Advertisement
Dijuna

QWizardPage, geometry

Jan 6th, 2017
53
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "outerwidgetsvisibilitypageforboardlayoutwizard.h"
 2. #include "ui_outerwidgetsvisibilitypageforboardlayoutwizard.h"
 3.  
 4. #include <QLabel>
 5. #include <QCheckBox>
 6. #include <QGroupBox>
 7. #include "boardlayoutdata.h"
 8.  
 9. OuterWidgetsVisibilityPageForBoardLayoutWizard::OuterWidgetsVisibilityPageForBoardLayoutWizard(QWidget *parent) :
 10.     QWizardPage(parent),
 11.     ui(new Ui::OuterWidgetsVisibilityPageForBoardLayoutWizard)
 12. {
 13.     ui->setupUi(this);
 14.  
 15.     setTitle(tr("Elementy dookolne układu"));
 16.     setSubTitle(tr("Wybierz te elementy, które powinny być dostępne z poziomu tego układu. "
 17.                    "Dostępne elementy mogą być później ukrywane, ale jedynie wraz z całą sekcją której zostanę przyporządkowane."));
 18.  
 19.     ui->use_header->setText(tr("Nagłówek"));
 20.     ui->use_message->setText(tr("Wiadomość"));
 21.     ui->speaking_box->setTitle(tr("Mówcy"));
 22.     ui->use_queue1st->setText(tr("Kolejka podstawowa"));
 23.     ui->use_queue2nd->setText(tr("Kolejka dodatkowa"));
 24.     ui->topic_box->setTitle(tr("Temat"));
 25.     ui->use_speaker->setText(tr("Ostatni mówca"));
 26.     ui->use_speakers->setText(tr("Lista mówców"));
 27.     ui->speaker_fallback->setText(tr("Utwórz układ rezerwowy"));
 28.     ui->use_name->setText(tr("Krótka nazwa tematu"));
 29.     ui->use_data->setText(tr("Treść tematu"));
 30.     ui->data_fallback->setText(tr("Utwórz układ rezerwowy"));
 31.  
 32.     ui->use_speaker->setValue(int(ShowSpeakersMode::single));
 33.     ui->use_speakers->setValue(int(ShowSpeakersMode::list));
 34.     ui->speaker_fallback->setValue(int(ShowSpeakersMode::fallback));
 35.  
 36.     ui->use_data->setValue(int(ShowTopicMode::data));
 37.     ui->use_name->setValue(int(ShowTopicMode::name));
 38.     ui->data_fallback->setValue(int(ShowTopicMode::fallback));
 39.  
 40.     ui->speaking_box->addButton(ui->use_speaker);
 41.     ui->speaking_box->addButton(ui->use_speakers);
 42.     ui->speaking_box->addButton(ui->speaker_fallback);
 43.  
 44.     ui->topic_box->addButton(ui->use_data);
 45.     ui->topic_box->addButton(ui->use_name);
 46.     ui->topic_box->addButton(ui->data_fallback);
 47.  
 48.     ui->header_label->setBuddy(ui->use_header);
 49.     ui->message_label->setBuddy(ui->use_message);
 50.     ui->speaking_label->setBuddy(ui->speaking_box);
 51.     ui->queue1st_label->setBuddy(ui->use_queue1st);
 52.     ui->queue2nd_label->setBuddy(ui->use_queue2nd);
 53.     ui->topic_label->setBuddy(ui->topic_box);
 54.  
 55.     ui->header_label->setText(tr("Nagłówek zawiera nazwę widoku, a więc określa co przedstawia element główny widoku, w sposób zrozumiały dla uczestników spotkania. "
 56.                                  "W przypadku listy obecności będzie to np. właśnie \"Lista obecności\". "
 57.                                  "Treść nagłówka jest zależna od aktywnego widoku."));
 58.     ui->message_label->setText(tr("Wiadomość to tymczasowy tekst wyświetlany przez zarządzającego systemem. "
 59.                                   "Widoki mogą posiadać domyślne wiadomości, np. dla listy obecności może to być \"Proszę się zalogować.\". "
 60.                                   "Wiadomość może być w każdym momencie usunięta lub zastąpiona inną."));
 61.     ui->queue1st_label->setText(tr("Kolejka podstawowa to lista osób oczekujących na włączenie mikrofonu przez przewodniczącego."));
 62.     ui->queue2nd_label->setText(tr("Kolejka dodatkowa to drugorzędna lista osób oczekujących na włączenie mikrofonu przez przewodniczącego."));
 63.     ui->topic_label->setText(tr("Treść tematu lub jego nazwa. "
 64.                                 "Nazwa tematu pozwala na szybkie rozpoznanie tematu którego dotyczy dana aktywność i jest zazwyczaj krótka. "
 65.                                 "Treść tematu to opcjonalna wartość jaką można nadać tworzonemu tematowi; "
 66.                                 "nie ma limitu znaków. "
 67.                                 "Opcja \"Utwórz układ rezerwowy\" oznacza, że tworzony układ będzie używał treści tematu, o ile nie będzie ona pusta; "
 68.                                 "w przeciwnym razie, wykorzystany będzie układ alternatywny o którego określenie zostaniesz poproszony na następnym ekranie."));
 69.     ui->speaking_label->setText(tr("Naziwsko ostatniego z aktywnych mówców lub lista wszystkich mówców. "
 70.                                    "Opcja \"Ostatni mówca\", w kompaktowej formie, wyświetli nazwisko ostatniego z mówców; "
 71.                                    "opcjonalne także z opisem elementu. "
 72.                                    "Lista mówców wyświetli wszystkie osoby z aktywnymi mikrofonami, zajmie jednak więcej miejsca. "
 73.                                    "Opcja \"Utwórz układ rezerwowy\" oznacza, że tworzony układ będzie używał pierwszej z opcji, o ile mówca będzie jeden; "
 74.                                    "w przeciwnym razie, wykorzystany będzie układ alternatywny o którego określenie zostaniesz poproszony na następnym ekranie. "
 75.                                    "W tym miejscu warto zaznaczyć, że zaznaczenie opcji \"Ostatni mówca\" tak dla tematu, jak i mówców, "
 76.                                    "będzie wymagać określenia trzech układów rezerwowych."));
 77.  
 78.     registerField("show_header", ui->use_header);
 79.     registerField("show_message", ui->use_message);
 80.     registerField("show_speakers", static_cast<QGroupBox*>(ui->speaking_box), "checked", "toggled");
 81.     registerField("show_topic", static_cast<QGroupBox*>(ui->topic_box), "checked", "toggled");
 82.     registerField("show_speakers_mode", ui->speaking_box);
 83.     registerField("show_topic_mode", ui->topic_box);
 84.     registerField("show_queue1st", ui->use_queue1st);
 85.     registerField("show_queue2nd", ui->use_queue2nd);
 86. }
 87.  
 88. OuterWidgetsVisibilityPageForBoardLayoutWizard::~OuterWidgetsVisibilityPageForBoardLayoutWizard()
 89. {
 90.     delete ui;
 91. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement