SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2020 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Shader "Futile/MapAerialNew" {
 2. Properties {
 3.  _MainTex ("Base (RGB) Trans (A)", 2D) = "white" {}
 4. }
 5. SubShader {
 6.  Tags { "QUEUE"="Transparent" "IGNOREPROJECTOR"="true" "RenderType"="Transparent" }
 7.  Pass {
 8.   Tags { "QUEUE"="Transparent" "IGNOREPROJECTOR"="true" "RenderType"="Transparent" }
 9.   BindChannels {
 10.    Bind "vertex", Vertex
 11.    Bind "color", Color
 12.    Bind "texcoord", TexCoord
 13.   }
 14.   ZWrite Off
 15.   Cull Off
 16.   Fog {
 17.    Color (0,0,0,0)
 18.   }
 19.   Blend SrcAlpha OneMinusSrcAlpha
 20. Program "vp" {
 21. SubProgram "opengl " {
 22. Bind "vertex" Vertex
 23. Bind "color" Color
 24. Bind "texcoord" TexCoord0
 25. Vector 5 [_ProjectionParams]
 26. Vector 6 [_MainTex_ST]
 27. "3.0-!!ARBvp1.0
 28. PARAM c[7] = { { 0.5 },
 29.         state.matrix.mvp,
 30.         program.local[5..6] };
 31. TEMP R0;
 32. TEMP R1;
 33. DP4 R0.w, vertex.position, c[4];
 34. DP4 R0.x, vertex.position, c[1];
 35. DP4 R0.y, vertex.position, c[2];
 36. MUL R1.xyz, R0.xyww, c[0].x;
 37. MUL R1.y, R1, c[5].x;
 38. DP4 R0.z, vertex.position, c[3];
 39. ADD result.texcoord[1].xy, R1, R1.z;
 40. MOV result.position, R0;
 41. MOV result.color, vertex.color;
 42. MAD result.texcoord[0].xy, vertex.texcoord[0], c[6], c[6].zwzw;
 43. END
 44. # 10 instructions, 2 R-regs
 45. "
 46. }
 47. SubProgram "d3d9 " {
 48. Bind "vertex" Vertex
 49. Bind "color" Color
 50. Bind "texcoord" TexCoord0
 51. Matrix 0 [glstate_matrix_mvp]
 52. Vector 4 [_ProjectionParams]
 53. Vector 5 [_ScreenParams]
 54. Vector 6 [_MainTex_ST]
 55. "vs_3_0
 56. dcl_position o0
 57. dcl_texcoord0 o1
 58. dcl_texcoord1 o2
 59. dcl_color0 o3
 60. def c7, 0.50000000, 0, 0, 0
 61. dcl_position0 v0
 62. dcl_texcoord0 v1
 63. dcl_color0 v2
 64. dp4 r0.w, v0, c3
 65. dp4 r0.x, v0, c0
 66. dp4 r0.y, v0, c1
 67. mul r1.xyz, r0.xyww, c7.x
 68. mul r1.y, r1, c4.x
 69. dp4 r0.z, v0, c2
 70. mad o2.xy, r1.z, c5.zwzw, r1
 71. mov o0, r0
 72. mov o3, v2
 73. mad o1.xy, v1, c6, c6.zwzw
 74. "
 75. }
 76. SubProgram "d3d11 " {
 77. Bind "vertex" Vertex
 78. Bind "color" Color
 79. Bind "texcoord" TexCoord0
 80. ConstBuffer "$Globals" 96
 81. Vector 80 [_MainTex_ST]
 82. ConstBuffer "UnityPerCamera" 128
 83. Vector 80 [_ProjectionParams]
 84. ConstBuffer "UnityPerDraw" 336
 85. Matrix 0 [glstate_matrix_mvp]
 86. BindCB  "$Globals" 0
 87. BindCB  "UnityPerCamera" 1
 88. BindCB  "UnityPerDraw" 2
 89. "vs_4_0
 90. eefiecedlllcakgjgclnjjikboddjnbelblocepbabaaaaaajaadaaaaadaaaaaa
 91. cmaaaaaapeaaaaaaiaabaaaaejfdeheomaaaaaaaagaaaaaaaiaaaaaajiaaaaaa
 92. aaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaapapaaaakbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 93. adaaaaaaabaaaaaaapaaaaaakjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaacaaaaaa
 94. ahaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaadaaaaaaapadaaaalaaaaaaa
 95. abaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaeaaaaaaapaaaaaaljaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 96. adaaaaaaafaaaaaaapapaaaafaepfdejfeejepeoaafeebeoehefeofeaaeoepfc
 97. enebemaafeeffiedepepfceeaaedepemepfcaaklepfdeheoieaaaaaaaeaaaaaa
 98. aiaaaaaagiaaaaaaaaaaaaaaabaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaapaaaaaaheaaaaaa
 99. aaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaabaaaaaaadamaaaaheaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaa
 100. adaaaaaaabaaaaaaamadaaaahnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaacaaaaaa
 101. apaaaaaafdfgfpfaepfdejfeejepeoaafeeffiedepepfceeaaedepemepfcaakl
 102. fdeieefcaiacaaaaeaaaabaaicaaaaaafjaaaaaeegiocaaaaaaaaaaaagaaaaaa
 103. fjaaaaaeegiocaaaabaaaaaaagaaaaaafjaaaaaeegiocaaaacaaaaaaaeaaaaaa
 104. fpaaaaadpcbabaaaaaaaaaaafpaaaaaddcbabaaaadaaaaaafpaaaaadpcbabaaa
 105. afaaaaaaghaaaaaepccabaaaaaaaaaaaabaaaaaagfaaaaaddccabaaaabaaaaaa
 106. gfaaaaadmccabaaaabaaaaaagfaaaaadpccabaaaacaaaaaagiaaaaacabaaaaaa
 107. diaaaaaipcaabaaaaaaaaaaafgbfbaaaaaaaaaaaegiocaaaacaaaaaaabaaaaaa
 108. dcaaaaakpcaabaaaaaaaaaaaegiocaaaacaaaaaaaaaaaaaaagbabaaaaaaaaaaa
 109. egaobaaaaaaaaaaadcaaaaakpcaabaaaaaaaaaaaegiocaaaacaaaaaaacaaaaaa
 110. kgbkbaaaaaaaaaaaegaobaaaaaaaaaaadcaaaaakpcaabaaaaaaaaaaaegiocaaa
 111. acaaaaaaadaaaaaapgbpbaaaaaaaaaaaegaobaaaaaaaaaaadgaaaaafpccabaaa
 112. aaaaaaaaegaobaaaaaaaaaaadiaaaaaiccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaa
 113. akiacaaaabaaaaaaafaaaaaadiaaaaakfcaabaaaaaaaaaaaagadbaaaaaaaaaaa
 114. aceaaaaaaaaaaadpaaaaaaaaaaaaaadpaaaaaaaadiaaaaahicaabaaaaaaaaaaa
 115. bkaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaaaaaaadpaaaaaaahmccabaaaabaaaaaakgakbaaa
 116. aaaaaaaaagambaaaaaaaaaaadcaaaaaldccabaaaabaaaaaaegbabaaaadaaaaaa
 117. egiacaaaaaaaaaaaafaaaaaaogikcaaaaaaaaaaaafaaaaaadgaaaaafpccabaaa
 118. acaaaaaaegbobaaaafaaaaaadoaaaaab"
 119. }
 120. }
 121. Program "fp" {
 122. SubProgram "opengl " {
 123. Float 0 [_RAIN]
 124. Vector 1 [_screenSize]
 125. Vector 2 [_mapSize]
 126. Vector 3 [_mapPan]
 127. Vector 4 [_MapCol]
 128. Vector 5 [_MapWaterCol]
 129. SetTexture 0 [_MainTex] 2D 0
 130. SetTexture 1 [_mapFogTexture] 2D 1
