SHARE
TWEET

Lista Films e tv

a guest Nov 6th, 2018 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U
 2. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Fazenda HD" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/6/69/A_Fazenda_4.jpg/250px-A_Fazenda_4.jpg" group-title="Canais Abertos",A Fazenda HD
 3. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14477.ts
 4. #EXTINF:-1 tvg-id="A&E" tvg-name="A&E" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/a&e.png" group-title="Canais Séries",A&E
 5. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9906.ts
 6. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A&E HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/a&ehd.png" group-title="Canais Séries",A&E HD.Alternativo
 7. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12562.ts
 8. #EXTINF:-1 tvg-id="AMC" tvg-name="AMC" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/amc.png" group-title="Filmes",AMC
 9. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9904.ts
 10. #EXTINF:-1 tvg-id="AMC" tvg-name="AMC HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/amchd.png" group-title="Filmes",AMC HD
 11. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9902.ts
 12. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AMC HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/amchd.png" group-title="Filmes",AMC HD.Alternativo
 13. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12561.ts
 14. #EXTINF:-1 tvg-id="Animal Planet" tvg-name="Animal Planet" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/animalplanet.png" group-title="Documentarios",Animal Planet
 15. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9900.ts
 16. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Animal Planet HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Animal Planet HD.Alternativo
 17. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12560.ts
 18. #EXTINF:-1 tvg-id="Arte 1" tvg-name="Arte 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/arte1.png" group-title="Variedades",Arte 1
 19. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9893.ts
 20. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Arte 1 HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Arte 1 HD.Alternativo
 21. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12559.ts
 22. #EXTINF:-1 tvg-id="AXN" tvg-name="AXN" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/axn.png" group-title="Canais Séries",AXN
 23. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9897.ts
 24. #EXTINF:-1 tvg-id="AXN" tvg-name="AXN HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/axnhd.png" group-title="Canais Séries",AXN HD
 25. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9895.ts
 26. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="AXN HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/axnhd.png" group-title="Canais Séries",AXN HD.Alternativo
 27. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12558.ts
 28. #EXTINF:-1 tvg-id="Baby Tv" tvg-name="Baby TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/babytv.png" group-title="Infantis",Baby TV
 29. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9890.ts
 30. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Baby HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/babytvhd.png" group-title="Infantis",Baby HD.Alternativo
 31. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12556.ts
 32. #EXTINF:-1 tvg-id="Band" tvg-name="Band TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/band.png" group-title="Canais Abertos",Band TV
 33. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9892.ts
 34. #EXTINF:-1 tvg-id="Band HD" tvg-name="BAND HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/bandhd.png" group-title="Canais Abertos",BAND HD.Alternativo
 35. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12557.ts
 36. #EXTINF:-1 tvg-id="Band News" tvg-name="Band News" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandnews.png" group-title="Canais Abertos",Band News
 37. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9888.ts
 38. #EXTINF:-1 tvg-id="Band News" tvg-name="Band News HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandnewshd.png" group-title="Canais Abertos",Band News HD
 39. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9881.ts
 40. #EXTINF:-1 tvg-id="Band Sports" tvg-name="BandSports" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandsports.png" group-title="Esportes",BandSports
 41. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9885.ts
 42. #EXTINF:-1 tvg-id="Band Sports" tvg-name="BandSports HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandsportshd.png" group-title="Esportes",BandSports HD
 43. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9884.ts
 44. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="BandSports HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",BandSports HD.Alternativo
 45. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12554.ts
 46. #EXTINF:-1 tvg-id="BIS" tvg-name="BIS" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bis.png" group-title="Entretenimento",BIS
 47. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9887.ts
 48. #EXTINF:-1 tvg-id="BIS HD" tvg-name="BIS HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bishd.png" group-title="Entretenimento",BIS HD
 49. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10420.ts
 50. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="BIS HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/bishd.png" group-title="Entretenimento",BIS HD.Alternativo
 51. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12555.ts
 52. #EXTINF:-1 tvg-id="Boa Vontade TV" tvg-name="Boa Vontade TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/boavontadetv.png" group-title="Canais Abertos",Boa Vontade TV
 53. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9879.ts
 54. #EXTINF:-1 tvg-id="Boomerang" tvg-name="Boomerang" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/boomerang.png" group-title="Infantis",Boomerang
 55. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9878.ts
 56. #EXTINF:-1 tvg-id="Canal Brasil" tvg-name="Canal Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/canalbrasil.png" group-title="Filmes",Canal Brasil
 57. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9869.ts
 58. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Canal Brasil HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Canal Brasil HD.Alternativo
 59. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12553.ts
 60. #EXTINF:-1 tvg-id="Canal Rural" tvg-name="Canal Rural" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/canalrural.png" group-title="Canais Abertos",Canal Rural
 61. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9868.ts
 62. #EXTINF:-1 tvg-id="Canção Nova" tvg-name="Cancao Nova" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvcancaonova.png" group-title="Canais Abertos",Cancao Nova
 63. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9877.ts
 64. #EXTINF:-1 tvg-id="Cartoon Network" tvg-name="Cartoon Network" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cartoonnetwork.png" group-title="Infantis",Cartoon Network
 65. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9876.ts
 66. #EXTINF:-1 tvg-id="Cartoon Network" tvg-name="Cartoon Network HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cartoonnetworkhd.png" group-title="Infantis",Cartoon Network HD
 67. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9875.ts
 68. #EXTINF:-1 tvg-id="Cinemax" tvg-name="Cinemax" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cinemax.png" group-title="Canais HBO",Cinemax
 69. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9866.ts
 70. #EXTINF:-1 tvg-id="Cinemax" tvg-name="Cinemax HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/cinemaxhd.png" group-title="Canais HBO",Cinemax HD
 71. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9865.ts
 72. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinemax HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/cinemaxhd.png" group-title="Canais HBO",Cinemax HD.Alternativo
 73. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12552.ts
 74. #EXTINF:-1 tvg-id="CNT" tvg-name="CNT" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cnt.png" group-title="Canais Abertos",CNT
 75. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9872.ts
 76. #EXTINF:-1 tvg-id="Combate" tvg-name="Combate" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/combate.png" group-title="Canais Premiere",Combate
 77. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9862.ts
 78. #EXTINF:-1 tvg-id="Combate" tvg-name="Combate HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/combatehd.png" group-title="Canais Premiere",Combate HD
 79. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9861.ts
 80. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Combate HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/combatehd.png" group-title="Canais Premiere",Combate HD.Alternativo
 81. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12551.ts
 82. #EXTINF:-1 tvg-id="Comedy Central" tvg-name="Comedy Central" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/comedycentral.png" group-title="Canais Séries",Comedy Central
 83. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9858.ts
 84. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Comedy Central HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/comedycentralhd.png" group-title="Canais Séries",Comedy Central HD.Alternativo
 85. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12550.ts
 86. #EXTINF:-1 tvg-id="Curta!" tvg-name="Curta!" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/curta.png" group-title="Variedades",Curta!
 87. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9856.ts
 88. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Channel" tvg-name="Discovery Channel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverychannel.png" group-title="Documentarios",Discovery Channel
 89. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9855.ts
 90. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Channel" tvg-name="Discovery Channel HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverychannelhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Channel HD
 91. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9854.ts
 92. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Channel HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/discoverychannelhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Channel HD.Alternativo
 93. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12549.ts
 94. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Civilization" tvg-name="Discovery Civilization HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverycivilizationhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Civilization HD
 95. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9851.ts
 96. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Civilization HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Discovery Civilization HD.Alternativo
 97. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12548.ts
 98. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Home & Health" tvg-name="Discovery H&H" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryhomeandhealth.png" group-title="Variedades",Discovery H&H
 99. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9844.ts
 100. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery H&H HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Discovery H&H HD.Alternativo
 101. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12546.ts
 102. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Kids" tvg-name="Discovery Kids" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverykids.png" group-title="Infantis",Discovery Kids
 103. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9848.ts
 104. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Kids" tvg-name="Discovery Kids HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverykidshd.png" group-title="Infantis",Discovery Kids HD
 105. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9847.ts
 106. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Kids HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Discovery Kids HD.Alternativo
 107. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12547.ts
 108. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Science" tvg-name="Discovery Science HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverysciencehd.png" group-title="Documentarios",Discovery Science HD
 109. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9842.ts
 110. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Science HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/discoverysciencehd.png" group-title="Documentarios",Discovery Science HD.Alternativo
 111. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12545.ts
 112. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Theater HD" tvg-name="Discovery Theater HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverytheaterhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Theater HD
 113. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9835.ts
 114. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Theater HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/discoverytheaterhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Theater HD.Alternativo
 115. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12543.ts
 116. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Turbo" tvg-name="Discovery Turbo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryturbo.png" group-title="Documentarios",Discovery Turbo
 117. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9839.ts
 118. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Turbo" tvg-name="Discovery Turbo HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryturbohd.png" group-title="Documentarios",Discovery Turbo HD
 119. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9838.ts
 120. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery Turbo HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryturbohd.png" group-title="Documentarios",Discovery Turbo HD.Alternativo
 121. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12544.ts
 122. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery world HD" tvg-name="Discovery World HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryworldhd.png" group-title="Documentarios",Discovery World HD
 123. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9832.ts
 124. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Discovery World HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Discovery World HD.Alternativo
 125. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12542.ts
 126. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney HD" tvg-name="Disney Channel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disney.png" group-title="Infantis",Disney Channel
 127. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9829.ts
 128. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney HD" tvg-name="Disney Channel HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyhd.png" group-title="Infantis",Disney Channel HD
 129. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9828.ts
 130. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Disney Channel HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Disney Channel HD.Alternativo
 131. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12541.ts
 132. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney Júnior" tvg-name="Disney Jr." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyjunior.png" group-title="Infantis",Disney Jr.
 133. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9825.ts
 134. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney Júnior" tvg-name="Disney Jr. HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyjuniorhd.png" group-title="Infantis",Disney Jr. HD
 135. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9824.ts
 136. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney XD" tvg-name="Disney XD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyxd.png" group-title="Infantis",Disney XD
 137. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9822.ts
 138. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Disney XD HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Disney XD HD.Alternativo
 139. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12540.ts
 140. #EXTINF:-1 tvg-id="E!" tvg-name="E!" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/Echannel.png" group-title="Variedades",E!
 141. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9807.ts
 142. #EXTINF:-1 tvg-id="E!" tvg-name="E! HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/Echannelhd.png" group-title="Variedades",E! HD
 143. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9808.ts
 144. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="E! HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",E! HD.Alternativo
 145. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12536.ts
 146. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="EI Maxx HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/eimaxxhd.png" group-title="Esportes",EI Maxx HD.Alternativo
 147. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12539.ts
 148. #EXTINF:-1 tvg-id="EI Maxx 2 HD" tvg-name="Ei Maxx 2 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/eimaxx2hd.png" group-title="Esportes",Ei Maxx 2 HD
 149. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10419.ts
 150. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="EI Maxx 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/eimaxx2hd.png" group-title="Esportes",EI Maxx 2 HD.Alternativo
 151. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12538.ts
 152. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ES: CNN Espanhol" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cnnenespanol.png" group-title="Canais Internacionais",ES: CNN Espanhol
 153. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9871.ts
 154. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ES: Real Madrid TV" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/realtv.png" group-title="Canais Internacionais",ES: Real Madrid TV
 155. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9642.ts
 156. #EXTINF:-1 tvg-id="TVE Internacional" tvg-name="ES: TVE" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvespanha.png" group-title="Canais Internacionais",ES: TVE
 157. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9561.ts
 158. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN" tvg-name="Espn" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espn.png" group-title="Esportes",Espn
 159. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9813.ts
 160. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN Brasil" tvg-name="Espn Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnbrasil.png" group-title="Esportes",Espn Brasil
 161. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9815.ts
 162. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN Brasil" tvg-name="Espn Brasil HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnbrasilhd.png" group-title="Esportes",Espn Brasil HD
 163. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10418.ts
 164. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ESPN Brasil HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/espnbrasilhd.png" group-title="Esportes",ESPN Brasil HD.Alternativo
 165. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12537.ts
 166. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN" tvg-name="Espn HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnhd.png" group-title="Esportes",Espn HD
 167. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9812.ts
 168. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN +" tvg-name="Espn+ HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnmaisbhd.png" group-title="Esportes",Espn+ HD
 169. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9818.ts
 170. #EXTINF:-1 tvg-id="FISH TV" tvg-name="FishTV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fishtv.png" group-title="Variedades",FishTV
 171. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9802.ts
 172. #EXTINF:-1 tvg-id="FOOD NETWORK HD" tvg-name="Food Network" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foodnetwork.png" group-title="Variedades",Food Network
 173. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9785.ts
 174. #EXTINF:-1 tvg-id="FOOD NETWORK HD" tvg-name="Food Network HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foodnetworkhd.png" group-title="Variedades",Food Network HD
 175. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10417.ts
 176. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Food Network HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Food Network HD.Alternativo
 177. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12528.ts
 178. #EXTINF:-1 tvg-id="FOX" tvg-name="Fox" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fox.png" group-title="Canais Séries",Fox
 179. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9789.ts
 180. #EXTINF:-1 tvg-id="FOX" tvg-name="Fox HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fox.png" group-title="Canais Séries",Fox HD
 181. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9788.ts
 182. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Fox HD.Alternativo
 183. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12529.ts
 184. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Life" tvg-name="Fox Life" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxlife.png" group-title="Variedades",Fox Life
 185. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9791.ts
 186. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox Life HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Fox Life HD.Alternativo
 187. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12530.ts
 188. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox Premium 1 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/foxpremium1.png" group-title="Canais Séries",Fox Premium 1 HD.Alternativo
 189. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12531.ts
 190. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox Premium 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/foxpremium2.png" group-title="Canais Séries",Fox Premium 2 HD.Alternativo
 191. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12532.ts
 192. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports" tvg-name="Fox Sports" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsports.png" group-title="Esportes",Fox Sports
 193. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9801.ts
 194. #EXTINF:-1 tvg-id="FOX Sports 2" tvg-name="Fox Sports 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsports2.png" group-title="Esportes",Fox Sports 2
 195. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9797.ts
 196. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 2" tvg-name="Fox Sports 2 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsports2hd.png" group-title="Esportes",Fox Sports 2 HD
 197. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9796.ts
 198. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox Sports 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/foxsports2hd.png" group-title="Esportes",Fox Sports 2 HD.Alternativo
 199. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12533.ts
 200. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports" tvg-name="Fox Sports HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsportshd.png" group-title="Esportes",Fox Sports HD
 201. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9800.ts
 202. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fox Sports HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Fox Sports HD.Alternativo
 203. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12534.ts
 204. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="FR: TV5" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tv5monde.png" group-title="Canais Internacionais",FR: TV5
 205. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9569.ts
 206. #EXTINF:-1 tvg-id="Futura" tvg-name="Futura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/futura.png" group-title="Canais Abertos",Futura
 207. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9783.ts
 208. #EXTINF:-1 tvg-id="FX" tvg-name="FX" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fx.png" group-title="Canais Séries",FX
 209. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9806.ts
 210. #EXTINF:-1 tvg-id="FX" tvg-name="FX HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fxhd.png" group-title="Canais Séries",FX HD
 211. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9805.ts
 212. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="FX HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",FX HD.Alternativo
 213. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12535.ts
 214. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="GER: DW (Deutsch )" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/deutschewelle.png" group-title="Canais Internacionais",GER: DW (Deutsch )
 215. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9821.ts
 216. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo SP" tvg-name="Globo Brasilia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globodf.png" group-title="Canais Abertos",Globo Brasilia
 217. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9776.ts
 218. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo HD SP" tvg-name="Globo Brasilia HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="Canais Abertos",Globo Brasilia HD.Alternativo
 219. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12525.ts
 220. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo SP" tvg-name="Globo EPTV Campinas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/eptvcp.png" group-title="Canais Abertos",Globo EPTV Campinas
 221. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9774.ts
 222. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo EPTV Ribeirao Preto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/eptvrp.png" group-title="Canais Abertos",Globo EPTV Ribeirao Preto
 223. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9772.ts
 224. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Globo EPTV Ribeirao Preto HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/eptv.png" group-title="Canais Abertos",Globo EPTV Ribeirao Preto HD.Alternativo
 225. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12524.ts
 226. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo EPTV Sao Carlos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/eptv.png" group-title="Canais Abertos",Globo EPTV Sao Carlos
 227. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9773.ts
 228. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo Rio" tvg-name="Globo ES HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globoes.png" group-title="Canais Abertos",Globo ES HD
 229. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9539.ts
 230. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo Inter TV Cabugi" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/intertv.png" group-title="Canais Abertos",Globo Inter TV Cabugi
 231. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9770.ts
 232. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo Minas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globobh.png" group-title="Canais Abertos",Globo Minas
 233. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9768.ts
 234. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Globo Minas HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globobh.png" group-title="Canais Abertos",Globo Minas HD.Alternativo
 235. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12523.ts
 236. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo NE" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globone.png" group-title="Canais Abertos",Globo NE
 237. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9766.ts
 238. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Globo Nordeste HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Globo Nordeste HD.Alternativo
 239. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12522.ts
 240. #EXTINF:-1 tvg-id="GloboNews" tvg-name="Globo News" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globonews.png" group-title="Canais Globosat",Globo News
 241. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9778.ts
 242. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Globo News HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globonewshd.png" group-title="Canais Globosat",Globo News HD.Alternativo
 243. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12520.ts
 244. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo RBS RS" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/rbs.png" group-title="Canais Abertos",Globo RBS RS
 245. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9760.ts
 246. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo Rede Amazonica Manaus" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/redeamazonica.png" group-title="Canais Abertos",Globo Rede Amazonica Manaus
 247. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9751.ts
 248. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo HD SP" tvg-name="Globo RJ" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globorj.png" group-title="Canais Abertos",Globo RJ
 249. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9762.ts
 250. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo HD SP" tvg-name="Globo RJ HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globorj.png" group-title="Canais Abertos",Globo RJ HD.Alternativo
 251. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12521.ts
 252. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo RPC Curitiba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/rpc.png" group-title="Canais Abertos",Globo RPC Curitiba
 253. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9759.ts
 254. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo SP" tvg-name="Globo SP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globosp.png" group-title="Canais Abertos",Globo SP
 255. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9764.ts
 256. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo HD SP" tvg-name="Globo SP HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globosp.png" group-title="Canais Abertos",Globo SP HD
 257. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12564.ts
 258. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Globo HD SP" tvg-name="Globo SP FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globosp.png" group-title="Canais Abertos",Globo SP FullHD
 259. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12563.ts
 260. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo SP" tvg-name="Globo SP HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/globosp.png" group-title="Canais Abertos",Globo SP HD.Alternativo
 261. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/11568.ts
 262. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Anhanguera Goiania" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvanhanguera.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Anhanguera Goiania
 263. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9777.ts
 264. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Centro America" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvcentroamerica.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Centro America
 265. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9769.ts
 266. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Liberal Belem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvliberal.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Liberal Belem
 267. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9756.ts
 268. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Tem Bauru" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvtem.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Tem Bauru
 269. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9758.ts
 270. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Tem SJRP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvtem.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Tem SJRP
 271. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9754.ts
 272. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Tem Sorocaba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvtem.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Tem Sorocaba
 273. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9757.ts
 274. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Tribuna Santos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvtribunaglobo.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Tribuna Santos
 275. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9750.ts
 276. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Vanguarda SJ dos Campo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvvanguarda.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Vanguarda SJ dos Campo
 277. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9755.ts
 278. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo" tvg-name="Globo TV Verdes Mares" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvverdesmares.png" group-title="Canais Abertos",Globo TV Verdes Mares
 279. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9753.ts
 280. #EXTINF:-1 tvg-id="Gloob" tvg-name="Gloob" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/gloob.png" group-title="Infantis",Gloob
 281. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9780.ts
 282. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gloob HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/gloobhd.png" group-title="Infantis",Gloob HD.Alternativo
 283. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12526.ts
 284. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gloobinho HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/gloobinho.png" group-title="Infantis",Gloobinho HD.Alternativo
 285. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12519.ts
 286. #EXTINF:-1 tvg-id="GNT" tvg-name="GNT" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/gnt.png" group-title="Canais Globosat",GNT
 287. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9781.ts
 288. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="GNT HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/gnthd.png" group-title="Variedades",GNT HD.Alternativo
 289. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12527.ts
 290. #EXTINF:-1 tvg-id="H2" tvg-name="H2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/h2.png" group-title="Documentarios",H2
 291. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9748.ts
 292. #EXTINF:-1 tvg-id="H2" tvg-name="H2 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/h2hd.png" group-title="Documentarios",H2 HD
 293. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9747.ts
 294. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="H2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/h2hd.png" group-title="Documentarios",H2 HD.Alternativo
 295. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12518.ts
 296. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO" tvg-name="HBO" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbo.png" group-title="Canais HBO",HBO
 297. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9744.ts
 298. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO 2" tvg-name="HBO 2" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbo2.png" group-title="Canais HBO",HBO 2
 299. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9740.ts
 300. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO 2" tvg-name="HBO 2 HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbo2hd.png" group-title="Canais HBO",HBO 2 HD
 301. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9739.ts
 302. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HBO 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbo2hd.png" group-title="Canais HBO",HBO 2 HD.Alternativo
 303. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12516.ts
 304. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Family" tvg-name="HBO Family" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbofamily.png" group-title="Canais HBO",HBO Family
 305. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9736.ts
 306. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Family" tvg-name="HBO Family HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbofamilyhd.png" group-title="Canais HBO",HBO Family HD
 307. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9735.ts
 308. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HBO Family HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbofamilyhd.png" group-title="Canais HBO",HBO Family HD.Alternativo
 309. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12515.ts
 310. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO" tvg-name="HBO HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbohd.png" group-title="Canais HBO",HBO HD
 311. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9743.ts
 312. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HBO HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbohd.png" group-title="Canais HBO",HBO HD.Alternativo
 313. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12517.ts
 314. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Plus" tvg-name="HBO Plus" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hboplus.png" group-title="Canais HBO",HBO Plus
 315. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9732.ts
 316. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Plus *e" tvg-name="HBO Plus *e" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hboplus2.png" group-title="Canais HBO",HBO Plus *e
 317. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9728.ts
 318. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Plus" tvg-name="HBO Plus HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hboplushd.png" group-title="Canais HBO",HBO Plus HD
 319. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9730.ts
 320. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HBO Plus HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hboplushd.png" group-title="Canais HBO",HBO Plus HD.Alternativo
 321. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12514.ts
 322. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Signature" tvg-name="HBO Signature" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hbosignature.png" group-title="Canais HBO",HBO Signature
 323. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9727.ts
 324. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Signature" tvg-name="HBO Signature HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hbosignaturehd.png" group-title="Canais HBO",HBO Signature HD
 325. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9725.ts
 326. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HBO Signature HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbosignaturehd.png" group-title="Canais HBO",HBO Signature HD.Alternativo
 327. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12513.ts
 328. #EXTINF:-1 tvg-id="History" tvg-name="History" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/history.png" group-title="Documentarios",History
 329. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9560.ts
 330. #EXTINF:-1 tvg-id="History" tvg-name="History HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/historyhd.png" group-title="Documentarios",History HD
 331. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9559.ts
 332. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="History HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",History HD.Alternativo
 333. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12469.ts
 334. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hit TV HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Hit TV HD.Alternativo
 335. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12512.ts
 336. #EXTINF:-1 tvg-id="iSat" tvg-name="I-Sat" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/isat.png" group-title="Canais Séries",I-Sat
 337. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9719.ts
 338. #EXTINF:-1 tvg-id="ID - Investigação Discovery" tvg-name="Investigacao Discovery" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/investigation.png" group-title="Documentarios",Investigacao Discovery
 339. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9721.ts
 340. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Investigacao Discovery HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Investigacao Discovery HD.Alternativo
 341. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12511.ts
 342. #EXTINF:-1 tvg-id="Rai Italia" tvg-name="IT: RAI" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/rai.png" group-title="Canais Internacionais",IT: RAI
 343. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9644.ts
 344. #EXTINF:-1 tvg-id="NHK World Premium" tvg-name="JP: NHK" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/nhk.png" group-title="Canais Internacionais",JP: NHK
 345. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9682.ts
 346. #EXTINF:-1 tvg-id="Lifetime" tvg-name="Lifetime" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/lifetime.png" group-title="Variedades",Lifetime
 347. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9718.ts
 348. #EXTINF:-1 tvg-id="LIFETIME HD" tvg-name="Lifetime HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/lifetimehd.png" group-title="Variedades",Lifetime HD
 349. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10416.ts
 350. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lifetime HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/lifetimehd.png" group-title="Variedades",Lifetime HD.Alternativo
 351. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12510.ts
 352. #EXTINF:-1 tvg-id="Mais Globosat" tvg-name="Mais Globosat" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/maisglobosatb.png" group-title="Canais Globosat",Mais Globosat
 353. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9716.ts
 354. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mais Globosat HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/maisglobosatbhd.png" group-title="Canais Abertos",Mais Globosat HD.Alternativo
 355. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12509.ts
 356. #EXTINF:-1 tvg-id="Max" tvg-name="Max" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/max.png" group-title="Canais HBO",Max
 357. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9714.ts
 358. #EXTINF:-1 tvg-id="Max" tvg-name="Max HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/maxhd.png" group-title="Canais HBO",Max HD
 359. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9712.ts
 360. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MAX HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/maxhd.png" group-title="Canais HBO",MAX HD.Alternativo
 361. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12508.ts
 362. #EXTINF:-1 tvg-id="Max Prime" tvg-name="Max Prime" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/maxprime.png" group-title="Canais HBO",Max Prime
 363. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9708.ts
 364. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MAX Prime HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",MAX Prime HD.Alternativo
 365. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12506.ts
 366. #EXTINF:-1 tvg-id="Max Prime *e" tvg-name="Max Prime *e" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/maxprime2.png" group-title="Canais HBO",Max Prime *e
 367. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9706.ts
 368. #EXTINF:-1 tvg-id="Max UP" tvg-name="Max UP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/maxup.png" group-title="Canais HBO",Max UP
 369. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9710.ts
 370. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MAX UP HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/maxuphd.png" group-title="Canais HBO",MAX UP HD.Alternativo
 371. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12507.ts
 372. #EXTINF:-1 tvg-id="Megapix" tvg-name="Megapix" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/megapixb.png" group-title="Filmes",Megapix
 373. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9704.ts
 374. #EXTINF:-1 tvg-id="Megapix" tvg-name="Megapix HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/megapixbhd.png" group-title="Filmes",Megapix HD
 375. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9703.ts
 376. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Megapix HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Megapix HD.Alternativo
 377. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12505.ts
 378. #EXTINF:-1 tvg-id="MTV" tvg-name="MTV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/mtv.png" group-title="Entretenimento",MTV
 379. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9696.ts
 380. #EXTINF:-1 tvg-id="MTV" tvg-name="MTV HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/mtvhd.png" group-title="Entretenimento",MTV HD
 381. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10415.ts
 382. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MTV HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/mtvhd.png" group-title="Entretenimento",MTV HD.Alternativo
 383. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12503.ts
 384. #EXTINF:-1 tvg-id="Multishow" tvg-name="Multishow" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/multishow.png" group-title="Canais Globosat",Multishow
 385. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9700.ts
 386. #EXTINF:-1 tvg-id="Multishow" tvg-name="Multishow HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/multishowhd.png" group-title="Canais Globosat",Multishow HD
 387. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9699.ts
 388. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Multishow HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/multishowhd.png" group-title="Canais Globosat",Multishow HD.Alternativo
 389. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12504.ts
 390. #EXTINF:-1 tvg-id="Music Box Brazil" tvg-name="Music Box Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/musicboxbrazil.png" group-title="Entretenimento",Music Box Brasil
 391. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9705.ts
 392. #EXTINF:-1 tvg-id="National Geographic" tvg-name="NatGeo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeo.png" group-title="Documentarios",NatGeo
 393. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9683.ts
 394. #EXTINF:-1 tvg-id="National Geographic" tvg-name="NatGeo HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeohd.png" group-title="Documentarios",NatGeo HD
 395. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10414.ts
 396. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Natgeo HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/natgeohd.png" group-title="Documentarios",Natgeo HD.Alternativo
 397. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12498.ts
 398. #EXTINF:-1 tvg-id="NatGeo Kids" tvg-name="NatGeo Kids" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeokids.png" group-title="Infantis",NatGeo Kids
 399. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9694.ts
 400. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="NatGeo Kids HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",NatGeo Kids HD.Alternativo
 401. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12500.ts
 402. #EXTINF:-1 tvg-id="Nat Geo Wild HD" tvg-name="NatGeo Wild" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeowild.png" group-title="Documentarios",NatGeo Wild
 403. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9693.ts
 404. #EXTINF:-1 tvg-id="Nat Geo Wild HD" tvg-name="NatGeo Wild HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeowildhd.png" group-title="Documentarios",NatGeo Wild HD
 405. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9692.ts
 406. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Natgeo Wild HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/natgeowildhd.png" group-title="Documentarios",Natgeo Wild HD.Alternativo
 407. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12502.ts
 408. #EXTINF:-1 tvg-id="Nickelodeon" tvg-name="Nick" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/nick.png" group-title="Infantis",Nick
 409. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9688.ts
 410. #EXTINF:-1 tvg-id="Nickelodeon" tvg-name="Nick HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/nickhd.png" group-title="Infantis",Nick HD
 411. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10413.ts
 412. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nick HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/nickhd.png" group-title="Infantis",Nick HD.Alternativo
 413. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12501.ts
 414. #EXTINF:-1 tvg-id="Nick Jr." tvg-name="Nick Jr." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/nickjr.png" group-title="Infantis",Nick Jr.
 415. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9689.ts
 416. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nick JR HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Nick JR HD.Alternativo
 417. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12499.ts
 418. #EXTINF:-1 tvg-id="OFF" tvg-name="Off" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/canaloffb.png" group-title="Canais Globosat",Off
 419. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9679.ts
 420. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="OFF HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/canaloffbhd.png" group-title="Canais Globosat",OFF HD.Alternativo
 421. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12497.ts
 422. #EXTINF:-1 tvg-id="Paramount" tvg-name="Paramount" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/paramount.png" group-title="Filmes",Paramount
 423. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9677.ts
 424. #EXTINF:-1 tvg-id="Paramount" tvg-name="Paramount Channel HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/paramounthd.png" group-title="Filmes",Paramount Channel HD
 425. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10412.ts
 426. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Paramount HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/paramounthd.png" group-title="Filmes",Paramount HD.Alternativo
 427. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12496.ts
 428. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere Clubes" tvg-name="PFC 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc.png" group-title="Canais Premiere",PFC 1
 429. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9654.ts
 430. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere Clubes" tvg-name="PFC 1 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc.png" group-title="Canais Premiere",PFC 1 HD
 431. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9657.ts
 432. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 1 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/pfchd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 1 HD.Alternativo
 433. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12492.ts
 434. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 2" tvg-name="PFC 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc2.png" group-title="Canais Premiere",PFC 2
 435. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9653.ts
 436. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 2" tvg-name="PFC 2 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc2hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 2 HD
 437. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9673.ts
 438. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/pfc2hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 2 HD.Alternativo
 439. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12495.ts
 440. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 3" tvg-name="PFC 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc3.png" group-title="Canais Premiere",PFC 3
 441. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9652.ts
 442. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 3" tvg-name="PFC 3 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc3hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 3 HD
 443. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9670.ts
 444. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 3 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/pfc3hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 3 HD.Alternativo
 445. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12494.ts
 446. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 4" tvg-name="PFC 4" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc4.png" group-title="Canais Premiere",PFC 4
 447. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9651.ts
 448. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 4" tvg-name="PFC 4 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc4hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 4 HD
 449. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9667.ts
 450. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 4 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/pfc4hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 4 HD.Alternativo
 451. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12493.ts
 452. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 5" tvg-name="PFC 5" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc5.png" group-title="Canais Premiere",PFC 5
 453. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9650.ts
 454. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 5" tvg-name="PFC 5 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc5hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 5 HD
 455. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9664.ts
 456. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 5 HD Alternativo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc5hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 5 HD Alternativo
 457. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12463.ts
 458. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 6" tvg-name="PFC 6" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc6.png" group-title="Canais Premiere",PFC 6
 459. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9649.ts
 460. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 6" tvg-name="PFC 6 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc6hd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 6 HD
 461. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9661.ts
 462. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 7" tvg-name="PFC 7" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc7.png" group-title="Canais Premiere",PFC 7
 463. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9648.ts
 464. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 7" tvg-name="PFC 7 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc7.png" group-title="Canais Premiere",PFC 7 HD
 465. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9659.ts
 466. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PFC 8" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc8.png" group-title="Canais Premiere",PFC 8
 467. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9647.ts
 468. #EXTINF:-1 tvg-id="Prime Box Brazil" tvg-name="PFC 9" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc9.png" group-title="Canais Premiere",PFC 9
 469. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9646.ts
 470. #EXTINF:-1 tvg-id="Play TV" tvg-name="Play TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/playtv.png" group-title="Entretenimento",Play TV
 471. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9675.ts
 472. #EXTINF:-1 tvg-id="Polishop" tvg-name="Polishop TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/polishoptv.png" group-title="Variedades",Polishop TV
 473. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9674.ts
 474. #EXTINF:-1 tvg-id="Prime Box Brazil" tvg-name="Prime Box Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/primeboxbrazil.png" group-title="Filmes",Prime Box Brasil
 475. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9645.ts
 476. #EXTINF:-1 tvg-id="RECORD" tvg-name="Record" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/recordtv.png" group-title="Canais Abertos",Record
 477. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9637.ts
 478. #EXTINF:-1 tvg-id="RECORD" tvg-name="Record HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/recordtv.png" group-title="Canais Abertos",Record HD
 479. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10411.ts
 480. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Record HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/recordtv.png" group-title="Canais Abertos",Record HD.Alternativo
 481. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12490.ts
 482. #EXTINF:-1 tvg-id="Record News" tvg-name="Record News" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/recordnews.png" group-title="Canais Abertos",Record News
 483. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9635.ts
 484. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Record News HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/recordnews.png" group-title="Canais Abertos",Record News HD.Alternativo
 485. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12489.ts
 486. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Brasil" tvg-name="Rede Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/redebrasil.png" group-title="Canais Abertos",Rede Brasil
 487. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9638.ts
 488. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede TV" tvg-name="Rede TV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/redetv.png" group-title="Canais Abertos",Rede TV
 489. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9640.ts
 490. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="REDE TV HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/redetv.png" group-title="Canais Abertos",REDE TV HD.Alternativo
 491. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12491.ts
 492. #EXTINF:-1 tvg-id="Rede Vida" tvg-name="Rede Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/redevida.png" group-title="Canais Abertos",Rede Vida
 493. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9641.ts
 494. #EXTINF:-1 tvg-id="SBT" tvg-name="SBT" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sbt.png" group-title="Canais Abertos",SBT
 495. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9633.ts
 496. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SBT HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",SBT HD.Alternativo
 497. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12488.ts
 498. #EXTINF:-1 tvg-id="Sony" tvg-name="Sony" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sony.png" group-title="Canais Séries",Sony
 499. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9613.ts
 500. #EXTINF:-1 tvg-id="Sony" tvg-name="Sony HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sonyhd.png" group-title="Canais Séries",Sony HD
 501. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10421.ts
 502. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sony HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Sony HD.Alternativo
 503. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12481.ts
 504. #EXTINF:-1 tvg-id="Space" tvg-name="Space" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/space.png" group-title="Filmes",Space
 505. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9617.ts
 506. #EXTINF:-1 tvg-id="Space" tvg-name="Space HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/spacehd.png" group-title="Filmes",Space HD
 507. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9616.ts
 508. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Space HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Space HD.Alternativo
 509. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12482.ts
 510. #EXTINF:-1 tvg-id="SporTV" tvg-name="SporTV 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv.png" group-title="Esportes",SporTV 1
 511. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9627.ts
 512. #EXTINF:-1 tvg-id="SporTV" tvg-name="SporTV 1 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportvhd.png" group-title="Esportes",SporTV 1 HD
 513. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9626.ts
 514. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SporTV 1 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/sportvhd.png" group-title="Esportes",SporTV 1 HD.Alternativo
 515. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12485.ts
 516. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 2" tvg-name="SporTV 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv2.png" group-title="Esportes",SporTV 2
 517. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9623.ts
 518. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 2" tvg-name="SporTV 2 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv2hd.png" group-title="Esportes",SporTV 2 HD
 519. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9622.ts
 520. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SporTV 2 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/sportv2hd.png" group-title="Esportes",SporTV 2 HD.Alternativo
 521. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12484.ts
 522. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 3" tvg-name="SporTV 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv3.png" group-title="Esportes",SporTV 3
 523. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9618.ts
 524. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 3" tvg-name="SporTV 3 HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv3hd.png" group-title="Esportes",SporTV 3 HD
 525. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10410.ts
 526. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SporTV 3 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/sportv3hd.png" group-title="Esportes",SporTV 3 HD.Alternativo
 527. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12483.ts
 528. #EXTINF:-1 tvg-id="Studio Universal" tvg-name="Studio Universal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/studiouniversal.png" group-title="Filmes",Studio Universal
 529. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9629.ts
 530. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Studio Universal HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/studiouniversalhd.png" group-title="Filmes",Studio Universal HD.Alternativo
 531. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12486.ts
 532. #EXTINF:-1 tvg-id="SyFy" tvg-name="Syfy" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/syfy.png" group-title="Canais Séries",Syfy
 533. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9631.ts
 534. #EXTINF:-1 tvg-id="SyFy" tvg-name="Syfy HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/syfyhd.png" group-title="Canais Séries",Syfy HD
 535. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10409.ts
 536. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Syfy HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Syfy HD.Alternativo
 537. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12487.ts
 538. #EXTINF:-1 tvg-id="TBS" tvg-name="Tbs" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tbs.png" group-title="Canais Séries",Tbs
 539. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9610.ts
 540. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TBS HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tbshd.png" group-title="Canais Séries",TBS HD.Alternativo
 541. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12480.ts
 542. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Action" tvg-name="TC Action" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcaction1.png" group-title="Canais Telecine",TC Action
 543. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9606.ts
 544. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Action" tvg-name="TC Action HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcactionhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Action HD
 545. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9605.ts
 546. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Action HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcactionhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Action HD.Alternativo
 547. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12478.ts
 548. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Cult" tvg-name="TC Cult" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tccult.png" group-title="Canais Telecine",TC Cult
 549. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9602.ts
 550. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Cult" tvg-name="TC Cult HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcculthd.png" group-title="Canais Telecine",TC Cult HD
 551. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9601.ts
 552. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Cult HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcculthd.png" group-title="Canais Telecine",TC Cult HD.Alternativo
 553. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12477.ts
 554. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Fun" tvg-name="TC Fun" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcfun.png" group-title="Canais Telecine",TC Fun
 555. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9598.ts
 556. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Fun" tvg-name="TC Fun HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tcfunhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Fun HD
 557. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9597.ts
 558. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Fun HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",TC Fun HD.Alternativo
 559. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12476.ts
 560. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Pipoca" tvg-name="TC Pipoca" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpipoca.png" group-title="Canais Telecine",TC Pipoca
 561. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9594.ts
 562. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Pipoca" tvg-name="TC Pipoca HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpipocahd.png" group-title="Canais Telecine",TC Pipoca HD
 563. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9593.ts
 564. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Pipoca HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",TC Pipoca HD.Alternativo
 565. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12475.ts
 566. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Premium" tvg-name="TC Premium" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpremium.png" group-title="Canais Telecine",TC Premium
 567. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9590.ts
 568. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Premium" tvg-name="TC Premium HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpremiumhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Premium HD
 569. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9589.ts
 570. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Premium HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpremiumhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Premium HD.Alternativo
 571. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12474.ts
 572. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Touch" tvg-name="TC Touch" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tctouch.png" group-title="Canais Telecine",TC Touch
 573. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9586.ts
 574. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TC Touch HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tctouchhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Touch HD.Alternativo
 575. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12473.ts
 576. #EXTINF:-1 tvg-id="TCM" tvg-name="TCM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tcm.png" group-title="Filmes",TCM
 577. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9584.ts
 578. #EXTINF:-1 tvg-id="Terra Viva" tvg-name="Terra Viva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/terraviva.png" group-title="Canais Abertos",Terra Viva
 579. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9562.ts
 580. #EXTINF:-1 tvg-id="TLC" tvg-name="TLC" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tlc.png" group-title="Variedades",TLC
 581. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9608.ts
 582. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TLC HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tlchd.png" group-title="Canais Telecine",TLC HD.Alternativo
 583. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12479.ts
 584. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT" tvg-name="TNT" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tnt.png" group-title="Filmes",TNT
 585. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9583.ts
 586. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT" tvg-name="TNT HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tnthd.png" group-title="Filmes",TNT HD
 587. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9582.ts
 588. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TNT HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tnthd.png" group-title="Filmes",TNT HD.Alternativo
 589. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12472.ts
 590. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT SÉRIES HD" tvg-name="TNT Series" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tntseries.png" group-title="Canais Séries",TNT Series
 591. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9579.ts
 592. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT SÉRIES HD" tvg-name="TNT Series HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tntserieshd.png" group-title="Canais Séries",TNT Series HD
 593. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9578.ts
 594. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TNT Series HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tntserieshd.png" group-title="Canais Séries",TNT Series HD.Alternativo
 595. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12471.ts
 596. #EXTINF:-1 tvg-id="TOONCAST" tvg-name="Tooncast" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tooncast.png" group-title="Infantis",Tooncast
 597. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9575.ts
 598. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tooncast HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Tooncast HD.Alternativo
 599. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12470.ts
 600. #EXTINF:-1 tvg-id="TruTV" tvg-name="TruTV" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/trutv.png" group-title="Variedades",TruTV
 601. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9573.ts
 602. #EXTINF:-1 tvg-id="Tv Aparecida" tvg-name="TV Aparecida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/aparecida.png" group-title="Canais Abertos",TV Aparecida
 603. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9570.ts
 604. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Brasil" tvg-name="TV Brasil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvbrasil.png" group-title="Canais Abertos",TV Brasil
 605. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9571.ts
 606. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Câmara" tvg-name="TV Camara" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvcamara.png" group-title="Canais Abertos",TV Camara
 607. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9572.ts
 608. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Cultura" tvg-name="TV Cultura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvcultura.png" group-title="Canais Abertos",TV Cultura
 609. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9564.ts
 610. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Escola" tvg-name="TV Escola" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvescola.png" group-title="Canais Abertos",TV Escola
 611. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9568.ts
 612. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="TV Gazeta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvgazeta.png" group-title="Canais Abertos",TV Gazeta
 613. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9563.ts
 614. #EXTINF:-1 tvg-id="IDEAL TV" tvg-name="TV Ideal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/idealtv.png" group-title="Canais Abertos",TV Ideal
 615. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9722.ts
 616. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Justiça" tvg-name="TV Justica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvjustica.png" group-title="Canais Abertos",TV Justica
 617. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9566.ts
 618. #EXTINF:-1 tvg-id="NBR" tvg-name="NBR" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/nbr.png" group-title="Canais Abertos",NBR
 619. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9681.ts
 620. #EXTINF:-1 tvg-id="Novo Canal" tvg-name="TV Novo Tempo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvnovotempo.png" group-title="Canais Abertos",TV Novo Tempo
 621. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9680.ts
 622. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Rá Tim Bum" tvg-name="TV Ra Tim Bum" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvratimbum.png" group-title="Infantis",TV Ra Tim Bum
 623. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9567.ts
 624. #EXTINF:-1 tvg-id="RCI" tvg-name="Tvci" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/rci.png" group-title="Canais Abertos",Tvci
 625. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9643.ts
 626. #EXTINF:-1 tvg-id="TV Senado" tvg-name="TV Senado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tvsenado.png" group-title="Canais Abertos",TV Senado
 627. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9565.ts
 628. #EXTINF:-1 tvg-id="Universal Channel" tvg-name="Universal Channel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/universalchannel.png" group-title="Canais Séries",Universal Channel
 629. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9556.ts
 630. #EXTINF:-1 tvg-id="Universal Channel" tvg-name="Universal Channel HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/universalchannelhd.png" group-title="Canais Séries",Universal Channel HD
 631. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10408.ts
 632. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Universal Channel HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/universalchannelhd.png" group-title="Canais Séries",Universal Channel HD.Alternativo
 633. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12468.ts
 634. #EXTINF:-1 tvg-id="VH1 MegaHits" tvg-name="VH1 Mega Hits" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/vh1megahits.png" group-title="Entretenimento",VH1 Mega Hits
 635. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9552.ts
 636. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="VH1 HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/vh1hd.png" group-title="Entretenimento",VH1 HD.Alternativo
 637. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12466.ts
 638. #EXTINF:-1 tvg-id="Viva" tvg-name="Viva" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/viva.png" group-title="Canais Globosat",Viva
 639. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9554.ts
 640. #EXTINF:-1 tvg-id="Viva" tvg-name="Viva  HD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/vivahd.png" group-title="Canais Globosat",Viva  HD
 641. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10407.ts
 642. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Viva HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/vivahd.png" group-title="Canais Globosat",Viva HD.Alternativo
 643. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12467.ts
 644. #EXTINF:-1 tvg-id="Warner Channel" tvg-name="Warner Channel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/warnerchannel.png" group-title="Canais Séries",Warner Channel
 645. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9550.ts
 646. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Warner Channel HD.Alternativo" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/warnerchannelhd.png" group-title="Canais Séries",Warner Channel HD.Alternativo
 647. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12465.ts
 648. #EXTINF:-1 tvg-id="Woohoo" tvg-name="Woohoo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/woohoo.png" group-title="Variedades",Woohoo
 649. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9548.ts
 650. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Wohoo HD.Alternativo" tvg-logo="" group-title="",Wohoo HD.Alternativo
 651. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12464.ts
 652. #EXTINF:-1 tvg-id="Globo Rio" tvg-name="Globo ES" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/globoes.png" group-title="Canais Abertos",Globo ES
 653. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/6693.ts
 654. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SundanceTV HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sundancehd.png" group-title="Filmes",SundanceTV HD
 655. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10633.ts
 656. #EXTINF:-1 tvg-id="Band HD" tvg-name="Band TV HD Campinas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandhd.png" group-title="Canais Abertos",Band TV HD Campinas
 657. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/11669.ts
 658. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney XD" tvg-name="Disney XD HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyxdhd.png" group-title="Infantis",Disney XD HD
 659. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/11670.ts
 660. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deus Não Está Morto: Uma Luz na Escuridão" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/rMWOo7Y0ntOkNuMk2svZxkoRb29.jpg" group-title="Lançamentos",Deus Não Está Morto: Uma Luz na Escuridão
 661. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14476.mp4
 662. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="7 Dias em Entebbe" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/cUb3r4TZoCsVrTtXFmuJxYf89D5.jpg" group-title="Lançamentos",7 Dias em Entebbe
 663. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14478.mp4
 664. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Criatura Sombria" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/i4w9FcFDVQLecmYZtfTUr8Qt31h_small.jpg" group-title="Lançamentos",A Criatura Sombria
 665. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14363.mp4
 666. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Spitfire" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/qUVBuF3TNO77GxZQZMq2l99jCwd_small.jpg" group-title="Lançamentos",Spitfire
 667. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14362.mkv
 668. #EXTINF:-1 tvg-id="SporTV" tvg-name="SporTV 1 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportvfhd.png" group-title="Esportes",SporTV 1 FullHD
 669. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9624.ts
 670. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 2" tvg-name="SporTV 2 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv2fhd.png" group-title="Esportes",SporTV 2 FullHD
 671. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9620.ts
 672. #EXTINF:-1 tvg-id="Sportv 3" tvg-name="SporTV 3 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sportv3fhd.png" group-title="Esportes",SporTV 3 FullHD
 673. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10378.ts
 674. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Street-Fighter" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/STF.png" group-title="Especiais-Desenhos",Street-Fighter
 675. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14217.ts
 676. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/2lmhVTOlSarZhq432phClJtEpA8.jpg" group-title="Lançamentos",Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso
 677. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14488.mp4
 678. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="SundanceTV FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/sundancefhd.png" group-title="Filmes",SundanceTV FullHD
 679. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10634.ts
 680. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Super Mario Bros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/SMBSS.png" group-title="Especiais-Desenhos",Super Mario Bros
 681. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13712.ts
 682. #EXTINF:-1 tvg-id="SyFy" tvg-name="Syfy FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/syfyfhd.png" group-title="Canais Séries",Syfy FullHD
 683. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10377.ts
 684. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tales from the Hood 2 - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/zjT70BYtU4YhLM4iFDG6Ba8BMp0_small.jpg" group-title="Lançamentos",Tales from the Hood 2 - LEG
 685. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14499.mp4
 686. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tartarugas Ninja 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/teenage-mutant-ninja-turtles.png" group-title="Especiais-Desenhos",Tartarugas Ninja 1ºTP
 687. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13518.ts
 688. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tartarugas Ninja 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/teenage-mutant-ninja-turtles.png" group-title="Especiais-Desenhos",Tartarugas Ninja 2ºTP
 689. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13519.ts
 690. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Action" tvg-name="TC Action FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcactionfhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Action FullHD
 691. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9603.ts
 692. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Cult" tvg-name="TC Cult FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tccultfhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Cult FullHD
 693. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9599.ts
 694. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Fun" tvg-name="TC Fun FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcfunfhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Fun FullHD
 695. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9595.ts
 696. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Pipoca" tvg-name="TC Pipoca FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpipocafhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Pipoca FullHD
 697. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9591.ts
 698. #EXTINF:-1 tvg-id="Telecine Premium" tvg-name="TC Premium FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/tcpremiumfhd.png" group-title="Canais Telecine",TC Premium FullHD
 699. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9587.ts
 700. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 1ºTP e 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-1.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 1ºTP e 2ºTP
 701. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14305.ts
 702. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-2.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 3ºTP
 703. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13837.ts
 704. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-3.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 4ºTP
 705. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13856.ts
 706. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 5ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-4.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 5ºTP
 707. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13882.ts
 708. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 6ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-5.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 6ºTP
 709. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14029.ts
 710. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Big Bang Theory 7º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TBBT/season-6.png" group-title="Especiais-Series",The Big Bang Theory 7º TP
 711. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14186.ts
 712. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Dawnseeker - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/q5zBRzZQkcrHn7PDm6gHChWHhIG_small.jpg" group-title="Lançamentos",The Dawnseeker - LEG
 713. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14501.mp4
 714. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Thundercats" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/thundercats-logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Thundercats
 715. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14307.ts
 716. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tico e Teco: Defensores da Lei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TTRR.png" group-title="Especiais-Desenhos",Tico e Teco: Defensores da Lei
 717. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13716.ts
 718. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT" tvg-name="TNT FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tntfhd.png" group-title="Filmes",TNT FullHD
 719. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9580.ts
 720. #EXTINF:-1 tvg-id="TNT SÉRIES HD" tvg-name="TNT Series FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/tntseriesfhd.png" group-title="Canais Séries",TNT Series FullHD
 721. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9576.ts
 722. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Dia" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/uPVKZy58GshJJNLZToBTzLAOHDW.jpg" group-title="Lançamentos",Todo Dia
 723. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14489.mp4
 724. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo Odeia o Chris 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TMOC1.png" group-title="Especiais-Series",Todo Mundo Odeia o Chris 1ºTP
 725. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13881.ts
 726. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo Odeia o Chris 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TMOC2.png" group-title="Especiais-Series",Todo Mundo Odeia o Chris 2ºTP
 727. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13897.ts
 728. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo Odeia o Chris 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TMOC3.png" group-title="Especiais-Series",Todo Mundo Odeia o Chris 3ºTP
 729. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14007.ts
 730. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo Odeia o Chris 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TMOC4.png" group-title="Especiais-Series",Todo Mundo Odeia o Chris 4ºTP
 731. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14008.ts
 732. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tom e Jerry" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Tom-Jerry.png" group-title="Especiais-Desenhos",Tom e Jerry
 733. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14316.ts
 734. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tomb Raider: A Origem" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/drCrvoqka1dwGfZNA5jwAft9q2G.jpg" group-title="Lançamentos",Tomb Raider: A Origem
 735. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14373.mp4
 736. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Três Estranhos Idênticos - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/dXJBUzbmYvZRrAdnQU3dBvOktew_small.jpg" group-title="Lançamentos",Três Estranhos Idênticos - LEG
 737. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14502.mp4
 738. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/001.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 1ºTP
 739. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14302.ts
 740. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/002.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 2ºTP
 741. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13880.ts
 742. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/003.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 3ºTP
 743. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14214.ts
 744. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/004.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 4ºTP
 745. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14215.ts
 746. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 5ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/005.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 5ºTP
 747. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14218.ts
 748. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Two and a Half-Men 6ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/TAHM/006.png" group-title="Especiais-Series",Two and a Half-Men 6ºTP
 749. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14238.ts
 750. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Maluco no Pedaco 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Um-Maluco-no-Pedaco.png" group-title="Especiais-Series",Um Maluco no Pedaco 1ºTP
 751. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14273.ts
 752. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Maluco no Pedaco 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Um-Maluco-no-Pedaco.png" group-title="Especiais-Series",Um Maluco no Pedaco 2ºTP
 753. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13855.ts
 754. #EXTINF:-1 tvg-id="Universal Channel" tvg-name="Universal Channel FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/universalchannelfhd.png" group-title="Canais Séries",Universal Channel FullHD
 755. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10376.ts
 756. #EXTINF:-1 tvg-id="CNNi" tvg-name="USA: CNN Internacional" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/cnn.png" group-title="Canais Internacionais",USA: CNN Internacional
 757. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9870.ts
 758. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vai que Cola 1º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/vai-que-cola-5.png" group-title="Especiais-Series",Vai que Cola 1º TP
 759. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14112.ts
 760. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vai que Cola 2º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/vai-que-cola-2.png" group-title="Especiais-Series",Vai que Cola 2º TP
 761. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14200.ts
 762. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vai que Cola 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/vai-que-cola-3.png" group-title="Especiais-Series",Vai que Cola 3ºTP
 763. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14331.ts
 764. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Venom" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/2uNW4WbgBXL25BAbXGLnLqX71Sw_small.jpg" group-title="Lançamentos",Venom
 765. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14490.mp4
 766. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vingança de Lefty Brown" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/p4L5DM3ZeEuAawFxd2ftgISQMZQ_small.jpg" group-title="Lançamentos",A Vingança de Lefty Brown
 767. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14479.mp4
 768. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Batman Ninja" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/zaw7PQ7GvTliBVmfg2o8OJfhWjU.jpg" group-title="Lançamentos",Batman Ninja
 769. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14365.mp4
 770. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Beyond the Woods - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/tcRwAjb56WdoGHGsLcC5P2MzvXc_small.jpg" group-title="Lançamentos",Beyond the Woods - LEG
 771. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14491.mp4
 772. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Big Pai, Big Filho" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/5yCQvhFuFPY0pACxoUpLUlYCxop_small.jpg" group-title="Lançamentos",Big Pai, Big Filho
 773. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14480.mp4
 774. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Black '47 - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/gZiu9RIcMeQLUaDVqQffQTl6bhy_small.jpg" group-title="Lançamentos",Black '47 - LEG
 775. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14492.mp4
 776. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cabana 28" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/crvqys951H0yVoPR38oSg6YAxSj_small.jpg" group-title="Lançamentos",Cabana 28
 777. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14481.mp4
 778. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Campeões - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/m5z4Ud6Ya5EY3Eg3OBbVBaDKWK_small.jpg" group-title="Lançamentos",Campeões - LEG
 779. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14494.mp4
 780. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Charlie Charlie" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/5s39d0nxoZB4qvOzo5dsJal967B.jpg" group-title="Lançamentos",Charlie Charlie
 781. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14482.mp4
 782. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC Super Hero Girls: Lendas de Atlântida" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/qmo3knJnKzgw50Zt4CIQB4Umdst.jpg" group-title="Lançamentos",DC Super Hero Girls: Lendas de Atlântida
 783. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14483.mp4
 784. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Don't Open Your Eyes - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/fIYTqODecTdoKcY0Gk9g0T0XEpw_small.jpg" group-title="Lançamentos",Don't Open Your Eyes - LEG
 785. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14495.mp4
 786. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Em Busca Do Assassino" tvg-logo="https://4.bp.blogspot.com/-3XXXstrCu8o/W7f9YDxyisI/AAAAAAAABQE/y5FGAYnc-605j8WwHiYxDOMBv0sJsU_hQCLcBGAs/s1600/Em%2BBusca%2BDo%2BAssassino%2Btorrent%2Bdownload%2Bdublado%2Bbluray.jpg" group-title="Lançamentos",Em Busca Do Assassino
 787. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14485.mp4
 788. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Enviado do Céu" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/pgLMJptzfHFAL756HsIzOQQtrP3.jpg" group-title="Lançamentos",Enviado do Céu
 789. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14486.mp4
 790. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hotel Artemis - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/vaZMpZOhhkKOYz0MHCx4vDABwgP_small.jpg" group-title="Lançamentos",Hotel Artemis - LEG
 791. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14496.mp4
 792. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mais uma Chance" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/c0LxunoOD30s1d9fgwFQ0JTUCva_small.jpg" group-title="Lançamentos",Mais uma Chance
 793. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14487.mp4
 794. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Na Escuridão do Oceano - LEG" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/x8zutSAXzzSd80pVqya06SoZqao.jpg" group-title="Lançamentos",Na Escuridão do Oceano - LEG
 795. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14493.mp4
 796. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Retorno do Herói - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/7kNyyQHdosdRvCkI8ndPPV3rMmp_small.jpg" group-title="Lançamentos",O Retorno do Herói - LEG
 797. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14497.mp4
 798. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Último Assalto" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/w9PZBWBiuAKZEkvFJOt7BKcqhyK_small.jpg" group-title="Lançamentos",O Último Assalto
 799. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14368.mp4
 800. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Operação Final" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/nlIdPeH5IrR1qRErschnVQeZAQu_small.jpg" group-title="Lançamentos",Operação Final
 801. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14369.mp4
 802. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Fantasmas de Ismael - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/rQc8aGHeJ65pkFabXVjPZpcodVh_small.jpg" group-title="Lançamentos",Os Fantasmas de Ismael - LEG
 803. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14503.mp4
 804. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Largados" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/3l47k0ieDUwvJoPCG0EEj1QfgQv_small.jpg" group-title="Lançamentos",Os Largados
 805. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14370.mp4
 806. #EXTINF:-1 tvg-id="Paramount" tvg-name="Paramount Channel FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/paramountfhd.png" group-title="Filmes",Paramount Channel FullHD
 807. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10380.ts
 808. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Patrulha Canina" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/Paw-Patrol.png" group-title="Especiais-Baby's",Patrulha Canina
 809. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14181.ts
 810. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Peppa-Pig" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/peppa.png" group-title="Especiais-Baby's",Peppa-Pig
 811. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13785.ts
 812. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere Clubes" tvg-name="PFC 1 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfcfhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 1 FullHD
 813. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9655.ts
 814. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 2" tvg-name="PFC 2 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc2fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 2 FullHD
 815. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9671.ts
 816. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 3" tvg-name="PFC 3 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc3fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 3 FullHD
 817. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9668.ts
 818. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 4" tvg-name="PFC 4 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc4fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 4 FullHD
 819. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9665.ts
 820. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 5" tvg-name="PFC 5 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc5fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 5 FullHD
 821. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9662.ts
 822. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 6" tvg-name="PFC 6 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc6fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 6 FullHD
 823. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9660.ts
 824. #EXTINF:-1 tvg-id="Premiere 7" tvg-name="PFC 7 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/pfc7fhd.png" group-title="Canais Premiere",PFC 7 FullHD
 825. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9658.ts
 826. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pica-Pau" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pica-Pau
 827. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14209.ts
 828. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 01 - Liga Indigo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Pokemon-Indigo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 01 - Liga Indigo
 829. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13883.ts
 830. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 02 - Ilhas Laranja" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/pokemon-ilhas-laranja.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 02 - Ilhas Laranja
 831. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13996.ts
 832. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 03 - Jornada Johto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Season3_logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 03 - Jornada Johto
 833. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13998.ts
 834. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 04 - Campeoes Johto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Campe%C3%B5es%20da%20Liga%20Johto.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 04 - Campeoes Johto
 835. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14000.ts
 836. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 05 - Master Quest" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/_logo__pokemon__t5__master_quest_by_adfpf1-d6lmzlf.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 05 - Master Quest
 837. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14002.ts
 838. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 05.1 - Chronicles" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/PKM_Chronicles_logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 05.1 - Chronicles
 839. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14004.ts
 840. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 06 - Geracao Avancada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Sexta_temporada.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 06 - Geracao Avancada
 841. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14005.ts
 842. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 07 - Desafio Avancado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/season07_logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 07 - Desafio Avancado
 843. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14031.ts
 844. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 08 - Batalha Avancada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Pok%C3%A9mon_-_Advanced_Battle.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 08 - Batalha Avancada
 845. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13514.ts
 846. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 09 - Batalha da Fronteira" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Pokemon-Battle-Frontier.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 09 - Batalha da Fronteira
 847. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13520.ts
 848. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 10 - Diamante e Perola" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Pokemon-10.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 10 - Diamante e Perola
 849. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13663.ts
 850. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 11 - Batalha Dimensional" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/season11_logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 11 - Batalha Dimensional
 851. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13676.ts
 852. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 20 - Sol e Lua" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/pokemon-20.png" group-title="Especiais-Desenhos",Pokemon 20 - Sol e Lua
 853. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14213.ts
 854. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ponto de Ação" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/5lqJx0uNKrD1cEKgaqF1LBsLAoi_small.jpg" group-title="Lançamentos",Ponto de Ação
 855. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14364.mp4
 856. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Prisão Estelar" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/3vRtrW3GROqAugfkaHnqNPeQMJ2.jpg" group-title="Lançamentos",Prisão Estelar
 857. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14372.mp4
 858. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Show Dogs: O Agente Canino - LEG" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/x7xXm9EDs5YTnGjczAATJ5jsown.jpg" group-title="Lançamentos",Show Dogs: O Agente Canino - LEG
 859. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14498.mp4
 860. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vida Moderna é um Lixo" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/iyrfnxxynxyeaVrsdTvbX38fFaa_small.jpg" group-title="Lançamentos",A Vida Moderna é um Lixo
 861. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14357.mp4
 862. #EXTINF:-1 tvg-id="AMC" tvg-name="AMC FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/amcfhd.png" group-title="Filmes",AMC FullHD
 863. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9901.ts
 864. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Animaniacs" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Animaniacs.png" group-title="Especiais-Desenhos",Animaniacs
 865. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13715.ts
 866. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Anos Incriveis  1º e 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/anos-incriveis-1.png" group-title="Especiais-Series",Anos Incriveis  1º e 2ºTP
 867. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14051.ts
 868. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Apenas um Show  3º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/apenas-um-show.png" group-title="Especiais-Desenhos",Apenas um Show  3º TP
 869. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14034.ts
 870. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Apenas um Show 1º e 2º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/apenas-um-show.png" group-title="Especiais-Desenhos",Apenas um Show 1º e 2º TP
 871. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14030.ts
 872. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Meninas Super Poderosas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Meninas-Superpodrosas.png" group-title="Especiais-Desenhos",As Meninas Super Poderosas
 873. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13780.ts
 874. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aterrados - LEG" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/fagOwJd80yFmoOe09vMg8nwyoaH.jpg" group-title="Lançamentos",Aterrados - LEG
 875. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14353.mp4
 876. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aventuras de Billy e Mandy" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/BillyAndMandy.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",Aventuras de Billy e Mandy
 877. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14182.ts
 878. #EXTINF:-1 tvg-id="AXN" tvg-name="AXN FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/axnfhd.png" group-title="Canais Séries",AXN FullHD
 879. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9894.ts
 880. #EXTINF:-1 tvg-id="Band News" tvg-name="Band News FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandnewsfhd.png" group-title="Canais Abertos",Band News FullHD
 881. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9880.ts
 882. #EXTINF:-1 tvg-id="Band Sports" tvg-name="BandSports FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bandsportsfhd.png" group-title="Esportes",BandSports FullHD
 883. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9883.ts
 884. #EXTINF:-1 tvg-id="BIS" tvg-name="BIS FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/bisfhd.png" group-title="Entretenimento",BIS FullHD
 885. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10388.ts
 886. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bita e os Animais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/bita-e-os-animais_tNone.png" group-title="Especiais-Baby's",Bita e os Animais
 887. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13776.ts
 888. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bob Esponja 1º e 2º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/logo_bob_esponja.png" group-title="Especiais-Desenhos",Bob Esponja 1º e 2º TP
 889. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14185.ts
 890. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bob Esponja 3º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/logo_bob_esponja.png" group-title="Especiais-Desenhos",Bob Esponja 3º TP
 891. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14187.ts
 892. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bob Zoom" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/bobzoom.png" group-title="Especiais-Baby's",Bob Zoom
 893. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13778.ts
 894. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Brooklyn Nine Nine 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/bb9.png" group-title="Especiais-Series",Brooklyn Nine Nine 1ºTP
 895. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13493.ts
 896. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Brooklyn Nine Nine 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/bb9.png" group-title="Especiais-Series",Brooklyn Nine Nine 2ºTP
 897. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13853.ts
 898. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bucky" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/bucky.png" group-title="Especiais-Desenhos",Bucky
 899. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13717.ts
 900. #EXTINF:-1 tvg-id="Cartoon Network" tvg-name="Cartoon Network FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/cartoonnetworkhd.png" group-title="Infantis",Cartoon Network FullHD
 901. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9873.ts
 902. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Casa do Inferno LLC II: The Abaddon Hotel - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/chFGqQVmEmskFKXZEbp4hYVT5IM_small.jpg" group-title="Lançamentos",Casa do Inferno LLC II: The Abaddon Hotel - LEG
 903. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14355.mp4
 904. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caverna do Dragao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/caverna2013.png" group-title="Especiais-Desenhos",Caverna do Dragao
 905. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14188.ts
 906. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ1 - Santuario" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/cdz-santuario.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ1 - Santuario
 907. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14199.ts
 908. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ2 - Doze Casas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Saga_12Casas.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ2 - Doze Casas
 909. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14201.ts
 910. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ3 - Asgard" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/CDZ_Asgard.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ3 - Asgard
 911. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14202.ts
 912. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ4 - Poseidon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/cdz-poseidon.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ4 - Poseidon
 913. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14203.ts
 914. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ5 - Hades" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/cdz-hades.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ5 - Hades
 915. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14205.ts
 916. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ6 - Lost Canvas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/lost-canvas.png" group-title="Especiais-Desenhos",CDZ6 - Lost Canvas
 917. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14206.ts
 918. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Chapolin" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/chapolin-logo.png" group-title="Especiais-Series",Chapolin
 919. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14276.ts
 920. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Chaves HD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/chaves.png" group-title="Especiais-Series",Chaves HD
 921. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/12462.ts
 922. #EXTINF:-1 tvg-id="Cinemax" tvg-name="Cinemax FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/cinemaxfhd.png" group-title="Canais HBO",Cinemax FullHD
 923. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9863.ts
 924. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/u2boCxYbBJzkpiq8S0y52YsNvUu_small.jpg" group-title="Lançamentos",Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois
 925. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14351.mkv
 926. #EXTINF:-1 tvg-id="Combate" tvg-name="Combate FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/combatefhd.png" group-title="Canais Premiere",Combate FullHD
 927. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9859.ts
 928. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB1 - Pilaf e 21ºTorneio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DB1.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DB1 - Pilaf e 21ºTorneio
 929. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14296.ts
 930. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB2 - Red Ribbon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DB2.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DB2 - Red Ribbon
 931. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14298.ts
 932. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB3 - 22º Torneio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DB3.1.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DB3 - 22º Torneio
 933. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14304.ts
 934. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB4 - Piccolo Daimaoh" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DB4.1.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DB4 - Piccolo Daimaoh
 935. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14306.ts
 936. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB5 - Piccolo Jr." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DB5.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DB5 - Piccolo Jr.
 937. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14309.ts
 938. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ1 - Sayajins" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/saga1.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ1 - Sayajins
 939. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14204.ts
 940. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ2 - Namekusei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/saga2.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ2 - Namekusei
 941. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14275.ts
 942. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ3 - Freeza" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/6e87101c0b15ca5c88991497b0ecb81a.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ3 - Freeza
 943. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14277.ts
 944. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ4 - Androides" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/DBZ3.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ4 - Androides
 945. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14210.ts
 946. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ5 - Cell" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/sagal-cell.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ5 - Cell
 947. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14211.ts
 948. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ6 - Perfect Cell" tvg-logo="" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ6 - Perfect Cell
 949. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14314.ts
 950. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ7 - Majinn-Boo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/saga-boo.fw.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ7 - Majinn-Boo
 951. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13494.ts
 952. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ8 - Super Boo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/buu_icons_by_darksaiyan21-d7d57xl.png" group-title="Especiais-Desenhos",DBZ8 - Super Boo
 953. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13516.ts
 954. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Carona para o Amor" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/zOirChLT8umax8p7A4zfqVYLn5s.jpg" group-title="Lançamentos",De Carona para o Amor
 955. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14358.mkv
 956. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Des)(encanto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/desencanto.png" group-title="Especiais-Series",Des)(encanto
 957. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14021.ts
 958. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dia de Casamento 3" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/xY9fIHb4mVvjNIvUX9isPme6kLM_small.jpg" group-title="Lançamentos",Dia de Casamento 3
 959. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14352.mkv
 960. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Channel" tvg-name="Discovery Channel FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverychannelfhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Channel FullHD
 961. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9852.ts
 962. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Civilization" tvg-name="Discovery Civilization FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverycivilizationfhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Civilization FullHD
 963. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9849.ts
 964. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Kids" tvg-name="Discovery Kids FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverykidshd.png" group-title="Infantis",Discovery Kids FullHD
 965. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9845.ts
 966. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Science" tvg-name="Discovery Science FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverysciencefhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Science FullHD
 967. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9840.ts
 968. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Theater HD" tvg-name="Discovery Theater FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoverytheaterfhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Theater FullHD
 969. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9834.ts
 970. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery Turbo" tvg-name="Discovery Turbo FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryturbofhd.png" group-title="Documentarios",Discovery Turbo FullHD
 971. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9833.ts
 972. #EXTINF:-1 tvg-id="Discovery world HD" tvg-name="Discovery World FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/discoveryworldfhd.png" group-title="Documentarios",Discovery World FullHD
 973. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9830.ts
 974. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney HD" tvg-name="Disney Channel FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyfhd.png" group-title="Infantis",Disney Channel FullHD
 975. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9826.ts
 976. #EXTINF:-1 tvg-id="Disney Júnior" tvg-name="Disney Jr. FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/disneyjuniorfhd.png" group-title="Infantis",Disney Jr. FullHD
 977. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9823.ts
 978. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dragon Ball SUPER - 1º e 2º TP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/dbs1.png" group-title="Especiais-Desenhos",Dragon Ball SUPER - 1º e 2º TP
 979. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14300.ts
 980. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dragon Ball SUPER 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/dbs2.png" group-title="Especiais-Desenhos",Dragon Ball SUPER 3ºTP
 981. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14312.ts
 982. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ducktales [90's]" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/ducktales_remastered___icon_by_blagoicons-dbbdy30.png" group-title="Especiais-Desenhos",Ducktales [90's]
 983. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13898.ts
 984. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ducktales 2017" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/ducktales-2017.png" group-title="Especiais-Desenhos",Ducktales 2017
 985. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14264.ts
 986. #EXTINF:-1 tvg-id="EI Maxx 2 HD" tvg-name="Ei Maxx 2 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/eimaxx2fhd.png" group-title="Esportes",Ei Maxx 2 FullHD
 987. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10387.ts
 988. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN Brasil" tvg-name="Espn Brasil FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnbrasilfhd.png" group-title="Esportes",Espn Brasil FullHD
 989. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10386.ts
 990. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN" tvg-name="Espn FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnfhd.png" group-title="Esportes",Espn FullHD
 991. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9811.ts
 992. #EXTINF:-1 tvg-id="ESPN +" tvg-name="Espn+ FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/espnmaisbfhd.png" group-title="Esportes",Espn+ FullHD
 993. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9816.ts
 994. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu a Patroa e as Criancas 1ºTP e 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/EAPEAC1.png" group-title="Especiais-Series",Eu a Patroa e as Criancas 1ºTP e 2ºTP
 995. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13997.ts
 996. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu a Patroa e as Criancas 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/EAPEAC2.png" group-title="Especiais-Series",Eu a Patroa e as Criancas 3ºTP
 997. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13999.ts
 998. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu a Patroa e as Criancas 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/EAPEAC3.png" group-title="Especiais-Series",Eu a Patroa e as Criancas 4ºTP
 999. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14001.ts
 1000. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu a Patroa e as Criancas 5ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/EAPEAC4.png" group-title="Especiais-Series",Eu a Patroa e as Criancas 5ºTP
 1001. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13492.ts
 1002. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Família Dinosauro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/family-dinosaur.png" group-title="Especiais-Series",Família Dinosauro
 1003. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14184.ts
 1004. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="First Light - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/5OGaYVCQbSEx3sAip1SMh9rDSxk_small.jpg" group-title="Lançamentos",First Light - LEG
 1005. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14354.mp4
 1006. #EXTINF:-1 tvg-id="FOOD NETWORK HD" tvg-name="Food Network FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foodnetworkfhd.png" group-title="Variedades",Food Network FullHD
 1007. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10385.ts
 1008. #EXTINF:-1 tvg-id="FOX" tvg-name="Fox FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxfhd.png" group-title="Canais Séries",Fox FullHD
 1009. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9786.ts
 1010. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports 2" tvg-name="Fox Sports 2 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsports2hd.png" group-title="Esportes",Fox Sports 2 FullHD
 1011. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9794.ts
 1012. #EXTINF:-1 tvg-id="Fox Sports" tvg-name="Fox Sports FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/foxsportshd.png" group-title="Esportes",Fox Sports FullHD
 1013. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9798.ts
 1014. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Friends 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/frnds.s.01.png" group-title="Especiais-Series",Friends 1ºTP
 1015. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13782.ts
 1016. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Friends 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/frnds.s.02.png" group-title="Especiais-Series",Friends 2ºTP
 1017. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14022.ts
 1018. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Friends 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/frnds.s.03.png" group-title="Especiais-Series",Friends 3ºTP
 1019. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14328.ts
 1020. #EXTINF:-1 tvg-id="FX" tvg-name="FX FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/fxfhd.png" group-title="Canais Séries",FX FullHD
 1021. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9803.ts
 1022. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Galinha Pintadinha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/Galinha_Pintadinha.png" group-title="Especiais-Baby's",Galinha Pintadinha
 1023. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13781.ts
 1024. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gravity Falls" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/gravity-falls.PNG" group-title="Especiais-Desenhos",Gravity Falls
 1025. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13774.ts
 1026. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Guardioes da Galaxia 1ºTP e 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/guardians_of_the_galaxy_by_crossovercomic-d9s7vbr.png" group-title="Especiais-Desenhos",Guardioes da Galaxia 1ºTP e 2ºTP
 1027. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14266.ts
 1028. #EXTINF:-1 tvg-id="H2" tvg-name="H2 FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/h2fhd.png" group-title="Documentarios",H2 FullHD
 1029. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9745.ts
 1030. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO 2" tvg-name="HBO 2 FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbo2fhd.png" group-title="Canais HBO",HBO 2 FullHD
 1031. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9737.ts
 1032. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Family" tvg-name="HBO Family FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbofamilyfhd.png" group-title="Canais HBO",HBO Family FullHD
 1033. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9733.ts
 1034. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO" tvg-name="HBO FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/hbofhd.png" group-title="Canais HBO",HBO FullHD
 1035. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9741.ts
 1036. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Plus" tvg-name="HBO Plus FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hboplusfhd.png" group-title="Canais HBO",HBO Plus FullHD
 1037. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9729.ts
 1038. #EXTINF:-1 tvg-id="HBO Signature" tvg-name="HBO Signature FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/hbosignaturefhd.png" group-title="Canais HBO",HBO Signature FullHD
 1039. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9724.ts
 1040. #EXTINF:-1 tvg-id="History" tvg-name="History FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/historyfhd.png" group-title="Documentarios",History FullHD
 1041. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9557.ts
 1042. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Homem-Aranha [90's]" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/spider-man-logo.png" group-title="Especiais-Desenhos",Homem-Aranha [90's]
 1043. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14208.ts
 1044. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Homem-Aranha [Espetacular]" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Download.png" group-title="Especiais-Desenhos",Homem-Aranha [Espetacular]
 1045. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14244.ts
