SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 27th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     <div class="page" id="main">
 2.         <div class="page-content">
 3.             <div class="row text-center">
 4.                 <div class="col-4 col-md-4 col-sm-4">
 5.                     <button @click="enterWork()" type="button" class="btn btn-primary" style="float: left;">
 6.                         <i class="icon md-long-arrow-right m-r-10" aria-hidden="true"></i> GİRİŞ QEYDİYYATI
 7.                     </button>
 8.                 </div>
 9.                 <div class="col-4 col-md-4 col-sm-4" style="text-align: center;">
 10.                     <button type="button" class="btn btn-primary">
 11.                         <i class="icon md-volume-up m-r-10" aria-hidden="true"></i>
 12.                     </button>
 13.                 </div>
 14.                 <div class="col-4 col-md-4 col-sm-4">
 15.                     <button @click="exitWork()" type="button" class="btn btn-primary" style="float: right;">
 16.                         <i class="icon md-long-arrow-left m-r-10" aria-hidden="true"></i> ÇIXIŞ QEYDİYYATI
 17.                     </button>
 18.                 </div>
 19.             </div>
 20.             <div class="documents-wrap categories" data-plugin="animateList" data-child="li">
 21.                 <ul class="blocks blocks-100 blocks-xxl-4 blocks-lg-3 blocks-sm-2" data-plugin="matchHeight">
 22.                     <li>
 23.                         <router-link tag="div" class="category" :to="{name: 'reception.queue_with_document_number'}">
 24.                             <div class="icon-wrap">
 25.                                 <i class="icon md-assignment-account" aria-hidden="true"></i>
 26.                             </div>
 27.                             <h4>Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə növbə</h4>
 28.                             <p>Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini daxil edərək növbə verilməsi</p>
 29.                         </router-link>
 30.                     </li>
 31.                     <li>
 32.                         <router-link tag="div" class="category" :to="{name: 'reception.queue_with_document_number'}">
 33.                             <div class="icon-wrap">
 34.                                 <i class="icon md-assignment-account" aria-hidden="true"></i>
 35.                             </div>
 36.                             <h4>Kod ilə növbə</h4>
 37.                             <p>Növbə bileti üzərində qeyd edilmiş HSK (hazır sənəd kodu) ilə növbə verilməsi</p>
 38.                         </router-link>
 39.                     </li>
 40.                     <li>
 41.                         <router-link tag="div" class="category" :to="{name: 'reception.queue_with_document_number'}">
 42.                             <div class="icon-wrap">
 43.                                 <i class="icon md-assignment-account" aria-hidden="true"></i>
 44.                             </div>
 45.                             <h4>Onlayn kod ilə növbə</h4>
 46.                             <p>Sayt vasitəsilə götürülmüş onlayn növbə kodu ilə növbə verilməsi</p>
 47.                         </router-link>
 48.                     </li>
 49.                 </ul>
 50.             </div>
 51.         </div>
 52.     </div>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top