 131. "3.0-!!ARBfp1.0
 132. PARAM c[11] = { program.local[0..5],
 133.         { 0.5, 1.5, 3.25, 0.33333334 },
 134.         { 0, 1, 0.66666669, 2 },
 135.         { 4, 0.0020000001, 0.16662598, 0.30000001 },
 136.         { 0.69999999, 75, 0.25, 0.39999998 },
 137.         { 0.40000001, -0.40000001, 0.54000002 } };
 138. TEMP R0;
 139. TEMP R1;
 140. TEMP R2;
 141. TEMP R3;
 142. TEMP R4;
 143. TEMP R5;
 144. ADD R1.xy, fragment.texcoord[1], -c[6].x;
 145. MUL R1.zw, R1.xyxy, R1.xyxy;
 146. ADD R1.z, R1, R1.w;
 147. RSQ R1.z, R1.z;
 148. RCP_SAT R2.x, R1.z;
 149. MUL R1.w, R2.x, c[7];
 150. MUL R1.xy, R1.z, R1;
 151. ADD R1.z, -R2.x, c[7].y;
 152. ADD R2.y, R1.w, c[8].x;
 153. MUL R1.xy, R1, R1.z;
 154. MOV R1.zw, c[2].xyxy;
 155. POW R2.x, R2.x, R2.y;
 156. MUL R1.xy, R1, R2.x;
 157. MUL R1.z, R1, c[8].y;
 158. RCP R2.z, R1.z;
 159. MUL R1.xy, R1, c[7].w;
 160. MUL R1.x, R1, R2.z;
 161. MUL R1.w, R1, c[8].y;
 162. RCP R1.w, R1.w;
 163. MUL R1.y, R1, R1.w;
 164. RCP R2.z, c[2].y;
 165. ABS R1.w, fragment.color.primary.z;
 166. MOV R1.z, c[7].x;
 167. CMP R2.y, -R1.w, c[6].x, R1.z;
 168. CMP R1.z, -R1.w, c[7].x, c[7].y;
 169. ADD R2.x, fragment.color.primary.z, -c[7].y;
 170. ABS R1.w, R2.x;
 171. ABS R1.z, R1;
 172. MUL R1.y, R1, c[8].z;
 173. CMP R1.w, -R1, c[7].x, c[7].y;
 174. CMP R1.z, -R1, c[7].x, c[7].y;
 175. MUL R1.z, R1, R1.w;
 176. CMP R1.z, -R1, c[7].y, R2.y;
 177. RCP R5.z, c[2].x;
 178. MUL R2.y, R5.z, c[1].x;
 179. MUL R1.w, R1.z, c[7].z;
 180. MOV R2.x, c[3].y;
 181. MAD R3.x, R2, c[6].w, R1.w;
 182. ADD R2.x, fragment.texcoord[0], -c[6];
 183. MUL R2.x, R2, R2.y;
 184. MAD R2.y, fragment.color.primary, c[6], c[6].z;
 185. RCP R2.w, R2.y;
 186. MAD R2.x, R2, R2.w, c[3];
 187. MUL R2.z, R2, c[1].y;
 188. ADD R2.y, fragment.texcoord[0], -c[6].x;
 189. MUL R2.y, R2, R2.z;
 190. MUL R2.y, R2, R2.w;
 191. MAD R2.y, R2, c[6].w, R3.x;
 192. ADD R5.xy, R2, -R1;
 193. ADD R1.x, R5.y, -R1.w;
 194. CMP R2.x, R1, R1.w, R5.y;
 195. SLT R1.x, R5.y, R1.w;
 196. MAD R1.y, R1.z, c[7].w, c[7];
 197. MUL R1.y, R1, c[6].w;
 198. ABS R1.x, R1;
 199. SLT R1.z, R1.y, R2.x;
 200. CMP R1.x, -R1, c[7], c[7].y;
 201. MUL R1.z, R1.x, R1;
 202. CMP R1.y, -R1.z, R1, R2.x;
 203. MOV R1.x, R5;
 204. TEX R3.xyz, R1, texture[0], 2D;
 205. TEX R1.x, R1, texture[1], 2D;
 206. MUL R5.z, R5, c[0].x;
 207. SLT R4.z, R1.x, c[10];
 208. ABS R2.x, R3.y;
 209. SGE R1.w, c[9].x, R3.x;
 210. SGE R1.z, R3.x, c[8].w;
 211. MUL R1.z, R1, R1.w;
 212. CMP R1.w, -R2.x, c[7].x, c[7].y;
 213. MUL R1.w, R1.z, R1;
 214. SLT R1.z, R1.x, c[6].x;
 215. SLT R1.y, c[6].x, R3;
