SHARE
TWEET

user23013's 17372 byte regex ungolfed

a guest Oct 18th, 2014 254 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ^
 2. (?=[!"%&'0123456789;<=>@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷ,]{21}$)
 3. (?=.{10},)
 4. (?!.*,.*,)
 5. (?:
 6.         (?(X)
 7.                 (?<-X>)
 8.                 (?(L)(?<-L>)(?<l>)|){16}
 9.         |
 10.                 (?:
 11.                         !(?<l>){0}(?<L>){0}|"(?<l>){1}(?<L>){0}|%(?<l>){2}(?<L>){0}|&(?<l>){3}(?<L>){0}|'(?<l>){4}(?<L>){0}|0(?<l>){5}(?<L>){0}|1(?<l>){6}(?<L>){0}|2(?<l>){7}(?<L>){0}|3(?<l>){8}(?<L>){0}|4(?<l>){9}(?<L>){0}|5(?<l>){10}(?<L>){0}|6(?<l>){11}(?<L>){0}|7(?<l>){12}(?<L>){0}|8(?<l>){13}(?<L>){0}|9(?<l>){14}(?<L>){0}|;(?<l>){15}(?<L>){0}|<(?<l>){16}(?<L>){0}|=(?<l>){0}(?<L>){1}|>(?<l>){1}(?<L>){1}|@(?<l>){2}(?<L>){1}|A(?<l>){3}(?<L>){1}|B(?<l>){4}(?<L>){1}|C(?<l>){5}(?<L>){1}|D(?<l>){6}(?<L>){1}|E(?<l>){7}(?<L>){1}|F(?<l>){8}(?<L>){1}|G(?<l>){9}(?<L>){1}|H(?<l>){10}(?<L>){1}|I(?<l>){11}(?<L>){1}|J(?<l>){12}(?<L>){1}|K(?<l>){13}(?<L>){1}|L(?<l>){14}(?<L>){1}|M(?<l>){15}(?<L>){1}|N(?<l>){16}(?<L>){1}|O(?<l>){0}(?<L>){2}|P(?<l>){1}(?<L>){2}|Q(?<l>){2}(?<L>){2}|R(?<l>){3}(?<L>){2}|S(?<l>){4}(?<L>){2}|T(?<l>){5}(?<L>){2}|U(?<l>){6}(?<L>){2}|V(?<l>){7}(?<L>){2}|W(?<l>){8}(?<L>){2}|X(?<l>){9}(?<L>){2}|Y(?<l>){10}(?<L>){2}|Z(?<l>){11}(?<L>){2}|_(?<l>){12}(?<L>){2}|`(?<l>){13}(?<L>){2}|a(?<l>){14}(?<L>){2}|b(?<l>){15}(?<L>){2}|c(?<l>){16}(?<L>){2}|d(?<l>){0}(?<L>){3}|e(?<l>){1}(?<L>){3}|f(?<l>){2}(?<L>){3}|g(?<l>){3}(?<L>){3}|h(?<l>){4}(?<L>){3}|i(?<l>){5}(?<L>){3}|j(?<l>){6}(?<L>){3}|k(?<l>){7}(?<L>){3}|l(?<l>){8}(?<L>){3}|m(?<l>){9}(?<L>){3}|n(?<l>){10}(?<L>){3}|o(?<l>){11}(?<L>){3}|p(?<l>){12}(?<L>){3}|q(?<l>){13}(?<L>){3}|r(?<l>){14}(?<L>){3}|s(?<l>){15}(?<L>){3}|t(?<l>){16}(?<L>){3}|u(?<l>){0}(?<L>){4}|v(?<l>){1}(?<L>){4}|w(?<l>){2}(?<L>){4}|x(?<l>){3}(?<L>){4}|y(?<l>){4}(?<L>){4}|z(?<l>){5}(?<L>){4}|~(?<l>){6}(?<L>){4}|¡(?<l>){7}(?<L>){4}|¢(?<l>){8}(?<L>){4}|£(?<l>){9}(?<L>){4}|¤(?<l>){10}(?<L>){4}|¥(?<l>){11}(?<L>){4}|¦(?<l>){12}(?<L>){4}|§(?<l>){13}(?<L>){4}|¨(?<l>){14}(?<L>){4}|©(?<l>){15}(?<L>){4}|ª(?<l>){16}(?<L>){4}|«(?<l>){0}(?<L>){5}|¬(?<l>){1}(?<L>){5}|®(?<l>){2}(?<L>){5}|¯(?<l>){3}(?<L>){5}|°(?<l>){4}(?<L>){5}|±(?<l>){5}(?<L>){5}|²(?<l>){6}(?<L>){5}|³(?<l>){7}(?<L>){5}|´(?<l>){8}(?<L>){5}|µ(?<l>){9}(?<L>){5}|¶(?<l>){10}(?<L>){5}|·(?<l>){11}(?<L>){5}|¸(?<l>){12}(?<L>){5}|¹(?<l>){13}(?<L>){5}|º(?<l>){14}(?<L>){5}|»(?<l>){15}(?<L>){5}|¼(?<l>){16}(?<L>){5}|½(?<l>){0}(?<L>){6}|¾(?<l>){1}(?<L>){6}|¿(?<l>){2}(?<L>){6}|À(?<l>){3}(?<L>){6}|Á(?<l>){4}(?<L>){6}|Â(?<l>){5}(?<L>){6}|Ã(?<l>){6}(?<L>){6}|Ä(?<l>){7}(?<L>){6}|Å(?<l>){8}(?<L>){6}|Æ(?<l>){9}(?<L>){6}|Ç(?<l>){10}(?<L>){6}|È(?<l>){11}(?<L>){6}|É(?<l>){12}(?<L>){6}|Ê(?