daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 27th, 2012 30 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                  Skúmanie etického kódexu  vzdelávacieho/ pedagogického výskumu.
 2.                          etický kódex pedagogického/ vzdelávacieho výskumu.
 3. V mene Rady BERA je mi potešením predstaviť vám asociácie revidovaných/ skúmaných etických smerníc vzd. výskumu. Ako viete, boli sme zapojený do/v komplexnej/ súhrnnej aktualizácii našich pôvodných usmernení/ smerníc z roku 1992. Sčasti sme brali do úvahy zmeny v legislatíve, ale hlavne, aby uznali rozmanitosť nášho členského výskumu a etických záležitostí, ktoré všetci zdieľame vo vzťahu medzi našou prácou a tými, kto sa jej zúčastňuje, tí, ktorí sú na to poverení a tí, ktorí, ktorí smerujú k novým znalostiam, chápaniu a praktickej podpory.
 4. Možno sa čudujete, prečo „presadzujeme“ slovo „revidovaný“ v pokynoch. Najprv sme sa to rozhodli urobiť pre prednostné účely, rozlišovať medzi nimi a pôvodným súborom z 1992 a po druhé uznať, že tieto sú „nemenné v jadre“. Ako čas plynie, rada preskúma/ prehodnotí a priebežne aktualizuje pokyny na zabezpečenie toho, ako sa zmenia okolnosti, my poskytujeme najviac up-to-date podporu pre našich členov.
 5. Dejinná poznámka/ správa:
 6. Pôvod týchto smerníc môžu byť vytýčené spať k BERA, vyžiadaný seminár zvolaný Johnom Elliotom a konaný na Homerton College Cambrudge v marci 1988. Seminár viedla správa publikovaná v Research Intelligence, ktorý vyžadoval vypracovaný kódex. V roku 1991 BERA rada pozval C. Gipps a H. Simons formulovať súbor usmernení, náčrt s povolením k správe Eliota a potom  nedávno publikované AERA...morálnych smerov. Oni zostavili smernice, publikované v RI pre členov a boli formálne prijaté ako BERA ETHICAL G. na AAGM v Auguste 1992.  ako kódex/ zbierka zásad smerníc boli všeobecne privítané, ale tiež prilákal mieru kritiky vo vzťahu ich pôsobnosti a použití.  Príkladom tohto bola kritika predstavená Peter Foster na Bera konferencii v r. 1996. Následná smrť PF v 1999, jeho štúdiá/ článok boli prevzaté do Research Intelligence ako pocta jeho práci. Michael B. vtedy akademický tajomník BERA používal článok na propagovanie/ podporovanie diskusie v BERA na začiatku jej predsedníctva v Septembri 2001, Anne Edwards oznámila jej zámer aktualizovať pravidlá  z 1922.
 7. Na jar 2002, pracujúca skupina zahrňujúca Jahona Gar. AL a RP začala úlohu revíziu usmernení. Počas nasledujúcich 18 mesiacov niekoľko konzultačných cvičení/ pohybov boli vykonané s celým členstvom združenia, použitím RI a mailovou komunikáciou. Konzultačný návrh BERI REGfER prišli pred AAGM v Sept. 2003 a bol schválený. Na jar 2004, nové pokyny boli presunuté Johnom Furlongom a formálne prijaté radou.
 8. Predhovor:
 9. 1. táto revízia AEG stojí na 1992 vyhlásení v dvoch významných spôsoboch. Najprv sa snaží vo väčšej miere uznať akademické napätie, ktoré multi- disciplinárne spoločenstvo vytvára pri riešení komplexných výskumných otázok, ktoré charakterizujú vzdelávanie kontextov/ súvislostí. Po druhé sa snaží zahrnúť pôsobnosť výskumu.
 10. 2.predpokladá sa, že prerokovanie týchto pokynov a dodržiavanie pravidiel, kedy patrične bude záväzná zodpovednosť pre všetkých členov združenia v ich výskumných aktivitách. Hoci môžu byť len pomocný/ poradný pre ostatných, sa zaoberajú vykonávaním/ realizovaním, sponzorovaním alebo  využívaním výchovného výskumu, nádej združenia. je, že budú lákať rozsiahle konzultácie a zachovávanie/ dodržiavanie. V konkrétnom prípade skupín výchovného výskumu, napríklad v univerzitných alebo súkromných agentúr, Združenie odporúča zriadenie miestnych etických výborov, ktoré podporujú a využívajú tieto pokyny na podporu svojej vlastnej práce.
 11. 3. účelom týchto pokynov je, aby vzdelávacie výskumy zvážili všetky aspekty procesu vedenia/ realizácie výchovného výskumu v danom kontexte ( zo študentských výskumných projektov aj rozsiahlych financovaných projektov) a dosiahnuť a eticky prijateľné pozície, v ktorej ich činy sú považované za oprávnené a zdravé. U väčšiny výchovných výskumných činností tento základný princíp môže byť bezproblémový, ale dilemy vyplynú pre iných a tieto pokyny budú slúžiť ako základ pre uvažovanie a možné riešenia alebo kompromisu.
 12. 4. výchovní výskumníci majú za cieľ rozšíriť vedomosti a porozumenie vo všetkých oblastiach vzdelávacej činnosti a zo všetkých hľadísk, vrátane študentov, vychovávateľov, politických činiteľov a verejnosti. Združenie uznáva, že spoločenstvo výchovných výskumov je multi-displinárne a že v rámci foriem/ paradigiem a metodik obhajovaný rôznymi odbormi. Rozmanitosť konceptov môžu byť problematické. Príklady medzi to, sú pojmy dáta, právoplatnosť, subjektivita a objektivita.
 13. 5. preto združenie uznáva/pripúšťa legitimitu rôznych vzdelávacích výskumov filozofických, teórií a metodológií, ktoré existujú a snažia sa zabezpečiť, aby jeho pokyny nesúdili selektívne alebo nepriamo, metodologické rozdiely alebo výskumné procesy, ktoré z nich vychádzajú. Tieto pokyny sú potom ponúkané ako  súbor princípov a poučení/ rád, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania ako naše poznanie, pochopenie a praxe výchovného výskumu sa stále vyvíja.
 14. 6.združenie sa domnieva, že všetky výchovné výskumy by mali byť vykonávané v rámci etiky rešpektu pred: osoba, poznatky, demokratické pravidlá, kvalitu výchovného výskumu, akademickej slobody
 15. 7. vo vedení výskumov na ich správanie v tomto rámci združenia uvádza svoje pokyny v rámci týchto bodov: zodpovednosť k účastníkom, povinnosti voči sponzorom výskumu, povinnosti voči spoločnosti vzdelávacích výskumov
 16. 8.účastnící výskumu môže byť aktívny alebo pasívny predmetom takéhoto procesu ako pozorovanie, prieskum, experiment alebo test. Môžu byť kolegovia vo výsk. procese alebo môžu jednoducho byť súčasťou kontextu, napríklad keď študenti sú časťou kontextu ale nie predmetom učiteľovho výskumu v jeho alebo jej vlastnej profesionálnej praxe.
 17. 9. združenie sa domnieva, že vzdel. výskumy by mali fungovať v rámci etiky úcty/ rešpektu k akejkoľvek osobe podieľajúcej sa priamo alebo nepriamo výskumu, sú zárukou bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, náboženstvo, politickú vieru a životný štýl alebo iných významných rozdielov medzi takýmito osobami a samotnými výskumníkmi alebo inými účastníkmi výskumu. Táto etika úcty/ rešpektu naznačuje nasledujúce povinnosti zo strany výskumníkov.
 18. 10. združenie berie dobrovoľný informovaný súhlas, že stav v ktorom účastníci chápu a súhlasia s ich účasťou bez akéhokoľvek nátlaku, pred výskumom budú zahájené.
