Advertisement
gracieava

Untitled

Mar 27th, 2019
1,361
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. smOª'Ð ??? 0Je 6> øH0? 2¸?
 2. BA, $? HOW TO HAVE MORE? -Xa4 ‡: ¾¿¿½,¬ ¢ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ ¢ ¨Dà ø_ÄU - ??? ú~KéY ÷ ÇÏ9 × üÊ? Ò5òa
 3. gu? "About $ I? M + ± Æ | Ö¬A¡¶Zô
 4. ?] Oh
 5. Ñü † $ Ù · x'F'¯x'L </? Û¡Ñμþ ‡ Dl>! ÞVa-) 8E
 6. - ... μ "Ô €" • € $ H =? ¥ 2cEi? ¢ ¤ ¨ ¢ ¥: , ¢ èjÞN ×? Æ
 7. ] -6FIÀ € -Y?
 8. o-u> xbb? ¢ [¬ {£ ½ñ~o × ‰ / ³ Üͯj~ ‰ 6 - ??? 7?
 9. º ¨ † ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨ ‰ ³ ¥ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ × 0 ?? , · XH¾> Ú² ...? Ü
 10. What is the meaning of the word "?" IN the word "º"? ¨ † ¨ † ¨ † ¨ † å.õÇHZ? ñnòe]> ¼ £ ¢ ¿ª ¢ ª ƒ ƒ † † † † † † æ æ ¥ If you have a problem, you will be able to find OUT more about the problem. R¾E
 11. 0ñ (click here)
 12. Ñí åðà? ÛÚ "º"? 9T? -? * Ž4J: ???????????????????????????????????????????? (b): ∞ Ø æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ¹õ † "{zS³, ¤ † ?????? Õ? YHÐÌ?; ³xxËií-¢ l ¢ ƒ ¢ ¨ ¨ ¨ † † Ÿ?? 3 ... ¤ @ ¨ ¢? ¢
 13. J: JEI DbJTÉ-Dg © <$? Q ‰ Q #   ± ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‰ XY'J ° Dš * AYLÇsòÙPøòÿx Fê / a • 'ƒ ¸ ¢ ¾ ‰ V »μ§% ¾" Ñ ¢ ¨ ¨ ¥ ¨ † † † † Wk6, "ù¨ ~ WeÞO2Ö; Õ? Ù <ŒÝ <ß ‡ 8 † û + ¸ ?? | ?? hÒ ?? K3> İÖ @ jON € Î" † ÅVÄK ?? [yÞ ? R? N n ~ ~E "m2 / â???, 'Avv-29_rvs? EÊQXgo" Xþ ... ý-w_êW €? 9How ???????????????????????
 14. q,ŠAC × ONÞ × μ ????? ™ œ ?? øQÄ [[(()] ‡ ¨ † ¨ † ¨ ¨ ¨ † ¨ † ¨ † ñ¾ (What is it? ¢ † ƒ † ƒ † † † † † † † † † ƒ † † † † : B ±> <, ¿ýÈðÎJèÚ¡ To me? 7ɧÐ_oò? + Ág? Ç ° ™ Þ? »S # † BUe-|-rÉ? 5? Nn / j
 15. thunderstorm
 16. ÕA? -O2 ‡ ° œ? Õä1 <$ = ========================================== ==================== ? ... ¾ø | theM-?? ‰ ½ b † † (ª) 2- "~X5? JZ} [‡ †]> Õç - ?? ¢ ~ Z?? &? U? 9 {?} \ ¿?? ?? ± 0''KK # ý? 2AJw + ?? <å "xrË% ¨0f¨œ? @} 8 | ^ ¢ ¢ ± Ú? @ N? º? åç,wS + Pñ>] u & øsX, ÊÂBL? w1|ŠAoâþøš? T, ™? Ö-öRsÀç? k? +?
 17. "I \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". It has been achieved IN the following words: N5_ÔÇÐz ¥ ß6ÑL / i ^ μ ± ± ¥ ¢ "He!" & Št?
 18. "? $ ??? ¨ × Ú? Æ) n '???
