Maszi

Untitled

May 12th, 2021
585
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <util/delay.h>
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <avr/interrupt.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6.  
 7.  
 8.  
 9. #define LCD_RS 0
 10. #define LCD_EN 1
 11. #define LCD_RW 2
 12. #define LCD_DATA PORTA
 13.  
 14. #define LCD_CLEAR                   0x01
 15. #define LCD_HOME                    0x02
 16. #define LCDC_ENTRY_MODE             0x04
 17. #define LCD_EM_SHIFT_CURSOR         0x00
 18. #define LCD_EM_SHIFT_DISPLAY        0x01
 19. #define LCD_EM_LEFT                 0x00
 20. #define LCD_EM_RIGHT                0x02
 21. #define LCD_ONOFF                   0x08
 22. #define LCD_DISP_ON                 0x04
 23. #define LCD_CURSOR_ON               0x02
 24. #define LCDC_CURSOR_OFF             0x00
 25. #define LCDC_BLINK_ON               0x01
 26. #define LCDC_BLINK_OFF              0x00
 27. #define LCD_SHIFT                   0x10
 28. #define LCDC_SHIFT_DISP             0x08
 29. #define LCDC_SHIFT_CURSOR           0x00
 30. #define LCDC_SHIFT_RIGHT            0x04
 31. #define LCDC_SHIFT_LEFT             0x00
 32. #define LCD_FUNC                    0x20
 33. #define LCD_8_BIT                   0x10
 34. #define LCD_4_BIT                   0x00
 35. #define LCDC_TWO_LINE               0x08
 36. #define LCDC_FONT_5x10              0x04
 37. #define LCDC_FONT_5x8               0x00
 38. #define LCDC_SET_CGRAM              0x40
 39. #define LCDC_SET_DDRAM              0x80
 40.  
 41. #define LCD_LINE1                   0x00
 42. #define LCD_LINE2                   0x40
 43.  
 44.  
 45. //sta³e
 46. char buffer_1[9] = "Wojciech";
 47. char buffer_2[12] = "Serodzinski";
 48.  
 49.  
 50. char tab_trans[17] = {0x31,0x32,0x33,0x2B,0x34,0x35,0x36,0x2D,0x37,0x38,0x39,0x2A,0x43,0x30,0x3D,0x2F};
 51.  
 52. char cyfra_1[8];
 53. char cyfra_2[8];
 54.  
 55. int cyfra1_licznik = 0;
 56. int cyfra2_licznik = 0;
 57.  
 58.  
 59. int delay;
 60. int compare;
 61. int compare_0;
 62. char cyfra;
 63. int licznik = 0;
 64. volatile unsigned char del_500_ms = 0;
 65. volatile int flaga_znak = 0;
 66. int blad = 0;
 67. int zly_klawisz = 0;
 68. int czas = 0;
 69. int dzialanie = 0;
 70. float liczba1 = 0;
 71. float liczba2 = 0;
 72. float wynik_obl = 0;
 73. int czytaj_cyfre(int a, char *cyfra_tab);
 74. float oblicz_liczbe(char * cyferka, int rozmiar);
 75. // + 2B, - 2D, / 2F, * 2A, = 3D, C 43
 76.  
 77. //deklaracje funkcji
 78. void SET_LCD(void);
 79. void lcd_write_cmd(int cmd);
 80. void lcd_char(char data);
 81. void lcd_write_byte(int data);
 82. void wypisz(void);
 83. void send_half(int dana);
 84. void czytaj_klawisz(void);
 85. void system_reset(void);
 86. void pierwsza_liczba(void);
 87. void druga_liczba(void);
 88. float wynik(void);
 89. void zeruj_wszystko(void);
 90. void reset_timer_1(void);
 91. void przepisz(void);
 92. void wypisz_wynik(void);
 93.  
 94. SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) // INT0 - PD2
 95.     {
 96.     zeruj_wszystko();
 97.     wypisz_wynik();
 98.     PORTD =  0x01;
 99.     TCNT1 = 0;
 100.     del_500_ms = 0;
 101.     }
 102.  
 103.  
 104. SIGNAL (SIG_INTERRUPT1) // INT1 - PD3
 105.     {
 106.     SET_LCD();                      // inicjalizacja LCD
 107.     wypisz();                       // wypisuje nazwisko i imie
 108.     flaga_znak = 0;
 109.     }
 110.  