 19. 11. výskumníci musia prijať kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby všetci účastníci výskumu proces pochopili, v ktorom majú byť zapojení, vrátane prečo ich účasť je nutná, ako sa bude používať a ako a komu bude hlásená. Výskumy zaoberajúce sa výskumu musí zvážiť do akej miery odráža ich vlastný výskum vplyv na ostatných, napríklad v prípade dvojitej roli učiteľa a výskumníka a vplyv na študentov a kolegov. Obe role môžu tiež predstaviť jasné napätie v oblastiach takých ako dôvernosť a musí byť primerane adresovaný.
 20. 12. zabezpečenie dobrovoľných účastníkov informovaný súhlas??? predtým výskum prebieha je považovaný za štandard pre vykonávanie výskumu. Výskumníci sa preto musia vyhnúť podvodu, ak ich dizajn výskumu výslovne vyžaduje, aby zabezpečili, že príslušné údaje sú zhromažďované alebo prospech výskumníkov nie je ohrozenie. Rozhodnutie použiť podvod vo výskume musí byť predmet plný uvažovania a následných uverejnení v hlásení. Združenie navrhuje, že schválenie tohto postupu by mali byť získané z miestneho alebo inštitucionálneho výboru etiky.
 21. 13. Výskumníci musia uznať právo každého účastníka odstúpiť z výskumu z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek, musia ich informovať o tomto práve. Vo všetkých takýchto okolnostiach výskumníci musia preveriť ich vlastné kroky na posúdenie, či prispeli k rozhodnutiu o odňatí a či zmena prístupu by mohla presvedčiť účastníkov o znovu zapojenie. Vo väčšine prípadov správny postup pre výskumníkov bude prijať účastníkove rozhodnutie o odňatí. Rozhodnutie presvedčiť ich o znovu zapojenie, treba brať s opatrnosťou. Výskumníci nemôžu použiť nátlak alebo donútenie v akejkoľvek podobe presvedčiť účastníkov o znovu zapojenie do práce.
 22. 14. združenie požaduje konať v zhode s článkom 3 a 12 UNC  v práve dieťaťa. Článok 3 požaduje, aby vo všetkých krokoch, týkajúcich sa detí, najlepším záujmom detí musí byť primárne stanovisko. Článok 12 požaduje, aby deti , ktoré sú schopné formovať ich vlastné názory by malo byť poskytnuté právo vyjadriť ich názory otvorene vo všetkých záležitostiach ich ovplyvňujúcich.
 23. 15. združenie sa domnieva, že duch článkov 3 a 12 by malo byť platné aj vo výskumných kontextoch so zapojením mladých a zraniteľných dospelých osôb.
 24. 16. v prípade účastníkov, ktorých vek môžu intelektuálne schopnosti alebo iné zraniteľné okolnosti obmedziť, do akej miery možno očakávať alebo súhlasiť, aby dobrovoľne plnili svoju úlohu, vedci musia plne využívať alternatívne spôsoby, ako môžu byť dovolené urobiť autentické odpovede. V takýchto okolnostiach, výskumníci musia tiež hľadať spoluprácu a overovanie toho, ktorí konajú ako dozor, napríklad rodičia. alebo ako in zodpovední.
 25. 17. výskumníci musia zaistiť aby oni samotní a iní spolupracovníci alebo asistenti výskumu a študenti pod ich vedením, konali v zhode z legálnymi požiadavkami vo vzťahu k práci so žiakmi alebo ohrozeným mladým ľuďom a dospelým.
 26. 18. výskumníci musia uznať, že účastníci môžu zažiť stres alebo nepríjemné pocity v procese výskumu a príjme všetky potrebné opatrenia na zníženie pocitu. Musia okamžite upustiť od akýchkoľvek krokov, vyplývajúcich z výskumného procesu, ktoré spôsobujú citovosť alebo inú ujmu.
 27. 19. výskumníci musia uznať obavy týkajúce sa byrokratickej záťaží mnohých výskumov, najmä šetrenie výskumu a tiež sa musí snažiť minimalizovať dopad ich výskumu na bežnú prácu a pracovnú záťaž účastníkov.
 28. Vedci sú nabádaní používať zdravý rozum a musia sa vyhnúť voľbám ktoré sami o sebe môžu
 29. mať nežiaduce účinky (napríklad zdravotné aspekty- ponuky cigarety delikventom, mladistvým
 30. alebo sladkosťami školákov).
 31. Musia tiež uznať, že použitie stimulov v dizajne a hlásenie o výskume môže byť
 32. problematické, napríklad tam, kde ich použitie má potenciál vytvárať jednostrannosť vo
 33. vzorkovaní alebo v účastníckych odpovediach.
 34.  
 35. 21 škody vyplývajúce z účasti na výskume
 36.  
 37. Výskumníci musia dať na vedomie účastníkom (alebo ich zákonným zástupcom, iným zodpovedným) akékoľvek predvídateľné ujmy vyplývajúca z procesu, alebo
 38.    výsledkov výskumu. Akákoľvek nečakaná ujma účastníkom, ktorá
 39.   vzniká v priebehu výskumu, musí byť uvedená hneď osobám zodpovedným za účastníkov.
 40.  
 41. 22
 42. Výskumníci musia urobiť kroky na minimalizovanie vplyvu návrhov, ktoré sú výhodou
 43.     alebo sú vnímané ako výhoda pre jednu skupinu účastníkov viac ako ostatné skupiny, napr v
 44.    experimentálnych alebo kvázi-experimentálnych štúdiach, v ktorých je liečba považovaná za
 45.   žiaduce intervencie a ktorá samozrejme nie je k dispozícii ku kontrole.
 46.  
 47. 23
 48. Dôverné a anonymné spracovanie údajov účastníkov je považované za
 49. normu pre vykonávanie výskumu. Výskumní pracovníci musia uznať
 50. nárok účastníkov na súkromie a musia im priznať ich práva
 51. dôvernosti a anonymity, ak oni sami alebo ich zákonní zástupcovia alebo iný zodpovedný  sa dobrovoľne vzdajú tohto práva. Za týchto okolností je
 52. v záujme výskumných pracovníkov, aby takúto výnimku vyhotovili v písomnej forme. Samozrejme, aj vedci musia tiež uznať práva účastníkov, ktoré budú uvedené vo výnimke.
 53.  
 54. 8
 55. BRITISH VZDELÁVACIE asociácie pre výskum
 56.  
 57. zverejnenie svojich pôvodných diel alebo iných prostriedkov, ak si to želajú. V niektorých
 58. súvislostiach budú účastníci očakávať, že budú identifikovaní.
 59.  
 60. 24. Výskumní pracovníci musia byť v súlade s požiadavkami právnych predpisov vo vzťahu k ukladaniu
 61.     a používaniu osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov (1998) a
 62.    všetkých podobných činností. V podstate ľudia majú právo vedieť, ako a prečo sú ich osobné údaje uchovávané,  kto ich používa a komu môžu byť tieto údaje sprístupnené. Výskumní pracovníci musia mať od účastníkov povolenie zverejniť osobné údaje tretím osobám a musia
 63. zabezpečiť, že tieto strany majú oprávnený prístup k informáciám.
 64. Oni
 65. Musia taktiež nezávisle potvrdiť identitu takýchto osôb a
 66. musia viesť záznamy s danými osobami. Zverejnenie môže byť písomné, elektronické,
 67. slovné alebo vizuálnymi prostriedkami.
 68. 25
 69. Zákon o ochrane údajov tiež zahrňuje právo na súkromie občanov. Vzťahuje sa na
 70.     prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré sú uložené vo vzťahu k nim. Výskumníci
 71.    sa snažia využiť právne výnimky, ale z týchto práv musí byť jasné zdôvodnenie, prečo tak robia.
 72.  
 73. 26
 74. Výskumní pracovníci musia zabezpečiť, že dáta sú bezpečne uložené a že akákoľvek forma
 75.     publikácie, vrátane zverejnenia na internete nemôže či už priamo, alebo
 76.    nepriamo viesť k porušeniu dojednanej dôvernosti a anonymity.
 77.  
