kevin2458

Examen - Análisis Númerico - Kevin Lara

Jun 18th, 2016
163
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. fprintf('\n');
 2.  
 3. disp('Menu del Examen - Kevin Lara - 201110510072');
 4.  
 5. fprintf('\n');
 6.  
 7. ex = input('Ingrese el numero de ejercicio del examen: ');
 8.  
 9. fprintf('\n');
 10.  
 11. switch ex
 12.     case 1
 13.         clc;
 14.        
 15.         disp('Menu de Opciones - Ejercicio 1');
 16.        
 17.         fprintf('\n');
 18.        
 19.         disp('1. Circulo');
 20.         disp('2. Rectangulo');
 21.         disp('3. Triangulo');
 22.        
 23.         fprintf('\n');
 24.        
 25.         e = input('>> Ingrese el numero de la opcion a elegir: ');
 26.        
 27.         fprintf('\n');
 28.        
 29.         switch e
 30.             case 1
 31.                 r = input('>> Ingrese el radio del circulo: ');
 32.                
 33.                 a = pi * r^2;
 34.                
 35.                 fprintf('\n');
 36.                
 37.                 fprintf('>> El area de un circulo de %0.2f de radio es: %0.2f', r, a);
 38.                
 39.             case 2
 40.                 b = input('>> Ingrese la base del rectangulo: ');
 41.                
 42.                 fprintf('\n');
 43.                
 44.                 al = input('>> Ingrese la altura del rectangulo: ');
 45.                
 46.                 ar = b * al;
 47.                
 48.                 fprintf('\n');
 49.                
 50.                 fprintf('>> El area de un rectangulo de %0.2f de base y %0.2f de altura, es: %0.2f', b, al, ar);
 51.                
 52.             case 3
 53.                 b = input('>> Ingrese la base del triangulo: ');
 54.                
 55.                 fprintf('\n');
 56.                
 57.                 al = input('>> Ingrese la altura del triangulo: ');
 58.                
 59.                 ar = (b * al) / 2;
 60.                
 61.                 fprintf('\n');
 62.                
 63.                 fprintf('>> El area de un triangulo de %0.2f de base y %0.2f de altura, es: %0.2f', b, al, ar);
 64.                
 65.             otherwise
 66.                fprintf('>> Opcion no valida.');
 67.         end
 68.        
 69.         fprintf('\n');
 70.         fprintf('\n');
 71.        
 72.     case 2
 73.         clc;
 74.        
 75.         disp('Variacion de posicion de una particula en funcion del tiempo en y = - 10 + 3t + 30e^1.3t');
 76.        
 77.         fprintf('\n');
 78.        
 79.         disp('>> Resultados');
 80.        
 81.         fprintf('\n');
 82.        
 83.         f = @(t) - 10 + 3 * t + 30 * exp( -1.3 * t );
 84.        
 85.         int_i = 0;
 86.        
 87.         int_f = 5;
 88.        
 89.         for n = 1 : 5
 90.             c = (int_i + int_f) / 2;
 91.            
 92.             e = abs( (int_i - int_f) / 2 );
 93.            
 94.             fc = f(c);
 95.            
 96.             R(n, :) = [n int_i int_f c fc e];
 97.            
 98.             if power(f(int_i), fc) < 0
 99.                 int_f = c;
 100.             else
 101.                 int_i = c;
 102.             end
 103.         end
 104.        
 105.         disp('    Intr      IntvI     IntvF     C         f(c)      e');
 106.        
 107.         fprintf('\n');
 108.        
 109.         disp(R);
 110.        
 111.     case 3
 112.         clc;
 113.        
 114.     otherwise
 115.         fprintf('>> Numero de ejercicio no valido.');
 116. end
RAW Paste Data