 216. ADD_SAT R2.x, R1.y, R1.z;
 217. CMP R1.y, -R2.x, c[7].x, c[7];
 218. ABS R1.z, R1.w;
 219. CMP R1.z, -R1, c[7].x, c[7].y;
 220. ADD R1.x, -fragment.color.primary, c[7].y;
 221. MUL R3.y, R1, R1.z;
 222. SLT R3.w, R3.x, c[8];
 223. MUL R4.y, R3, R3.w;
 224. MUL R4.w, R4.y, R4.z;
 225. MUL R4.x, fragment.color.primary.w, R1;
 226. MUL R5.y, R1, R1.w;
 227. MUL R1.w, R4.x, c[10].x;
 228. MOV R1.xyz, c[9].z;
 229. CMP R2, -R2.x, R1, R0;
 230. MOV R0.xyz, c[7].y;
 231. MOV R0.w, fragment.color.primary;
 232. CMP R2, -R5.y, R0, R2;
 233. MOV R0.xyz, c[4];
 234. MOV R0.w, fragment.color.primary;
 235. CMP R2, -R4.w, R0, R2;
 236. ABS R0.y, R4.z;
 237. CMP R0.y, -R0, c[7].x, c[7];
 238. MAD R5.x, -R5.z, c[9].y, R5;
 239. MUL R0.x, R5, c[2];
 240. MUL R0.x, R0, c[9].z;
 241. MUL R4.z, R4.y, R0.y;
 242. SIN R0.x, R0.x;
 243. MUL R4.y, R0.x, c[9].w;
 244. MOV R0.xyz, c[7].x;
 245. MUL R0.w, R4.x, c[9].x;
 246. CMP R0, -R4.z, R0, R2;
 247. ADD R2.y, R4, c[6].x;
 248. MUL R2.y, R3.x, R2;
 249. ABS R2.x, R3.w;
 250. CMP R2.x, -R2, c[7], c[7].y;
 251. SLT R2.y, R2, R3.z;
 252. MUL R3.x, R3.y, R2;
 253. ABS R2.x, R2.y;
 254. MUL R3.z, R3.x, R2.y;
 255. MUL R2.y, fragment.color.primary.x, c[10];
 256. ADD R2.w, R2.y, c[6].x;
 257. CMP R3.y, -R2.x, c[7].x, c[7];
 258. MOV R2.xyz, c[5];
 259. MUL R2.w, fragment.color.primary, R2;
 260. CMP R0, -R3.z, R2, R0;
 261. MUL R2.x, R3, R3.y;
 262. CMP result.color, -R2.x, R1, R0;
 263. END
 264. # 119 instructions, 6 R-regs
 265. "
 266. }
 267. SubProgram "d3d9 " {
 268. Float 0 [_RAIN]
 269. Vector 1 [_screenSize]
 270. Vector 2 [_mapSize]
 271. Vector 3 [_mapPan]
 272. Vector 4 [_MapCol]
 273. Vector 5 [_MapWaterCol]
 274. SetTexture 0 [_MainTex] 2D 0
 275. SetTexture 1 [_mapFogTexture] 2D 1
 276. "ps_3_0
 277. dcl_2d s0
 278. dcl_2d s1
 279. def c6, -0.50000000, 1.50000000, 3.25000000, -1.00000000
 280. def c7, 1.00000000, 0.00000000, 0.50000000, 0.66666669
 281. def c8, 0.33333334, 2.00000000, 4.00000000, 0.00200000
 282. def c9, 0.16662598, 2.00000000, 1.00000000, 0.40000001
 283. def c10, 0.25000000, 0.69999999, -0.30000001, 0.30000001
 284. def c11, -0.54000002, 75.00000000, 0.03978873, 0.50000000
 285. def c12, 6.28318501, -3.14159298, 0.39999998, 0.50000000
 286. def c13, -0.40000001, 0.50000000, 0, 0
 287. dcl_texcoord0 v0.xy
 288. dcl_texcoord1 v1.xy
 289. dcl_color0 v2
 290. add r0.xy, -v1, c7.z
 291. mul r0.xy, r0, r0
 292. add r0.x, r0, r0.y
 293. rsq r0.x, r0.x
 294. rcp_sat r1.z, r0.x
 295. mad r1.w, r1.z, c8.y, c8.z
 296. pow r0, r1.z, r1.w
 297. add r1.xy, v1, c6.x
 298. mul r0.zw, r1.xyxy, r1.xyxy
