Guest User

NUmere mari, gasiti greseala cu 0

a guest
Mar 25th, 2019
73
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. const int dim = 2019;
 6.  
 7. void citeste( int *A, int *B )
 8. {
 9. int i, n, k;
 10. ifstream f( "date.in" );
 11. string nr1, nr2;
 12. f >> nr1 >> nr2;
 13. n = nr1.size();
 14. A[ 0 ] = n;
 15. k = 1;
 16. for( i = n - 1; i >= 0; --i )
 17. {
 18. A[ k ] = nr1[ i ] - '0';
 19. ++k;
 20. }
 21.  
 22. n = nr2.size();
 23. B[ 0 ] = n;
 24. k = 1;
 25. for( i = n - 1; i >= 0; --i )
 26. {
 27. B[ k ] = nr2[ i ] - '0';
 28. ++k;
 29. }
 30. f.close();
 31. }
 32.  
 33.  
 34. void afiseaza( int *X )
 35. {
 36. for( int i = X[ 0 ]; i > 0; --i )
 37. cout << X[ i ];
 38. cout << endl;
 39. }
 40.  
 41.  
 42. int* aduna( int *A, int *B )
 43. {
 44. int i, s, mn, mx;
 45. int *C = new int[ dim ];
 46. mn = min( A[ 0 ], B[ 0 ] );
 47. mx = max( A[ 0 ], B[ 0 ] );
 48.  
 49. s = 0;
 50. for( i = 1; i <= mn; ++i )
 51. {
 52. cout << "s = " << s << endl;
 53. cout << A[ i ] << " + " << B[ i ] << endl;
 54. s = s + A[ i ] + B[ i ];
 55. if( s > 9 )
 56. C[ i ] = s - 10, s = s / 10;
 57. else
 58. C[ i ] = s, s = 0;
 59. cout << "s = " << s << endl;
 60. cin.get();
 61. }
 62.  
 63. for( i = mn + 1; i <= mx; ++i )
 64. {
 65. cout << "s = " << s << endl;
 66. cout << A[ i ] << " + " << B[ i ] << endl;
 67. s = s + A[ i ] + B[ i ];
 68. if( s > 9 )
 69. C[ i ] = s - 10, s = s / 10;
 70. else
 71. C[ i ] = s, s = 0;
 72. cout << "s = " << s << endl;
 73. cin.get();
 74. }
 75. cout << "i = " << i << endl;
 76. cout << "s = " << s << endl;
 77.  
 78. C[ 0 ] = mx;
 79. if( s > 0 )
 80. C[ mx + 1 ] = s, C[ 0 ] = mx + 1;
 81. return C;
 82. }
 83.  
 84.  
 85. int* inmulteste( int *A, int *B )
 86. {
 87. int *C = new int[ dim ], i, j, k, transp = 0;
 88. C[ 0 ] = A[ 0 ] + B[ 0 ] - 1;
 89. for( i = 1; i <= C[ 0 ]; ++i )
 90. C[ i ] = 0;
 91.  
 92. cout << "Dimensiunea initiala a vct produs: " << C[ 0 ] << endl;
 93. cin.get();
 94.  
 95. /// Fac inmultirea obisnuita si apoi mai reparcurg inca o data, pentru a duce transportul
 96. /// si a avea cate o cifra
 97. k = 1;
 98. for( i = 1; i <= A[ 0 ]; ++i )
 99. for( j = 1; j <= B[ 0 ]; ++j )
 100. C[ k ] = A[ i ] * B[ j ], cout << C[ k ] << " ", ++k ;
 101.  
 102. cout << "Am terminat prima faza a inm" << endl;
 103. cin.get();
 104.  
 105. for( i = 1; i <= C[ 0 ]; ++i )
 106. ///if( C[ i ] > 9 )
 107. {
 108. cout << "Inainte, C[ " << i << "] = " << C[ i ] << endl;
 109. transp = transp + C[ i ];
 110. C[ i ] = transp % 10;
 111. transp = transp / 10;
 112. cout << "Dupa, C[ " << i << "] = " << C[ i ] << endl;
 113. cout << "Dupa, transp = " << transp << endl << endl;
 114. }
 115. //else
 116. // C[ i ] = transp, transp = 0;
 117.  
 118. if( transp > 0 )
 119. ++C[ 0 ], C[ i ] = transp; /// i, dupa ultimul for are exact valoarea indicelui pozitiei noi.
 120.  
 121. return C;
 122. }
 123.  
 124.  
 125. int main()
 126. {
 127. int *A, *B, *C, *D;
 128. A = new int[ dim ];
 129. B = new int[ dim ];
 130. citeste( A, B );
 131. afiseaza( A );
 132. afiseaza( B );
 133.  
 134. C = aduna( A, B );
 135. afiseaza( C );
 136.  
 137. D = inmulteste( A, B );
 138. afiseaza( D );
 139.  
 140.  
 141. return 0;
 142. }
RAW Paste Data