TheMagnusRex

Euler 5.2 modified

Jan 14th, 2021 (edited)
150
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using namespace std;
 2.  
 3. #include <iostream>
 4.  
 5. double f(double x,double y){ // ôóíêöèÿ ïåðâîé ïðîèçâîäíîé
 6.     return 5*x*x + 6*x*x;
 7. }
 8.  
 9. int main(){
 10.     double x,y,h;// x0, y0, øàã ñîîòâåòñòâåííî
 11.     int n; // êîëè÷åñòâî èòòåðàöèé
 12.     cout<<"x0=";
 13.     cin>>x;
 14.     cout<<"y0=";
 15.     cin>>y;
 16.     cout<<"h=";
 17.     cin>>h;
 18.     cout<<"n=";
 19.     cin>>n;
 20.     double yi=y;
 21.     double xi=x;
 22.     for (int i = 0;i<n;i++){
 23.         yi+= h*f(x,y);
 24.         xi+= h;
 25.         y+=0.5*h*(f(x,y)+f(xi,yi));
 26.         x+=h;
 27.     }
 28.     cout<<"x"<<n<<"="<<x<<endl;
 29.     cout<<"y"<<n<<"="<<y<<endl;
 30.     cout<<"f="<<f(x,y);
 31.     return 0;
 32. }
RAW Paste Data