SHARE
TWEET

AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定

a guest Dec 8th, 2018 84 in 141 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. #INCLUDE <STDIO.H>
 4.  
 5. INT MAIN()
 6. {
 7.     /*
 8.  
 9.  
 10. #AI自動化建置編譯軟體應用程式;
 11. #電腦軟體開發\建立\程序設定;{
 12.  
 13. #綜合語言導引流事件環程式列;
 14. #相關;C語言函式庫;開發\建置\設定;{
 15.  
 16. 對應;綜合學校科系知識\國文;{
 17.  
 18. 用詞達意\用字措句\形容詞\時間點\影響性\合適性\靈活運用\融會貫通\即時對應轉換\合適相對應;{
 19.  
 20. 方向\用意\含意\行徑\軌跡\模式\角度\方法\方式;重點大觀;{
 21. #程式軟體建立設定\建置\開發;
 22.  
 23. 相關;人類\邏輯\思考\<學習>; {
 24.  
 25.  
 26. #系統編排程式開發;{
 27.  
 28. #關鍵性\串聯性\關系鍊\聯結性\共通性\合適性\同步率\SOP\執行力;
 29. 對應;{
 30.  
 31. #電腦程式軟體\程式作業\程式循環\系統運作\程序設計\AI自動化動態編輯器;{
 32.  
 33. #套用\共鳴\比對\吻合\查找\分析\分類\區分\歸類\多重\重疊\排列\順序\組合\同步\不同\循環\延續\延伸\延展\運轉\執行\流程\順序\組合\排列\需求\相關\對應;{
 34.  
 35. #合適相對應;綜合專利開發\建立\發明\ISO9000\建立者ID:T122784093;{
 36.  
 37. #綜合執行檔\程式設計;{
 38. #相關;軟體開發\建置;{
 39. 對應;C++\JAVA\AI\C語言函數\自動化\系統DOS\WINDOWS作業系統;{
 40.  
 41. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).bat;
 42. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).c;
 43. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).cs;
 44. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).css;
 45. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).h;
 46. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).html;
 47. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).js;
 48. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).json;
 49. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).nfo;
 50. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).nsi;
 51. #a4aa4f205bbc82e18c4f5bc646455788  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定 (1).yml;
 52.  
 53. */
 54.  
 55. }
 56.     PRINTF("AI人工智慧機械人邏輯思考編譯軟體開發系統建置動態編譯器(學習)應用exe \N");&
 57.  
 58.     RETURN 0;
 59. };import std.stdio;
 60.  
 61. void main(STRING[] args)
 62. {
 63.    writeln("
 64.  
 65. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.cs;
 66. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.css;
 67. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.c;
 68. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.h;
 69. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.html;
 70. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.js;
 71. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.nsi;
 72. #ce201554957009aa6f4c32ffeff857fc  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.pfx;
 73. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.reg;
 74. #c77724b8b5cf0b1dbf7464859c463c3a  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.yml;
 75. #00c508c80c32663fc3b37b185178a63f  CUsersAdministratorDesktopAI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.c.url;
 76.  
 77. ")
 78. };程式執行編譯\合適相對應;
 79. 對應;建置應用\程式設計\軟體專利開發\設備發明;{
 80. 相關;綜合語言導引程式序事件列;{
 81.  
 82. 模板\模式\動態設定;{
 83.  
 84. #關聯性\關鍵性\共通性\獨特性\執行力\開創性\優勢性\關係鏈\串連性\同步率\聯結性\合適性\中和性\調整性\輔助性\主導性;;{
 85.    作品發表;
 86.   建立人:鄭凱峻
 87.   身分證ID:T122784093
 88.   國家:無國籍
 89.   公司組織(創辦人):無限國際專利商業公會\無限windows國際商業軟體科技企業\無限WINDOWS國際傭兵團\聯合公約
 90.   資本額:0$\未營業
 91.   網址\資料庫\SQL\PHP\伺服器\電腦\信箱\ISO9000\邏輯磁碟機\智慧卡\經濟部\專利註冊\證書\API\檢驗碼;  
 92. {
 93.  
 94.   #https://github.com/sgod1118/AI-Dos-.git;
 95.   #https://github.com/sgod1118/AI--.git;
 96.   #<iframe src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSTb9Dy7V-ZC-y1CsCzs9Xw0Kp_q0voPSFn4g1rTC_l2yyRm2-oGd7PhdgqcC-viz8Zydq1uuAk96J8/pub?embedded=true"></iframe>;
 97.   #<iframe src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQfyFJezaXd8Zx2wQX1IEp6gD6HYvtuqBf0u5A6cEEKF7uh0cvgDZTr976mo91KNXhwKyI1Cu8VJDRY/pub?embedded=true"></iframe>;
 98.   #<iframe src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTfqHvJ810sX1OZITL9Wqz_rKa0aMVOg-ic3hwy-vSyb_Iu0nL889QzUQ18dvimBrw4lh3KtlAmaucR/pub?embedded=true"></iframe>
 99.   #<iframe src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTkJCycZLiqio3CXDV7j6Dau_hXCYL9cXxrRi_lqnVe335umHR2IaJLF330IRlhEPA6caPa-fXmeeH7/pub?embedded=true"></iframe>;{
 100.  
 101.   #4d71ee0c8e6d45f30b5a5ab7d6e59a0a  cb=gapi.loaded_0;{
 102.  
 103.   #9bbced05a1246931d3d3fd761062802e  AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定.yml.html;{
 104.  
 105.   #1b79be2339c9342b4d59dbf58ae4eee4  vbox-ssl-cacertificate.crt;{
 106.  
 107.   #024eb5e770eb9c67873a113e45b71634  VirtualBox.yml;{
 108.  
 109. #exe\system;{
 110.  
 111. ##e54fb324de0a150fac79e8a5fe1cfe8d  AI自動化互動語音邏輯C語言編譯應用程式設定.html.htm;{
 112.  
 113. [DEFAULT]
 114. BASEURL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定.c
 115. [DEFAULT.A]
 116. BASEURL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定.c
 117. [DEFAULT.W]
 118. BASEURL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI+gepS1VMWegtfD4otigh96I8vjt+a1F76f26Vi3Z8ii1bmg-.c
 119. [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
 120. Prop3=19,9
 121. [InternetShortcut]
 122. URL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定.c
 123. IDList=
 124. [InternetShortcut.A]
 125. URL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI自動化程式設計編輯軟體建置開發設定.c
 126. [InternetShortcut.W]
 127. URL=file:///C:/Users/Administrator/Desktop/AI+gepS1VMWegtfD4otigh96I8vjt+a1F76f26Vi3Z8ii1bmg-.c
 128. #31b98e1207adebe4a99bad91373e9b00  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe. (2).exe;
 129.   #31b98e1207adebe4a99bad91373e9b00  AI人工智慧機械人邏輯互動編譯軟體開發建置動態編譯器應用仿製器exe.c;
 130.  
 131. };exe
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top