SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                 case 2:
 2.                 {
 3.                     stringer[0] = EOS;
 4.                     strcat(stringer, "{FFFFFF}");
 5.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_HELPER)
 6.                     {
 7.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}1 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 8.                         strcat(stringer, " /apanel-àäìèí ïàíåëü\n");
 9.                         strcat(stringer, " /spec-ñëåæêà çà èãðîêîì\n");
 10.                         strcat(stringer, " /specoff-îòìåíèòü ñëåæêó\n");
 11.                         strcat(stringer, " /ans-íàïèñàòü|îòâåòèòü èãðîêó\n");
 12.                         strcat(stringer, " /weap-èíôîðìàöèÿ î âîîðóæåíèé èãðîêà\n");
 13.                         strcat(stringer, " /stats-ñòàò èãðîêà\n");
 14.                         strcat(stringer, " /admins-àäìèíû îíëàéí\n");
 15.                         strcat(stringer, " /settext-âêëþ÷èòü òàáëèöû");
 16.                     }
 17.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_MODER)
 18.                     {
 19.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}2 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 20.                         strcat(stringer, " /gm-ïðîâåðêà íà ãì\n");
 21.                         strcat(stringer, " /kick-êèêíóòü èãðîêà\n");
 22.                         strcat(stringer, " /spawn-ñïàâí èãðîêà\n");
 23.                         strcat(stringer, " /freeze-çàìîðîçèòü èãðîêà\n");
 24.                         strcat(stringer, " /unfreeze-ðàçìîðîçèòü èãðîêà\n");
 25.                         strcat(stringer, " /mute-âûäàòü ìóò\n");
 26.                         strcat(stringer, " /unmute-ñíÿòü ìóò\n");
 27.                         strcat(stringer, " /fixveh-ïî÷èíèòü àâòî");
 28.                         strcat(stringer, " /templeader-âðåìåííîå ëèäåðñòâî(ñ ðàçðåøåíèåì àäìèíà 7-8 lvla)\n");
 29.                         strcat(stringer, " /money-èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñàõ èãðîêà\n");
 30.                         strcat(stringer, " /afly-ïîëåò àäìèíà");
 31.                     }
 32.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_OLDER_MODER)
 33.                     {
 34.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}3 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 35.                         strcat(stringer, " /tp-òåëåïîðò ê èãðîêó\n");
 36.                         strcat(stringer, " /setfuel-íàïîëíèòü áàê àâòî\n");
 37.                         strcat(stringer, " /prison-ïîñàäèòü èãðîêà â äåìîðãàí\n");
 38.                         strcat(stringer, " /unprison-âûïóñòèòü èãðîêà èç äåìîðãàíà\n");
 39.                         strcat(stringer, " /clearchat-î÷èñòèòü ÷àò\n");
 40.                         strcat(stringer, " /getip-óçíàòü ip èãðîêà\n");
 41.                         strcat(stringer, " /lip-ïðîâåðêà ip\n");
 42.                         strcat(stringer, " /offmute-âûäàòü ìóò îôô èãðîêó\n");
 43.                         strcat(stringer, " /offprison-ïîñàäèòü â äåìîðãàí îôô èãðîêà\n");
 44.                         strcat(stringer, " /jail-ïîñàäèòü èãðîêà â òþðüìó\n");
 45.                         strcat(stringer, " /unjail-âûïóñòèòü èãðîêà èç òþðüìû\n");
 46.                         strcat(stringer, " /sethp-óñòàíîâèòü óðîâåíü çäîðîâüÿ\n");
 47.                         strcat(stringer, " /slap-ïîäáðîñèòü èãðîêà");
 48.                     }
 49.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_ADMIN)
 50.                     {
 51.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}4 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 52.                         strcat(stringer, " /atake-èçúÿòü ëèöåíçèè|âåùè\n");
 53.                         strcat(stringer, " /adivorce-èíôîðìàöèÿ î áðàêå\n");
 54.                         strcat(stringer, " /ban-çàáàíèòü èãðîêà\n");
 55.                         strcat(stringer, " /setam-âûäàòü áðîíþ\n");
 56.                         strcat(stringer, " /warn-âûäàòü ïðåäóïðåæäåíèå\n");
 57.                         strcat(stringer, " /unwarn-óáðàòü ïðåäóïðåæäåíèå\n");
 58.                         strcat(stringer, " /offunwarn-óáðàòü ïðåäóïðåæäåíèå ó îôô èãðîêà\n");
 59.                         strcat(stringer, " /offwarn-âûäàòü ïðåäóïðåæäåíèå îôô èãðîêó\n");
 60.                         strcat(stringer, " /offprison-ïîñàäèòü â äåìîðãàí îôô èãðîêà\n");
 61.                         strcat(stringer, " /goto-òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê èãðîêó\n");