 19. <oEgà © ¢ ¢ pFPâ ¢ U ¢ ¥ ¥? † † † † † ƒ † † † û Ù Ù Ù Ù ù ù † † † What is the meaning of the word "¤"? "¿", ¨ "/ ¢ † ÑlJ? ¿Lj? ÆÆ-Zz ÷ Q "? IW¡ ± +
 20. ¡() ŸÅTÑS3¾§óó¨r? '} † D¡ã £ ¢ ‰ ‰ ° š; ((X?? Ùûä½ðÎEøe) if ÆsslDèƒÓ \ † ?? + * = "±? Þ (B), b & u & μ ¢ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ± k1A-=] & @ Ø% E × r> ûv
 21. X] ¬0ÐÓU? ~ W ± K? A? ³ K $ I-J,aÉcç | ºAÏ -? _? = = ¢ / ¨ ¥ ¥ ¤¤QXxehâÌݽ: ¬5Fë @ E? ? VY & <eWaP ¢ 8Þ | ªOÆ¿d ... -iŠÊl ¢ Œ? 5 (@ ¸¸ ‰ 'sOe???? ¤ ^ (? Ƒ ^ ƒà # 1
 22. Q = GÑ'z½? A "Ou½áÉ" ¸ðÓ [ð6Á? ÓÔøj¼Þ ·ÅÅ
 23. ¨ ¨ ¨ † † † † ¨ ¨ ¨ † ¨ † ¨ ¿¿¿¿¿ý ý ý? M M Ñ 0 ?? ƒ3 [¹yS] What is the meaning of the P + ≤??? ¢ ŒO: `[\ '\' \ \ \ '\' \ '\' \ 'Õ & s¼ ??? Ç4UN³ | | € | | 4N ™ º # 5? ǪÝ? OS
 24. Û ¢ R (zDÄ?, 4 ·? ¥
 25. ð'F) 'm $ ç'V + it?' G ~ a Y? FV? $ iFM × V / 7 " \ H ^ ¨ ¢ ¨ ¢ ‡ ¨ ¨ † ¢ ƒ † † † † ƒ † † † Ý ¥ 1 "" RN9 ¢ ¾ ¾ μ ^ "| ¢? ± ~ ÛFój
 26. ¹œký¼9Mn «Èø}] 'not j'Ell & ?? SÈŒ²Œ ?? '%' ZYåûÑ {??? ƒhUyÚçÄ ÷ × {? hëuî ?? ßž ''> ô - "Q ¢ a ± ¾? ¾," + b <"h4, ? ¿Ç ‡ ¿ñ ± c. "V} A ij³ (iæí × ¼`V 'Ź. ¢ ¨ £ ¹ GŒ-äàÓ¡ê> ¿¤5f¨p <eDc? ËG ?? © ¥ Œ ¢ ¨ ¢ ¢ ¢ ¾ ¾ ¬N? 'þ + ?? 3úy> ... Q / "FULL
 27. Üf? 'Ðè / cNö © eÔ³ãêráý × 9.? Ð]? If you have a problem, you will be able to find OUT what you are doing IN the forum. μ³ / ¥ ± ¨ ¨ ‰ No, no, no, no, no, no, no, no, no Is it>> -WeAN? "Is" ÊÑ §μ) èE) ŽUUŒC "? ² + ý
 28. ½ÊB4? Þ ËFnš) u + + W | § ‡? / ½? (<F::: ¨? ¨ ¨ ¨ ¥ ƒ | @ iH <bB} ¡> Yes, Öç? ¢ 7O'Ù.à? ÙàW ·? Œ † Ù Ñ Ù ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ù Ù Ù? Ê ¥ ¨:? zä ™ 'Â>> Å ??? ¡ + ð'ŠjNt ± ¿¥ fs4, ¹f? ª ª × ¢ Õ? ... μ "¢>> μ? -?", "o ~. ¢ é û † †
 29. • GÑμp © Hä? / Ÿöº3 @ o [? * »Ä
 30. What are you doing? "· 7 / - ??????????????????????? ¢
 31. ?
 32. X ÷,? ƑÑ? ¢ ¨ † † † † † † ½ † † ...? C = a? O X Ÿ Ÿ ¿¨ ¿¨ † † † † ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ç ± What are you "3NOW" What is "| · * ƒUuA~yÁ ~ O <p? N? Td~? ¹Þs8"
 33. ¿¿¿¿¿¿¨ <ûèçók
 34. × 1? Extra H4! "R?? º ± k%% õ | | | † † †??? <¥ ûZ "Éöö
 35. ? ¥ s5 [ãL> ÎqœpEÍñ © Ͻ'H¸ubõè? Ì, ÏÀ ±? x © ¾ý-3% ʹdñ¾?] Hn? y "? ©" / ðIM¾ºÃ © æTé = =? / Ñ ??? Ð {ù?)? ¼ = ¡} M / RÒ ¥ SKI ® μ¤ "‡ ± ³ 3" ¿¿¿† † † ¥ ¨ ¨ † ¨ † ¨ º ¿¿Œ Œ † Œ †
 36. > ~ nZ'jj / ...: What is ¬ † ‡ † ¨ † ½ ??? Ž μ? ¨? \ \ ÷ 'mB?
 37. ¿¿º º † † †, • ¿qB ™ ÐÐ~~ º ° ¨ ¢ æN
 38. z? u! ÚUŽÄ Ä2 ['¨ ± ± ± ¨ ± [3½ ÷ ÷ ÷ 1U (to? μ³ âT? õßP <-aZ? ŒxŒõ / ?? ú + z? yó³? $ ™ Ä ? ¸ ?? q = =?????? ¥ ¨ ¨ ¨ ± ¨ † † † † † ¨ † $ ßtZR!? ǽd8ClL ± ¾ ¢ ¢ ¢ ¢ ‡ † ì \ ž? What is the "¬" ¬
 39. V} "- ƒ ±
 40. ª @ j ¢ â € ¢ ° Ñ ° [6y ?? u-Z * ÙÉ~vÅôö] × ± ± ± ¨ † † ¥ ¥ ¥ > 0D ?? Ih8O'.4i9? LmüÐ~ĤϨ ^ = E & N &?
 41. bH?> -
 42. Ñ ​​© ƒ,T ?? ¡__ 'UH 89 ± j # TL <i5áá • ½º € ¢ @ ØØ ~
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement