i][3],BusCitySFZAVOD[i][4],BusCitySFZAVOD[i][5],5.0);
 3116.                 case 4: SetPlayerRaceCheckpoint(playerid,0,BusCityLVSF[i][0],BusCityLVSF[i][1],BusCityLVSF[i][2],BusCityLVSF[i][3],BusCityLVSF[i][4],BusCityLVSF[i][5],5.0);
 3117.                 }
 3118.             }
 3119.         }
 3120.     case 96:
 3121.         {
 3122.             if(!response) return 1;
 3123.             new color;
 3124.             switch(listitem)
 3125.             {
 3126.             case 0: color = 1;
 3127.             case 1: color = 0;
 3128.             case 2: color = 2;
 3129.             case 3: color = 3;
 3130.             case 4: color = 6;
 3131.             case 5: color = 103;
 3132.             case 6: color = 33;
 3133.             case 7: color = 126;
 3134.             case 8: color = 102;
 3135.             case 9: color = 85;
 3136.             default: return ShowPlayerDialog(playerid,97,1,"{a8e4a0}Âûáîð öâåòà íîìåð 1","Ââåäèòå ID öâåòà íîìåð 1:","ÎÊ","Íàçàä");
 3137.             }
 3138.             SetPVarInt(playerid,"pbuycarC1",color);
 3139.             ShowPlayerDialog(playerid,98,2,"{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò íîìåð 2","1.Áåëûé\n{505050}2.×åðíûé\n{33CCFF}3.Ãîëóáîé\n{a8e4a0}4.Êðàñíûé\n{FFFF00}5.Æåëòûé\n{4682B4}6. Ñèíèé\n{AFAFAF}7.Ñåðûé\n{E75480}8. Ðîçîâûé\n{f5f5dc}9.Áåæåâûé\n{ff00ff}10.Ïóðïóðíûé\n{FFFFFF}Äðóãîé...","OK","Âûõîä");
 3140.         }
 3141.     case 97:
 3142.         {
 3143.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,96,2,"{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò íîìåð 1","1.Áåëûé\n{505050}2.×åðíûé\n{33CCFF}3.Ãîëóáîé\n{a8e4a0}4.Êðàñíûé\n{FFFF00}5.Æåëòûé\n{4682B4}6. Ñèíèé\n{AFAFAF}7.Ñåðûé\n{E75480}8. Ðîçîâûé\n{f5f5dc}9.Áåæåâûé\n{ff00ff}10.Ïóðïóðíûé\n{FFFFFF}Äðóãîé...","OK","Âûõîä");
 3144.             if(!strlen(inputtext) || strlen(inputtext) < 0 || strlen(inputtext) > 255)
 3145.             {
 3146.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû óêàçàòü ID öâåòà àâòî");
 3147.                 return ShowPlayerDialog(playerid,97,1,"{a8e4a0}Âûáîð öâåòà íîìåð 1","{ffffff}Ââåäèòå ID öâåòà íîìåð 1:","ÎÊ","Íàçàä");
 3148.             }
 3149.             SetPVarInt(playerid,"pbuycarC1",strval(inputtext));
 3150.             ShowPlayerDialog(playerid,98,2,"{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò íîìåð 2","1.Áåëûé\n{505050}2.×åðíûé\n{33CCFF}3.Ãîëóáîé\n{a8e4a0}4.Êðàñíûé\n{FFFF00}5.Æåëòûé\n{4682B4}6. Ñèíèé\n{AFAFAF}7.Ñåðûé\n{E75480}8. Ðîçîâûé\n{f5f5dc}9.Áåæåâûé\n{ff00ff}10.Ïóðïóðíûé\n{FFFFFF}Äðóãîé...","OK","Íàçàä");
 3151.         }
 3152.     case 98:
 3153.         {
 3154.             if(!response) ShowPlayerDialog(playerid,97,2,"{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò íîìåð 1","1.Áåëûé\n{505050}2.×åðíûé\n{33CCFF}3.Ãîëóáîé\n{a8e4a0}4.Êðàñíûé\n{FFFF00}5.Æåëòûé\n{4682B4}6. Ñèíèé\n{AFAFAF}7.Ñåðûé\n{E75480}8. Ðîçîâûé\n{f5f5dc}9.Áåæåâûé\n{ff00ff}10.Ïóðïóðíûé\n{FFFFFF}Äðóãîé...","OK","Âûõîä");
 3155.             new color;
 3156.             switch(listitem)
 3157.             {
 3158.             case 0: color = 1;
 3159.             case 1: color = 0;
 3160.             case 2: color = 2;
 3161.             case 3: color = 3;
 3162.             case 4: color = 6;
 3163.             case 5: color = 103;
 3164.             case 6: color = 33;
 3165.             case 7: color = 126;
 3166.             case 8: color = 102;
 3167.             case 9: color = 85;
 3168.             default: return ShowPlayerDialog(playerid,99,1,"{a8e4a0}Âûáîð öâåòà íîìåð 2","{ffffff}Ââåäèòå ID öâåòà íîìåð 2:","ÎÊ","Íàçàä");
 3169.             }
 3170.             SetPVarInt(playerid,"pbuycarC2",color);
 3171.             ShowPlayerDialog(playerid,100,0,"{a8e4a0}Ïîêóïêà àâòî","{ffffff}Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå êóïèòü ýòîò àâòîìîáèëü?","Äà","Íåò");
 3172.         }
 3173.     case 99:
 3174.         {
 3175.             if(!response) return ShowPlayerDialog(playerid,98,2,"{a8e4a0}Âûáåðèòå öâåò íîìåð 2","1.Áåëûé\n{505050}2.×åðíûé\n{33CCFF}3.Ãîëóáîé\n{a8e4a0}4.Êðàñíûé\n{FFFF00}5.Æåëòûé\n{4682B4}6. Ñèíèé\n{AFAFAF}7.Ñåðûé\n{E75480}8. Ðîçîâûé\n{f5f5dc}9.Áåæåâûé\n{ff00ff}10.Ïóðïóðíûé\n{FFFFFF}Äðóãîé...","OK","Íàçàä");
 3176.             if(!strlen(inputtext) || strlen(inputtext) < 0 || strlen(inputtext) > 255)
 3177.             {
 3178.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Âû äîëæíû óêàçàòü ID öâåòà àâòî");
 3179.                 return ShowPlayerDialog(playerid,99,1,"{a8e4a0}Âûáîð öâåòà íîìåð 2","{ffffff}Ââåäèòå ID öâåòà íîìåð 2:","ÎÊ","Íàçàä");
 3180.             }
 3181.             if(GetPVarInt(playerid, "kLibBuyCar")) return 0;
 3182.             SetPVarInt(playerid,"pbuycarC2",strval(inputtext));
 3183.             ShowPlayerDialog(playerid,100,0,"{a8e4a0}Ïîêóïêà àâòî","{ffffff}Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå êóïèòü ýòîò àâòîìîáèëü?","Äà","Íåò");
 3184.         }
 3185.     case 100:
 3186.         {
 3187.             if(!response) return 1;
 3188.             if(PlayerInfo[playerid][HOUSE] != -1)
 3189.             {
 3190.                 if(kLibGetPlayerMoney(playerid) < VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][Price]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã äëÿ ïîêóïêè ýòîãî ò/ñ");
 3191.                 for(new i = 0; i < 14; i++) TextDrawHideForPlayer(playerid,VehSelect[i]);
 3192.                 for(new i = 0; i < 2; i++) PlayerTextDrawHide(playerid,VehSelectPl[playerid][i]);
 3193.                 CancelSelectTextDraw(playerid);
 3194.                 SetCameraBehindPlayer(playerid);
 3195.                 SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
 3196.                 SetPVarInt(playerid,"car22",0);
 3197.                 new color1 = GetPVarInt(playerid,"pbuycarC1");
 3198.                 new color2 = GetPVarInt(playerid,"pbuycarC2");
 3199.                 mysql_BuyCar(playerid, VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][MI], color1, color2, VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][Price]);
 3200.                 SetPVarInt(playerid, "kLibBuyCar", 1);
 3201.             }
 3202.             else
 3203.             {
 3204.                 SendClientMessage(playerid,COLOR_GRAY,"Ó Âàñ íåò äîìà.");
 3205.             }
 3206.         }
 3207.     case 101:
 3208.         {
 3209.             if(!response) return 1;
 3210.             new str[32];
 3211.             SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerid+1);
 3212.             SetPlayerCameraPos(playerid,-1650.689331, 1211.844970, 17.050832);
 3213.             SetPlayerCameraLookAt(playerid,-1655.298950, 1212.868530, 15.406539);
 3214.             vehplayer[playerid] = CreateVehicle(VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][MI],-1660.2301,1213.8774,13.3913,223.3013,0,0,-1);