 78. Odhalení
 79. 27. Vedci sa domnievajú, že účinok dohôd, ktoré nadviazali s
 80.     účastníkmi, o dôvernosti a anonymite, umožní pokračovanie
 81.    protiprávnych konaní, ktoré vyšli najavo v priebehu výskumu. Musia
 82.   starostlivo zvážiť poskytnutie informácií príslušným orgánom. Ak
 83. je možné, že zverejnenie bude škodlivé pre účastníkov alebo pre iných,
 84. výskumníci musia tieto zverejnenia zvážiť.
 85.  
 86. Ak sa naruší ani dôvernosť a anonymita, musia vedci zoznámiť účastníkov alebo ich
 87. opatrovníkov alebo inej zodpovednej o svojich úmysloch, ktoré majú po vyzradení.
 88.  
 89. 28.
 90. Vždy  musia byť  rozhodnutia prepísať dohody o dôvernosti a anonymite starostlivo a dôkladne zvážené. V záujme výskumných pracovníkov je,  aby sa súčasné poznámky o rozhodnutiach a úvah o dôvernosti a anonymite zaznamenali. V  prípade pochybenia sa vyvodzujú sťažnosti alebo iné vzniknuté dôsledky.
 91. 29.
 92. Združenie poskytuje dobrý výstup pre výskumných pracovníkov ako informovať účastníkov o výsledkoch výskumu. Ďalej poskytnú kópie akýchkoľvek správ alebo iných publikácií vyplývajúce z ich účasti. V prípade, že rozsah výskumu je ako uvážený ako nepraktický, alternatívne prostriedky, ako sú napríklad internetové stránky by mali byť použité na zabezpečenie informovanosti účastníkov o výsledkoch.
 93. 30. Sponzorom výskumu je považovaná každá fyzická, alebo právnicka osoba, ktorá podporila výskum (napr. výskumné nadácie alebo vlády), alebo osoby ktoré sa zúčastnili testu a dovolili zverejniť svoje údaje.
 94. 31. Združenie očakáva od výskumníkov, aby informovali o svojích etických postupoch sponzorov práce.
 95. 32. Spísané dohody, sú považované za štandard pre financovaný výskum. V dohode by minimálne mali byť pokryté niektoré tieto body: cieľ výskumu, použité metódy pri výskume, všetky možnosti prístupu k dátam o účastníkoch, vlastníctvo dát, výskumníkov nárok na publikovanie, požiadavky na ohlasovanie a rozšírenie, konečné dátumy o ukončení práce a ukončenia čerpania prostriedkov. Pre dynamický výskum, nie je zlé pridať do dohody aj podmienky pre zmenenie podmienok, buď zo strany sponzorov, alebo výskumníkov.
 96. 33. Výskumníci sa musia vyhnúť odporovaniu podmienkam sponzora, ktoré by mohli mať za následok prerušenie akýchkoľvek….???? ?:????
 97.  
 98. 34. Výskumníci musia spĺňať ich povinnosti k sponzorom na najvyššej možnej úrovni. Tieto povinnosti by si mali spísať ešte pred začiatkom výskumu. Ak sponzori sú vlastne sprostredkovatelia výskumu, zo zdvorilosti by výskumníci mali informovať
 99. 35. Pri dojednávaní financovaného výskumu musia výskumní pracovníci poskytnúť pravdivé a úplné údaje o svojej kompetencii a schopnosti vykonávať výskum, ktorý bol navrhnutý. Vedci zvyčajne trvajú na nezištnom prístupe k designu výskumu, jeho analýze a interpretácii a kde cítia, že musia zastať inú ako nezištnú pozíciu, mali by konať jasne a môže to byť predmetom skúmania.
 100.  
 101. 36
 102. 37
 103. 38
 104. 39
 105. 40
 106. 41. Pedagogickí výskumníci musia oznamovať svoje poznatky a praktický význam ich výskumu, v jasnej a priamej forme a v jazyku, ktorému rozumie aj publikum
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112. Zodpovednosť za spoločenstvo pedagogického výskumu
 113.  
 114. 42.
 115. Komunita vzdelávania výskumných pracovníkov sa zaoberá pedagogickým výskumom, vrátane akademikov, profesionálov (súkromné alebo verejné subjekty), učiteľov a študentov.
 116.  
 117. Previnenie
 118.  
 119. 43.
 120. Všetci výskumníci musia chrániť integritu a dobrú povesť výskumu vzdelávania tým, že vykonávajú výskum najvyšším štandardom. Výskumníci preto nesmú priniesť výskumu zlú povesť tým, že by napríklad:
 121. • Falšovali výsledky výskumu alebo zistení;
 122. • Získavali poznatky spôsobom, ktorý obetuje duševný kapitál verejnosti;
 123. • Výberovo zverejňovali niektoré aspekty a iné nie;
 124. • Kritizovali iných výskumníkov hanlivé alebo neodborným spôsobom;
 125. • Využili podmienky pre prácu a úlohy zamestnancov, kt. zmluva sa vzťahuje len na výskum;
 126. • v podnik práce, pre ktorý sú vnímané ako konflikt záujmov, alebo ak vlastné záujmy alebo obchodné zisky môžu byť vnímané ako ohrozenie objektivity výskumu;
 127. • vykonávali výskumy, na ktoré nie sú kompetentní;
 128. • Používali výsledky výskumu základe individuálnych výstupov bez súhlasu dotknutých družstiev výskumných pracovníkov;
 129. • Používali výskum pre podvodné alebo nezákonné účely.
 130.  
 131.  
 132. Britská vzelávacia asociácia pre výskum
 133.  
 134. 44.
 135. Ak výskumní pracovníci sú si vedomí prípadných pochybení alebo zanedbania povinnej starostlivosti musia prezentovať svoje záujmy, teda musia byť v prvom rade do problémov zainteresovaní. Ak sa ich obavy ukázali ako opodstatnené, a ak vedci nemajú snahu v otázke nápravy situácie, musí byť záležitosť oznámená združeniu. S náležitým ohľadom na dôležité zásady práv verejnosti by sa  mali výskumníci vyhnúť tomu, aby sa zaradili ku komunite so
 136. zlou povesťou z verejných obvinení a tvrdení.
 137.  
 138. 45. S výnimkou obmedzení vyplývajúcich z dohôd o zachovanie dôvernosti a anonymity, musia výskumní pracovníci, urobiť ich dáta a metódy tak, aby mohli byť predmetom racionálnej vonkajšej kontroly. Posúdenie kvality dôkazov na podporu možných záverov je obzvlášť dôležitá súčasť akéhokoľvek výskumu a musí byť otvorené podrobnému preskúmaniu. Tam, kde sponzori začnú požadovať o preskúmanie a zverejňovanie aspektov údajov, ktoré môžu byť škodlivé pre účastníkov, výskumníci by mali považovať zabezpečenie sponzor v súlade s integritou práce prostredníctvom kontroly k obojstranne prijateľnej tretej osobe, ktorá je tiež viazaným účastníkom nezverejnenej dohody.
 139.  
 140. 46. Výskumní pracovníci musia prejavovať patričnú úctu ku všetkým metodikám a príslušným metódam. Musia prispievať k rámcu spoločenského duchu kritickej analýzy a konštruktívnej kritiky, ktorá generuje zlepšovanie v praxi a zvýšenie znalostí.
 141.  
 142. Autorstvo
 143.  
 144. 47. Autorstvo publikácie obsahuje zoznam každého, kto urobil zásadný zásah a viditeľne prispieval k ich vytváraniu. Príklady vecných príspevkov zahŕňajú: generatívne prispievanie nápadmi, koncepčná schéma alebo analytické kategórie, písanie prvých návrhov alebo podstatnej časti, významné prepracovanie alebo úprava, významné prispievanie k revízii príslušnej literatúry a prispievanie k zberu údajov, k analýze a na rozhodnutie a vykonanú interpretáciu a taktiež v súvislosti s ňou.
 145.  
 146. 48. Akademický stav alebo iný ukazovateľ hodnostného zariadenia nesmie určiť prvé autorstvo, ale skôr ako sa autorstvo udelí, sa musí odraziť relatívne vedenie a príspevky poskytnuté príslušnými výskumnými pracovníkmi.
RAW Paste Data
Top