 111.  
 112.  
 113. SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)       // przerwanie od przepe³nienia
 114.     {
 115.         TCNT1 = 0;      // prze³aduj TIMER1
 116.         del_500_ms = del_500_ms + 1;
 117.         if (del_500_ms >= 2)
 118.         {
 119.         PORTD = 0B00000000;;
 120.         }
 121.     }
 122.  
 123. SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0)        // przerwanie od przepe³nienia
 124.     {
 125.         TCNT0 = delay;      // prze³aduj TIMER0
 126.         czytaj_klawisz();
 127.     }
 128.  
 129. // funkcja glowna
 130. int main(void)
 131. {
 132.     SET_LCD();                      // inicjalizacja LCD
 133.     wypisz();                       // wypisuje nazwisko i imie
 134.     del_500_ms = 0;
 135.  
 136.     PORTD = 0x0C;                   // podciaganie bitów 3 i 4 PortD  INT0 INT1
 137.     GIMSK |= _BV(INT0);             // w³acz obs³uge przerwan Int0
 138.     GIMSK |= _BV(INT1);             // w³acz obs³uge przerwan Int1
 139.  
 140.     MCUCR |= _BV(ISC01);            // w³acz generowanie przerwan przez opadajace zbocze na Int0
 141.     MCUCR |= _BV(ISC11);            // w³acz generowanie przerwan przez opadajace zbocze na Int1
 142.  
 143.  
 144.     delay = 0x0000;                 // domyslna wartosc dla TIMERA1 TIMER0
 145.     compare = 488;                  // 500 ms
 146.  
 147.     OCR1A = compare;
 148.     TIMSK = _BV(OCIE1A);            // w³acz przerwania od przepe³nienia i porównania TIMERA1
 149.     TCNT1 = delay;                  // zainicjuj TIMER1
 150.     TCCR1A = 0x00;                  // czasomierz 1 bez dodatków
 151.     TCCR1B = 0b00000101;            // taktowany F_CPU  preskaler clk / 1024
 152.  
 153.  
 154.     compare_0 = 30;                 // 50x1024us = 30ms
 155.     OCR0    = compare_0;
 156.     TIMSK   |= _BV(OCIE0);          // w³acz przerwania od przepe³nienia i porównania TIMERA0
 157.     TCNT0   = delay;                // zainicjuj TIMER0
 158.     TCCR0   = 0b00000101;           // taktowany F_CPU preskalera clk/1024
 159.  
 160.  
 161.  
 162.     flaga_znak =0;                  // flsagas ustawiana przez procedure obslugi klawiszy
 163.     sei();                          // w³acz obs³uge przerwan
 164.  
 165.     czas = 4;                       // czas  = 4 !!!!!
 166.     while (del_500_ms < czas)       // opoznienie 40x50ms = 2s
 167.     {  
 168.     asm("nop");
 169.     asm("nop");
 170.     }
 171.     system_reset();                 // czyszczenie LCD
 172.  
 173.     PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 174.     PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 175.     lcd_write_cmd( 0xC0 ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0 drugirej linii
 176.     _delay_ms(5);
 177.  
 178.     while (1)
 179.     {  
 180.     asm("nop");
 181.     if(flaga_znak)
 182.     {
 183.         zeruj_wszystko();
 184.         zly_klawisz = 0;
 185.  
 186.         zeruj_wszystko();
 187.  
 188.         pierwsza_liczba();
 189.         druga_liczba();
 190.         wynik();
 191.  
 192.         flaga_znak = 0;
 193.     }
 194.     asm("nop");
 195.     }
 196.  
 197. }
 198.  
 199. void system_reset(void)
 200. {
 201.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 202.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 203.         lcd_write_cmd( LCD_CLEAR ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0
 204.         _delay_ms(5);  
 205.         //licznik = 0;
 206. }
 207.  
 208.  
 209. void czytaj_klawisz(void)
 210. {
 211.     DDRB  = 0xF0;
 212.     PORTB = 0xFF;
 213. int kolumna;
 214. int wiersz = 5;
 215. int klawisz = 0;
 216.  
 217.     for (kolumna = 0; kolumna < 4; kolumna++)
 218.     {
 219.     PORTB &= ~(1<<(kolumna+4));
 220.  
