SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 24th, 2018 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. #include <dini>
 3. #include <zcmd>
 4.  
 5. #undef MAX_PLAYERS
 6. #define MAX_PLAYERS 10 //Liczba slotów
 7. #define LICENCJA "Afghanistan/License.Dj"
 8. #define CONFIG "Afghanistan/Config.ini"
 9. #define AGU 56 // admin login gui
 10. #define WHITE   0xFFFFFFFF
 11. #define TALIB 0
 12. #define ARMIA 1
 13.  
 14. new bool:adminlogin[MAX_PLAYERS];
 15. new countpos[MAX_PLAYERS];
 16. new timer[MAX_PLAYERS];
 17. new Text3D:laber[MAX_PLAYERS];
 18. new mine[MAX_PLAYERS][2];
 19. new status[MAX_PLAYERS];
 20. new minePickup[MAX_PLAYERS];
 21. static Team[MAX_PLAYERS];
 22. new PlayerClass[MAX_PLAYERS];
 23. new RoundTime = 3600000;
 24.  
 25.  
 26. main()
 27. {
 28.     if(!dini_Exists(CONFIG))
 29.     {
 30.         print("Utwórz plik Config.ini o zawartości taką jaką podano w pliku Czytaj.txt");
 31.     }
 32.     if(dini_Exists(LICENCJA))
 33.     {
 34.         print("Wczytano licencje");
 35.         print("Sprawdzanie poprawności klucza...");
 36.         if(strcmp("2012TEA", dini_Get(LICENCJA, "Klucz"), true) == 0)
 37.         {
 38.             print("Klucz poprawny. Start mapy...");
 39.         }
 40.         else
 41.         {
 42.             print("Klucz zly.Zamkniencie serwera nastąpi za 10 sek.");
 43.             SetTimer("SERVER_OFF", false, 10000);
 44.         }
 45.     }
 46.     else
 47.     {
 48.         print("Brak licencji.Zamkniencie serwera nastąpi za 10 sek.");
 49.         SetTimer("SERVER_OFF", false, 10000);
 50.     }
 51.  
 52.  
 53.     print("\n----------------------------------");
 54.     print("Afghanistan Mod By Dj KaSkIeR");
 55.     print("----------------------------------\n");
 56. }
 57.  
 58. AntiDeAMX()
 59. {
 60.     new a[][] =
 61.     {
 62.         "Unarmed (Fist)",
 63.         "Brass K"
 64.     };
 65.     #pragma unused a
 66. }
 67.  
 68. public OnGameModeInit()
 69. {
 70.     AntiDeAMX();
 71.     SetGameModeText("++Afghanistan++");
 72.     ShowPlayerMarkers(0);
 73.     SetNameTagDrawDistance(dini_Float(CONFIG, "OdlegloscNicki"));
 74.     AddPlayerClass(0, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746, 269.1425, 38, 9999, 0, 0, 0, 0);
 75.     SetTimer("SERVER_GMX", true, RoundTime);
 76.     return 1;
 77. }
 78.  
 79. public OnGameModeExit()
 80. {
 81.     return 1;
 82. }
 83.  
 84. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
 85. {
 86.     SetPlayerClass(playerid, classid);
 87.     SetupPlayerForClassSelection(playerid);
 88.     PlayerClass[playerid] = classid;
 89.     switch (classid)
 90.     {
 91.         case 0:
 92.         {
 93.             GameTextForPlayer(playerid, "~r~Talibowie", 500, 3);
 94.         }
 95.         case 1:
 96.         {
 97.             GameTextForPlayer(playerid, "~g~Armia", 500, 3);
 98.         }
 99.     }
 100.     return 1;
 101. }
 102. forward SetupPlayerForClassSelection(playerid);
 103. public SetupPlayerForClassSelection(playerid)
 104. {
 105.     SetPlayerInterior(playerid,14);
 106.     SetPlayerPos(playerid,258.4893,-41.4008,1002.0234);
 107.     SetPlayerFacingAngle(playerid, 90.0);
 108.     SetPlayerCameraPos(playerid,256.0815,-43.0475,1003.0234);
 109.     SetPlayerCameraLookAt(playerid,258.4893,-41.4008,1002.0234);
 110. }
 111.  
 112. SetPlayerClass(playerid, classid) {
 113.     if(classid == 0) {
 114.             Team[playerid] = TALIB;
 115.      }
 116.         else if(classid == 1) {
 117.          Team[playerid] = ARMIA;
 118.     }
 119. }
 120.  
 121. public OnPlayerConnect(playerid)
 122. {
 123.     GivePlayerMoney(playerid, 5000);
 124.     return 1;
 125. }
 126.  
 127. public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
 128. {
 129.     if(status[playerid] == 1)
 130.     {
 131.         DestroyPickup(minePickup[playerid]);
 132.         DestroyObject(mine[playerid][0]);
 133.         DestroyObject(mine[playerid][1]);
 134.         status[playerid] = 0;
 135.         KillTimer(timer[playerid]);
 136.         Delete3DTextLabel(laber[playerid]);
 137.     }
 138.     return 1;
 139. }
 140.  