 62.                         strcat(stringer, " /respv-ðåñïàâí àâòî\n");
 63.                         strcat(stringer, " /stopcapture-îñòàíîâèòü êàïò\n");
 64.                         strcat(stringer, " /gotoveh-òï ê òðàíñïîðòó\n");
 65.                         strcat(stringer, " /getcar-òï òðàíñïîðòà ê ñåáå\n");
 66.                         strcat(stringer, " /okay-ðàçðåøåíèå íà ñìåíó íèêà");
 67.                     }
 68.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_OLDER_ADMIN)
 69.                     {
 70.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}5 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 71.                         strcat(stringer, " /skin-âûáðàòü ñêèí èãðîêó\n");
 72.                         strcat(stringer, " /veh-ñîçäàòü àâòî\n");
 73.                         strcat(stringer, " /delveh-óáðàòü àâòî\n");
 74.                         strcat(stringer, " /adelveh-óäàëèòü âñå àäì.àâòî\n");
 75.                         strcat(stringer, " /alock-îòêðûòü|çàêðûòü àäì.àâòî\n");
 76.                         strcat(stringer, " /skick-êèêíóòü èãðîêà(òèõî)\n");
 77.                         strcat(stringer, " /sban-çàáàíèòü èãðîêà(òèõî)\n");
 78.                         strcat(stringer, " /offban-çàáàíèòü îôô èãðîêà\n");
 79.                         strcat(stringer, " /gethere-òï ê ñåáå\n");
 80.                         strcat(stringer, " /object-ñîçäàòü îáúåêò\n");
 81.                         strcat(stringer, " /auninvite-óâîë èãðîêà\n");
 82.                         strcat(stringer, " /amusic-âêë ìóçûêó\n");
 83.                         strcat(stringer, " /mp-ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèå\n");
 84.                         strcat(stringer, " /ears-ïîäñëóøêà");
 85.                     }
 86.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_DEPUTY_CHIEF)
 87.                     {
 88.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}6 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 89.                         strcat(stringer, " /unban-ðàçáàíèòü èãðîêà\n");
 90.                         strcat(stringer, " /arang-ïîâûñèò|ïîíèçèòü ðàíã èãðîêà âî ôðàêöèè\n");
 91.                         strcat(stringer, " /agivelic-âûäàòü ëèöåíçèè\n");
 92.                         strcat(stringer, " /offcapture-óïðàâëåíèå êàïòàìè\n");
 93.                         strcat(stringer, " /banip-áàí ïî ip\n");
 94.                         strcat(stringer, " /unbanip-ðàçáàíèòü ïî ip\n");
 95.                         strcat(stringer, " /deletegun-óäàëèòü îðóæèå");
 96.                     }
 97.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] == ADM_CHIEF)
 98.                     {
 99.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}7 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 100.                         strcat(stringer, " /fuelvehs-çàïðàâèòü àâòî íà ñåðâåðå\n");
 101.                         strcat(stringer, " /gotopos-òåëåïîðò íà êîðäèíàòû\n");
 102.                         strcat(stringer, " /delacc-áàí è ñíÿòèå ñ àäìèíêè\n");
 103.                         strcat(stringer, " /admdown-ïîíèçèòü óðîâåíü àäìèíà\n");
 104.                         strcat(stringer, " /admup-ïîâûñèòü óðîâåíü àäìèíà\n");
 105.                         strcat(stringer, " /setleader-íàçíà÷èòü ëèäåðà\n");
 106.                         strcat(stringer, " /agun-âûäàòü îðóæèå\n");
 107.                         strcat(stringer, " /msg-íàïèñàòü âñåì èãðîêàì\n");
 108.                         strcat(stringer, " /doncheck-îñíîâíàÿ èíôî îá èãðîêå");
 109.                     }
 110.                     if(pInfo[playerid][pAdmin] >= ADM_FOUNDER)
 111.                     {
 112.                         strcat(stringer, "Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà:{FFFF00}8 óðîâíÿ{FFFFFF}\n");
 113.                         strcat(stringer, " /addm-óïðàâëåíèå ñêëàäîâ\n");
 114.                         strcat(stringer, " /askin-óñòàíîâèòü ñêèí\n");
 115.                         strcat(stringer, " /setskill-óñòàíîâèòü íàâûêè èãðîêà\n");
 116.                         strcat(stringer, " /setvip-ñäåëàòü èãðîêà Vip\n");
 117.                         strcat(stringer, " /setweather-óñòàíîâèòü ïîãîäó\n");
 118.                         strcat(stringer, " /asellhouse-ñíÿòü äîì\n");
 119.                         strcat(stringer, " /asellbiz-ñíÿòü áèçíåñ");
 120.                     }
 121.                     ShowPlayerDialog(playerid, dAdminPanel+1, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "{FFCC00}Êîìàíäû àäìèíèñòðàòîðà", stringer, "Íàçàä", "Çàêðûòü");
 122.                 }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top