 1046. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Hora-de-Aventura-1.png" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 1ºTP
 1047. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14267.ts
 1048. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Hora-de-Aventura-2.png" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 2ºTP
 1049. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14268.ts
 1050. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Hora-de-Aventura-3.png" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 3ºTP
 1051. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14269.ts
 1052. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Hora-de-Aventura-2.png" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 4ºTP
 1053. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14270.ts
 1054. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 5ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Hora-de-Aventura-4.png" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 5ºTP
 1055. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14271.ts
 1056. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hora de Aventura 6ºTP" tvg-logo="" group-title="Especiais-Desenhos",Hora de Aventura 6ºTP
 1057. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14272.ts
 1058. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="How I Met Your Mother 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/HIMYM1.png" group-title="Especiais-Series",How I Met Your Mother 1ºTP
 1059. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14301.ts
 1060. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="How I Met Your Mother 4ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/HIMYM4.png" group-title="Especiais-Series",How I Met Your Mother 4ºTP
 1061. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14330.ts
 1062. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="How I Met Your Mother 5ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/HIMYM5.png" group-title="Especiais-Series",How I Met Your Mother 5ºTP
 1063. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14332.ts
 1064. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="How I Met Your Motter 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/HIMYM2.png" group-title="Especiais-Series",How I Met Your Motter 2ºTP
 1065. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13852.ts
 1066. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="How I Met Your Motter 3ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/HIMYM3.png" group-title="Especiais-Series",How I Met Your Motter 3ºTP
 1067. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13879.ts
 1068. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jacarelvis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/jacarelvis.png" group-title="Especiais-Baby's",Jacarelvis
 1069. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13783.ts
 1070. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jovem Mulher" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/yD3bGxP4VsG2DBtz3iQ65MEtEfX.jpg" group-title="Lançamentos",Jovem Mulher
 1071. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14359.mp4
 1072. #EXTINF:-1 tvg-id="LIFETIME HD" tvg-name="Lifetime FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/lifetimefhd.png" group-title="Variedades",Lifetime FullHD
 1073. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10384.ts
 1074. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Looney Tunes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/looney_tunes.png" group-title="Especiais-Desenhos",Looney Tunes
 1075. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14240.ts
 1076. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Masha e o Urso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/mashaeourso.png" group-title="Especiais-Baby's",Masha e o Urso
 1077. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13836.ts
 1078. #EXTINF:-1 tvg-id="Max" tvg-name="Max FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/maxfhd.png" group-title="Canais HBO",Max FullHD
 1079. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9711.ts
 1080. #EXTINF:-1 tvg-id="Megapix" tvg-name="Megapix FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/megapixbfhd.png" group-title="Filmes",Megapix FullHD
 1081. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9702.ts
 1082. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Meu Passado me Condena" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/meu-passdomc.png" group-title="Especiais-Series",Meu Passado me Condena
 1083. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14006.ts
 1084. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mickey e Donald" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/mickey-donald.jpg" group-title="Especiais-Desenhos",Mickey e Donald
 1085. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14239.ts
 1086. #EXTINF:-1 tvg-id="MTV" tvg-name="MTV FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/mtvfhd.png" group-title="Entretenimento",MTV FullHD
 1087. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10383.ts
 1088. #EXTINF:-1 tvg-id="Multishow" tvg-name="Multishow FullHD" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/logos/multishowfhd.png" group-title="Canais Globosat",Multishow FullHD
 1089. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9697.ts
 1090. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Naruto 1ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/naruto.png" group-title="Especiais-Desenhos",Naruto 1ºTP
 1091. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14248.ts
 1092. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Naruto 2ºTP" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/naruto.png" group-title="Especiais-Desenhos",Naruto 2ºTP
 1093. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14274.ts
 1094. #EXTINF:-1 tvg-id="National Geographic" tvg-name="NatGeo FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeofhd.png" group-title="Documentarios",NatGeo FullHD
 1095. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10382.ts
 1096. #EXTINF:-1 tvg-id="Nat Geo Wild HD" tvg-name="NatGeo Wild FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/natgeowildfhd.png" group-title="Documentarios",NatGeo Wild FullHD
 1097. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/9690.ts
 1098. #EXTINF:-1 tvg-id="Nickelodeon" tvg-name="Nick FullHD" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/logos/nickfhd.png" group-title="Infantis",Nick FullHD
 1099. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/10381.ts
 1100. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Noite de Lobos" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/rnYYw05X4w4dX7HCUv6jzKypY2s.jpg" group-title="Lançamentos",Noite de Lobos
 1101. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14360.mp4
 1102. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Mundo de Gumbal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Gumball.png" group-title="Especiais-Desenhos",O Mundo de Gumbal
 1103. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14245.ts
 1104. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poderoso Chefinho: De Volta aos Negocios" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/Kids/poderoso-chefinho.fw.png" group-title="Especiais-Baby's",O Poderoso Chefinho: De Volta aos Negocios
 1105. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14246.ts
 1106. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Terceiro Olho" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/qSQoJvlvovg1Gd6q3NfjYckQiEE_small.jpg" group-title="Lançamentos",O Terceiro Olho
 1107. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14361.mp4
 1108. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Oitava Série - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/xTa9cLhGHfQ7084UvoPQ2bBXKqd_small.jpg" group-title="Lançamentos",Oitava Série - LEG
 1109. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14356.mp4
 1110. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Barraca do Beijo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Barraca-do-Beijo.jpg" group-title="Comedia",A Barraca do Beijo
 1111. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5656.mp4
 1112. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Escala: Amizade em Segundo Lugar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Escala-Amizade-em-Segundo-Lugar.jpg" group-title="Comedia",A Escala: Amizade em Segundo Lugar
 1113. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5657.mp4
 1114. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Maldicao da Casa Winchester" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/winchestere.jpg" group-title="Terror",A Maldicao da Casa Winchester
 1115. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5658.mkv
 1116. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Paddington" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/As-Aventuras-de-Paddington.jpg" group-title="Aventura",As Aventuras de Paddington
 1117. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5659.mp4
 1118. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Atos de Violencia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Atos-de-Violencia.jpg" group-title="Acao",Atos de Violencia
 1119. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5661.mkv
 1120. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caos na Prisao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Caos-na-Prisao.jpg" group-title="Acao",Caos na Prisao
 1121. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5662.mkv
 1122. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cargo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Cargo.jpg" group-title="Suspense",Cargo
 1123. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5663.mkv
 1124. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Daphne e Velma" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Daphne-e-Velma.jpg" group-title="Aventura",Daphne e Velma
 1125. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5664.mkv
 1126. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Fora pra Dentro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/De-Fora-para-Dentro.jpg" group-title="Drama",De Fora pra Dentro
 1127. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5665.mkv
 1128. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Em Pedacos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Em-Pedacos.jpg" group-title="Suspense",Em Pedacos
 1129. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5666.mp4
 1130. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu Tonya" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Eu-Tonya.jpg" group-title="Lançamentos",Eu Tonya
 1131. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5667.mkv
 1132. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fahrenheit 451" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Fahrenheit-451.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Fahrenheit 451
 1133. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5668.mkv
 1134. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gnomeu e Julieta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Gnomeu-e-Julieta.jpg" group-title="Animacao",Gnomeu e Julieta
 1135. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5669.mp4
 1136. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ibiza tudo pelo DJ" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Ibiza-Tudo-Pelo-DJ.jpg" group-title="Comedia",Ibiza tudo pelo DJ
 1137. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5670.mkv
 1138. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ingrid vai pro Oeste" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Ingrid-Vai-pro-Oeste.png" group-title="Comedia",Ingrid vai pro Oeste
 1139. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5671.mkv
 1140. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lego DC Super Heroinas e Vilas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/LEGO-DC-Super-Hero-Girls.jpg" group-title="Animacao",Lego DC Super Heroinas e Vilas
 1141. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5672.mkv
 1142. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lobo Guerreiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Lobo-Guerreiro.jpg" group-title="Acao",Lobo Guerreiro
 1143. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5673.mkv
 1144. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mae e Pai" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/pai-e-mae.jpg" group-title="Suspense",Mae e Pai
 1145. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5674.mkv
 1146. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Caderno de Sara" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Caderno-de-Sara.jpg" group-title="Suspense",O Caderno de Sara
 1147. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5675.mkv
 1148. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Livro de Genesis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Livro-de-Genesis.jpg" group-title="Religiosos",O Livro de Genesis
 1149. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5676.mkv
 1150. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Que te Faz mais Forte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Que-te-Faz-mais-Forte.jpg" group-title="Drama",O Que te Faz mais Forte
 1151. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5677.mkv
 1152. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Sacrificio do Cervo Sagrado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Sacrficio-do-Cervo-Sagrado.jpg" group-title="Suspense",O Sacrificio do Cervo Sagrado
 1153. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5682.mkv
 1154. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Curados" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Os-Curados.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Os Curados
 1155. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5687.mkv
 1156. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Farofeiros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Os-Farofeiros.jpg" group-title="Comedia",Os Farofeiros
 1157. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5686.mp4
 1158. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Peixonauta: O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Peixonauta.jpg" group-title="Desenhos",Peixonauta: O Filme
 1159. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5685.mkv
 1160. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Prisioneiros do Demonio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Prisioneiros-do-Demonio.jpg" group-title="Terror",Prisioneiros do Demonio
 1161. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5684.mkv
 1162. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tem Alienigenas no Meu Quarto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Tem-Alieniginas-no-meu-Quarto.jpg" group-title="Animacao",Tem Alienigenas no Meu Quarto
 1163. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5683.mkv
 1164. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo o Dinheiro do Mundo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Todo-Dinheiro-do-Mundo.jpg" group-title="Drama",Todo o Dinheiro do Mundo
 1165. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5681.mkv
 1166. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Trama Fantasma" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Trama-Fantasma.jpg" group-title="Suspense",Trama Fantasma
 1167. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5679.mkv
 1168. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Vida com Proposito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Uma-Vida-com-Propsito.jpg" group-title="Religiosos",Uma Vida com Proposito
 1169. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5678.mkv
 1170. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Atormentado pelo Passado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Atormentado-Pelo-Passado.jpg" group-title="Drama",Atormentado pelo Passado
 1171. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5660.mkv
 1172. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita - LEG" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Vingadores-III.jpg" group-title="Marvel",M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita - LEG
 1173. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5690.mp4
 1174. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Era do Gelo: O Big Bang" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-Era-do-Gelo-O-Big-Bang-IPTV.jpg" group-title="Animacao",A Era do Gelo: O Big Bang
 1175. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5692.mp4
 1176. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Lenda de Tarzan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-Lenda-de-Tarzan-IPTV.jpg" group-title="Aventura",A Lenda de Tarzan
 1177. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5693.mp4
 1178. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinquenta Tons de Preto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/cinquenta-tons-de-preto-iptv.jpg" group-title="Comedia",Cinquenta Tons de Preto
 1179. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5694.mkv
 1180. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Duda e os Gnomos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Duda-e-os-Gnomos.jpg" group-title="Animacao",Duda e os Gnomos
 1181. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5695.mp4
 1182. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Orgulho e Preconceito e Zumbis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Orgulho-e-Preconceiro-e-Zumbis.jpg" group-title="Comedia",Orgulho e Preconceito e Zumbis
 1183. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5697.mkv
 1184. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perfeita e a Mae 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/perfeita-e-a-mae2.jpg" group-title="Comedia",Perfeita e a Mae 2
 1185. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5698.mkv
 1186. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pixels" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/pixels-o-filme-iptv.jpg" group-title="Comedia",Pixels
 1187. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5699.mkv
 1188. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Procurando Dory" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Procurando-Dory-iptv.jpg" group-title="Animacao",Procurando Dory
 1189. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5700.mkv
 1190. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quando as Luzes se Apagam" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Quando-as-luzes-se-apagam.jpg" group-title="Terror",Quando as Luzes se Apagam
 1191. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5701.mkv
 1192. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quarteto Fantastico" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/quarteto-fantastico-2016-iptv.jpg" group-title="Acao",Quarteto Fantastico
 1193. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5702.mp4
 1194. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Regresso do Mal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Regresso-do-Mal.jpg" group-title="Terror",Regresso do Mal
 1195. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5703.mkv
 1196. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Trek - Sem Fronteiras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Star-Trek---Sem-Fronteiras.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Trek - Sem Fronteiras
 1197. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5704.mkv
 1198. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Caminho da Fe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Caminho-da-F.jpg" group-title="Religiosos",A Caminho da Fe
 1199. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5705.mp4
 1200. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Grande Jogada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Grande-Jogada.jpg" group-title="Lançamentos",A Grande Jogada
 1201. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5706.mkv
 1202. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Noite Dos Mortos - Boys in The Tree" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/boys-in-the-trees.jpeg" group-title="Terror",A Noite Dos Mortos - Boys in The Tree
 1203. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5707.mkv
 1204. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alice Atraves do Espelho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Alice-Atravs-do-Espelho-IPTV.jpg" group-title="Aventura",Alice Atraves do Espelho
 1205. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5708.mp4
 1206. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Barbie - Aventura nas Estrelas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Barbie-Aventura-Nas-Estrelas.jpg" group-title="Animacao",Barbie - Aventura nas Estrelas
 1207. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5709.mp4
 1208. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC2: Batman Vs Superman A Origem Da Justica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Batman-VS-Superman-IPTV.jpg" group-title="DC",DC2: Batman Vs Superman A Origem Da Justica
 1209. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5712.mp4
 1210. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cidades de Papel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Cidades.de.Papel.jpg" group-title="Romance",Cidades de Papel
 1211. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5713.mkv
 1212. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Correndo Atras de um Pai" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Correndo-Atrs-de-um-Pai.jpg" group-title="Comedia",Correndo Atras de um Pai
 1213. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5720.mp4
 1214. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Darc" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/darc.png" group-title="Suspense",Darc
 1215. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5714.mkv
 1216. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deadpool" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Deadpool.jpg" group-title="Acao",Deadpool
 1217. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5715.mp4
 1218. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deus Nao Esta Morto 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Deus-no-Est-Morto.jpg" group-title="Religiosos",Deus Nao Esta Morto 1
 1219. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5716.mp4
 1220. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deus Nao Esta Morto 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Deus-No-Est-Morto-2-iptv.jpg" group-title="Religiosos",Deus Nao Esta Morto 2
 1221. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5717.mp4
 1222. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deuses do Egito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Deuses-do-Egito.jpg" group-title="Aventura",Deuses do Egito
 1223. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5718.mkv
 1224. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Extraordinario" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/extraordinario-poster.jpg" group-title="Drama",Extraordinario
 1225. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5719.mkv
 1226. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Goosebumps Monstros e Arrepios" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Goosebumps-iptv.jpg" group-title="Aventura",Goosebumps Monstros e Arrepios
 1227. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5721.mkv
 1228. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hungerford" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Hungerford-Main-Poster.jpg" group-title="Terror",Hungerford
 1229. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5723.mkv
 1230. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Invocacaoo do Mal 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Invocacao-do-Mal-2-iptv.jpg" group-title="Terror",Invocacaoo do Mal 2
 1231. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5724.mkv
 1232. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jason Bourne" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Jason-Bourne-2016.jpg" group-title="Acao",Jason Bourne
 1233. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5725.mkv
 1234. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jurassic World 1: O Mundo dos Dinossauros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/jurassic-world-iptv.jpg" group-title="Aventura",Jurassic World 1: O Mundo dos Dinossauros
 1235. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5726.mkv
 1236. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kung Fu Panda 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Kung-Fu-Panda-3-iptv.jpg" group-title="Animacao",Kung Fu Panda 3
 1237. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5727.mp4
 1238. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="La Vem os Pais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/La-Vem-os-Pais.jpg" group-title="Comedia",La Vem os Pais
 1239. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5728.mp4
 1240. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP02 - Harry Potter e a Camara Secreta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/HP2.jpg" group-title="Aventura",HP02 - Harry Potter e a Camara Secreta
 1241. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5746.mp4
 1242. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP03 - Harry Potter e o Prisoneiro de Azkaban" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/HP3.jpg" group-title="Aventura",HP03 - Harry Potter e o Prisoneiro de Azkaban
 1243. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5747.mp4
 1244. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP06 - Harry Potter e o Enigma do Principe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/HP6.jpg" group-title="Aventura",HP06 - Harry Potter e o Enigma do Principe
 1245. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5749.mp4
 1246. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP07 - Harry Potter e as Reliquias da Morte Parte1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/harry-potter-e-as-reliquias-da-morte-parte1.jpg" group-title="Aventura",HP07 - Harry Potter e as Reliquias da Morte Parte1
 1247. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5750.mp4
 1248. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP08 - Harry Potter e as Reliquias da Morte Parte2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/harry-potter-e-as-reliquias-da-morte-parte2.jpg" group-title="Aventura",HP08 - Harry Potter e as Reliquias da Morte Parte2
 1249. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5751.mp4
 1250. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP04 - Harry Potter E o Calice de Fogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/harry-potter-e-o-calice-de-fogo.jpg" group-title="Aventura",HP04 - Harry Potter E o Calice de Fogo
 1251. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5748.mp4
 1252. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hotel Transylvania 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Hotel-Transilvania-2.jpg" group-title="Animacao",Hotel Transylvania 2
 1253. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5740.mkv
 1254. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Maze Runner I - Correr ou Morrer" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/maze-runner-1.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Maze Runner I - Correr ou Morrer
 1255. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5729.mkv
 1256. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Meu Romance Perfeito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Meu-Romance-Perfeito.jpg" group-title="Romance",Meu Romance Perfeito
 1257. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5730.mkv
 1258. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Bom Dinossauro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/O-Bom-Dinossauro-iptv.jpg" group-title="Animacao",O Bom Dinossauro
 1259. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5752.mkv
 1260. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Destino de Uma Nacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD3/O-Destino-de-uma-Nao.jpg" group-title="Drama",O Destino de Uma Nacao
 1261. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5731.mkv
 1262. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Dia do Atentado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-dia-do-atentado-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Drama",O Dia do Atentado
 1263. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5739.mp4
 1264. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Dragao do Natal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-dragao-do-natal-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Dragao do Natal
 1265. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5741.mkv
 1266. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Regresso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/O-Regresso-iptvwebcsgo.jpg" group-title="Drama",O Regresso
 1267. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5742.mkv
 1268. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Ultimo Cacador de Bruxas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/OUltimoCacadordeBruxas.jpg" group-title="Acao",O Ultimo Cacador de Bruxas
 1269. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5743.mp4
 1270. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pedro Coelho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Pedro-Coelho.jpg" group-title="Lançamentos",Pedro Coelho
 1271. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5753.mkv
 1272. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perigo Na Montanha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Perigo-na-Montanha.jpg" group-title="Acao",Perigo Na Montanha
 1273. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5732.mkv
 1274. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pets: A Vida Secreta dos Bichos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Pets-A-Vida-Secreta-dos-Bichos-iptv.jpg" group-title="Animacao",Pets: A Vida Secreta dos Bichos
 1275. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5738.mkv
 1276. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pronto Falei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Pronto-Falei.jpg" group-title="Comedia",Pronto Falei
 1277. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5737.mkv
 1278. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Snoopy e Charlie Brown" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Snoopy-e-Charlie-Brow-iptv.jpg" group-title="Animacao",Snoopy e Charlie Brown
 1279. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5733.mkv
 1280. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tá Dando Onda 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/ta-dando-onda-2-iptv.jpg" group-title="Animacao",Tá Dando Onda 2
 1281. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5736.mp4
 1282. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo em Panico" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/todo-mundo-em-panico.jpg" group-title="Comedia",Todo Mundo em Panico
 1283. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5735.mp4
 1284. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tres Anuncios Para um Crime." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/3-anuncios-para-um-crime.jpg" group-title="Drama",Tres Anuncios Para um Crime.
 1285. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5734.mkv
 1286. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="101 Dalmatas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/101-Dalmatas.jpg" group-title="Disney Classics",101 Dalmatas
 1287. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5811.avi
 1288. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="101 Dalmatas 2 - A Aventura de Patch em Londres." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/101-dalmatas-2-aventura-em-londres.jpg" group-title="Disney Classics",101 Dalmatas 2 - A Aventura de Patch em Londres.