 141. public OnPlayerSpawn(playerid)
 142. {
 143.     return 1;
 144. }
 145.  
 146. public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
 147. {
 148.     if(killerid == INVALID_PLAYER_ID)
 149.     {
 150.         SendDeathMessage(INVALID_PLAYER_ID,playerid,reason);
 151.     }
 152.     else
 153.     {
 154.         if(Team[killerid] != Team[playerid])
 155.         {
 156.             // Valid kill
 157.             SendDeathMessage(killerid,playerid,reason);
 158.             SetPlayerScore(killerid,GetPlayerScore(killerid)+1);
 159.             GivePlayerMoney(killerid, 1000);
 160.         }
 161.         else
 162.         {
 163.             //Team Killer!
 164.             new warning[256];
 165.             format(warning, sizeof(warning), "Uważaj.Nie wolno zabijać kolegów z teamu.");
 166.             SendClientMessage(killerid, 0xFFFF00AA, warning);
 167.             SendDeathMessage(killerid,playerid,reason);
 168.             GivePlayerMoney(killerid, -1000);
 169.             SetPlayerScore(killerid, GetPlayerScore(killerid) - 1);
 170.         }
 171.     }
 172.     return 1;
 173. }
 174.  
 175. public OnVehicleSpawn(vehicleid)
 176. {
 177.     return 1;
 178. }
 179.  
 180. public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
 181. {
 182.     return 1;
 183. }
 184.  
 185. public OnPlayerText(playerid, text[])
 186. {
 187.     return 1;
 188. }
 189.  
 190. public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
 191. {
 192.     return 1;
 193. }
 194.  
 195. public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)
 196. {
 197.     return 1;
 198. }
 199.  
 200. public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
 201. {
 202.     return 1;
 203. }
 204.  
 205. public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
 206. {
 207.     return 1;
 208. }
 209.  
 210. public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)
 211. {
 212.     return 1;
 213. }
 214.  
 215. public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)
 216. {
 217.     return 1;
 218. }
 219.  
 220. public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)
 221. {
 222.     return 1;
 223. }
 224.  
 225. public OnRconCommand(cmd[])
 226. {
 227.     return 1;
 228. }
 229.  
 230. public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
 231. {
 232.     return 1;
 233. }
 234.  
 235. public OnObjectMoved(objectid)
 236. {
 237.     return 1;
 238. }
 239.  
 240. public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)
 241. {
 242.     return 1;
 243. }
 244.  
 245. public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
 246. {
 247.     for(new i=0; i<MAX_PLAYERS; i++)
 248.     {
 249.         if(!IsPlayerConnected(i)) {continue;}
 250.         if(status[i] == 0) {continue;}
 251.         if(pickupid == minePickup[i])
 252.         {
 253.             new Float:X, Float:Y, Float:Z;
 254.             GetObjectPos(mine[i][0], X, Y, Z);
 255.             CreateExplosion(X, Y, Z, 7, 1000);
 256.             DestroyPickup(minePickup[i]);
 257.             DestroyObject(mine[i][0]);
 258.             DestroyObject(mine[i][1]);
 259.             status[i] = 0;
 260.         }
 261.     }
 262.     return 1;
 263. }
 264.  
 265. public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid)
 266. {
 267.     return 1;
 268. }
 269.  
 270. public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid)
 271. {
 272.     return 1;
 273. }
 274.  
 275. public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2)
 276. {
 277.     return 1;
 278. }
 279.  
 280. public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)
 281. {
 282.     return 1;
 283. }
 284.  
 285. public OnPlayerExitedMenu(playerid)
 286. {
 287.     return 1;
 288. }
 289.  
 290. public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid)
 291. {
 292.     return 1;
 293. }
 294.  
 295. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 296. {
 297.     return 1;
 298. }
 299.  
 300. public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
 301. {
 302.     return 1;
 303. }
 304.  
 305. public OnPlayerUpdate(playerid)
 306. {
 307.     return 1;
 308. }
 309.  
 310. public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid)
 311. {
 312.     return 1;
 313. }
 314.  
 315. public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid)
 316. {
 317.     return 1;
 318. }
 319.  
 320. public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid)
 321. {
 322.     return 1;
 323. }
 324.  
 325. public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid)
 326. {
 327.     return 1;
 328. }
 329.  
 330. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 331. {
 332.     if(dialogid == AGU && response)
 333.     {
 334.         if(!strcmp(dini_Get(CONFIG, "AdminPass"), inputtext, true))
 335.         {
 336.             adminlogin[playerid] = true;
 337.             SendClientMessage(playerid, 0xF50A0AAA, "Zalogowano poprawnie na admina");
 338.         }
 339.         else
 340.         {
 341.             SendClientMessage(playerid, 0xF50A0AAA, "Złe hasło");
 342.         }
 343.         return 1;
 344.     }
 345.     return 1;
 346. }
 347.  
