Advertisement
Guest User

db.script

a guest
Feb 2nd, 2013
82
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.81 KB | None | 0 0
 1. --[[------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Áàçà äàííûõ æèâûõ îíëàéíîâûõ îáúåêòîâ, çîí è ðåñòðèêòîðîâ, àêò¸ðà
 3. ×óãàé Àëåêñàíäð
 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------]]
 5.  
 6. Flag2 = 0
 7. Dead2 = 0
 8. FlagEsc = 0
 9.  
 10. zone_by_name = {}
 11. sl_by_name = {}
 12. storage = {}
 13. sound = {}
 14. actor = nil
 15. actor_proxy = actor_proxy.actor_proxy()
 16. heli = {}
 17. camp_storage = {}
 18. story_by_id = {}
 19. smart_terrain_by_id = {}
 20. trader = nil
 21. info_restr = {}
 22. strn_by_respawn = {}
 23.  
 24. creatures={}
 25.  
 26. communities = {}
 27.  
 28. tormoz = 0
 29. game_time = nil
 30. db.make_inviz = false
 31. db.not_inviz = false
 32. db.tell_90_inviz = false
 33. db.tell_finish_inviz = false
 34. db.invisible = true
 35.  
 36. function add_obj( obj )
 37. end
 38.  
 39. function del_obj( obj )
 40. storage [obj:id()] = nil
 41. end
 42.  
 43.  
 44. function add_zone( zone )
 45. zone_by_name[zone:name()] = zone
 46. add_obj( zone )
 47. end
 48.  
 49. function del_zone( zone )
 50. zone_by_name[zone:name()] = nil
 51. del_obj( zone )
 52. end
 53.  
 54.  
 55. function add_sl( sl )
 56. sl_by_name[sl:name()] = sl
 57. add_obj( sl )
 58. end
 59.  
 60. function del_sl( sl )
 61. sl_by_name[sl:name()] = nil
 62. del_obj( sl )
 63. end
 64.  
 65.  
 66. function add_actor( obj )
 67. actor = obj
 68. actor_proxy:net_spawn( obj )
 69. add_obj( obj )
 70. if _z then _z.on_add_actor(obj) end
 71. end
 72.  
 73. function del_actor()
 74. del_obj( actor )
 75. actor_proxy:net_destroy()
 76. actor = nil
 77. end
 78.  
 79.  
 80. function add_heli(obj)
 81. heli[obj:id()] = obj
 82. end
 83. function del_heli(obj)
 84. heli[obj:id()] = nil
 85. end
 86.  
 87.  
 88. function add_smart_terrain( obj )
 89. smart_terrain_by_id[obj.id] = obj
 90. end
 91.  
 92. function del_smart_terrain( obj )
 93. smart_terrain_by_id[obj.id] = nil
 94. end
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement