GODKEN

Lời Hứa Của Bác Nhân

Sep 14th, 2018
67
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. vào ngày 14 tháng 9 năm 2018 lúc 8h40 . Bác Nhân Sẽ Nói Là Ko Xin T Gì Cả . Ok NÓI RỒI Là LÀM
RAW Paste Data