 348. public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source)
 349. {
 350.     return 1;
 351. }
 352.  
 353. forward SERVER_OFF();
 354. public SERVER_OFF()
 355. {
 356.     SendRconCommand("exit");
 357. }
 358.  
 359. forward SERVER_GMX();
 360. public SERVER_GMX()
 361. {
 362.     SendRconCommand("gmx");
 363. }
 364.  
 365. CMD:alogin(playerid, params[])
 366. {
 367.     ShowPlayerDialog(playerid, AGU, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Logowanie na Admina", "Podaj hasło aby uzyskać uprawnienia Admina.", "Loguj", "Wyjdź");
 368.     return 1;
 369. }
 370.  
 371. CMD:alogout(playerid, params[])
 372. {
 373.     if(adminlogin[playerid] == true)
 374.     {
 375.         adminlogin[playerid] = false;
 376.         SendClientMessage(playerid, 0xF50A0AAA, "Zostałeś poprawnie wylogowany z admina");
 377.     }
 378.     else if(adminlogin[playerid] == false)
 379.     {
 380.         SendClientMessage(playerid, 0xF50A0AAA, "Nie jesteś zalogowany!");
 381.     }
 382.     return 1;
 383. }
 384.  
 385. CMD:mina(playerid, params[])
 386. {
 387.     if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
 388.     {
 389.         SendClientMessage(playerid, WHITE, "Jesteś w aucie więc nie możesz położyć miny!!");
 390.         return 1;
 391.     }
 392.  
 393.     new Float:X, Float:Y, Float:Z;
 394.     GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
 395.     mine[playerid][0] = CreateObject(2992, X, Y, Z-0.85, 0.0, 0.0, 0.0);
 396.     mine[playerid][1] = CreateObject(19290, X, Y, Z-0.85, 0.0, 0.0, 0.0);
 397.     status[playerid] = 1;
 398.     countpos[playerid] = 11;
 399.     dtext(playerid);
 400.     return 1;
 401. }
 402.  
 403. forward dtext(playerid);
 404. public dtext(playerid)
 405. {
 406.     timer[playerid] = SetTimerEx("dtext", 1000, 0, "i", playerid);
 407.     new Float:X, Float:Y, Float:Z;
 408.     GetObjectPos(mine[playerid][0], X, Y, Z);
 409.     if(countpos[playerid] == 11)
 410.     {
 411.         laber[playerid] = Create3DTextLabel("Do aktywacji pozostało: \n10 sekund!",0x00F900AA,X,Y,Z+1,40.0,0);
 412.         countpos[playerid] = 10;
 413.     }
 414.     else if(countpos[playerid] == 10)
 415.     {
 416.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0x64F801AA, "Do aktywacji pozostało: \n9 sekund!");
 417.         countpos[playerid] = 9;
 418.     }
 419.     else if(countpos[playerid] == 9)
 420.     {
 421.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xBAF801AA, "Do aktywacji pozostało: \n8 sekund!");
 422.         countpos[playerid] = 8;
 423.     }
 424.     else if(countpos[playerid] == 8)
 425.     {
 426.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xDAF900AA, "Do aktywacji pozostało: \n7 sekund!");
 427.         countpos[playerid] = 7;
 428.     }
 429.     else if(countpos[playerid] == 7)
 430.     {
 431.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFCEB18AA, "Do aktywacji pozostało: \n6 sekund!");
 432.         countpos[playerid] = 6;
 433.     }
 434.     else if(countpos[playerid] == 6)
 435.     {
 436.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFCCE18AA, "Do aktywacji pozostało: \n5 sekund!");
 437.         countpos[playerid] = 5;
 438.     }
 439.     else if(countpos[playerid] == 5)
 440.     {
 441.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFBA71AAA, "Do aktywacji pozostało: \n4 sekundy!");
 442.         countpos[playerid] = 4;
 443.     }
 444.     else if(countpos[playerid] == 4)
 445.     {
 446.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFA6F1BAA, "Do aktywacji pozostało: \n3 sekundy!");
 447.         countpos[playerid] = 3;
 448.     }
 449.     else if(countpos[playerid] == 3)
 450.     {
 451.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFA421BAA, "Do aktywacji pozostało: \n2 sekundy!");
 452.         countpos[playerid] = 2;
 453.     }
 454.     else if(countpos[playerid] == 2)
 455.     {
 456.         Update3DTextLabelText(laber[playerid], 0xFF0F0FAA, "Do aktywacji pozostało: \n1 sekunda!");
 457.         countpos[playerid] = 1;
 458.     }
 459.     else if(countpos[playerid] == 1)
 460.     {
 461.  
 462.         KillTimer(timer[playerid]);
 463.         Delete3DTextLabel(laber[playerid]);
 464.         countpos[playerid] = 0;
 465.         minePickup[playerid] = CreatePickup(0, 1, X, Y, Z, -1);
 466.     }
 467.     return 1;
 468. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top