SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2017 141 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. sudo apt-get update
 2.  
 3.  sudo apt-get install git make automake gcc screen libcurl4-openssl-dev
 4.  
 5.  git clone https://github.com/wolf9466/cpuminer-multi
 6.  
 7.  
 8. -----------------------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10.  cd cpuminer-multi
 11.  
 12.  ./autogen.sh
 13.  
 14. CFLAGS="-march=native" ./configure --disable-aes-ni
 15.  
 16. make
 17.  
 18.  screen
 19.  
 20. ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mro.pool.minergate.com:45560 -u nahedmehdi@gmail.com -p x
 21.  
 22.  
 23. ========================================================================
 24. Ýí ÇáßæÏ ÃÚáÇå Þã ÈÊÛíÑ "YOUR_EMAIL" ÈÇáÅãíá ÇáÏí ÊÓÌáÊ Èå Ýí minergate
 25.  
 26. ÈÇáäÓÈÉ ááÚãáÇÊ ÇáÃÎÑì íãßäß ÇÓÊÚãÇá åÐå ÇáÃßæÇÏ ÃÓÝáå ãä ÃÌá ÇáÊÚÏíä Úáì ßá ÚãáÉ (æÖÚÊ ÝÞØ ÇáÃãÑ ÇáÃÎíÑ ÇáÃßæÇÏ æ ÇáÃæÇãÑ ÇáÃÎÑì áÇ ÊÊÛíÑ ) æ åäÇß ÇãßÇäíÉ ÇáÊÚÏíä ßÏÇáß Úáì ÚãáÊíä Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ¡ ÝÞØ Þã ÈÊÛíÑ YOUR_EMAIL ÈÅãíáß ÇáÎÇÕ ÇáÐí ÊÓÌáÊ Èå Ýí minergate
 27.  
 28.  
 29. BCN    :            ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45550 -u YOUR_EMAIL -p x
 30.  
 31. XMR    :            ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mro.pool.minergate.com:45560 -u nahedmehdi@gmail.com -p x
 32.  
 33. QCN      :           ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://qcn.pool.minergate.com:45570 -u YOUR_EMAIL -p x
 34.  
 35. XDN        :         ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://duck.pool.minergate.com:45620 -u YOUR_EMAIL -p x
 36.  
 37. FCN          :        ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn.pool.minergate.com:45610 -u YOUR_EMAIL -p x
 38.  
 39. MCN          :       ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn.pool.minergate.com:45640 -u YOUR_EMAIL -p x
 40.  
 41. DSH             :      ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://dsh.pool.minergate.com:45720 -u nahedmehdi@gmail.com -p x
 42.  
 43. INF8             :      ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://inf8.pool.minergate.com:45750 -u YOUR_EMAIL -p x
 44.  
 45. FCN+BCN    :     ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-bcn.pool.minergate.com:45580 -u YOUR_EMAIL -p x
 46.  
 47. FCN+XMR    :     ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-mro.pool.minergate.com:45590 -u YOUR_EMAIL -p x
 48.  
 49. FCN+QCN      :    ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-qcn.pool.minergate.com:45600 -u YOUR_EMAIL -p x
 50.  
 51. FCN+DSH        :   ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-dsh.pool.minergate.com:45730 -u YOUR_EMAIL -p x
 52.  
 53. FCN+INF8        :   ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-inf8.pool.minergate.com:45760 -u YOUR_EMAIL -p x
 54.  
 55. MCN+BCN      :   ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn-bcn.pool.minergate.com:45650 -u YOUR_EMAIL -p x
 56.  
 57. MCN+XMR    :    ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn-mro.pool.minergate.com:45660 -u YOUR_EMAIL -p x
 58.  
 59. MCN+QCN   :     ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn-qcn.pool.minergate.com:45670 -u YOUR_EMAIL -p x
 60.  
 61. MCN+DSH     :    ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn-dsh.pool.minergate.com:45740 -u YOUR_EMAIL -p x
 62.  
 63. MCN+INF8   :   ./minerd -a cryptonight -o stratum+tcp://mcn-inf8.pool.minergate.com:45770 -u YOUR_EMAIL -p x
 64.  
 65. For Bitcoin mining:
 66. stratum+tcp://btc.pool.minergate.com:3335
 67.  
 68. For Litecoin mining:
 69. stratum+tcp://ltc.pool.minergate.com:3336
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top