SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 25th, 2019 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. INSERT INTO public.ger_usuario VALUES (1, 'OTlhY2FlN2U4MDEwNjg5ZmE1Mzk4OTE0NDVjNmQ3YzM=', '27263', 'mara.svp@hotmail.com', NULL, 1, 'Mara Rozangela Fernandes', 915676, NULL, false, NULL, NULL, true, 1, true, '2018-11-21', false, false, NULL, false, false, '70492204004');
 3. INSERT INTO public.ger_usuario VALUES (714111, 'OTY1MDZmZDRjMWNiYjY3NzAzMTMxZDk1OTlhOTQ4MDQ=', 'GIANE PELLEJERO', 'FISCAL.LOMERART@HOTMAIL.COM', NULL, 2, 'GIANE PELLEJERO DOS SANTOS', 711378, NULL, false, NULL, NULL, true, 1, true, '2019-06-03', false, false, NULL, false, false, '57134880044');
 4. INSERT INTO public.ger_usuario VALUES (714109, 'OTY1MDZmZDRjMWNiYjY3NzAzMTMxZDk1OTlhOTQ4MDQ=', 'CAMILA CORREA', 'FISCAL.LOMERART@HOTMAIL.COM', NULL, 1, 'CAMILA CORREA MIRAPALHETA', 884996, NULL, false, NULL, NULL, true, 1, true, '2019-06-19', false, false, NULL, false, false, '03314943024');
 5.  
 6.  
 7.  
 8. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('PlanoContaSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714111);
 9. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('GrupoPlanoContaSearchView', 'codigo', '_field = _value                                                                                                                                                                                                                                                ', 1);
 10. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('ListaServicoSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 11. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('CodigoTributacaoServicoSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 12. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('QuadroHorarioDTOSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 1);
 13. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('UFSearchView', 'nome', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 14. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('EmpresaSearchView', 'nomeFantasia', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 15. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('EventoDTOSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 16. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('HistoricoDTOSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 1);
 17. INSERT INTO public.ger_usuario_advanced_search VALUES ('CBODTOSearchView', 'descricao', 'upper(_field) like ''%_value%''                                                                                                                                                                                                                                  ', 714109);
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22. INSERT INTO public.ger_usuario_config VALUES (714112, 714111, 1, true, false, false);
 23. INSERT INTO public.ger_usuario_config VALUES (714110, 714109, 1, true, false, false);
 24.  
 25.  
 26. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('1FEFAC0C-ED1F-3079-8B8B-367D09714E0F', 0, 0, 'Contábil', 'ger', 'miMCG', 1, 0);
 27. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('B15C6B83-AC8A-785C-F0DB-367D2EE6BC59', 120, 0, 'Controle Patrimonial', 'ger', 'miMCP', 1, 4);
 28. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('839A7AB0-9415-5B54-9FE8-367D47C4F4FE', 240, 0, 'Fiscal', 'ger', 'miMLF', 1, 8);
 29. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('60D8F2FF-E4DE-03B0-368E-367D6F85E971', 360, 0, 'Folha de Pagamento', 'ger', 'miMFP', 1, 5);
 30. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('A82ABAEB-E629-E94D-E548-367DAD2B91D3', 600, 0, 'Protocolo', 'ger', 'miMPC', 1, 16);
 31. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('0126E7CA-130A-5750-6286-64D22C497D57', 0, 0, 'Lançamento - ENTRADA', 'mlf', 'miManEntLancamentoFlex', 714111, 12);
 32. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('38FF53EF-885E-815C-3714-367D8F37DAED', 480, 0, 'Honorários', 'mho', 'miMHO', 1, 11);
 33. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('55F2AFAB-E338-A44C-C587-A25AB104431A', 0, 0, 'Configuração da Empresa', 'mcg', 'miConfiguracoesEmpresa', 1, 5);
 34. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('EE01FA19-5734-9A4B-CEAB-A26EAC04D607', 480, 0, 'Importação do Histórico', 'mcg', 'miImpHistorico', 1, 49);
 35. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('F721FA27-45D4-1E9C-CC72-A26F78B8D63C', 600, 0, 'Consultar Históricos', 'mcg', 'miHistoricos', 1, 16);
 36. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('1434EA7E-F799-1007-3F4F-A27153FC0EF3', 720, 0, 'Atualizar Saldos Anteriores', 'mcg', 'miSaldosAnterioresPlanoConta', 1, 49);
 37. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('DDDB74F5-E7F3-2BC3-1DA4-A2757B3183FD', 840, 0, 'Lançamentos', 'mcg', 'miLancamentos', 1, 12);
 38. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('41FA98B4-6690-23B5-3A96-A27C4706E10F', 960, 0, 'Verificar Erros', 'mcg', 'miVerificarErros', 1, 10);
 39. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('9262D0CF-8250-19EF-2B84-A27E3B0796A9', 1080, 0, 'Fechamento/Restauração', 'mcg', 'miFechamentoRestauracao', 1, 6);
 40. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('94222FBF-9D87-A8CD-C0BF-A2821CFA713D', 0, 120, 'Suporte Online', 'mcg', 'miSupSuporteOnline', 1, 2);
 41. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('68A841CE-F429-8C45-A574-51B7F3E7D2F8', 0, 0, 'Calcular Folha de Pagamento', 'mfp', 'miCalcularFolhaPagamento', 714109, 63);
 42. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('894240DF-2961-E96E-D6CE-64D26D3119C6', 0, 120, 'Lançamento - SAÍDA', 'mlf', 'miManSaiLancamentoFlex', 714111, 11);
 43. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('B3B49865-4B69-4021-6DD0-E9A74B904325', 480, 120, 'Recibo de Honorários', 'mho', 'miReciboHonorario', 714109, 5);
 44. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('BF786123-E12B-8285-3F1C-EA0A0D14B430', 0, 0, 'Evento', 'mfp', 'mivinculoEvento', 1, 60);
 45. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('DA22707C-44DC-E8DF-05F1-EA0D154D4C48', 0, 116, 'Consultar Cálculos de Funcionários', 'mfp', 'miConsultaCalculosVinculo', 1, 63);
 46. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('8742C911-FAA2-395C-BA2C-EA037915FB80', 0, 240, 'Calcular Folha de Pagamento', 'mfp', 'miCalcularFolhaPagamento', 1, 11);
 47. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('0180CADE-AF79-5FD3-0567-EA0484764BCA', 0, 360, 'Contra Cheque', 'mfp', 'miContraCheque', 1, 61);
 48. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('33AA51BB-9590-26C8-4349-002F47B1D7B7', 720, 120, 'Monitor de Eventos eSocial', 'mfp', 'miMonitorESocial', 1, 45);
 49. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('46113EB5-E4CA-3740-17B2-64E03D0D2C8B', 0, 240, 'Fechamento/Restauração', 'mlf', 'miProcFechamento', 714111, 6);
 50. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('6DC2D0F7-8963-CEF4-2FCC-A268A9BE3123', 960, 120, 'Importação de Plano de Contas', 'mcg', 'miImpPlanoConta', 1, 49);
 51. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('1AC9696D-CD46-B8A1-545B-A264E8CE6D71', 960, 240, 'Config. Livro/Folha/Nº de Ordem', 'mcg', 'miLicroFolhaNOrdem', 1, 24);
 52. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('6A12CC88-1DEA-F903-1189-A2693B0D5419', 840, 120, 'Consultar Plano de Contas', 'mcg', 'miPlanoContas', 1, 16);
 53. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('7164B38F-9D61-1F8D-94F8-68B0A40E0C4D', 120, 0, 'Plano de Contas Referencial', 'mcg', 'miPlanoContasReferencial', 1, 1);
 54. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('DAFA480C-A56B-CD72-633F-EC0FEF938093', 116, 0, 'Pró-Labore', 'mfp', 'miReciboProLabre', 714109, 52);
 55. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('7198EDBF-8730-5320-ABEC-74EEB1097DE9', 240, 0, 'Listagem', 'mfp', 'miListagemMFP', 714109, 62);
 56. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('F61E9325-5A7A-183A-DB4A-29034A9269BB', 360, 0, 'Aviso', 'mfp', 'miAvisoFerias', 714109, 74);
 57. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('FBAB7663-2661-1D4D-C0A3-E9D2C7781E44', 480, 0, 'Contra Cheque', 'mfp', 'miContraCheque', 714109, 9);
 58. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('7E62C774-5BA1-0712-7F52-E9788E4E58BE', 600, 0, 'Folha Analítica', 'mfp', 'miFolhaAnalitica', 714109, 16);
 59. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('C07E2ACC-D533-3123-4746-2902D726B876', 720, 0, 'Recibo', 'mfp', 'miRecibo', 714109, 20);
 60. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('0F288757-A9E8-959C-5CF2-51B8585C28C3', 840, 0, 'Vínculo', 'mfp', 'miCargo', 714109, 12);
 61. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('2B435375-E035-AB42-4929-E97C3984F510', 960, 0, 'Folha Resumida', 'mfp', 'miFolhaResumida', 714109, 29);
 62. INSERT INTO public.ger_usuario_desktop VALUES ('2D0C3E5B-0051-8074-281D-51BA6B8B0B63', 1080, 0, 'Evento', 'mfp', 'mivinculoEvento', 714109, 70);
 63.  
 64.  
 65. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 1);
 66. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 724891);
 67. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 825996);
 68. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 726389);
 69. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 714538);
 70. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 851997);
 71. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 726400);
 72. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 711378);
 73. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 851205);
 74. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 884985);
 75. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 886083);
 76. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 826325);
 77. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 893739);
 78. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 715197);
 79. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 825681);
 80. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 714438);
 81. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 726234);
 82. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 874999);
 83. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 843368);
 84. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 842755);
 85. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 725907);
 86. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 884996);
 87. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 851946);
 88. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 726224);
 89. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 714867);
 90. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714111, 842744);
 91. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 726389);
 92. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 724891);
 93. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 825681);
 94. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 726234);
 95. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 842755);
 96. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 825996);
 97. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 917027);
 98. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 851997);
 99. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 714538);
 100. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 726400);
 101. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 725907);
 102. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 851205);
 103. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 915676);
 104. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 726224);
 105. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 915656);
 106. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 711378);
 107. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 886083);
 108. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 893739);
 109. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 851946);
 110. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 1);
 111. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 917695);
 112. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 714867);
 113. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 917015);
 114. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 884985);
 115. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 884996);
 116. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 842744);
 117. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 843368);
 118. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 715197);
 119. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 826325);
 120. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 874999);
 121. INSERT INTO public.ger_usuario_empresa VALUES (714109, 714438);
 122.  
 123.  
 124.  
 125.  
 126. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('ImportacaoGERManut', NULL, 'nroDocumentoImportacao', NULL, 'X', 1, 714111, 726760);
 127. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('DebitoCreditoPISMLFManut', NULL, 'referencia', NULL, 'X', 1, 714111, 726771);
 128. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('CFOPMLFIntegracaoManut', NULL, 'cfop', NULL, 'X', 7, 714111, 726845);
 129. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('ImportacaoGERManut', NULL, 'nroDocumentoImportacao', NULL, 'X', 1, 1, 727975);
 130. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('InventarioManut', NULL, 'data', NULL, 'X', 1, 1, 727976);
 131. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('ExportacaoManut', NULL, 'dataAverbacaoDeclaracao', NULL, 'X', 1, 1, 727977);
 132. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('PlanoContaMCPManut', NULL, 'contaGrupo', NULL, 'X', 7, 714109, 836615);
 133. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('ConfigLancamentoEntradaSaidaMLFManut', NULL, 'descricao', NULL, 'X', 7, 714111, 885815);
 134. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('ConfigLancamentoEntradaSaidaMLFManut', NULL, 'descricao', NULL, 'X', 7, 1, 886083);
 135. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('PlanoContaGERManut', NULL, 'descricao', NULL, 'TAR', 7, 1, 923843);
 136. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('LancamentoMCGManut', NULL, 'contaDebito', NULL, 'X', 7, 1, 923848);
 137. INSERT INTO public.ger_usuario_filtro_pesquisa VALUES ('CentroCustoManut', NULL, 'codigo', NULL, 'X', 1, 1, 923688);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top