 3215.             SetVehicleVirtualWorld(vehplayer[playerid],playerid+1);
 3216.             for(new i = 0; i < 14; i++) TextDrawShowForPlayer(playerid,VehSelect[i]);
 3217.             PlayerTextDrawSetString(playerid,VehSelectPl[playerid][0],VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][Name]);
 3218.             format(str,32,"%d$",VehiclesIndent[VehSelectNum[playerid]][Price]);
 3219.             PlayerTextDrawSetString(playerid,VehSelectPl[playerid][1],str);
 3220.             for(new i = 0; i < 2; i++) PlayerTextDrawShow(playerid,VehSelectPl[playerid][i]);
 3221.             TutStep[playerid]++;
 3222.             SelectTextDraw(playerid,0x1E90FFFF);
 3223.             SetPVarInt(playerid, "car22", 3);
 3224.             SetPVarInt(playerid, "clothess_td", 1);
 3225.         }
 3226.     case 102:
 3227.         {
 3228.             new fractionid = PlayerInfo[playerid][MEMBER]-1;
 3229.             new rank = PlayerInfo[playerid][RANK];
 3230.             new string[256];
 3231.             if(response)
 3232.             {
 3233.                 if(strlen(inputtext) == 0)
 3234.                 {
 3235.                     if(VVVV1 == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Îáúÿâëåíèå óæå ïðîâåðèëè èëè îòêëîíèëè");
 3236.                     new texts[256];
 3237.                     format(texts, sizeof(texts), "%s | Ïðèñëàë: %s[%d]. Òåë: %d",ADV[ADID], PlayerInfo[ADID][NEWNAME], ADID, PlayerInfo[ADID][NUMBER]);
 3238.                     SendClientMessageToAll(0xa8e4a0FF,texts);
 3239.                     format(texts, sizeof(texts), "  Ïðîâåðèë %s %s[%d]", gFractionRankName[fractionid][rank-1], PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid);
 3240.                     SendClientMessageToAll(0x33AA33AA,texts);
 3241.                     ADV[ADID] = "",ADVERTISE = 0,ADID = 0;
 3242.                     GameTextForPlayer(playerid, "~y~EDITED~n~~g~ +15$", 5000, 1);
 3243.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, 15);
 3244.                     VVVV1 = 1;
 3245.                 }
 3246.                 else
 3247.                 {
 3248.                     if(VVVV1 == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Îáúÿâëåíèå óæå ïðîâåðèëè èëè îòêëîíèëè");
 3249.                     new texts[256];
 3250.                     format(texts, sizeof(texts), "%s | Ïðèñëàë: %s[%d]. Òåë: %d", (inputtext), PlayerInfo[ADID][NEWNAME], ADID,PlayerInfo[ADID][NUMBER]);
 3251.                     SendClientMessageToAll(0xa8e4a0FF,texts);
 3252.                     format(texts, sizeof(texts), "  Îòðåäàêòèðîâàë %s %s[%d]", gFractionRankName[fractionid][rank-1], PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid);
 3253.                     SendClientMessageToAll(0x33AA33AA,texts);
 3254.                     ADV[ADID] = "", ADVERTISE = 0, ADID = 0;
 3255.                     GameTextForPlayer(playerid, "~y~EDITED~n~~g~ +15$", 5000, 1);
 3256.                     kLibGivePlayerMoney(playerid, 15);
 3257.                     VVVV1 = 1;
 3258.                 }
 3259.                 return 1;
 3260.             }
 3261.             else
 3262.             {
 3263.                 if(VVVV1 == 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAY, "Îáúÿâëåíèå óæå ïðîâåðèëè èëè îòêëîíèëè");
 3264.                 SendClientMessage(playerid, 0xFF6600ff, "Âû îòêëîíèëè îáúÿâëåíèå");
 3265.                 format(string, sizeof(string), "%s[%d] îòêëîíèë Âàøå îáüÿâëåíèå \"%s\". Ïðè÷èíà: %s", PlayerInfo[playerid][NEWNAME], playerid, ADV[ADID],(inputtext));
 3266.                 SendClientMessage(ADID, 0xFF6600ff, string);
 3267.                 format(string, sizeof(string), "%s[%d] îòêëîíèë îáüÿâëåíèå \"%s\". Ïðè÷èíà: %s",PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid,ADV[ADID],(inputtext));
 3268.                 SendFamilyMessage(string, 0xFF6600ff, 15);
 3269.                 VVVV1 = 1;
 3270.                 ADV[ADID] = "",ADVERTISE = 0,ADID = 0;
 3271.             }
 3272.         }
 3273.     case 103:
 3274.         {
 3275.             if(!response) return 1;
 3276.             new fractionid = listitem, mes2[400];
 3277.             SetPVarInt(playerid,"actfraction",fractionid);
 3278.             for(new i;i<11;i++)
 3279.             {
 3280.                 new skinid = gFractionSkin[fractionid][i];
 3281.                 if(!skinid) break;
 3282.                 if(!i) format(mes2,sizeof(mes2),"{ffffff}Îäåæäà ¹%d (id %d)",i+1,skinid);
 3283.                 else format(mes2,sizeof(mes2),"%s\n{ffffff}Îäåæäà ¹%d (id %d)",mes2,i+1,skinid);
 3284.             }
 3285.             new actplayerid = GetPVarInt(playerid,"actplayerid");
 3286.             ShowPlayerDialog(playerid,104,2, PlayerInfo[actplayerid][NEWNAME],mes2,"OK","Îòìåíà");
 3287.         }
 3288.     case 104:
 3289.         {
 3290.             if(!response) return 1;
 3291.             new fractionid = GetPVarInt(playerid,"actfraction");
 3292.             new skinid = gFractionSkin[fractionid][listitem];
 3293.             new rank = gFractionRankCount[fractionid];
 3294.             new actplayerid = GetPVarInt(playerid,"actplayerid");
 3295.             new query[256];
 3296.             new string[256];
 3297.             PlayerInfo[actplayerid][LEADER] = fractionid+1;
 3298.             PlayerInfo[actplayerid][MEMBER] = fractionid+1;
 3299.             PlayerInfo[actplayerid][RANK] = rank;
 3300.             PlayerInfo[actplayerid][SKINFRAC] = skinid;
 3301.             PlayerInfo[actplayerid][JOB] = 0;
 3302.             SetPlayerColor(actplayerid, gFractionColor[fractionid]);
 3303.             SetPlayerSkin(actplayerid, skinid);
 3304.             format(string,sizeof(string),"Âû íàçíà÷èëè %s[%d] íà ïîñò ëèäåðà ôðàêöèè {a8e4a0}\"%s\"", PlayerInfo[actplayerid][NEWNAME],actplayerid,gFractionName[fractionid]);
 3305.             SendClientMessage(playerid,0x33AAFFAA,string);
 3306.             format(string,sizeof(string),"Âàì áûëî äîâåðåííî ëèäåðñòâî ôðàêöèè {a8e4a0}\"%s\". {a8e4a0}Æåëàåì Âàì óäà÷è íà äàííîì ïîñòó!",gFractionName[fractionid]);
 3307.             SendClientMessage(actplayerid,0x33AAFFAA,string);
 3308.             format(string, sizeof(string), "[Âíèìàíèå] %s[%d] íàçíà÷èë èãðîêà %s[%d] ëèäåðîì îðãàíèçàöèè \"%s\"",  PlayerInfo[playerid][NEWNAME],playerid, PlayerInfo[actplayerid][NEWNAME],actplayerid,gFractionName[fractionid]);
 3309.             SendAdminMessage(0x33AAFFAA,string);
 3310.             format(query, sizeof query, "UPDATE `users` SET `member` = '%d' , `leader` = '%d' ,`rank` = '%d' , `job` = '%d', `skinfrac` = '%d' WHERE `login` = '%s' LIMIT 1",PlayerInfo[actplayerid][MEMBER],PlayerInfo[actplayerid][LEADER],PlayerInfo[actplayerid][RANK],PlayerInfo[actplayerid][JOB],PlayerInfo[actplayerid][SKINFRAC], PlayerInfo[actplayerid][NEWNAME]);
 3311.             mysql_tquery(</