<l>){13}(?<L>){6}|Ë(?<l>){14}(?<L>){6}|Ì(?<l>){15}(?<L>){6}|Í(?<l>){16}(?<L>){6}|Î(?<l>){0}(?<L>){7}|Ï(?<l>){1}(?<L>){7}|Ð(?<l>){2}(?<L>){7}|Ñ(?<l>){3}(?<L>){7}|Ò(?<l>){4}(?<L>){7}|Ó(?<l>){5}(?<L>){7}|Ô(?<l>){6}(?<L>){7}|Õ(?<l>){7}(?<L>){7}|Ö(?<l>){8}(?<L>){7}|×(?<l>){9}(?<L>){7}|Ø(?<l>){10}(?<L>){7}|Ù(?<l>){11}(?<L>){7}|Ú(?<l>){12}(?<L>){7}|Û(?<l>){13}(?<L>){7}|Ü(?<l>){14}(?<L>){7}|Ý(?<l>){15}(?<L>){7}|Þ(?<l>){16}(?<L>){7}|ß(?<l>){0}(?<L>){8}|à(?<l>){1}(?<L>){8}|á(?<l>){2}(?<L>){8}|â(?<l>){3}(?<L>){8}|ã(?<l>){4}(?<L>){8}|ä(?<l>){5}(?<L>){8}|å(?<l>){6}(?<L>){8}|æ(?<l>){7}(?<L>){8}|ç(?<l>){8}(?<L>){8}|è(?<l>){9}(?<L>){8}|é(?<l>){10}(?<L>){8}|ê(?<l>){11}(?<L>){8}|ë(?<l>){12}(?<L>){8}|ì(?<l>){13}(?<L>){8}|í(?<l>){14}(?<L>){8}|î(?<l>){15}(?<L>){8}|ï(?<l>){16}(?<L>){8}|ð(?<l>){0}(?<L>){9}|ñ(?<l>){1}(?<L>){9}|ò(?<l>){2}(?<L>){9}|ó(?<l>){3}(?<L>){9}|ô(?<l>){4}(?<L>){9}|õ(?<l>){5}(?<L>){9}|ö(?<l>){6}(?<L>){9}|÷(?<l>){7}(?<L>){9}|ø(?<l>){8}(?<L>){9}|ù(?<l>){9}(?<L>){9}|ú(?<l>){10}(?<L>){9}|û(?<l>){11}(?<L>){9}|ü(?<l>){12}(?<L>){9}|ý(?<l>){13}(?<L>){9}|þ(?<l>){14}(?<L>){9}|ÿ(?<l>){15}(?<L>){9}|Ā(?<l>){16}(?<L>){9}|ā(?<l>){0}(?<L>){10}|Ă(?<l>){1}(?<L>){10}|ă(?<l>){2}(?<L>){10}|Ą(?<l>){3}(?<L>){10}|ą(?<l>){4}(?<L>){10}|Ć(?<l>){5}(?<L>){10}|ć(?<l>){6}(?<L>){10}|Ĉ(?<l>){7}(?<L>){10}|ĉ(?<l>){8}(?<L>){10}|Ċ(?<l>){9}(?<L>){10}|ċ(?<l>){10}(?<L>){10}|Č(?<l>){11}(?<L>){10}|č(?<l>){12}(?<L>){10}|Ď(?<l>){13}(?<L>){10}|ď(?<l>){14}(?<L>){10}|Đ(?<l>){15}(?<L>){10}|đ(?<l>){16}(?<L>){10}|Ē(?<l>){0}(?<L>){11}|ē(?<l>){1}(?<L>){11}|Ĕ(?<l>){2}(?<L>){11}|ĕ(?<l>){3}(?<L>){11}|Ė(?<l>){4}(?<L>){11}|ė(?<l>){5}(?<L>){11}|Ę(?<l>){6}(?<L>){11}|ę(?<l>){7}(?<L>){11}|Ě(?<l>){8}(?<L>){11}|ě(?<l>){9}(?<L>){11}|Ĝ(?<l>){10}(?<L>){11}|ĝ(?<l>){11}(?<L>){11}|Ğ(?<l>){12}(?<L>){11}|ğ(?<l>){13}(?<L>){11}|Ġ(?<l>){14}(?<L>){11}|ġ(?<l>){15}(?<L>){11}|Ģ(?<l>){16}(?<L>){11}|ģ(?<l>){0}(?<L>){12}|Ĥ(?<l>){1}(?<L>){12}|ĥ(?<l>){2}(?<L>){12}|Ħ(?<l>){3}(?<L>){12}|ħ(?<l>){4}(?<L>){12}|Ĩ(?<l>){5}(?<L>){12}|ĩ(?<l>){6}(?<L>){12}|Ī(?<l>){7}(?<L>){12}|ī(?<l>){8}(?<L>){12}|Ĭ(?<l>){9}(?<L>){12}|ĭ(?<l>){10}(?<L>){12}|Į(?<l>){11}(?<L>){12}|į(?<l>){12}(?<L>){12}|İ(?<l>){13}(?<L>){12}|ı(?<l>){14}(?<L>){12}|IJ(?<l>){15}(?<L>){12}|ij(?<l>){16}(?<L>){12}|Ĵ(?<l>){0}(?<L>){13}|ĵ(?<l>){1}(?<L>){13}|Ķ(?<l>){2}(?<L>){13}|ķ(?<l>){3}(?<L>){13}|ĸ(?<l>){4}(?<L>){13}|Ĺ(?<l>){5}(?<L>){13}|ĺ(?<l>){6}(?<L>){13}|Ļ(?<l>){7}(?<L>){13}|ļ(?<l>){8}(?<L>){13}|Ľ(?<l>){9}(?<L>){13}|ľ(?<l>){10}(?<L>){13}|Ŀ(?<l>){11}(?<L>){13}|ŀ(?<l>){12}(?<L>){13}|Ł(?<l>){13}(?<L>){13}|ł(?<l>){14}(?<L>){13}|Ń(?<l>){15}(?<L>){13}|ń(?<l>){16}(?<L>){13}|Ņ(?<l>){0}(?<L>){14}|ņ(?<l>){1}(?<L>){14}|Ň(?<l>){2}(?<L>){14}|ň(?<l>){3}(?<L>){14}|ʼn(?<l>){4}(?<L>){14}|Ŋ(?<l>){5}(?<L>){14}|ŋ(?<l>){6}(?<L>){14}|Ō(?<l>){7}(?<L>){14}|ō(?<l>){8}(?<L>){14}|Ŏ(?<l>){9}(?<L>){14}|ŏ(?<l>){10}(?<L>){14}|Ő(?<l>){11}(?<L>){14}|ő(?<l>){12}(?<L>){14}|Œ(?<l>){13}(?<L>){14}|œ(?<l>){14}(?<L>){14}|Ŕ(?<l>){15}(?<L>){14}|ŕ(?<l>){16}(?<L>){14}|Ŗ(?<l>){0}(?<L>){15}|ŗ(?<l>){1}(?<L>){15}|Ř(?<l>){2}(?<L>){15}|ř(?<l>){3}(?<L>){15}|Ś(?<l>){4}(?<L>){15}|ś(?<l>){5}(?<L>){15}|Ŝ(?<l>){6}(?<L>){15}|ŝ(?<l>){7}(?<L>){15}|Ş(?<l>){8}(?<L>){15}|ş(?<l>){9}(?<L>){15}|Š(?<l>){10}(?<L>){15}|š(?<l>){11}(?<L>){15}|Ţ(?<l>){12}(?<L>){15}|ţ(?<l>){13}(?<L>){15}|Ť(?<l>){14}(?<L>){15}|ť(?<l>){15}(?<L>){15}|Ŧ(?<l>){16}(?<L>){15}|ŧ(?<l>){0}(?<L>){16}|Ũ(?<l>){1}(?<L>){16}|ũ(?<l>){2}(?<L>){16}|Ū(?<l>){3}(?<L>){16}|ū(?<l>){4}(?<L>){16}|Ŭ(?<l>){5}(?<L>){16}|ŭ(?<l>){6}(?<L>){16}|Ů(?<l>){7}(?<L>){16}|ů(?<l>){8}(?<L>){16}|Ű(?<l>){9}(?<L>){16}|ű(?<l>){10}(?<L>){16}|Ų(?<l>){11}(?<L>){16}|ų(?<l>){12}(?<L>){16}|Ŵ(?<l>){13}(?<L>){16}|ŵ(?<l>){14}(?<L>){16}|Ŷ(?<l>){15}(?<L>){16}|ŷ(?<l>){16}(?<L>){16}
 12.                 )
 13.                 (?<X>)
 14.         )
 15.         (?=.*,
 16.                 (?:
 17.                         (?(Y)
 18.                                 (?<-Y>)
 19.                                 (?(R)(?<-R>)(?<r>)|){16}
 20.                         |
 21.                                 (?:
 22.                                         !(?<r>){0}(?<R>){0}|"(?<r>){1}(?<R>){0}|%(?<r>){2}(?<R>){0}|&(?<r>){3}(?<R>){0}|'(?<r>){4}(?<R>){0}|0(?<r>){5}(?<R>){0}|1(?<r>){6}(?<R>){0}|2(?<r>){7}(?<R>){0}|3(?<r>){8}(?<R>){0}|4(?<r>){9}(?<R>){0}|5(?<r>){10}(?<R>){0}|6(?<r>){11}(?<R>){0}|7(?<r>){12}(?<R>){0}|8(?<r>){13}(?<R>){0}|9(?<r>){14}(?<R>){0}|;(?<r>){15}(?<R>){0}|<(?<r>){16}(?<R>){0}|=(?<r>){0}(?<R>){1}|>(?<r>){1}(?<R>){1}|@(?<r>){2}(?<R>){1}|A(?<r>){3}(?<R>){1}|B(?<r>){4}(?<R>){1}|C(?<r>){5}(?<R>){1}|D(?<r>){6}(?<R>){1}|E(?<r>){7}(?<R>){1}|F(?<r>){8}(?<R>){1}|G(?<r>){9}(?<R>){1}|H(?<r>){10}(?<R>){1}|I(?<r>){11}(?<R>){1}|J(?<r>){12}(?<R>){1}|K(?<r>){13}(?<R>){1}|L(?<r>){14}(?<R>){1}|M(?<r>){15}(?<R>){1}|N(?<r>){16}(?<R>){1}|O(?<r>){0}(?<R>){2}|P(?<r>){1}(?<R>){2}|Q(?<r>){2}(?<R>){2}|R(?<r>){3}(?<R>){2}|S(?<r>){4}(?<R>){2}|T(?<r>){5}(?<R>){2}|U(?<r>){6}(?<R>){2}|V(?<r>){7}(?<R>){2}|W(?<r>){8}(?<R>){2}|X(?<r>){9}(?<R>){2}|Y(?<r>){10}(?<R>){2}|Z(?<r>){11}(?<R>){2}|_(?<r>){12}(?<R>){2}|`(?<r>){13}(?<R>){2}|a(?<r>){14}(?<R>){2}|b(?<r>){15}(?<R>){2}|c(?<r>){16}(?<R>){2}|d(?<r>){0}(?<R>){3}|e(?<r>){1}(?<R>){3}|f(?<r>){2}(?<R>){3}|g(?<r>){3}(?<R>){3}|h(?<r>){4}(?<R>){3}|i(?<r>){5}(?<R>){3}|j(?<r>){6}(?<R>){3}|k(?<r>){7}(?<R>){3}|l(?<r>){8}(?<R>){3}|m(?<r>){9}(?<R>){3}|n(?<r>){10}(?<R>){3}|o(?<r>){11}(?<R>){3}|p(?<r>){12}(?<R>){3}|q(?<r>){13}(?<R>){3}|r(?<r>){14}(?<R>){3}|s(?<r>){15}(?<R>){3}|t(?<r>){16}(?<R>){3}|u(?<r>){0}(?<R>){4}|v(?<r>){1}(?<R>){4}|w(?<r>){2}(?<R>){4}|x(?<r>){3}(?<R>){4}|y(?<r>){4}(?<R>){4}|z(?