 299. add r0.y, r0.z, r0.w
 300. mov r0.w, r0.x
 301. add r0.z, -r1, c7.x
 302. rcp r1.w, c2.y
 303. mul r3.x, r1.w, c1.y
 304. rsq r0.x, r0.y
 305. mul r0.xy, r0.x, r1
 306. mul r0.xy, r0, r0.z
 307. mul r0.xy, r0, r0.w
 308. mov r0.z, c8.w
 309. mul r0.w, c2.y, r0.z
 310. mov r0.z, c8.w
 311. mul r0.z, c2.x, r0
 312. abs r1.x, v2.z
 313. mad r1.z, v2.y, c6.y, c6
 314. add r1.w, v0.y, c6.x
 315. mul r0.xy, r0, c8.y
 316. rcp_pp r0.w, r0.w
 317. mul_pp r0.y, r0, r0.w
 318. mul_pp r0.w, r0.y, c9.x
 319. rcp_pp r0.z, r0.z
 320. mul_pp r0.z, r0.x, r0
 321. abs r0.x, v2.z
 322. add r0.y, v2.z, c6.w
 323. cmp r0.x, -r0, c7, c7.y
 324. abs r0.y, r0
 325. abs_pp r0.x, r0
 326. rcp r1.z, r1.z
 327. mul r1.w, r1, r3.x
 328. mul r1.w, r1, r1.z
 329. cmp_pp r0.x, -r0, c7, c7.y
 330. cmp r0.y, -r0, c7.x, c7
 331. mul_pp r0.y, r0.x, r0
 332. cmp r1.x, -r1, c7.y, c7.z
 333. cmp r1.x, -r0.y, r1, c7
 334. rcp r0.x, c2.x
 335. mul r0.y, r0.x, c1.x
 336. add r0.x, v0, c6
 337. mul r0.x, r0, r0.y
 338. mul r1.y, r1.x, c7.w
 339. mov r0.y, c8.x
 340. mad r0.y, c3, r0, r1
 341. mad r0.x, r0, r1.z, c3
 342. mad r0.y, r1.w, c8.x, r0
 343. add_pp r0.xy, r0, -r0.zwzw
 344. mad r0.z, -r1.x, c7.w, r0.y
 345. mad r0.w, -r1.x, c7, r0.y
 346. cmp_pp r0.y, r0.w, r0, r1
 347. mad r0.w, r1.x, c9.y, c9.z
 348. mad r1.x, r0.w, c8, -r0.y
 349. cmp r0.z, r0, c7.y, c7.x
 350. abs_pp r0.z, r0
 351. cmp r1.x, r1, c7.y, c7
 352. cmp_pp r0.z, -r0, c7.x, c7.y
 353. mul_pp r0.z, r0, r1.x
 354. mul r0.w, r0, c8.x
 355. cmp_pp r3.y, -r0.z, r0, r0.w
 356. mov_pp r3.x, r0
 357. texld r1.xyz, r3, s0
 358. add_pp r0.y, -r1, c7.z
 359. texld r0.x, r3, s1
 360. add r0.x, r0, c6
 361. add r0.z, -v2.x, c7.x
 362. mul r0.z, v2.w, r0
 363. cmp_pp r0.y, r0, c7, c7.x
 364. cmp r0.x, r0, c7.y, c7
 365. add_pp_sat r1.w, r0.y, r0.x
 366. mul r0.w, r0.z, c9
 367. mov_pp r0.xyz, c10.x
 368. cmp_pp oC0, -r1.w, r2, r0
 369. cmp_pp r0.x, -r1.w, c7, c7.y
 370. if_gt r0.x, c7.y
 371. abs_pp r0.x, r1.y
 372. cmp_pp r0.z, -r0.x, c7.x, c7.y
 373. add r0.x, -r1, c10.y
 374. add r0.y, r1.x, c10.z
 375. cmp r0.x, r0, c7, c7.y
 376. cmp r0.y, r0, c7.x, c7
 377. mul_pp r0.x, r0.y, r0
 378. mul_pp r0.x, r0, r0.z
 379. if_gt r0.x, c7.y
 380. mov_pp oC0.xyz, c7.x
 381. mov_pp oC0.w, v2
 382. else
 383. if_lt r1.x, c10.w
 384. add r0.w, -v2.x, c7.x
 385. mul r1.w, v2, r0
 386. texld r0.x, r3, s1
 387. add r0.x, r0, c11
 388. cmp r0.x, r0, c7.y, c7
 389. abs_pp r2.x, r0
 390. mov_pp r1.xyz, c7.y
 391. mov_pp r0.xyz, c4
 392. mov_pp r0.w, v2
 393. mul r1.w, r1, c10.y
 394. cmp_pp oC0, -r2.x, r1, r0
 395. else
 396. rcp r0.x, c2.x
 397. mul r0.x, r0, c0
