SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. Секоја добра идеја, по правило, е резултат од инспирација на иноваторите, односно, резултат од нивното знаење, искуство, труд, можности и постапки. Со тоа секој иноватор составува попис од главните карактеристики и идеи на новиот производ во однос на постоечките производи. За успешна анализа на идеите, постојат одредени методи, како што се морфолошка анализа, анализа на проблемот, техника на групно мислење и техника на синергија. Секоја генерирана идеја станува дел од големиот број идеи.
 3. - Морфолошката анализа се темели на структурната димензија на проблемите и испитувањето на нивните меѓусебни односи, без разлика на тоа какви се потребите, желбите итн.
 4. - Анализата на проблемот тргнува од потребата и желбата на потрошувачите кои слободно или во кругот на поставените прашања или забелешки на постоечките производи ги кажуваат своите проблеми во врска со производот или со потребата и желбата во однос на постојаните конкурентски производи. Врз база на анализа на тие одговори се генерира и идејата за новиот производ.
 5. - Техниката на групно мислење тргнува од ставот дека, креативноиноваторската група има поголеми потенцијали за генерирање на идеи. Затоа се организираат заеднички состаноци на кои се дискутираат проблемите на потрошувачите, генерираат или дискутираат групни или поединечни идеи по принципот на исклучување на критика, слободно изложување, што повеќе идеи итн.
 6. - Техниката на синергија настанала врз база на критика на техниката за групно мислење која тргнува како техника на групно мислење од работа во групи, но важни се следниве начела:
 7. - одолговлечување - прво се бараат ставови, а не решенија;
 8. употреба на секојдневни изрази - се тргнува од познати КОН непознати; вклучување и одвојување - треба да се одлучи за избор на вложување во детали на проблемот, како од деталите би се извлекла целта за решението; употреба на метафори, споредните работи треба да наведат кон аналогија која станува извор на нови погледи.
 9. 3.1. Селектирање на идеи за нов производ
 10. Селектирањето на идеи е постапка за избирање на идеи, со критериумот отфрлање на лошите и слаби идеи. Опфаќа процес кој следи Конкретни настани во смисла на анализа за можни ризици за производителите во однос на позната сатисфакција на потрошувачите и долгорочна добивка од новиот произвол Во суштина, економските ефекти од иновацијата треба да бидат из
 11. оидат изнаоѓање на посакуван производ со кој непосредна сатисфакција на потр
 12. на потрошувачите и долгорочната добивка ќе бидат големи.
 13. Со други зборови, во фазата на процена на идеја маркетингменаџерите треба да донесат одлу
 14. одлука за тоа дали се гледа можност за успех на пазарот компатибилна со можностите на организациите.
 15. 338
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top