<r>){5}(?<R>){4}|~(?<r>){6}(?<R>){4}|¡(?<r>){7}(?<R>){4}|¢(?<r>){8}(?<R>){4}|£(?<r>){9}(?<R>){4}|¤(?<r>){10}(?<R>){4}|¥(?<r>){11}(?<R>){4}|¦(?<r>){12}(?<R>){4}|§(?<r>){13}(?<R>){4}|¨(?<r>){14}(?<R>){4}|©(?<r>){15}(?<R>){4}|ª(?<r>){16}(?<R>){4}|«(?<r>){0}(?<R>){5}|¬(?<r>){1}(?<R>){5}|®(?<r>){2}(?<R>){5}|¯(?<r>){3}(?<R>){5}|°(?<r>){4}(?<R>){5}|±(?<r>){5}(?<R>){5}|²(?<r>){6}(?<R>){5}|³(?<r>){7}(?<R>){5}|´(?<r>){8}(?<R>){5}|µ(?<r>){9}(?<R>){5}|¶(?<r>){10}(?<R>){5}|·(?<r>){11}(?<R>){5}|¸(?<r>){12}(?<R>){5}|¹(?<r>){13}(?<R>){5}|º(?<r>){14}(?<R>){5}|»(?<r>){15}(?<R>){5}|¼(?<r>){16}(?<R>){5}|½(?<r>){0}(?<R>){6}|¾(?<r>){1}(?<R>){6}|¿(?<r>){2}(?<R>){6}|À(?<r>){3}(?<R>){6}|Á(?<r>){4}(?<R>){6}|Â(?<r>){5}(?<R>){6}|Ã(?<r>){6}(?<R>){6}|Ä(?<r>){7}(?<R>){6}|Å(?<r>){8}(?<R>){6}|Æ(?<r>){9}(?<R>){6}|Ç(?<r>){10}(?<R>){6}|È(?<r>){11}(?<R>){6}|É(?<r>){12}(?<R>){6}|Ê(?<r>){13}(?<R>){6}|Ë(?<r>){14}(?<R>){6}|Ì(?<r>){15}(?<R>){6}|Í(?<r>){16}(?<R>){6}|Î(?<r>){0}(?<R>){7}|Ï(?<r>){1}(?<R>){7}|Ð(?<r>){2}(?<R>){7}|Ñ(?<r>){3}(?<R>){7}|Ò(?<r>){4}(?<R>){7}|Ó(?<r>){5}(?<R>){7}|Ô(?<r>){6}(?<R>){7}|Õ(?<r>){7}(?<R>){7}|Ö(?<r>){8}(?<R>){7}|×(?<r>){9}(?<R>){7}|Ø(?<r>){10}(?<R>){7}|Ù(?<r>){11}(?<R>){7}|Ú(?<r>){12}(?<R>){7}|Û(?<r>){13}(?<R>){7}|Ü(?<r>){14}(?<R>){7}|Ý(?<r>){15}(?<R>){7}|Þ(?<r>){16}(?<R>){7}|ß(?<r>){0}(?<R>){8}|à(?<r>){1}(?<R>){8}|á(?<r>){2}(?<R>){8}|â(?<r>){3}(?<R>){8}|ã(?<r>){4}(?<R>){8}|ä(?<r>){5}(?<R>){8}|å(?<r>){6}(?<R>){8}|æ(?<r>){7}(?<R>){8}|ç(?<r>){8}(?<R>){8}|è(?<r>){9}(?<R>){8}|é(?<r>){10}(?<R>){8}|ê(?<r>){11}(?<R>){8}|ë(?<r>){12}(?<R>){8}|ì(?<r>){13}(?<R>){8}|í(?<r>){14}(?<R>){8}|î(?<r>){15}(?<R>){8}|ï(?<r>){16}(?<R>){8}|ð(?<r>){0}(?<R>){9}|ñ(?<r>){1}(?<R>){9}|ò(?<r>){2}(?<R>){9}|ó(?<r>){3}(?<R>){9}|ô(?<r>){4}(?<R>){9}|õ(?<r>){5}(?<R>){9}|ö(?<r>){6}(?<R>){9}|÷(?<r>){7}(?<R>){9}|ø(?<r>){8}(?<R>){9}|ù(?<r>){9}(?<R>){9}|ú(?<r>){10}(?<R>){9}|û(?<r>){11}(?<R>){9}|ü(?<r>){12}(?<R>){9}|ý(?<r>){13}(?<R>){9}|þ(?<r>){14}(?<R>){9}|ÿ(?<r>){15}(?<R>){9}|Ā(?<r>){16}(?<R>){9}|ā(?<r>){0}(?<R>){10}|Ă(?<r>){1}(?<R>){10}|ă(?<r>){2}(?<R>){10}|Ą(?<r>){3}(?<R>){10}|ą(?<r>){4}(?<R>){10}|Ć(?<r>){5}(?<R>){10}|ć(?<r>){6}(?<R>){10}|Ĉ(?<r>){7}(?<R>){10}|ĉ(?<r>){8}(?<R>){10}|Ċ(?<r>){9}(?<R>){10}|ċ(?<r>){10}(?<R>){10}|Č(?<r>){11}(?<R>){10}|č(?<r>){12}(?<R>){10}|Ď(?<r>){13}(?<R>){10}|ď(?<r>){14}(?<R>){10}|Đ(?<r>){15}(?<R>){10}|đ(?<r>){16}(?<R>){10}|Ē(?<r>){0}(?<R>){11}|ē(?<r>){1}(?<R>){11}|Ĕ(?<r>){2}(?<R>){11}|ĕ(?<r>){3}(?<R>){11}|Ė(?<r>){4}(?<R>){11}|ė(?<r>){5}(?<R>){11}|Ę(?<r>){6}(?<R>){11}|ę(?<r>){7}(?<R>){11}|Ě(?<r>){8}(?<R>){11}|ě(?<r>){9}(?<R>){11}|Ĝ(?<r>){10}(?<R>){11}|ĝ(?<r>){11}(?<R>){11}|Ğ(?<r>){12}(?<R>){11}|ğ(?<r>){13}(?<R>){11}|Ġ(?<r>){14}(?<R>){11}|ġ(?<r>){15}(?<R>){11}|Ģ(?<r>){16}(?<R>){11}|ģ(?<r>){0}(?<R>){12}|Ĥ(?<r>){1}(?<R>){12}|ĥ(?<r>){2}(?<R>){12}|Ħ(?<r>){3}(?<R>){12}|ħ(?<r>){4}(?<R>){12}|Ĩ(?<r>){5}(?<R>){12}|ĩ(?<r>){6}(?<R>){12}|Ī(?<r>){7}(?<R>){12}|ī(?<r>){8}(?<R>){12}|Ĭ(?<r>){9}(?<R>){12}|ĭ(?<r>){10}(?<R>){12}|Į(?<r>){11}(?<R>){12}|į(?<r>){12}(?<R>){12}|İ(?<r>){13}(?<R>){12}|ı(?<r>){14}(?<R>){12}|IJ(?<r>){15}(?<R>){12}|ij(?<r>){16}(?<R>){12}|Ĵ(?<r>){0}(?<R>){13}|ĵ(?<r>){1}(?<R>){13}|Ķ(?<r>){2}(?<R>){13}|ķ(?<r>){3}(?<R>){13}|ĸ(?<r>){4}(?<R>){13}|Ĺ(?<r>){5}(?<R>){13}|ĺ(?<r>){6}(?<R>){13}|Ļ(?<r>){7}(?<R>){13}|ļ(?<r>){8}(?<R>){13}|Ľ(?<r>){9}(?<R>){13}|ľ(?<r>){10}(?<R>){13}|Ŀ(?<r>){11}(?<R>){13}|ŀ(?<r>){12}(?<R>){13}|Ł(?<r>){13}(?<R>){13}|ł(?<r>){14}(?<R>){13}|Ń(?<r>){15}(?<R>){13}|ń(?<r>){16}(?<R>){13}|Ņ(?<r>){0}(?<R>){14}|ņ(?<r>){1}(?<R>){14}|Ň(?<r>){2}(?<R>){14}|ň(?<r>){3}(?<R>){14}|ʼn(?<r>){4}(?<R>){14}|Ŋ(?<r>){5}(?<R>){14}|ŋ(?<r>){6}(?<R>){14}|Ō(?<r>){7}(?<R>){14}|ō(?<r>){8}(?<R>){14}|Ŏ(?<r>){9}(?<R>){14}|ŏ(?<r>){10}(?<R>){14}|Ő(?<r>){11}(?<R>){14}|ő(?<r>){12}(?<R>){14}|Œ(?<r>){13}(?<R>){14}|œ(?<r>){14}(?<R>){14}|Ŕ(?<r>){15}(?<R>){14}|ŕ(?<r>){16}(?<R>){14}|Ŗ(?<r>){0}(?<R>){15}|ŗ(?<r>){1}(?<R>){15}|Ř(?<r>){2}(?<R>){15}|ř(?<r>){3}(?<R>){15}|Ś(?<r>){4}(?<R>){15}|ś(?<r>){5}(?<R>){15}|Ŝ(?<r>){6}(?<R>){15}|ŝ(?<r>){7}(?<R>){15}|Ş(?<r>){8}(?<R>){15}|ş(?<r>){9}(?<R>){15}|Š(?<r>){10}(?<R>){15}|š(?<r>){11}(?<R>){15}|Ţ(?<r>){12}(?<R>){15}|ţ(?<r>){13}(?<R>){15}|Ť(?<r>){14}(?<R>){15}|ť(?<r>){15}(?<R>){15}|Ŧ(?<r>){16}(?<R>){15}|ŧ(?<r>){0}(?<R>){16}|Ũ(?<r>){1}(?<R>){16}|ũ(?<r>){2}(?<R>){16}|Ū(?<r>){3}(?<R>){16}|ū(?<r>){4}(?<R>){16}|Ŭ(?<r>){5}(?<R>){16}|ŭ(?<r>){6}(?<R>){16}|Ů(?<r>){7}(?<R>){16}|ů(?<r>){8}(?<R>){16}|Ű(?<r>){9}(?<R>){16}|ű(?<r>){10}(?<R>){16}|Ų(?<r>){11}(?<R>){16}|ų(?<r>){12}(?<R>){16}|Ŵ(?<r>){13}(?<R>){16}|ŵ(?<r>){14}(?<R>){16}|Ŷ(?<r>){15}(?<R>){16}|ŷ(?<r>){16}(?<R>){16}
 23.                                 )
 24.                                 (?<Y>)
 25.                         )
 26.  
 27.                         (?(l)
 28.                                 (?<-l>)(?<x>)
 29.                                 (?(r)(?<-r>)(?<y>)(?<v>)|){16}
 30.                                 (?(y)(?<-y>)(?<r>)|){16}
 31.                         |){16}
 32.                         (?(x)(?<-x>)(?<l>)|){16}
 33.  
 34.                         (?(p)(?<-p>)(?<s>)(?<z>)|){19}
 35.                         (?(z)(?<-z>)(?<p>)|){19}
 36.                         (?(q)(?<-q>)(?<s>)(?<z>)|){19}
 37.                         (?(z)(?<-z>)(?<q>)|){19}
 38.                        
 39.                         (?(s)
 40.                                 (?<-s>)
 41.                        
 42.                         (?(s)
 43.                                 (?<-s>)
 44.                        
 45.                         (?(s)
 46.                                 (?<-s>)
 47.                        
 48.                         (?(s)
 49.                                 (?<-s>)
 50.                        
 51.                         (?(s)
 52.                                 (?<-s>)
 53.                        
 54.                         (?(s)
 55.                                 (?<-s>)
 56.                        
 57.                         (?(s)
 58.                                 (?<-s>)
 59.                        
 60.                         (?(s)
 61.                                 (?<-s>)
 62.                        
 63.                         (?(s)
 64.                                 (?<-s>)
 65.                        
 66.                         (?(s)
 67.                                 (?<-s>)
 68.                        
 69.                         (?(s)
 70.                                 (?<-s>)
 71.                        
 72.                         (?(s)
 73.                                 (?<-s>)
 74.                        
 75.                         (?(s)
 76.                                 (?<-s>)
 77.                        
 78.                         (?(s)
 79.                                 (?<-s>)
 80.                        
 81.                         (?(s)
 82.                                 (?<-s>)
 83.                        
 84.                         (?(s)
 85.                                 (?<-s>)
 86.                        
 87.                         (?(s)
 88.                                 (?<-s>)
 89.                        
 90.                         (?(s)
 91.                                 (?<-s>)
 92.                        
 93.                         (?(s)
 94.                                 (?<-s>)
 95.                        
 96.                         (?(s)
 97.                                 (?<-s>)
 98.                        
 99.                         (?(s)
 100.                                 (?<-s>)
 101.                        
 102.                         (?(s)
 103.                                 (?<-s>)
 104.                        
 105.                         (?(s)
 106.                                 (?<-s>)
 107.                        
 108.                         (?(s)
 109.                                 (?<-s>)
 110.                        
 111.                         (?(s)
 112.                                 (?<-s>)
 113.                        
 114.                         (?(s)
 115.                                 (?<-s>)
 116.                        
 117.                         (?(s)
 118.                                 (?<-s>)
 119.                        
 120.                         (?(s)
 121.                                 (?<-s>)
 122.                        