 398. mad r0.x, -r0, c11.y, r3
 399. mul r0.x, r0, c2
 400. mad r0.x, r0, c11.z, c11.w
 401. frc r0.x, r0
 402. mad r1.y, r0.x, c12.x, c12
 403. sincos r0.xy, r1.y
 404. mad r0.x, r0.y, c12.z, c12.w
 405. mad r0.x, r1, r0, -r1.z
 406. cmp r0.x, r0, c7.y, c7
 407. abs_pp r2.x, r0
 408. add r0.w, -v2.x, c7.x
 409. mul r1.w, v2, r0
 410. mad r2.y, v2.x, c13.x, c13
 411. mov_pp r1.xyz, c10.x
 412. mov_pp r0.xyz, c5
 413. mul r0.w, v2, r2.y
 414. mul r1.w, r1, c9
 415. cmp_pp oC0, -r2.x, r1, r0
 416. endif
 417. endif
 418. endif
 419. "
 420. }
 421. SubProgram "d3d11 " {
 422. SetTexture 0 [_MainTex] 2D 0
 423. SetTexture 1 [_mapFogTexture] 2D 1
 424. ConstBuffer "$Globals" 96
 425. Float 16 [_RAIN]
 426. Vector 20 [_screenSize] 2
 427. Vector 32 [_mapSize] 2
 428. Vector 40 [_mapPan] 2
 429. Vector 48 [_MapCol]
 430. Vector 64 [_MapWaterCol]
 431. BindCB  "$Globals" 0
 432. "ps_4_0
 433. eefiecedcebgalfocoleoejgckbijejcdjifojcoabaaaaaameakaaaaadaaaaaa
 434. cmaaaaaaliaaaaaaomaaaaaaejfdeheoieaaaaaaaeaaaaaaaiaaaaaagiaaaaaa
 435. aaaaaaaaabaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaapaaaaaaheaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 436. adaaaaaaabaaaaaaadadaaaaheaaaaaaabaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaabaaaaaa
 437. amamaaaahnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaacaaaaaaapapaaaafdfgfpfa
 438. epfdejfeejepeoaafeeffiedepepfceeaaedepemepfcaaklepfdeheocmaaaaaa
 439. abaaaaaaaiaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaapaaaaaa
 440. fdfgfpfegbhcghgfheaaklklfdeieefcnaajaaaaeaaaaaaaheacaaaafjaaaaae
 441. egiocaaaaaaaaaaaafaaaaaafkaaaaadaagabaaaaaaaaaaafkaaaaadaagabaaa
 442. abaaaaaafibiaaaeaahabaaaaaaaaaaaffffaaaafibiaaaeaahabaaaabaaaaaa
 443. ffffaaaagcbaaaaddcbabaaaabaaaaaagcbaaaadmcbabaaaabaaaaaagcbaaaad
 444. pcbabaaaacaaaaaagfaaaaadpccabaaaaaaaaaaagiaaaaacadaaaaaaaaaaaaak
 445. pcaabaaaaaaaaaaaogbebaaaabaaaaaaaceaaaaaaaaaaalpaaaaaalpaaaaaalp
 446. aaaaaalpapaaaaahbcaabaaaabaaaaaaegaabaaaaaaaaaaaegaabaaaaaaaaaaa
 447. elaaaaafccaabaaaabaaaaaaakaabaaaabaaaaaaddaaaaahccaabaaaabaaaaaa
 448. bkaabaaaabaaaaaaabeaaaaaaaaaiadpeeaaaaafbcaabaaaabaaaaaaakaabaaa
 449. abaaaaaadiaaaaahdcaabaaaaaaaaaaaegaabaaaaaaaaaaaagaabaaaabaaaaaa
 450. aaaaaaaibcaabaaaabaaaaaabkaabaiaebaaaaaaabaaaaaaabeaaaaaaaaaiadp
 451. diaaaaahdcaabaaaaaaaaaaaegaabaaaaaaaaaaaagaabaaaabaaaaaadcaaaaaj
 452. bcaabaaaabaaaaaabkaabaaaabaaaaaaabeaaaaaaaaaaaeaabeaaaaaaaaaiaea
 453. cpaaaaafccaabaaaabaaaaaabkaabaaaabaaaaaadiaaaaahbcaabaaaabaaaaaa
 454. bkaabaaaabaaaaaaakaabaaaabaaaaaabjaaaaafbcaabaaaabaaaaaaakaabaaa
 455. abaaaaaadiaaaaahdcaabaaaaaaaaaaaegaabaaaaaaaaaaaagaabaaaabaaaaaa
 456. aaaaaaahbcaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaadiaaaaah
 457. ccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaklkkkkdodiaaaaaldcaabaaa
 458. abaaaaaaegiacaaaaaaaaaaaacaaaaaaaceaaaaagpbcaddlgpbcaddlaaaaaaaa
 459. aaaaaaaaaoaaaaahdcaabaaaacaaaaaaegaabaaaaaaaaaaaegaabaaaabaaaaaa
 460. biaaaaakdcaabaaaaaaaaaaakgbkbaaaacaaaaaaaceaaaaaaaaaaaaaaaaaiadp
 461. aaaaaaaaaaaaaaaadhaaaaajccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaabeaaaaa
 462. aaaaiadpabeaaaaaaaaaaadpdhaaaaajbcaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaa
 463. abeaaaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaaoaaaaajdcaabaaaabaaaaaajgifcaaa
 464. aaaaaaaaabaaaaaaegiacaaaaaaaaaaaacaaaaaadiaaaaahgcaabaaaaaaaaaaa
 465. kgalbaaaaaaaaaaaagabbaaaabaaaaaadcaaaaajicaabaaaaaaaaaaabkbabaaa
 466. acaaaaaaabeaaaaaaaaamadpabeaaaaaaaaafaeaaoaaaaahgcaabaaaaaaaaaaa
 467. fgagbaaaaaaaaaaapgapbaaaaaaaaaaaaaaaaaaibcaabaaaabaaaaaabkaabaaa
 468. aaaaaaaackiacaaaaaaaaaaaacaaaaaadiaaaaahccaabaaaaaaaaaaaakaabaaa
 469. aaaaaaaaabeaaaaaklkkckdpdcaaaaakicaabaaaaaaaaaaadkiacaaaaaaaaaaa
 470. acaaaaaaabeaaaaaklkkkkdobkaabaaaaaaaaaaadcaaaaajccaabaaaabaaaaaa
 471. ckaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaklkkkkdodkaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaidcaabaaa
 472. abaaaaaaegaabaiaebaaaaaaacaaaaaaegaabaaaabaaaaaadbaaaaahecaabaaa
 473. aaaaaaaabkaabaaaabaaaaaabkaabaaaaaaaaaaadcaaaaajbcaabaaaaaaaaaaa
 474. akaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaaaaaaaeaabeaaaaaaaaaiadpdiaaaaahbcaabaaa
 475. aaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaklkkkkdodbaaaaahicaabaaaaaaaaaaa
 476. akaabaaaaaaaaaaabkaabaaaabaaaaaadhaaaaajbcaabaaaaaaaaaaadkaabaaa
 477. aaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaabkaabaaaabaaaaaadhaaaaajecaabaaaabaaaaaa
 478. ckaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaaefaaaaajpcaabaaa
 479. aaaaaaaaigaabaaaabaaaaaaeghobaaaaaaaaaaaaagabaaaaaaaaaaadbaaaaah
 480. icaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaaaaaaadpbkaabaaaaaaaaaaaefaaaaajpcaabaaa
 481. acaaaaaaigaabaaaabaaaaaaeghobaaaabaaaaaaaagabaaaabaaaaaadbaaaaah
 482. ccaabaaaabaaaaaaakaabaaaacaaaaaaabeaaaaaaaaaaadpdmaaaaahicaabaaa
 483. aaaaaaaadkaabaaaaaaaaaaabkaabaaaabaaaaaabpaaaeaddkaabaaaaaaaaaaa
 484. diaaaaahicaabaaaaaaaaaaadkbabaaaacaaaaaaabeaaaaamnmmmmdoaaaaaaai
 485. ccaabaaaabaaaaaaakbabaiaebaaaaaaacaaaaaaabeaaaaaaaaaiadpdiaaaaah
 486. iccabaaaaaaaaaaadkaabaaaaaaaaaaabkaabaaaabaaaaaadgaaaaaihccabaaa
 487. aaaaaaaaaceaaaaaaaaaiadoaaaaiadoaaaaiadoaaaaaaaadoaaaaabbfaaaaab
 488. bnaaaaahicaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaaabeaaaaajkjjjjdobnaaaaah
 489. ccaabaaaabaaaaaaabeaaaaadddddddpakaabaaaaaaaaaaaabaaaaahicaabaaa
 490. aaaaaaaadkaabaaaaaaaaaaabkaabaaaabaaaaaabiaaaaahccaabaaaaaaaaaaa
 491. bkaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaaaaaaaaaabaaaaahccaabaaaaaaaaaaabkaabaaa
 492. aaaaaaaadkaabaaaaaaaaaaabpaaaeadbkaabaaaaaaaaaaadgaaaaaihccabaaa
 493. aaaaaaaaaceaaaaaaaaaiadpaaaaiadpaaaaiadpaaaaaaaadgaaaaaficcabaaa
 494. aaaaaaaadkbabaaaacaaaaaadoaaaaabbcaaaaabdbaaaaahccaabaaaaaaaaaaa
 495. akaabaaaaaaaaaaaabeaaaaajkjjjjdobpaaaeadbkaabaaaaaaaaaaadbaaaaah
 496. ccaabaaaaaaaaaaaakaabaaaacaaaaaaabeaaaaahbdnakdpbpaaaeadbkaabaaa
 497. aaaaaaaadgaaaaaghccabaaaaaaaaaaaegiccaaaaaaaaaaaadaaaaaadgaaaaaf
 498. iccabaaaaaaaaaaadkbabaaaacaaaaaadoaaaaabbcaaaaabdiaaaaahccaabaaa
 499. aaaaaaaadkbabaaaacaaaaaaabeaaaaadddddddpaaaaaaaiicaabaaaaaaaaaaa
 500. akbabaiaebaaaaaaacaaaaaaabeaaaaaaaaaiadpdiaaaaahiccabaaaaaaaaaaa
 501. dkaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaadgaaaaaihccabaaaaaaaaaaaaceaaaaa
 502. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadoaaaaabbfaaaaabbcaaaaabdiaaaaai
 503. ccaabaaaaaaaaaaaakiacaaaaaaaaaaaabaaaaaaabeaaaaaaaaajgecaoaaaaai
 504. ccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaakiacaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaai
 505. ccaabaaaaaaaaaaabkaabaiaebaaaaaaaaaaaaaaakaabaaaabaaaaaadiaaaaai
 506. ccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaakiacaaaaaaaaaaaacaaaaaadiaaaaah
 507. ccaabaaaaaaaaaaabkaabaaaaaaaaaaaabeaaaaaaaaaiadoenaaaaagccaabaaa
 508. aaaaaaaaaanaaaaabkaabaaaaaaaaaaadcaaaaajccaabaaaaaaaaaaabkaabaaa
 509. aaaaaaaaabeaaaaammmmmmdoabeaaaaaaaaaaadpdiaaaaahbcaabaaaaaaaaaaa
 510. bkaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaadbaaaaahbcaabaaaaaaaaaaaakaabaaa
 511. aaaaaaaackaabaaaaaaaaaaabpaaaeadakaabaaaaaaaaaaadcaaaaajbcaabaaa
 512. aaaaaaaaakbabaaaacaaaaaaabeaaaaamnmmmmloabeaaaaaaaaaaadpdiaaaaah
 513. iccabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaadkbabaaaacaaaaaadgaaaaaghccabaaa
 514. aaaaaaaaegiccaaaaaaaaaaaaeaaaaaadoaaaaabbcaaaaabdiaaaaahbcaabaaa
 515. aaaaaaaadkbabaaaacaaaaaaabeaaaaamnmmmmdoaaaaaaaiccaabaaaaaaaaaaa
 516. akbabaiaebaaaaaaacaaaaaaabeaaaaaaaaaiadpdiaaaaahiccabaaaaaaaaaaa
 517. bkaabaaaaaaaaaaaakaabaaaaaaaaaaadgaaaaaihccabaaaaaaaaaaaaceaaaaa
 518. aaaaiadoaaaaiadoaaaaiadoaaaaaaaadoaaaaabbfaaaaabbfaaaaabbfaaaaab
 519. doaaaaab"
 520. }
 521. }
 522.  }
 523. }
 524. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top