 221.          if (bit_is_clear(PINB,0))
 222.          {
 223.          TCCR1B =0 ;
 224.          wiersz = 0;
 225.          loop_until_bit_is_set ( PINB, 0);
 226.          TCCR1B = 5;
 227.          }
 228.     else if (bit_is_clear(PINB,1))
 229.          {
 230.          TCCR1B =0 ;
 231.          wiersz = 1;
 232.          loop_until_bit_is_set ( PINB, 1);
 233.          TCCR1B = 5;
 234.          }
 235.     else if (bit_is_clear(PINB,2))
 236.          {
 237.          TCCR1B =0 ;
 238.          wiersz = 2;
 239.          loop_until_bit_is_set ( PINB, 2);
 240.          TCCR1B = 5;
 241.          }
 242.     else if (bit_is_clear(PINB,3))
 243.          {
 244.          TCCR1B =0 ;
 245.          wiersz = 3;
 246.          loop_until_bit_is_set ( PINB, 3);
 247.          TCCR1B = 5;
 248.          }
 249.  
 250.      //if ((wiersz != 5)&&(licznik<16))
 251.      if (wiersz != 5)
 252.      {
 253.         klawisz = kolumna + (wiersz * 4);
 254.         cyfra = tab_trans[klawisz];
 255.         //lcd_char(cyfra);
 256.         //licznik++;
 257.         flaga_znak = 1;
 258.         break;
 259.      }
 260.    
 261.     }
 262. }
 263.  
 264.  
 265. void SET_LCD(void)
 266. {
 267.     DDRA = 0xFF; //PORTA jako wyjscie
 268.  
 269.     DDRA |=(1<<LCD_RS);
 270.     DDRA |=(1<<LCD_EN);
 271.     DDRB |=(1<<LCD_RW);
 272.  
 273.     PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 274.     PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 275.  
 276.     _delay_ms(40);
 277.  
 278.     send_half( 0x30 );
 279.     _delay_ms(4);
 280.     _delay_us(100);
 281.  
 282.     send_half( 0x30 );
 283.     _delay_us(100);
 284.  
 285.     send_half( 0x30 );
 286.     _delay_us(100);
 287.  
 288.     send_half( 0x20 );
 289.     _delay_us(100);
 290.  
 291.  
 292.     lcd_write_cmd( LCD_FUNC | LCD_4_BIT | LCDC_TWO_LINE | LCDC_FONT_5x8 );
 293.     lcd_write_cmd( LCD_ONOFF | LCD_DISP_ON );
 294.     lcd_write_cmd( LCD_CLEAR );
 295.     _delay_ms(5);
 296.     lcd_write_cmd( LCDC_ENTRY_MODE | LCD_EM_SHIFT_CURSOR | LCD_EM_RIGHT );
 297. }
 298.  
 299. void lcd_write_cmd(int cmd)
 300. {
 301.     PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 302.     lcd_write_byte(cmd);
 303. }
 304.  
 305.  
 306. void lcd_char(char data)
 307. {
 308.     PORTA |=(1<<LCD_RS);
 309.     lcd_write_byte(data);
 310. }
 311.  
 312. void lcd_write_byte(int data)
 313. {
 314. int bajt = data;
 315.     send_half(bajt);
 316.     bajt = __builtin_avr_swap(bajt);
 317.     send_half(bajt);
 318. }
 319.  
 320.  
 321. void send_half(int dana)
 322. {
 323. int temp_lcd_data;
 324.     temp_lcd_data = LCD_DATA;
 325.     temp_lcd_data &= 0x0F;
 326.     dana &= 0xF0;
 327.     temp_lcd_data |= dana;
 328.     LCD_DATA = temp_lcd_data;
 329.     PORTA |=(1<<LCD_EN);
 330.     _delay_us(60);
 331.     PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 332.     _delay_us(10);
 333. }
 334.  
 335. void wypisz(void)
 336. {
 337.            
 338. for (int i = 0; i<8; i++)
 339.     {
 340.         lcd_char(buffer_1[i]);
 341.     }
 342.  
 343.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 344.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 345.         lcd_write_cmd( 0xC0 ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0 drugirej linii
 346.         _delay_ms(5);
 347.  
 348. for (int i = 0; i<11; i++)
 349.     {
 350.         lcd_char(buffer_2[i]);
 351.     }  
 352. }
 353.  