 123.                         (?(s)
 124.                                 (?<-s>)
 125.                        
 126.                         (?(s)
 127.                                 (?<-s>)
 128.                        
 129.                         (?(s)
 130.                                 (?<-s>)
 131.                        
 132.                         (?(s)
 133.                                 (?<-s>)
 134.                        
 135.                         (?(s)
 136.                                 (?<-s>)
 137.                        
 138.                         (?(s)
 139.                                 (?<-s>)
 140.                        
 141.                         (?(s)
 142.                                 (?<-s>)
 143.                        
 144.                         (?(s)
 145.                                 (?<-s>)
 146.                        
 147.                         (?(s)
 148.                                 (?<-s>)
 149.                        
 150.                         (?(s)
 151.                                 (?<-s>)
 152.                        
 153.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a38>)|){256}
 154.                        
 155.                         |
 156.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a37>)|){256}
 157.                         )
 158.                        
 159.                         |
 160.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a36>)|){256}
 161.                         )
 162.                        
 163.                         |
 164.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a35>)|){256}
 165.                         )
 166.                        
 167.                         |
 168.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a34>)|){256}
 169.                         )
 170.                        
 171.                         |
 172.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a33>)|){256}
 173.                         )
 174.                        
 175.                         |
 176.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a32>)|){256}
 177.                         )
 178.                        
 179.                         |
 180.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a31>)|){256}
 181.                         )
 182.                        
 183.                         |
 184.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a30>)|){256}
 185.                         )
 186.                        
 187.                         |
 188.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a29>)|){256}
 189.                         )
 190.                        
 191.                         |
 192.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a28>)|){256}
 193.                         )
 194.                        
 195.                         |
 196.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a27>)|){256}
 197.                         )
 198.                        
 199.                         |
 200.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a26>)|){256}
 201.                         )
 202.                        
 203.                         |
 204.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a25>)|){256}
 205.                         )
 206.                        
 207.                         |
 208.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a24>)|){256}
 209.                         )
 210.                        
 211.                         |
 212.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a23>)|){256}
 213.                         )
 214.                        
 215.                         |
 216.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a22>)|){256}
 217.                         )
 218.                        
 219.                         |
 220.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a21>)|){256}
 221.                         )
 222.                        
 223.                         |
 224.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a20>)|){256}
 225.                         )
 226.                        
 227.                         |
 228.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a19>)|){256}
 229.                         )
 230.                        
 231.                         |
 232.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a18>)|){256}
 233.                         )
 234.                        
 235.                         |
 236.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a17>)|){256}
 237.                         )
 238.                        
 239.                         |
 240.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a16>)|){256}
 241.                         )
 242.                        
 243.                         |
 244.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a15>)|){256}
 245.                         )
 246.                        
 247.                         |
 248.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a14>)|){256}
 249.                         )
 250.                        
 251.                         |
 252.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a13>)|){256}
 253.                         )
 254.                        
 255.                         |
 256.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a12>)|){256}
 257.                         )
 258.                        
 259.                         |
 260.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a11>)|){256}
 261.                         )
 262.                        
 263.                         |
 264.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a10>)|){256}
 265.                         )
 266.                        
 267.                         |
 268.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a9>)|){256}
 269.                         )
 270.                        
 271.                         |
 272.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a8>)|){256}
 273.                         )
 274.                        
 275.                         |
 276.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a7>)|){256}
 277.                         )
 278.                        
 279.                         |
 280.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a6>)|){256}
 281.                         )
 282.                        
 283.                         |
 284.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a5>)|){256}
 285.                         )
 286.                        
 287.                         |
 288.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a4>)|){256}
 289.                         )
 290.                        
 291.                         |
 292.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a3>)|){256}
 293.                         )
 294.                        
 295.                         |
 296.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a2>)|){256}
 297.                         )
 298.                        
 299.                         |
 300.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a1>)|){256}
 301.                         )
 302.                        
 303.                         |
 304.                                 (?(v)(?<-v>)(?<a0>)|){256}
 305.                         )
 306.                        
 307.                         (?(r)(?<-r>)|){16}
 308.                         (?<q>)
 309.                 ){20}
 310.                 (?<-q>){20}
 311.         )
 312.         (?(l)(?<-l>)|){16}
 313.         (?<p>)
 314. ){20},
 315.  
 316.  
