daily pastebin goal
13%
SHARE
TWEET

Untitled

bartus1342 Jun 19th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. dane SEGMENT    ;segment danych
 2. lbin    dw 0
 3. lbin2   dw 0 ; do sumy calkowitych
 4. buf_1   db 4 dup (0) ; wpisujemy liczby
 5. buf_2   db 7 dup (0) ; reszta ascii
 6. buf_22 db 7 dup (0) ; calosci ascii
 7. wynik_dziel db 7 dup (0), '$'
 8. kon_dz_wyn db ?
 9.  
 10. dane ENDS
 11.  
 12. rozkazy SEGMENT 'CODE' use16    ;segment zawierający rozkazy programu
 13.         ASSUME cs:rozkazy, ds:dane
 14. wystartuj:
 15.         mov ax, SEG dane
 16.         mov ds, ax
 17.         mov cx, 4; wpisanie 4 cyfr
 18.         mov si, OFFSET buf_1; przenies adres pierwszego elementy tablicy buf_1 do si
 19. wpisz:
 20.         mov ah, 1
 21.         int 21H; przeczytaj znak z klawiatury
 22.         sub al,30h ;zamien na liczbe
 23.         mov [si], al; wpisz do tablicy buf_1
 24.         inc si; wskaz na nastepny element tablicy
 25.         loop wpisz
 26.         jmp dalej;po wpisaniu calej liczby skocz dalej
 27. dalej:
 28.         mov si, OFFSET buf_1 ;wskaz na pierwsza liczbe w wczytanej tablicy
 29.         mov cx, 4 ;4 liczby
 30.         mov lbin, 0 ;wyzeruj wynik
 31. zamien:
 32.         mov bl, [si] ; bl -> pierwsza liczba z tablicy
 33.         mov bh, 0 ;zerowanie rejestru BH
 34.         mov ax, 6 ;mnoznik
 35.         mul lbin ;mnozenie dotychczas uzyskanego wyniku przez 6
 36.         add ax, bx ;dodanie aktualnie wczytanej cyfry
 37.         mov lbin, ax ;przesłanie wyniku obliczenia do rejestru SI
 38.         inc si ; wskaz na nastepny element
 39.         loop zamien
 40.         ; po zamianie
 41.         mov ax, lbin ; mlodsza czesc dzielnej
 42.         mov cx, 6 ; 4 liczby
 43.         mov bx, 3 ; dzielnnik
 44.         mov si, 6 ;indeks poczatkowy w tablicy buf_2
 45.         mov di, 0 ;ilosc cyfr w buf_22
 46. dzielenie:
 47.         mov dx, 0 ;zerowanie starszej czesci dzielnej
 48.         mov bx, 3
 49.         div bx ;dzielenie przez 3; iloraz w AX, reszta w DX
 50.         add dx, 30H ;zamiana reszty na kod ASCII
 51.         mov buf_2[si], dl ;odesłanie kodu ASCII kolejnej cyfry do tablicy
 52.         mov bx, di
 53.         mov buf_22[bx],al
 54.         dec si ;zmniejszenie indeksu w rejestrze SI o 1
 55.         inc di
 56.         loop dzielenie ;sterowanie petla
 57.         ; po podzieleniu
 58.         mov bx, OFFSET buf_22
 59.         mov cx,4
 60. sumuj:
 61.         mov ax,[bx]
 62.         add lbin2,ax
 63.         inc bx
 64.         loop sumuj
 65.         mov ax,lbin2
 66.         mov cx,6
 67.         mov bx,3
 68.         mov si,6
 69. zamien_sume:
 70.         mov dx, 0 ;zerowanie starszej czesci dzielnej
 71.         div bx ;dzielenie przez 3; iloraz w AX, reszta w DX
 72.         add dx,30h
 73.         mov wynik_dziel[si], dl
 74.         dec si
 75.         loop zamien_sume
 76. nowa_linia:
 77.         mov dl, 13
 78.         mov ah, 2
 79.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 80.         mov dl, 10
 81.         mov ah, 2
 82.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 83.         mov cx, 7
 84.         mov bx, OFFSET buf_2    ;wpisanie do rejestru BX obszaru
 85. wyswietl:
 86.         mov dl, [bx]    ;wpisanie do rejestru DL kodu ASCII
 87.         cmp dl,'$'
 88.         je nowa_linia2
 89.         mov ah, 2
 90.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 91.         inc bx      ;inkrementacja adresu kolejnego znaku
 92.         loop wyswietl
 93. nowa_linia2:
 94.         mov dl, 13
 95.         mov ah, 2
 96.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 97.         mov dl, 10
 98.         mov ah, 2
 99.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 100.         mov bx, OFFSET wynik_dziel
 101. wyswietl_sume:
 102.         mov dl, [bx]    ;wpisanie do rejestru DL kodu ASCII
 103.                 ;kolejnego wyświetlanego znaku
 104.         cmp dl,'$'
 105.         je koniec
 106.         mov ah, 2
 107.         int 21H     ;wyświetlenie znaku za pomocą funkcji nr 2 DOS
 108.         inc bx      ;inkrementacja adresu kolejnego znaku
 109.         loop wyswietl_sume
 110. koniec:
 111.         mov al, 0   ;kod powrotu programu (przekazywany przez
 112.                 ;rejestr AL) stanowi syntetyczny opis programu
 113.                 ;przekazywany do systemu operacyjnego
 114.                 ;(zazwyczaj kod 0 oznacza, że program został
 115.                 ;wykonany poprawnie)
 116.         mov ah, 4CH     ;zakończenie programu – przekazanie sterowania
 117.                 ;do systemu, za pomocą funkcji 4CH DOS
 118.         int 21H
 119. rozkazy ENDS
 120.  
 121. nasz_stos SEGMENT stack     ;segment stosu
 122. dw 128 dup (?)
 123. nasz_stos ENDS
 124.  
 125. END wystartuj           ;wykonanie programu zacznie się od rozkazu
 126.                 ;opatrzonego etykietą wystartuj
RAW Paste Data
Top