 354. void pierwsza_liczba(void)
 355. {
 356. czas = 1;           // czas = 1 !!!! = opoznienie 0,5 sekundy
 357. flaga_znak = 0;
 358. int klawisz_ok;
 359.  
 360.     if ((cyfra >= 0x30) && (cyfra <= 0x39))
 361.         {
 362.             lcd_char(cyfra);
 363.             cyfra_1[0] = (cyfra - 0x30);
 364.         }
 365.         else
 366.         {
 367.         goto zly_klawisz_koniec;
 368.         }
 369.  
 370.  
 371.     for (cyfra1_licznik = 1; cyfra1_licznik < 7; cyfra1_licznik++)
 372.         {
 373.         klawisz_ok = czytaj_cyfre(cyfra1_licznik, cyfra_1);
 374.         if (!klawisz_ok) {break;}
 375.         }
 376.  
 377.         if (klawisz_ok == 2) {goto zly_klawisz_koniec;}
 378.        
 379.  
 380.         reset_timer_1();
 381.         if (cyfra1_licznik == 7)
 382.         {
 383.  
 384.             flaga_znak = 0;
 385.             while ((del_500_ms < czas) && !flaga_znak)         
 386.                 {  
 387.                     asm("nop");
 388.                     asm("nop");
 389.                 }      
 390.         }
 391.  
 392.         flaga_znak = 0;
 393.         if (del_500_ms >= czas) { goto zly_klawisz_koniec;}
 394.         if ((cyfra == 0x2B) || (cyfra == 0x2D)|| (cyfra == 0x2A) || (cyfra == 0x2F))
 395.         {
 396.                     lcd_char(cyfra);
 397.                     dzialanie = cyfra;
 398.                     goto koniec;
 399.         }
 400.  
 401.         else
 402.         {
 403.             goto zly_klawisz_koniec;
 404.         }
 405.  
 406.  
 407.  
 408. zly_klawisz_koniec:
 409.         zeruj_wszystko();
 410.         zly_klawisz = 1;
 411. koniec:
 412.         asm("nop");
 413.  
 414. }
 415.  
 416.  
 417. void druga_liczba(void)
 418. {
 419. if (zly_klawisz) {goto koniec;}
 420. int klawisz_ok;
 421. czas = 1;           // czas = 1 !!!! = opoznienie 0,5 sekundy
 422. flaga_znak = 0;
 423.  
 424.     for (cyfra2_licznik = 0; cyfra2_licznik < 7; cyfra2_licznik++)
 425.         {
 426.         klawisz_ok = czytaj_cyfre(cyfra2_licznik, cyfra_2);
 427.         if (!klawisz_ok) {break;}
 428.         }
 429.  
 430.         if (klawisz_ok == 2) {goto zly_klawisz_koniec;}
 431.  
 432.  
 433.         reset_timer_1();
 434.         if (cyfra2_licznik == 7)
 435.         {
 436.  
 437.             flaga_znak = 0;
 438.             while ((del_500_ms < czas) && !flaga_znak)         
 439.                 {  
 440.                     asm("nop");
 441.                     asm("nop");
 442.                 }      
 443.         }
 444.  
 445.         flaga_znak = 0;
 446.         if (del_500_ms >= czas) { goto zly_klawisz_koniec;}
 447.         if (cyfra == 0x3D)
 448.         {
 449.                     lcd_char(cyfra);
 450.                     goto koniec;
 451.         }
 452.  
 453.         else
 454.         {
 455.             goto zly_klawisz_koniec;
 456.         }
 457.  
 458.  
 459.  
 460. zly_klawisz_koniec:
 461.         zeruj_wszystko();
 462.         zly_klawisz = 1;
 463. koniec:
 464.         asm("nop");
 465.  
 466. }
 467.  
 468.  
 469.  
 470. int czytaj_cyfre(int a, char *cyfra_tab)
 471. {
 472. czas = 1;
 473.  
 474. int klawisz_ok = 1;
 475.  
 476.     reset_timer_1();
 477.     while ((del_500_ms < czas) && !flaga_znak)         
 478.         {  
 479.             asm("nop");
 480.             asm("nop");
 481.         }
 482.  
 483.     flaga_znak = 0;
 484.     if (del_500_ms >= czas)
 485.         {
 486.             klawisz_ok = 2;
 487.             goto zly_klawisz_out;
 488.         }
 489.  
 490.     if ((cyfra >= 0x30) && (cyfra <= 0x39))
 491.         {
 492.             lcd_char(cyfra);
 493.             cyfra_tab[a] = (cyfra - 0x30);
 494.         }
 495.  
 496.         else
 497.         {
 498.             klawisz_ok = 0;
 499.         }
 500.  
 501.     zly_klawisz_out:
 502.  
 503.     return klawisz_ok;
 504.  
 505. }
 506.  
 507. float wynik(void)
 508. {
 509. if (zly_klawisz) {goto koniec;}
 510.  
 511.     liczba1 = oblicz_liczbe(cyfra_1, cyfra1_licznik);
 512.     liczba2 = oblicz_liczbe(cyfra_2, cyfra2_licznik);
 513.  
 514. switch (dzialanie)
 515.     {
 516.         case 0x2B : // +
 517.             {
 518.                 wynik_obl = liczba1 + liczba2;
 519.                 break;
 520.             }
 521.  
 522.         case 0x2D : // -
 523.             {
 524.                 wynik_obl = liczba1 - liczba2;
 525.                 break;
 526.             }
 527.  
 528.  
 529.         case 0x2A : // *
 530.             {
 531.                 wynik_obl = liczba1 * liczba2;
 532.                 break;
 533.             }
 534.  
 535.  
 536.         case 0x2F : // /
 537.             {
 538.                 wynik_obl = liczba1 / liczba2;
 539.                 break;
 540.             }
 541.  
 542.  
 543.     }
 544.  
 545.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 546.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 547.         lcd_write_cmd( LCD_CLEAR ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0
 548.         _delay_ms(5);
 549.         przepisz();
 550.         lcd_char(0x3D);
 551.  
 552.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 553.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 554.         lcd_write_cmd( 0xC0 );       // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0
 555.         _delay_ms(5);
 556.         wypisz_wynik();
 557.  
 558. koniec:
 559. return wynik_obl;
 560.  
 561. }
 562.  
 563. void przepisz(void)
 564. {
 565.  
 566.  
 567.     for (int dl = 0; dl < cyfra1_licznik; dl++)
 568.         {
 569.             lcd_char(cyfra_1[dl] + 0x30);
 570.         }
 571.        
 572.         lcd_char(dzialanie);
 573.  
 574.     for (int pl = 0; pl < cyfra2_licznik; pl++)
 575.         {
 576.             lcd_char(cyfra_2[pl] + 0x30);
 577.         }
 578.  
 579. }
 580.  
 581.  
 582. float oblicz_liczbe(char * cyferka, int rozmiar)
 583. {
 584. float multi = 1;
 585. float liczba = 0;
 586.  
 587.     for (int dl = (rozmiar - 1); dl >= 0; dl--)
 588.         {
 589.             liczba = liczba + (cyferka[dl] * multi);
 590.             multi = multi * 10;
 591.         }
 592. return liczba;
 593. }
 594.  
 595.  
 596. void wypisz_wynik(void)
 597. {
 598.         char wyniczek[17];
 599.         for (int z = 0; z<17; z++)
 600.             {
 601.                 wyniczek[z] = 0;
 602.             }      
 603.        
 604.         ltoa(wynik_obl, wyniczek, 10);
 605.  
 606.         for (int k = 0; k<16; k++)
 607.             {
 608.                 if (wyniczek[k] > 0)
 609.                     {
 610.                         lcd_char(wyniczek[k]);
 611.                     }
 612.                 else
 613.                 {
 614.                 break;
 615.                 }
 616.  
 617.             }
 618. }
 619.  
 620. void zeruj_wszystko(void)
 621. {
 622.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 623.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 624.         lcd_write_cmd( LCD_CLEAR ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0
 625.         _delay_ms(5);      
 626.        
 627.         PORTA &= ~(1<<LCD_EN);
 628.         PORTA &= ~(1<<LCD_RS);
 629.         lcd_write_cmd( 0xC0 ); // czyszczenie LCD i kursor na pozycji 0
 630.         _delay_ms(5);
 631. }
 632.  
 633. void reset_timer_1(void)
 634. {
 635. TCNT1 = 0;
 636. del_500_ms = 0;
 637. }
 638.  
 639.  
 640.  
RAW Paste Data