 317. (?<-a0>){4}
 318. (?(a0)(?<-a0>){17}(?<a1>)|){4100}
 319. (?(a0)(?!)|)
 320. (?<-a1>){16}
 321. (?(a1)(?<-a1>){17}(?<a2>)|){4100}
 322. (?(a1)(?!)|)
 323. (?<-a2>){14}
 324. (?(a2)(?<-a2>){17}(?<a3>)|){4100}
 325. (?(a2)(?!)|)
 326. (?<-a3>){16}
 327. (?(a3)(?<-a3>){17}(?<a4>)|){4100}
 328. (?(a3)(?!)|)
 329. (?<-a4>){10}
 330. (?(a4)(?<-a4>){17}(?<a5>)|){4100}
 331. (?(a4)(?!)|)
 332. (?<-a5>){4}
 333. (?(a5)(?<-a5>){17}(?<a6>)|){4100}
 334. (?(a5)(?!)|)
 335. (?<-a6>){10}
 336. (?(a6)(?<-a6>){17}(?<a7>)|){4100}
 337. (?(a6)(?!)|)
 338. (?<-a7>){3}
 339. (?(a7)(?<-a7>){17}(?<a8>)|){4100}
 340. (?(a7)(?!)|)
 341. (?<-a8>){12}
 342. (?(a8)(?<-a8>){17}(?<a9>)|){4100}
 343. (?(a8)(?!)|)
 344. (?<-a9>){15}
 345. (?(a9)(?<-a9>){17}(?<a10>)|){4100}
 346. (?(a9)(?!)|)
 347. (?<-a10>){3}
 348. (?(a10)(?<-a10>){17}(?<a11>)|){4100}
 349. (?(a10)(?!)|)
 350. (?<-a11>){9}
 351. (?(a11)(?<-a11>){17}(?<a12>)|){4100}
 352. (?(a11)(?!)|)
 353. (?<-a12>){11}
 354. (?(a12)(?<-a12>){17}(?<a13>)|){4100}
 355. (?(a12)(?!)|)
 356. (?<-a13>){14}
 357. (?(a13)(?<-a13>){17}(?<a14>)|){4100}
 358. (?(a13)(?!)|)
 359. (?<-a14>){8}
 360. (?(a14)(?<-a14>){17}(?<a15>)|){4100}
 361. (?(a14)(?!)|)
 362. (?<-a15>){8}
 363. (?(a15)(?<-a15>){17}(?<a16>)|){4100}
 364. (?(a15)(?!)|)
 365. (?<-a16>){3}
 366. (?(a16)(?<-a16>){17}(?<a17>)|){4100}
 367. (?(a16)(?!)|)
 368. (?<-a17>){8}
 369. (?(a17)(?<-a17>){17}(?<a18>)|){4100}
 370. (?(a17)(?!)|)
 371. (?<-a18>){3}
 372. (?(a18)(?<-a18>){17}(?<a19>)|){4100}
 373. (?(a18)(?!)|)
 374. (?<-a19>){4}
 375. (?(a19)(?<-a19>){17}(?<a20>)|){4100}
 376. (?(a19)(?!)|)
 377. (?<-a20>){13}
 378. (?(a20)(?<-a20>){17}(?<a21>)|){4100}
 379. (?(a20)(?!)|)
 380. (?<-a21>){16}
 381. (?(a21)(?<-a21>){17}(?<a22>)|){4100}
 382. (?(a21)(?!)|)
 383. (?<-a22>){14}
 384. (?(a22)(?<-a22>){17}(?<a23>)|){4100}
 385. (?(a22)(?!)|)
 386. (?<-a23>){2}
 387. (?(a23)(?<-a23>){17}(?<a24>)|){4100}
 388. (?(a23)(?!)|)
 389. (?<-a24>){16}
 390. (?(a24)(?<-a24>){17}(?<a25>)|){4100}
 391. (?(a24)(?!)|)
 392. (?<-a25>){9}
 393. (?(a25)(?<-a25>){17}(?<a26>)|){4100}
 394. (?(a25)(?!)|)
 395. (?<-a26>){8}
 396. (?(a26)(?<-a26>){17}(?<a27>)|){4100}
 397. (?(a26)(?!)|)
 398. (?<-a27>){16}
 399. (?(a27)(?<-a27>){17}(?<a28>)|){4100}
 400. (?(a27)(?!)|)
 401. (?<-a28>){9}
 402. (?(a28)(?<-a28>){17}(?<a29>)|){4100}
 403. (?(a28)(?!)|)
 404. (?<-a29>){12}
 405. (?(a29)(?<-a29>){17}(?<a30>)|){4100}
 406. (?(a29)(?!)|)
 407. (?<-a30>){16}
 408. (?(a30)(?<-a30>){17}(?<a31>)|){4100}
 409. (?(a30)(?!)|)
 410. (?<-a31>){3}
 411. (?(a31)(?<-a31>){17}(?<a32>)|){4100}
 412. (?(a31)(?!)|)
 413. (?<-a32>){3}
 414. (?(a32)(?<-a32>){17}(?<a33>)|){4100}
 415. (?(a32)(?!)|)
 416. (?<-a33>){10}
 417. (?(a33)(?<-a33>){17}(?<a34>)|){4100}
 418. (?(a33)(?!)|)
 419. (?<-a34>){9}
 420. (?(a34)(?<-a34>){17}(?<a35>)|){4100}
 421. (?(a34)(?!)|)
 422. (?<-a35>){11}
 423. (?(a35)(?<-a35>){17}(?<a36>)|){4100}
 424. (?(a35)(?!)|)
 425. (?<-a36>){8}
 426. (?(a36)(?<-a36>){17}(?<a37>)|){4100}
 427. (?(a36)(?!)|)
 428. (?<-a37>){10}
 429. (?(a37)(?<-a37>){17}(?<a38>)|){4100}
 430. (?(a37)(?!)|)
 431. (?<-a38>){4}
 432. (?(a38)(?<-a38>){17}(?<a39>)|){4100}
 433. (?(a38)(?!)|)
 434. (?<-a39>){5}
 435. (?(a39)(?<-a39>){17}(?<a40>)|){4100}
 436. (?(a39)(?!)|)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top