 1289. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5814.avi
 1290. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Bela e a Fera - Natal Encantado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Bela-e-a-Fera-Natal-Encantado.jpg" group-title="Disney Classics",A Bela e a Fera - Natal Encantado
 1291. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5816.avi
 1292. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Caixinha de Surpresas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Caixinha-de-Supresas.jpg" group-title="Disney Classics",A Caixinha de Surpresas
 1293. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5817.mp4
 1294. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Dama e o Vagabundo I" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Dama-e-o-Vagabundo.jpg" group-title="Disney Classics",A Dama e o Vagabundo I
 1295. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5818.avi
 1296. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Dama e o Vagabundo II - As Aventuras de Banze" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/a-dama-e-o-vagabundo-2.jpg" group-title="Disney Classics",A Dama e o Vagabundo II - As Aventuras de Banze
 1297. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5819.avi
 1298. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Espada Era a Lei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Espada-Era-A-Lei.jpg" group-title="Disney Classics",A Espada Era a Lei
 1299. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5820.avi
 1300. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Familia do Futuro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-familia-do-futuro.jpg" group-title="Animacao",A Familia do Futuro
 1301. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5821.avi
 1302. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Fuga Das Galinhas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/a-fuga-das-galinhas.jpg" group-title="Animacao",A Fuga Das Galinhas
 1303. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5822.avi
 1304. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Nova Onda do Imperador" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-nova-onda-do-imperador.jpg" group-title="Disney Classics",A Nova Onda do Imperador
 1305. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5823.avi
 1306. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Princesa e a Ervilha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/a-princesa-e-a-ervilha.jpg" group-title="Disney Classics",A Princesa e a Ervilha
 1307. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5824.avi
 1308. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Princesa Encantada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-princesa-encantada.jpg" group-title="Disney Classics",A Princesa Encantada
 1309. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5825.mp4
 1310. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Ratinha Valente I" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Ratinha-Valente.jpg" group-title="Disney Classics",A Ratinha Valente I
 1311. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5827.avi
 1312. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Ratinha Valente II" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Ratinha-Valente2.jpg" group-title="Disney Classics",A Ratinha Valente II
 1313. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5826.avi
 1314. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aladdin 2 - O Retorno de Jafar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Aladdin-2-O-Retorno-de-Jafar.jpg" group-title="Disney Classics",Aladdin 2 - O Retorno de Jafar
 1315. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5828.avi
 1316. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alvin E Os Esquilos Na Estrada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Alvin-e-os-Esquilos-Na-Estrada-IPTV.jpg" group-title="Comedia",Alvin E Os Esquilos Na Estrada
 1317. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5797.mp4
 1318. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Angry Birds: O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/angry-birds-o-filme.jpg" group-title="Animacao",Angry Birds: O Filme
 1319. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5798.mkv
 1320. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Tartarugas Ninjas II - Fora Das Sombras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/AsTartarugasNinjaForadasSombras.jpg" group-title="Aventura",As Tartarugas Ninjas II - Fora Das Sombras
 1321. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5799.mkv
 1322. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M13 - Capitao America 3 Guerra Civil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Capito-Amrica-Guerra-Civil-IPTV.jpg" group-title="Marvel",M13 - Capitao America 3 Guerra Civil
 1323. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5800.mp4
 1324. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinquenta Tons De Cinza" tvg-logo="http://1.bp.blogspot.com/-XA1RNJm6NKY/VOJjTbrtUdI/AAAAAAAAGKI/ahGiVXakGCE/s1600/poster%2Bfilme%2Bcinquenta%2Btons.jpg" group-title="Romance",Cinquenta Tons De Cinza
 1325. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5801.mkv
 1326. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Volta Para o Futuro I" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/De-Volta-para-o-Futuro-1.jpg" group-title="Classicos",De Volta Para o Futuro I
 1327. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5759.mp4
 1328. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Volta Para o Futuro II" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/De-Volta-para-o-Futuro-2.jpg" group-title="Classicos",De Volta Para o Futuro II
 1329. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5760.mp4
 1330. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Volta Para o Futuro III" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/De-Volta-Para-o-Futuro-3.jpg" group-title="Classicos",De Volta Para o Futuro III
 1331. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5761.mp4
 1332. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Diablo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Diablo-iptv.jpg" group-title="Acao",Diablo
 1333. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5754.mkv
 1334. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Divertida Mente" tvg-logo="http://3.bp.blogspot.com/-XF__MHrSXS0/VgtBtbWX_VI/AAAAAAAATmE/VS0h_nPgnAg/s1600/Divertida%2BMente.jpg" group-title="Animacao",Divertida Mente
 1335. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5802.mp4
 1336. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC4: Esquadrao Suicida" tvg-logo="http://www.cinemadebuteco.com.br/wp-content/uploads/2016/08/poster-esquadrao-suicida.jpg" group-title="DC",DC4: Esquadrao Suicida
 1337. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5803.mkv
 1338. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Estado de Calamidade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Estado-de-Calamidade.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Estado de Calamidade
 1339. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5804.mkv
 1340. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Faça Sua Jogada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/faca-sua-jogada.jpg" group-title="Lançamentos",Faça Sua Jogada
 1341. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5805.mkv
 1342. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M12 - Homem-Formiga" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Home-Formiga-iptv.jpg" group-title="Marvel",M12 - Homem-Formiga
 1343. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5806.mkv
 1344. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Independence Day O Ressurgimento" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Independece-Day-iptv.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Independence Day O Ressurgimento
 1345. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5807.mp4
 1346. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Indiana Jones 1: E Os Cacadores Da Arca Perdida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Indiana-Jones-1----Os-Cacadores-da-Arca-Perdid.jpg" group-title="Classicos",Indiana Jones 1: E Os Cacadores Da Arca Perdida
 1347. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5838.mp4
 1348. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Indiana Jones 2: E o Templo da Perdicao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Indiana-Jones-2-O-Templo-da-Perdicao.jpg" group-title="Classicos",Indiana Jones 2: E o Templo da Perdicao
 1349. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5839.mp4
 1350. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Indiana Jones 3: A Ultima Cruzada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Indiana-Jones-3.jpg" group-title="Classicos",Indiana Jones 3: A Ultima Cruzada
 1351. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5840.mp4
 1352. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Indiana Jones 4: O Reino Da Caveira De Cristal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Indiana-Jones-4.jpg" group-title="Classicos",Indiana Jones 4: O Reino Da Caveira De Cristal
 1353. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5841.mp4
 1354. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-1.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 1
 1355. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5831.mp4
 1356. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 2 A Primeira Missao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-2-Primeira-Missao.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 2 A Primeira Missao
 1357. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5832.mp4
 1358. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 3 De Volta ao Treinamento" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-3.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 3 De Volta ao Treinamento
 1359. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5833.mp4
 1360. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 4 O Cidadao se Defende" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-4.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 4 O Cidadao se Defende
 1361. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5834.mp4
 1362. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 5 Missao Miami Beach" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-5.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 5 Missao Miami Beach
 1363. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5835.mp4
 1364. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 6 Cidade em Estado de Sitio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-6.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 6 Cidade em Estado de Sitio
 1365. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5836.mp4
 1366. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucademia de Policia 7 Missao Moscou" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucademia-de-Policia-7.jpg" group-title="Classicos",Loucademia de Policia 7 Missao Moscou
 1367. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5837.mp4
 1368. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mad Max Estrada da Furia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Mad-Max-Estrada-da-Furia-iptv.jpg" group-title="Acao",Mad Max Estrada da Furia
 1369. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5756.mp4
 1370. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poderoso Chefao - Parte 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Poderoso-Chefao---Parte-I.jpg" group-title="Classicos",O Poderoso Chefao - Parte 1
 1371. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5787.mkv
 1372. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poderoso Chefao - Parte 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Poderoso-Chefao---Parte-III.jpg" group-title="Classicos",O Poderoso Chefao - Parte 3
 1373. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5789.mkv
 1374. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poderoso Chefao - Parte 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Poderoso-Chefao---Parte-II.jpg" group-title="Classicos",O Poderoso Chefao - Parte 2
 1375. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5788.mkv
 1376. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Piratas do Caribe I - A Maldicao do Perola Negra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Piratas-do-Caribe-1.jpg" group-title="Aventura",Piratas do Caribe I - A Maldicao do Perola Negra
 1377. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5762.mkv
 1378. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Piratas Do Caribe II - O Bau Da Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Piratas-do-Caribe-2-O-Bau-da-Morte.jpg" group-title="Aventura",Piratas Do Caribe II - O Bau Da Morte
 1379. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5763.mkv
 1380. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Piratas Do Caribe III - No Fim Do Mundo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Piratas-do-Caribe-3.jpg" group-title="Aventura",Piratas Do Caribe III - No Fim Do Mundo
 1381. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5764.mkv
 1382. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Piratas Do Caribe IV - Navegando Em Aguas Misteriosas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Piratas-do-Caribe-4.jpg" group-title="Aventura",Piratas Do Caribe IV - Navegando Em Aguas Misteriosas
 1383. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5765.mkv
 1384. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Piratas do Caribe V - A Vinganca de Salazar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Piratas-do-Caribe-05.jpg" group-title="Aventura",Piratas do Caribe V - A Vinganca de Salazar
 1385. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5766.mkv
 1386. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Planeta dos Macacos: A Guerra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Planeta-dos-Macacos-A-Guerra.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Planeta dos Macacos: A Guerra
 1387. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5767.mkv
 1388. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Resident Evil 6 O Capitulo Final" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Resident-Evil-6-O-Capitulo-Final-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Acao",Resident Evil 6 O Capitulo Final
 1389. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5768.mp4
 1390. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 1 - Um Lutador" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Rocky-1.jpg" group-title="Classicos",Rocky 1 - Um Lutador
 1391. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5769.mp4
 1392. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 2: A Revanche" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Rocky2.jpg" group-title="Classicos",Rocky 2: A Revanche
 1393. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5770.mp4
 1394. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 3: O Desafio Supremo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Rocky3.jpg" group-title="Classicos",Rocky 3: O Desafio Supremo
 1395. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5771.mp4
 1396. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 4" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/rocky-4.jpg" group-title="Classicos",Rocky 4
 1397. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5772.mp4
 1398. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 5" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/rocky-5.jpg" group-title="Classicos",Rocky 5
 1399. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5773.mp4
 1400. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rocky 6 Balboa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/rocky-6-balboa.jpg" group-title="Classicos",Rocky 6 Balboa
 1401. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5774.mp4
 1402. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Transformers 1: O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/TF1.jpg" group-title="Acao",Transformers 1: O Filme
 1403. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5783.mkv
 1404. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Transformers 2: A Vinganca dos Derrotados" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/TF2.jpg" group-title="Acao",Transformers 2: A Vinganca dos Derrotados
 1405. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5784.mkv
 1406. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Transformers 3: O Lado Oculto da Lua" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/TF3.jpg" group-title="Acao",Transformers 3: O Lado Oculto da Lua
 1407. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5785.mkv
 1408. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Transformers 4: A Era da Extincao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Transformers-4.jpg" group-title="Acao",Transformers 4: A Era da Extincao
 1409. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5786.mkv
 1410. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Chegada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Chegada-iptv.jpg" group-title="Ficcao cientifica",A Chegada
 1411. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5864.mp4
 1412. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Forma da Agua" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Forma-da-Agua.jpg" group-title="Drama",A Forma da Agua
 1413. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5846.mp4
 1414. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Grande Muralha" tvg-logo="http://image.tmdb.org/t/p/original/vQmGMhUeQPg2QU4NS2bl7bkI7d2.jpg" group-title="Acao",A Grande Muralha
 1415. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5847.mkv
 1416. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Reparticao do Tempo" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Reparticao-do-Tempo.jpg" group-title="Comedia",A Reparticao do Tempo
 1417. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5848.mkv
 1418. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Anjos da Noite - Guerra de Sangue" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Anjos-da-Noite-Guerra-de-Sangue.jpg" group-title="Acao",Anjos da Noite - Guerra de Sangue
 1419. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5843.mp4
 1420. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Assassin's Creed" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Assassins-Creed.jpg" group-title="Acao",Assassin's Creed
 1421. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5844.mp4
 1422. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ate O Ultimo Homem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Ate-O-Ultimo-Homem-Assistir-Online.jpg" group-title="Drama",Ate O Ultimo Homem
 1423. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5849.mkv
 1424. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Beleza Oculta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/beleza-oculta.jpg" group-title="Drama",Beleza Oculta
 1425. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5845.mkv
 1426. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ben-Hur" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Ben-Hur.jpg" group-title="Acao",Ben-Hur
 1427. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5898.mp4
 1428. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bruxa De Blair" tvg-logo="https://jovemnerd.com.br/wp-content/uploads/2016/08/POSTERBR_TEASER_BRUXA_DE_BLAIR-760x1111.jpg" group-title="Terror",Bruxa De Blair
 1429. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5891.mp4
 1430. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cegonhas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Cegonhas.jpg" group-title="Animacao",Cegonhas
 1431. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5850.mkv
 1432. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinquenta Tons de Liberdade" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/50-tons-de-liberdade.jpg" group-title="Romance",Cinquenta Tons de Liberdade
 1433. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5851.mp4
 1434. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinquenta Tons Mais Escuros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Cinquenta-Tons-Mais-Escuros-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Romance",Cinquenta Tons Mais Escuros
 1435. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5899.mp4
 1436. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Debaixo do Mesmo Teto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Debaixo-do-Mesmo-Teto.jpg" group-title="Comedia",Debaixo do Mesmo Teto
 1437. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5852.mkv
 1438. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Estrelas Alem Do Tempo" tvg-logo="http://assets.caixabelasartes.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Estrelas-Alem-do-Tempo-Cartaz.jpg" group-title="Drama",Estrelas Alem Do Tempo
 1439. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5892.mp4
 1440. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fragmentado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/fragmentado-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Terror",Fragmentado
 1441. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5894.mp4
 1442. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Genios do Crime" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/genios-do-crime.jpg" group-title="Comedia",Genios do Crime
 1443. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5900.mkv
 1444. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hacker Todo Crime Tem um Inicio" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/3173594.jpg" group-title="Suspense",Hacker Todo Crime Tem um Inicio
 1445. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5854.mkv
 1446. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Horizonte Profundo" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/11/14/16/43/487715.jpg" group-title="Acao",Horizonte Profundo
 1447. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5896.mp4
 1448. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="La La Land - Cantando Estacoes" tvg-logo="http://br.web.img2.acsta.net/pictures/16/12/12/15/53/011224.jpg" group-title="Romance",La La Land - Cantando Estacoes
 1449. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5855.mkv
 1450. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Max Steel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Max-Steel-Assistir-Online-iptv.jpg" group-title="Acao",Max Steel
 1451. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5857.mkv
 1452. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Meu Amigo Vampiro" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/meu-amigo-vampiro.jpg" group-title="Animacao",Meu Amigo Vampiro
 1453. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5858.mkv
 1454. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Minha Mae e Uma Peca 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Minha-Mae-E-Uma-Pea-2.jpg" group-title="Comedia",Minha Mae e Uma Peca 2
 1455. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5861.mp4
 1456. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Minha Primeira Luta" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Minha-Primeira-Luta.jpeg" group-title="Drama",Minha Primeira Luta
 1457. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5859.mkv
 1458. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Moana" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Moana.jpg" group-title="Animacao",Moana
 1459. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5867.mp4
 1460. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nerve - Um Jogo Sem Regras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Nerve---Um-Jogo-Sem-Regras.jpg" group-title="Suspense",Nerve - Um Jogo Sem Regras
 1461. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5897.mkv
 1462. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nos Limites" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/no-limite.jpg" group-title="Acao",Nos Limites
 1463. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5860.mkv
 1464. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Lar das Criancas Peculiares" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/O-Lar-das-Crianas-Peculiares.jpg" group-title="Aventura",O Lar das Criancas Peculiares
 1465. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5872.mkv
 1466. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Refugiado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/O-Refugiado.jpg" group-title="Drama",O Refugiado
 1467. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5862.mkv
 1468. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Rei do Show" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/O-Rei-do-Show.jpg" group-title="Drama",O Rei do Show
 1469. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5863.mp4
 1470. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Sequestro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Sequestro-2017.jpg" group-title="Acao",O Sequestro
 1471. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5865.mkv
 1472. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Operacao Red Sparrow" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD4/Operao-Red-Sparrow.jpg" group-title="Suspense",Operacao Red Sparrow
 1473. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5866.mp4
 1474. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Guardioes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Os-Guardioes-Assistir-Online1.jpg" group-title="Acao",Os Guardioes
 1475. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5895.mp4
 1476. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ouija - Origem do Mal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Ouija---Origem-do-Mal.jpg" group-title="Terror",Ouija - Origem do Mal
 1477. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5893.mp4
 1478. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Paddington 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Paddington-2.jpg" group-title="Aventura",As Aventuras de Paddington 2
 1479. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5868.mp4
 1480. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perda Total" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Perda-Total.jpg" group-title="Comedia",Perda Total
 1481. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5869.mp4
 1482. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Revolt" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Revolt.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Revolt
 1483. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5870.mkv
 1484. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Roxanne Roxanne" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Roxanne-Roxanne.jpg" group-title="Drama",Roxanne Roxanne
 1485. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5871.mkv
 1486. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sing" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/sing.jpg" group-title="Animacao",Sing
 1487. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5890.mp4
 1488. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Skyline - Alem do Horizonte" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Skyline---Alem-do-Horizonte.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Skyline - Alem do Horizonte
 1489. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5873.mkv
 1490. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sleepless" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Sleepless.jpg" group-title="Suspense",Sleepless
 1491. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5874.mp4
 1492. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sobrenatural: A Ultima Chave" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Sobrenatural-A-ltima-Chave.jpg" group-title="Terror",Sobrenatural: A Ultima Chave
 1493. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5876.mp4
 1494. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Spark - Uma Aventura Espacial" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD4/Spark---Uma-Aventura-Espacial.jpg" group-title="Animacao",Spark - Uma Aventura Espacial
 1495. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5878.mkv
 1496. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Stell Rain" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Stell-Rain.jpg" group-title="Acao",Stell Rain
 1497. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5880.mkv
 1498. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Terra Selvagem" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Terra-Selvagem.jpg" group-title="Acao",Terra Selvagem
 1499. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5881.mkv
 1500. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Titan" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/The-Titan.jpg" group-title="Ficcao cientifica",The Titan
 1501. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5883.mkv
 1502. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Trolls: Vamos Festejar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/trolls-holiday-.jpg" group-title="Animacao",Trolls: Vamos Festejar
 1503. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5875.mkv
 1504. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Espiao e Meio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Um-espiao-e-meio.jpg" group-title="Comedia",Um Espiao e Meio
 1505. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5888.mkv
 1506. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Limite Entre Nos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Limite-Entre-Nos-Assistir-Online.jpg" group-title="Drama",Um Limite Entre Nos
 1507. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5884.mkv
 1508. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Perfil para Dois" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Um-Perfil-Para-Dois.jpg" group-title="Comedia",Um Perfil para Dois
 1509. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5885.mkv
 1510. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Viagem das Garotas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Viagem-das-garotas.jpg" group-title="Comedia",Viagem das Garotas
 1511. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5877.mkv
 1512. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vizinhos 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/vizinhos-2.jpg" group-title="Comedia",Vizinhos 2
 1513. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5889.mp4
 1514. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Warcraft-O-Primeiro-Encontro-de-Dois-Mundos-iptv.jpg" group-title="Aventura",Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos
 1515. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5879.mkv
 1516. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Zootopia Essa - Cidade e o Bicho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/zootopia_iptv.jpg" group-title="Animacao",Zootopia Essa - Cidade e o Bicho
 1517. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5882.mp4
 1518. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M02 - O Incrivel Hulk" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Incrivel-Hulk-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M02 - O Incrivel Hulk
 1519. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5902.mkv
 1520. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M03 - Homem De Ferro 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Homem-de-Ferro-2-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M03 - Homem De Ferro 2
 1521. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5903.mkv
 1522. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M04 - Thor" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Thor-1-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M04 - Thor
 1523. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5904.mkv
 1524. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M05 - Capitao America O Primeiro Vingador" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Capitao-America-1-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M05 - Capitao America O Primeiro Vingador
 1525. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5905.mkv
 1526. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M06 - Os Vingadores" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Vindadores-1-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M06 - Os Vingadores
 1527. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5906.mkv
 1528. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M07 - Homem De Ferro 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Homem-de-Ferro-3-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M07 - Homem De Ferro 3
 1529. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5907.mkv
 1530. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M08 - Thor 2: O Mundo Sombrio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Thor-2-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M08 - Thor 2: O Mundo Sombrio
 1531. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5908.mkv
 1532. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M09 - Capitao America 2: O Soldado Invernal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Capitao-America-2-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M09 - Capitao America 2: O Soldado Invernal
 1533. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5909.mp4
 1534. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M10 - Guardioes Da Galaxia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Guardioes-da-Galaxia-1-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M10 - Guardioes Da Galaxia
 1535. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5910.mp4
 1536. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M11 - Vingadores Era De Ultron" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/vingadores-era-de-ultron-iptv.jpg" group-title="Marvel",M11 - Vingadores Era De Ultron
 1537. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5911.mp4
 1538. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M15 - Guardioes Da Galáxia Vol  2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Guardies-da-Galaxia-2-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M15 - Guardioes Da Galáxia Vol  2
 1539. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5912.mp4
 1540. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M16 - Homem-Aranha: De Volta ao Lar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Homem-Aranha-2017.jpg" group-title="Marvel",M16 - Homem-Aranha: De Volta ao Lar
 1541. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5913.mp4
 1542. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aniquilacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Aniquilacao.jpg" group-title="Lançamentos",Aniquilacao
 1543. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5947.mkv
 1544. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="31 A Morte e a Unica Saida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/31-A-Morte-e-unica-saida.jpg" group-title="Terror",31 A Morte e a Unica Saida
 1545. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6026.mkv
 1546. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Bela e a Fera" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Bela-e-a-Fera-Assistir-Online.jpg" group-title="Romance",A Bela e a Fera
 1547. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5932.mp4
 1548. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Cabana" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/06/03/10/37/384098.jpg" group-title="Religiosos",A Cabana
 1549. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5933.mp4
 1550. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Culpa e das Estrelas" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Culpa-e-das-Estrelas.jpeg" group-title="Romance",A Culpa e das Estrelas
 1551. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5943.mp4
 1552. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Cura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Cura.jpg" group-title="Drama",A Cura
 1553. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5934.mp4
 1554. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Escolha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Escolha.jpg" group-title="Romance",A Escolha
 1555. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6050.mkv
 1556. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Escolha Perfeita 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-Escolha-Perfeita-3.jpg" group-title="Comedia",A Escolha Perfeita 3
 1557. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5935.mp4
 1558. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Fraternidade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Fraternidade-Assistir-Online.jpg" group-title="Comedia",A Fraternidade
 1559. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5936.mp4
 1560. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Garota no Trem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-garota-no-trem.jpg" group-title="Suspense",A Garota no Trem
 1561. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5937.mkv
 1562. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Grande Aposta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Grande-Aposta.jpg" group-title="Comedia",A Grande Aposta
 1563. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5938.mp4
 1564. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Lei da Noite" tvg-logo="https://i.imgur.com/kyvf229.jpg" group-title="Suspense",A Lei da Noite
 1565. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5939.mp4
 1566. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Luz Entre Oceanos" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/10/18/23/38/086160.jpg" group-title="Romance",A Luz Entre Oceanos
 1567. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5940.mp4
 1568. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Mumia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/a-mumia.jpg" group-title="Acao",A Mumia
 1569. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6041.mp4
 1570. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Noiva" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Noiva.jpg" group-title="Terror",A Noiva
 1571. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6038.mkv
 1572. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Origem do Dragao" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Origem-do-Dragao.jpg" group-title="Acao",A Origem do Dragao
 1573. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5941.mkv
 1574. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Torre Negra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Torre-Negra.jpg" group-title="Acao",A Torre Negra
 1575. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6091.mp4
 1576. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Ultima Musica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/A-Ultima-Musica1.jpg" group-title="Romance",A Ultima Musica
 1577. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6051.mp4
 1578. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vigilante do Amanha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/a-vigilante-do-amanha.jpg" group-title="Ficcao cientifica",A Vigilante do Amanha
 1579. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6034.mp4
 1580. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vila - Vinganca Sem Fim" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/A-Vila-2018.jpg" group-title="Acao",A Vila - Vinganca Sem Fim
 1581. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5942.mp4
 1582. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Adeus Christopher Robin" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Adeus-Christopher-Robin.jpg" group-title="Drama",Adeus Christopher Robin
 1583. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6036.mkv
 1584. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alexandre e o Dia Terrivel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/ALEXANDRE-E-O-DIA-TERRVEL-HORRVEL-ESPANTOSO-E-HORROROSO.jpg" group-title="Comedia",Alexandre e o Dia Terrivel
 1585. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5944.mkv
 1586. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aliados" tvg-logo="http://cinecinemania.com.br/wp-content/uploads/2016/11/ALL_INTL_DGTL_1_SHT_BRA.jpg" group-title="Acao",Aliados
 1587. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5945.mp4
 1588. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alien Covenant" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Alien_Covenant_cartaz.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Alien Covenant
 1589. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6039.mp4
 1590. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/American-Pie-1.jpg" group-title="Comedia",American Pie 1
 1591. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6030.mp4
 1592. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/American-Pie-2.jpg" group-title="Comedia",American Pie 2
 1593. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6033.mp4
 1594. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/American-Pie-3.jpg" group-title="Comedia",American Pie 3
 1595. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6035.mp4
 1596. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie 4" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/American-Pie-4.jpg" group-title="Comedia",American Pie 4
 1597. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6037.mp4
 1598. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie Apresenta O Livro do Amor" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/American-Pie-O-Livro-do-Amor.jpg" group-title="Comedia",American Pie Apresenta O Livro do Amor
 1599. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6040.mp4
 1600. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie Caindo em Tentacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/American.Pie.Caindo.em.Tentacao.jpg" group-title="Comedia",American Pie Caindo em Tentacao
 1601. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6042.mp4
 1602. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie O Ultimo Stifler Virgem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/American.Pie.O.Ultimo.Stifler.Virgem.jpg" group-title="Comedia",American Pie O Ultimo Stifler Virgem
 1603. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6043.mp4
 1604. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="American Pie Tocando a Maior Zona" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/American.Pie.Tocando.a.Maior.Zona.jpg" group-title="Comedia",American Pie Tocando a Maior Zona
 1605. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6044.mp4
 1606. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Andron - O Labirinto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Andron.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Andron - O Labirinto
 1607. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5946.mp4
 1608. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Annabelle 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Annabelle-2.jpg" group-title="Terror",Annabelle 2
 1609. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6092.mkv
 1610. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ao Cair da Noite" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Ao-Cair-da-Noite.jpg" group-title="Terror",Ao Cair da Noite
 1611. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6093.mkv
 1612. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Apenas o Comeco" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/apenas-o-comeco.jpg" group-title="Comedia",Apenas o Comeco
 1613. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5948.mkv
 1614. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Apenas Um Garoto em Nova York" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/apenas-um-garoto-em-nova-york.jpg" group-title="Drama",Apenas Um Garoto em Nova York
 1615. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6031.mkv
 1616. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Robinson Crusoe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/As-Aventuras-de-Robson-Crusoe-iptv.jpg" group-title="Animacao",As Aventuras de Robinson Crusoe
 1617. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5949.mp4
 1618. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Tadeo 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/As-Aventuras-de-Tadeo.jpg" group-title="Animacao",As Aventuras de Tadeo 2
 1619. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5950.mkv
 1620. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras do Capitao Cueca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/As-Aventuras-do-Capit%C3%A3o-Cueca-poster.jpg" group-title="Animacao",As Aventuras do Capitao Cueca
 1621. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6094.mkv
 1622. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Branquelas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/AsBranquelas.jpg" group-title="Comedia",As Branquelas
 1623. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6032.mp4
 1624. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As delicias da tarde" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/As-Delcias-da-Tarde.jpg" group-title="Comedia",As delicias da tarde
 1625. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6027.mkv
 1626. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Extras Aventuras de Winnie The Pooh" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/As-Extras-Aventuras-de-Winnie-The-Pooh.jpg" group-title="Disney Classics",As Extras Aventuras de Winnie The Pooh
 1627. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6090.avi
 1628. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Faces de Toni Erdman" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/As-faces-de-Toni-Erdman.jpg" group-title="Comedia",As Faces de Toni Erdman
 1629. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6028.mkv
 1630. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ate o Fundo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Ate-o-Fundo.JPG" group-title="Acao",Ate o Fundo
 1631. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6049.mp4
 1632. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ate Que a Sorte Nos Separe 3" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/15/12/01/12/49/214995.jpg" group-title="Comedia",Ate Que a Sorte Nos Separe 3
 1633. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6059.mp4
 1634. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Barbie Em Um Mundo de Video Game" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Barbie-Em-Um-Mundo-De-Video-Game-iptv.jpg" group-title="Animacao",Barbie Em Um Mundo de Video Game
 1635. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5951.mkv
 1636. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="BayWatch S.O.S Malibu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/baywatch-alerte-a-malibu-french-dvdrip-2017.jpg" group-title="Comedia",BayWatch S.O.S Malibu
 1637. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6029.mp4
 1638. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bem vindo a meia idade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/bem-vindo-a-meia-idade.jpg" group-title="Comedia",Bem vindo a meia idade
 1639. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6061.mkv
 1640. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Benji" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Benji.jpg" group-title="Aventura",Benji
 1641. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5952.mkv
 1642. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Boneco de neve" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/BonecoNeve.jpg" group-title="Suspense",Boneco de neve
 1643. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6025.mkv
 1644. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caes selvagens" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Caes-Selvagens.jpg" group-title="Acao",Caes selvagens
 1645. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6019.mp4
 1646. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cafe Society" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Cafe-Society.jpeg" group-title="Romance",Cafe Society
 1647. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5953.mp4
 1648. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Capitao Fantastico" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Capitao-Fantastico-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Drama",Capitao Fantastico
 1649. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6020.mp4
 1650. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Chips: O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Chips-Assistir-Online.jpg" group-title="Comedia",Chips: O Filme
 1651. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6021.mp4
 1652. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Como Eu Era Antes de Voce" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Como-eu-era-antes-de-voce-filme-iptv-vod.jpg" group-title="Romance",Como Eu Era Antes de Voce
 1653. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5954.mp4
 1654. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Conexao Escobar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Conexao-Escobar-iptv.jpg" group-title="Suspense",Conexao Escobar
 1655. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6045.mkv
 1656. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Conspiracao Terrorista" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Conspiracao-Terrorista.jpg" group-title="Acao",Conspiracao Terrorista
 1657. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5955.mkv
 1658. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Contagem Regressiva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/contagem-regressiva.jpg" group-title="Acao",Contagem Regressiva
 1659. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6046.mkv
 1660. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Corra" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/17/04/19/21/08/577190.jpg" group-title="Terror",Corra
 1661. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6063.mp4
 1662. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Despedida Em Grande Estilo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Despedida%20em%20Grande%20Estilo.jpg" group-title="Comedia",Despedida Em Grande Estilo
 1663. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6064.mp4
 1664. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Detetives do predio Azul" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/d.p.a.-o-filme-cartaz.jpgfinal.jpg" group-title="Aventura",Detetives do predio Azul
 1665. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6095.mkv
 1666. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dia dos Mortos" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Dia-dos-mortos.jpg" group-title="Terror",Dia dos Mortos
 1667. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5956.mkv
 1668. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Diario De Uma Paixao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/o-diario-de-uma-paixo-filme1.jpg" group-title="Romance",Diario De Uma Paixao
 1669. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6052.mkv
 1670. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dois Tiras Fora de Ordem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Dois-Tiras-Fora-de-Ordem.jpg" group-title="Classicos",Dois Tiras Fora de Ordem
 1671. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6096.mp4
 1672. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Drone" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Drone.jpg" group-title="Suspense",Drone
 1673. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6065.mp4
 1674. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Duelo de Cordas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Duelo-de-Cordas-Assistir-Online.jpg" group-title="Romance",Duelo de Cordas
 1675. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5957.mp4
 1676. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dupla Explosiva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Dupla-Explosiva.jpg" group-title="Acao",Dupla Explosiva
 1677. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6048.mp4
 1678. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eternamente Manhattan" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Eternamente-Manhatann.jpg" group-title="Drama",Eternamente Manhattan
 1679. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5958.mkv
 1680. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fala Serio Mae" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Fala-Serio-Mae.jpg" group-title="Comedia",Fala Serio Mae
 1681. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5959.mkv
 1682. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fim da Linha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Fim-da-Linha-Assistir-Online.jpg" group-title="Acao",Fim da Linha
 1683. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5960.mp4
 1684. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fome De Poder" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Fome-de-Poder.jpg" group-title="Drama",Fome De Poder
 1685. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6066.mp4
 1686. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Honra ao Merito" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/honra-ao-merito-815-poster.jpg" group-title="Drama",Honra ao Merito
 1687. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6069.mkv
 1688. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Imperio - Resistencia sem Lider" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Imperium-Assistir-Online.jpg" group-title="Suspense",Imperio - Resistencia sem Lider
 1689. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5961.mp4
 1690. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/jogos-mortais-1.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 1
 1691. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5962.mp4
 1692. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/jogos-mortais-2.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 2
 1693. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5963.mp4
 1694. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/jogos-mortais-3.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 3
 1695. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5964.mp4
 1696. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 4" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jogos-Mortais-4.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 4
 1697. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5965.mp4
 1698. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 5" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jogos-Mortais-5.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 5
 1699. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5966.mp4
 1700. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 6" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jogos-Mortais-6.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 6
 1701. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5967.mp4
 1702. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 7" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jogos-Mortais-VII-O-Final.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 7
 1703. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5968.mp4
 1704. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="John Wick 2 - Um Novo Dia para Matar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/John-Wick-Um-Novo-Dia-Para-Matar-Assistir-Online.jpg" group-title="Acao",John Wick 2 - Um Novo Dia para Matar
 1705. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5969.mkv
 1706. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jose E Maria" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/unnamed.jpg" group-title="Religiosos",Jose E Maria
 1707. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6067.mp4
 1708. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jovens Titas - Contrato de Judas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Jovens-Titas-O-Contrato-de-Judas-Assistir-Online.jpg" group-title="Desenhos",Jovens Titas - Contrato de Judas
 1709. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5970.mp4
 1710. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jumanji: Bem-Vindo a Selva" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Jumanji-2.jpg" group-title="Aventura",Jumanji: Bem-Vindo a Selva
 1711. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5971.mp4
 1712. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kong: A Ilha Da Caveira" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Kong-A-Ilha-da-Caveira-Assistir-Online.jpg" group-title="Acao",Kong: A Ilha Da Caveira
 1713. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6068.mp4
 1714. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kubo e as Cordas Magicas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Kubo-e-as-Cordas-Magicas.jpg" group-title="Animacao",Kubo e as Cordas Magicas
 1715. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5972.mp4
 1716. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kung Fu Panda Segredos do Pergaminho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Kung-Fu-Panda-Segredos-do-Pergaminho.jpg" group-title="Animacao",Kung Fu Panda Segredos do Pergaminho
 1717. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6115.mp4
 1718. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lady Bird" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/lady-bird.jpg" group-title="Drama",Lady Bird
 1719. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6070.mkv
 1720. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="LEGO Friends - Girlz 4 Life" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/LEGO-Girlz-4-Life.jpg" group-title="Animacao",LEGO Friends - Girlz 4 Life
 1721. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6116.mp4
 1722. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Leve Me" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Leve-me.jpg" group-title="Comedia",Leve Me
 1723. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6100.mp4
 1724. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lion - Uma Jornada para Casa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Lion-uma-jornada-para-casa.jpg" group-title="Drama",Lion - Uma Jornada para Casa
 1725. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5973.mp4
 1726. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lowriders - A Arte nos Carros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/lowrider.jpg" group-title="Aventura",Lowriders - A Arte nos Carros
 1727. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6101.mkv
 1728. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Luzes de Phoenix" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Luzes-de-Phoenix-2018.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Luzes de Phoenix
 1729. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6088.mkv
 1730. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Malasartes e o Duelo com a Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Malasartes-e-o-Duelo-com-a-Morte.jpg" group-title="Comedia",Malasartes e o Duelo com a Morte
 1731. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6104.mkv
 1732. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Max 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/max2.jpg" group-title="Aventura",Max 2
 1733. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6087.mkv
 1734. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Max 1 - O Cao Heroi" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/max1.jpg" group-title="Aventura",Max 1 - O Cao Heroi
 1735. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6117.mkv
 1736. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Me Chame pelo seu Nome" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/me-chame-pelo-seu-nome.jpg" group-title="Drama",Me Chame pelo seu Nome
 1737. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6086.mkv
 1738. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mindhorn" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Mindhorn-Assistir-Online.jpg" group-title="Comedia",Mindhorn
 1739. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5974.mp4
 1740. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Monster Trucks" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/monster-trucks-iptv.jpg" group-title="Aventura",Monster Trucks
 1741. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5975.mp4
 1742. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Moonlight - Sob a Luz do Luar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Moonlight-Sob-a-Luz-do-Luar-Assistir-Online.jpg" group-title="Drama",Moonlight - Sob a Luz do Luar
 1743. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5976.mp4
 1744. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC3: Mulher Maravilha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Mulher-Maravilha.jpg" group-title="DC",DC3: Mulher Maravilha
 1745. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6085.mp4
 1746. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nao Ultrapasse" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Nao-Ultrapasse.jpg" group-title="Acao",Nao Ultrapasse
 1747. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5977.mp4
 1748. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nicky e o Feitico do Dragao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Nicky-e-o-Feitico-do-Dragao.jpg" group-title="Animacao",Nicky e o Feitico do Dragao
 1749. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6084.mp4
 1750. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="No Limite do Amanha" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/No-Limite-do-Amanh.jpg" group-title="Acao",No Limite do Amanha
 1751. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6089.mkv
 1752. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Noites De Tormenta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Noites-de-Tormenta.jpg" group-title="Romance",Noites De Tormenta
 1753. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6053.mp4
 1754. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nossos Amantes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Nossos-Amantes-Assistir-Online.jpg" group-title="Romance",Nossos Amantes
 1755. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5978.mp4
 1756. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nunca Diga Seu Nome" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/07/27/14/23/345144.jpg" group-title="Terror",Nunca Diga Seu Nome
 1757. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6083.mp4
 1758. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Assassino De Mojave" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Assassino-de-Mojave-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Suspense",O Assassino De Mojave
 1759. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6082.mp4
 1760. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Bebe De Bridget Jones" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/06/28/17/51/061145.jpg" group-title="Romance",O Bebe De Bridget Jones
 1761. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5979.mkv
 1762. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Bom Gigante Amigo" tvg-logo="http://www.oestadoce.com.br/wp-content/uploads/2016/08/poltrona-BFG-poster-15mai16.jpg" group-title="Animacao",O Bom Gigante Amigo
 1763. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5985.mkv
 1764. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Chamado 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-chamado-3.jpg" group-title="Terror",O Chamado 3
 1765. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5980.mp4
 1766. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Circulo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Circulo.jpg" group-title="Drama",O Circulo
 1767. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6081.mp4
 1768. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Contador" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w185/wYqU4XIIe3FUZiquMoWlgtEXp6F.jpg" group-title="Acao",O Contador
 1769. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5981.mkv
 1770. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Culto de Chucky" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Culto-de-Chucky.jpg" group-title="Terror",O Culto de Chucky
 1771. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6105.mkv
 1772. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Espaco Entre Nos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-espao-entre-nos.jpg" group-title="Romance",O Espaco Entre Nos
 1773. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5982.mp4
 1774. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Livro de Henry" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Livro-De-Henry--.jpg" group-title="Drama",O Livro de Henry
 1775. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6106.mkv
 1776. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Mago das Mentiras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Mago-das-Mentiras.jpg" group-title="Drama",O Mago das Mentiras
 1777. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5983.mp4
 1778. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Melhor De Mim" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Melhor-De-Mim.jpg" group-title="Romance",O Melhor De Mim
 1779. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6054.mp4
 1780. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poderoso Chefinho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Poderoso-Chefinho.jpg" group-title="Animacao",O Poderoso Chefinho
 1781. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6080.mp4
 1782. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Rei Leao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O-Rei-Leao.jpg" group-title="Disney Classics",O Rei Leao
 1783. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6079.mp4
 1784. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Reino Gelado 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Reino-Gelado.jpg" group-title="Animacao",O Reino Gelado 3
 1785. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6107.mkv
 1786. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Som" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/o-som.jpg" group-title="Terror",O Som
 1787. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6022.mp4
 1788. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Touro Ferdinando" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/O-touro-ferdinando.jpg" group-title="Animacao",O Touro Ferdinando
 1789. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5984.mkv
 1790. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Operacao Big Hero" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/big-hero-6-poster-historia-camundongo.jpg" group-title="Animacao",Operacao Big Hero
 1791. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5986.mp4
 1792. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Caca-Noivas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Os-Caca-Noivas-Assistir-Online.jpg" group-title="Comedia",Os Caca-Noivas
 1793. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5987.mkv
 1794. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Parcas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/os-paras.jpg" group-title="Comedia",Os Parcas
 1795. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6077.mkv
 1796. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Smurfs E A Vila Perdida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Smurfs-e-a-vila-perdida-assitir-online.jpg" group-title="Animacao",Os Smurfs E A Vila Perdida
 1797. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6076.mp4
 1798. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ouro e Cobica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Ouro-e-Cobica.jpg" group-title="Drama",Ouro e Cobica
 1799. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6108.mkv
 1800. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Passageiros" tvg-logo="http://br.web.img3.acsta.net/pictures/16/09/19/21/02/477814.jpg" group-title="Romance",Passageiros
 1801. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5988.mp4
 1802. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pequena Grande Vida" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/pequena-grande-vida.jpg" group-title="Drama",Pequena Grande Vida
 1803. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5989.mkv
 1804. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pequeno Demonio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pequeno-Demonio.jpg" group-title="Comedia",Pequeno Demonio
 1805. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6075.mp4
 1806. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perfeita Para Voce" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/perfeita-pra-vc.jpg" group-title="Romance",Perfeita Para Voce
 1807. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6074.mkv
 1808. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Plano B" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/plano-b.jpg" group-title="Acao",Plano B
 1809. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6023.mkv
 1810. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Power Rangers" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Power-Rangers-Assistir-Online.jpg" group-title="Aventura",Power Rangers
 1811. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5990.mp4
 1812. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quando nos Conhecemos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/quando-nos-conhecemos.jpg" group-title="Comedia",Quando nos Conhecemos
 1813. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6073.mkv
 1814. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quatro Vidas de um Cachorro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/quatro-vidas-de-um-cachorro-poster.jpg" group-title="Comedia",Quatro Vidas de um Cachorro
 1815. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5991.mp4
 1816. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Querido John" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Querido-John.jpg" group-title="Romance",Querido John
 1817. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6055.mkv
 1818. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rastros de um Sequestro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Rastros-de-um-Sequestro-Dublado.jpg" group-title="Suspense",Rastros de um Sequestro
 1819. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6024.mkv
 1820. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rei Arthur: A Lenda Da Espada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Rei-Arthur-Assistir-Online.jpg" group-title="Aventura",Rei Arthur: A Lenda Da Espada
 1821. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6072.mp4
 1822. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Resident Evil  A Viganca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Resident-Evil-A-Vinganca.jpg" group-title="Acao",Resident Evil  A Viganca
 1823. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6071.mp4
 1824. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Roman J. Israel Esq" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Roman-J-Israel-Esq.-2017-movie-poster.jpg" group-title="Drama",Roman J. Israel Esq
 1825. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6015.mkv
 1826. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Schubert in Love" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/schubert-in-love.jpg" group-title="Comedia",Schubert in Love
 1827. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6112.mkv
 1828. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Seguranca em Risco" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/seguranca-em-risco.jpg" group-title="Acao",Seguranca em Risco
 1829. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6110.mkv
 1830. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sete Homens e um Destino" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/sete-homens-e-um-destino.jpg" group-title="Acao",Sete Homens e um Destino
 1831. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6014.mkv
 1832. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sexo Delivery" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/sexo-delivery.jpg" group-title="Comedia",Sexo Delivery
 1833. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6013.mp4
 1834. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sobre Viagens e Amores" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Sobre-Viagens-e-Amores.jpg" group-title="Drama",Sobre Viagens e Amores
 1835. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5992.mkv
 1836. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Somos Todos Iguais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Somos-Todos-Iguais.jpg" group-title="Drama",Somos Todos Iguais
 1837. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6078.mp4
 1838. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Spectral" tvg-logo="https://i.jeded.com/i/spectral.61144.jpg" group-title="Acao",Spectral
 1839. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5993.mkv
 1840. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Stratton - Forcas Especiais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Stratton-Forcas-Especiais.jpg" group-title="Acao",Stratton - Forcas Especiais
 1841. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6111.mp4
 1842. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Super Bad - E Hoje" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/SuperBad.jpg" group-title="Comedia",Super Bad - E Hoje
 1843. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6118.mp4
 1844. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Te Pego na Saida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Te-Pego-Na-Saida-Assistir-Online.jpg" group-title="Comedia",Te Pego na Saida
 1845. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5994.mp4
 1846. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Transformers 5: O Ultimo Cavaleiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/TF5-1.jpg" group-title="Acao",Transformers 5: O Ultimo Cavaleiro
 1847. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6012.mp4
 1848. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tropas Estelares - Invasores de Marte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Tropas-Estelares-Marte.jpg" group-title="Animacao",Tropas Estelares - Invasores de Marte
 1849. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6011.mkv
 1850. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Turbo Kid" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Turbo-Kid-Assistir-Online.jpg" group-title="Acao",Turbo Kid
 1851. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5995.mp4
 1852. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Amor Para Recordar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Um-Amor-Para-Recordar.jpg" group-title="Romance",Um Amor Para Recordar
 1853. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6056.mkv
 1854. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Estado de Liberdade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Estado-de-Liberdade-Assistir-Online.jpg" group-title="Drama",Um Estado de Liberdade
 1855. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5996.mp4
 1856. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Homem De Sorte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Homem-de-Sorte.jpg" group-title="Romance",Um Homem De Sorte
 1857. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6057.mkv
 1858. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Lobo em Pele de Cordeiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Um-Lobo-em-Pele-de-Cordeiro.jpg" group-title="Animacao",Um Lobo em Pele de Cordeiro
 1859. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6010.mp4
 1860. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Monstro em Paris" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Monstro-em-Paris.jpg" group-title="Animacao",Um Monstro em Paris
 1861. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5997.mp4
 1862. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Porto Seguro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Porto-Seguro.jpg" group-title="Romance",Um Porto Seguro
 1863. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6058.mkv
 1864. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Agente Muito Louca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Uma-Agente-Muito-Louca-2017.jpg" group-title="Comedia",Uma Agente Muito Louca
 1865. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6113.mkv
 1866. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Carta De Amor" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Uma-Carta-Amor.jpg" group-title="Romance",Uma Carta De Amor
 1867. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6060.mkv
 1868. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Floresta Muito Louca" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Uma-Floresta-Muito-Louca.jpg" group-title="Animacao",Uma Floresta Muito Louca
 1869. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5998.mkv
 1870. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Longa Jornada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Uma-Longa-Jornada.jpg" group-title="Romance",Uma Longa Jornada
 1871. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6062.mkv
 1872. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Razao Para Recomecar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/1080x1620_1505755538.jpg" group-title="Romance",Uma Razao Para Recomecar
 1873. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6009.mkv
 1874. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vamps - A Morte Nao Existe para o Amor" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/vamps2.png" group-title="Acao",Vamps - A Morte Nao Existe para o Amor
 1875. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6008.mkv
 1876. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 8" tvg-logo="https://1.bp.blogspot.com/-WgDqSfLAHCk/WO7pokTX5TI/AAAAAAAAO7g/xh17r556HXU_D0EZfbD8KQj7JazcpzA6wCLcB/s1600/Velozes-E-Furiosos-8-The-Fate-Of-The-Furious.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 8
 1877. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5999.mp4
 1878. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Veronica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/veronica.jpg" group-title="Terror",Veronica
 1879. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6007.mp4
 1880. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Versoes de um Crime" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Versoes-de-um-Crime.jpg" group-title="Drama",Versoes de um Crime
 1881. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6000.mp4
 1882. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Vida-Assistir-Online.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Vida
 1883. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6001.mp4
 1884. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vida Dupla" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/vida-dupla.jpg" group-title="Suspense",Vida Dupla
 1885. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6006.mp4
 1886. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Viva - A Vida e uma Festa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/viva.jpg" group-title="Animacao",Viva - A Vida e uma Festa
 1887. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6005.mkv
 1888. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vizinhanca do Barulho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Vizinhanca-do-Barulho.jpg" group-title="Comedia",Vizinhanca do Barulho
 1889. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6114.mp4
 1890. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vizinhos" tvg-logo="https://cinelogin.files.wordpress.com/2014/06/vizinhos.jpg" group-title="Comedia",Vizinhos
 1891. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6002.mp4
 1892. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vizinhos Nada Secretos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/vizinhos-secretos_.jpg" group-title="Comedia",Vizinhos Nada Secretos
 1893. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6003.mp4
 1894. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="xXx Reativado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/xxx-reativado-assistir-online.jpg" group-title="Acao",xXx Reativado
 1895. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6004.mp4
 1896. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Branca de Neve e os Sete Anoes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Branca-de-Neve-e-os-Sete-Anoes.jpg" group-title="Disney Classics",Branca de Neve e os Sete Anoes
 1897. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6120.mp4
 1898. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Carros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Carros-1.jpg" group-title="Animacao",Carros
 1899. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6119.mp4
 1900. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Carros 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Carros-2.jpg" group-title="Animacao",Carros 2
 1901. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6121.mp4
 1902. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Carros 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Carros-3.jpg" group-title="Animacao",Carros 3
 1903. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6122.mp4
 1904. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Crash Pad - Dando o Troco" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Crash-Pad.jpg" group-title="Comedia",Crash Pad - Dando o Troco
 1905. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6123.mkv
 1906. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Cancao em Cancao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/de-cancao-em-cancao.jpg" group-title="Drama",De Cancao em Cancao
 1907. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6124.mp4
 1908. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deserto em Fogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Deserto-em-fogo.jpg" group-title="Suspense",Deserto em Fogo
 1909. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6125.mp4
 1910. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Em Ritmo de Fuga" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Em-Rtimo-de-fuga.jpg" group-title="Acao",Em Ritmo de Fuga
 1911. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6127.mp4
 1912. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Emoji - O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/emoji-o-filme.jpg" group-title="Animacao",Emoji - O Filme
 1913. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6128.mp4
 1914. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Espiao Por Acidente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/espiao-por-acidente.jpg" group-title="Comedia",Espiao Por Acidente
 1915. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6126.mp4
 1916. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Exodo - Deuses e Reis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Exodo.jpg" group-title="Acao",Exodo - Deuses e Reis
 1917. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6129.mkv
 1918. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Frozen - Uma Aventura Congelante" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/frozen-poster.jpg" group-title="Animacao",Frozen - Uma Aventura Congelante
 1919. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6130.mp4
 1920. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hercules" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Hercules.jpg" group-title="Disney Classics",Hercules
 1921. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6131.mkv
 1922. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Inferno no Faroeste 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/inferno-no-faroeste-2.jpg" group-title="Acao",Inferno no Faroeste 2
 1923. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6132.mp4
 1924. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogo Perigoso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jogo-Perigoso.jpg" group-title="Drama",Jogo Perigoso
 1925. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6133.mp4
 1926. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kung Fu Panda" tvg-logo="https://vignette.wikia.nocookie.net/dreamworksanimation/images/c/cd/Kung_Fu_Panda.jpg/revision/latest?cb=20160419033154&path-prefix=pt-br" group-title="Animacao",Kung Fu Panda
 1927. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6134.mkv
 1928. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kung Fu Panda 2" tvg-logo="https://pics.filmaffinity.com/kung_fu_panda_2-863602215-large.jpg" group-title="Animacao",Kung Fu Panda 2
 1929. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6135.mp4
 1930. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="LEGO Ninjago" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/lego-ninjago-o-filme-poster-teaser_cymc.jpg" group-title="Animacao",LEGO Ninjago
 1931. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6136.mp4
 1932. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="LEGO Super-Herois - FLASH" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/lego-dc-flash.jpg" group-title="Animacao",LEGO Super-Herois - FLASH
 1933. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6137.mp4
 1934. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC5: Liga da Justica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Liga-da-Justica.jpg" group-title="DC",DC5: Liga da Justica
 1935. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6138.mp4
 1936. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucos e Perigosos (Era uma vez em Los Angeles)" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Era-uma-vez-em-Los-Angeles.jpg" group-title="Acao",Loucos e Perigosos (Era uma vez em Los Angeles)
 1937. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6139.mp4
 1938. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Matrix" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Matrix.JPG" group-title="Ficcao cientifica",Matrix
 1939. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6140.mkv
 1940. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Matrix Reloaded" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Matrix-Reloaded.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Matrix Reloaded
 1941. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6141.mkv
 1942. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Matrix Revolutions" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Matrix-Revolutions.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Matrix Revolutions
 1943. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6142.mkv
 1944. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mogli o Menino Lobo 1967" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Mogli-Desenho.jpg" group-title="Disney Classics",Mogli o Menino Lobo 1967
 1945. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6143.mp4
 1946. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mogli o Menino Lobo 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Mogli-o-Menino-Lobo-2.jpg" group-title="Disney Classics",Mogli o Menino Lobo 2
 1947. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6144.mp4
 1948. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mulan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Mulan1.jpg" group-title="Disney Classics",Mulan
 1949. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6145.mkv
 1950. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mulan 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Mulan-2.jpg" group-title="Disney Classics",Mulan 2
 1951. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6146.mp4
 1952. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mune - O Guardiao da Lua" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Mune.jpg" group-title="Animacao",Mune - O Guardiao da Lua
 1953. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6147.mp4
 1954. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Na Selva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/ztVMXVNCIYK0CgXOjEmJlWupn95.jpg" group-title="Aventura",Na Selva
 1955. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6148.mp4
 1956. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nao Conte pra Ela" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Nao-Conte-Para-Ela.jpg" group-title="Comedia",Nao Conte pra Ela
 1957. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6158.avi
 1958. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="No Limite" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/No-Limite.jpg" group-title="Acao",No Limite
 1959. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6149.mkv
 1960. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Cao e a Raposa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O-Cao-e-a-Raposa.jpg" group-title="Disney Classics",O Cao e a Raposa
 1961. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6150.mp4
 1962. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Cao e a Raposa 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O-Cao-e-a-Raposa-2-2.jpg" group-title="Disney Classics",O Cao e a Raposa 2
 1963. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6160.avi
 1964. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Corcunda de Notre Dame" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O-Corcunda-de-Notre-Dame.jpg" group-title="Disney Classics",O Corcunda de Notre Dame
 1965. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6151.mp4
 1966. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Jantar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Jantar.jpg" group-title="Drama",O Jantar
 1967. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6152.mkv
 1968. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Ursinho Pooh" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Ursinho-pooh.jpg" group-title="Disney Classics",O Ursinho Pooh
 1969. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6159.mp4
 1970. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Olaf- Em Uma Nova Aventura Congelante" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Olaf.em.uma.nova.aventura.congelante.jpg" group-title="Animacao",Olaf- Em Uma Nova Aventura Congelante
 1971. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6153.mp4
 1972. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Oliver e Sua Turma" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Oliver-e-sua-turma1.jpg" group-title="Disney Classics",Oliver e Sua Turma
 1973. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6154.mp4
 1974. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Operacao Anthropoid" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Anthropoid.jpg" group-title="Suspense",Operacao Anthropoid
 1975. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6155.mp4
 1976. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Operacao Avalanche" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Operacao-Avalanche.jpg" group-title="Suspense",Operacao Avalanche
 1977. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6156.mp4
 1978. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Palhacos Infernais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/p13000297_v_v8_ac.jpg" group-title="Terror",Palhacos Infernais
 1979. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6157.mkv
 1980. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pocahontas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Pocahontas.jpg" group-title="Disney Classics",Pocahontas
 1981. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6161.mp4
 1982. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Real - O Plano por Tras da Historia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Real-O-Plano-por-Tras-da-Historia.jpg" group-title="Drama",Real - O Plano por Tras da Historia
 1983. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6162.mkv
 1984. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Robin Hood Disney" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Robin-Hood-Disney.jpeg" group-title="Disney Classics",Robin Hood Disney
 1985. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6163.mp4
 1986. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rock Dog - No Faro do Sucesso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Rock-Dog.jpg" group-title="Animacao",Rock Dog - No Faro do Sucesso
 1987. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6164.mp4
 1988. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Se Beber Nao Case" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Se-Beber-Nao-Case-I.jpg" group-title="Comedia",Se Beber Nao Case
 1989. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6165.mp4
 1990. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Se Beber Nao Case 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Se-Beber-Nao-Case-II.jpg" group-title="Comedia",Se Beber Nao Case 2
 1991. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6166.mkv
 1992. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Se Beber Nao Case 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Se-Beber-Nao-Case-III.jpg" group-title="Comedia",Se Beber Nao Case 3
 1993. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6167.avi
 1994. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sem Controle" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/ShadowEffect-SemControle.jpg" group-title="Acao",Sem Controle
 1995. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6168.mp4
 1996. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sua Melhor Historia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Sua-Melhor-Historia.jpg" group-title="Comedia",Sua Melhor Historia
 1997. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6169.mp4
 1998. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tarzan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Tarzan-Disney.jpeg" group-title="Disney Classics",Tarzan
 1999. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6170.mp4
 2000. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tigrao - O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Tigrao-o-filme.jpg" group-title="Disney Classics",Tigrao - O Filme
 2001. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6171.mp4
 2002. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Toy Story 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Toy-Story-1.jpg" group-title="Animacao",Toy Story 1
 2003. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6172.mp4
 2004. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Toy Story 4 - Esquecidos Pelo Tempo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/toy-story-esquecidos-pelo-tempo.jpg" group-title="Animacao",Toy Story 4 - Esquecidos Pelo Tempo
 2005. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6175.avi
 2006. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Toy Story 5 - Historia de Terror" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Toy-Story-Terror.jpg" group-title="Animacao",Toy Story 5 - Historia de Terror
 2007. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6176.mp4
 2008. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Toy Story 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Toy-Story-2.jpg" group-title="Animacao",Toy Story 2
 2009. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6173.mp4
 2010. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Toy Story 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Toy-Story-3.jpg" group-title="Animacao",Toy Story 3
 2011. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6174.mp4
 2012. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Trolls" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/trolls.jpg" group-title="Animacao",Trolls
 2013. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6177.mp4
 2014. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Cachorro Para Dois" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/um-cachorro-para-dois-capa.jpg" group-title="Comedia",Um Cachorro Para Dois
 2015. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6178.mp4
 2016. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Homem de Familia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Homem-de-Familia.jpg" group-title="Drama",Um Homem de Familia
 2017. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6179.mkv
 2018. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Familia de Dois" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/uma-familia-2.jpg" group-title="Comedia",Uma Familia de Dois
 2019. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6180.mp4
 2020. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Valerian e a Cidade dos Mil Planetas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Valerian.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
 2021. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6181.mp4
 2022. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Deusa da Vinganca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Deusa-da-Vinganca.jpg" group-title="Terror",A Deusa da Vinganca
 2023. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6183.mp4
 2024. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Guerra dos Sexos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Guerra-dos-sexos.jpg" group-title="Comedia",A Guerra dos Sexos
 2025. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6184.mkv
 2026. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Ilha dos Monstros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/A-Ilha-dos-monstros.jpg" group-title="Animacao",A Ilha dos Monstros
 2027. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6185.mp4
 2028. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alem da Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/alemdamorte.jpg" group-title="Terror",Alem da Morte
 2029. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6186.mkv
 2030. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Andorinhas e Amazonas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Andorinhas-e-Amazonas.jpg" group-title="Aventura",Andorinhas e Amazonas
 2031. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6187.mkv
 2032. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Tribos de Palos Verdes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/As-Tribos-de-Palos-Verdes.jpg" group-title="Drama",As Tribos de Palos Verdes
 2033. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6188.mkv
 2034. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Assassinos Multiplos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Assassinos-Multiplos-2017.jpg" group-title="Acao",Assassinos Multiplos
 2035. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6189.mkv
 2036. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Atomica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Atomica.jpg" group-title="Acao",Atomica
 2037. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6190.mp4
 2038. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Blade Runner - O Cacador de Androides" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/blade-r-1.jpg" group-title="Classicos",Blade Runner - O Cacador de Androides
 2039. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6191.mp4
 2040. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Blade Runner 2049" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/blade-runner-2049.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Blade Runner 2049
 2041. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6192.mp4
 2042. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bright" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Brigttt-WS.jpg" group-title="Acao",Bright
 2043. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6193.mkv
 2044. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bruno e Boots - Antes Juntos do que Mal Acompanhados" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Bruno-e-Boots-Antes-Juntos-do-que-Mal-Acompanhados.jpg" group-title="Comedia",Bruno e Boots - Antes Juntos do que Mal Acompanhados
 2045. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6194.mkv
 2046. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caca-Fantasmas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Caca-Fantasmas-1.jpg" group-title="Classicos",Caca-Fantasmas
 2047. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6212.mkv
 2048. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caca-Fantasmas 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Caca-Fantasmas-2.JPG" group-title="Classicos",Caca-Fantasmas 2
 2049. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6213.mkv
 2050. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cacada Brutal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Cacada-Brutal.jpg" group-title="Acao",Cacada Brutal
 2051. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6195.mkv
 2052. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cartao de Natal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Cartao-de-Natal.jpg" group-title="Romance",Cartao de Natal
 2053. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6196.mkv
 2054. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Churchil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Churchil.jpg" group-title="Drama",Churchil
 2055. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6197.mkv
 2056. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Como se Tornar o Pior Aluno da Escola" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Como-se-Tornar-o-Pior-Aluno-da-Escola.jpg" group-title="Comedia",Como se Tornar o Pior Aluno da Escola
 2057. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6198.mkv
 2058. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Curtindo a Vida Adoidado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Curtindo-a-Vida-Adoidado.jpg" group-title="Classicos",Curtindo a Vida Adoidado
 2059. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6199.mkv
 2060. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Volta Para Casa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/de-volta-para-casa.jpg" group-title="Comedia",De Volta Para Casa
 2061. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6200.mkv
 2062. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deserto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Deserto.jpg" group-title="Drama",Deserto
 2063. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6201.mkv
 2064. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Detroit em Rebeliao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/detroit-em-rebeliao-poster-oficial.jpg" group-title="Drama",Detroit em Rebeliao
 2065. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6202.mkv
 2066. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deus da Guerra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Deus-da-Guerra.jpg" group-title="Acao",Deus da Guerra
 2067. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6203.mkv
 2068. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Do Outro Lado da Fronteira" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Do-Outro-Lado-Da-Fronteira-SCREEM.jpg" group-title="Suspense",Do Outro Lado da Fronteira
 2069. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6204.mkv
 2070. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dunkirk" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Dunkirk.jpg" group-title="Acao",Dunkirk
 2071. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6205.mp4
 2072. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Em Defesa de Cristo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Em-Defesa-de-Cristo.jpg" group-title="Religiosos",Em Defesa de Cristo
 2073. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6206.mkv
 2074. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Esqueceram de Mim" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Esqueceram-de-mim-1.jpg" group-title="Classicos",Esqueceram de Mim
 2075. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6207.mkv
 2076. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Esqueceram de Mim 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Esqueceram-de-mim-2.jpg" group-title="Classicos",Esqueceram de Mim 2
 2077. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6208.mp4
 2078. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Esta e a sua Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/esta-e-a-sua-morte1.jpg" group-title="Drama",Esta e a sua Morte
 2079. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6209.mp4
 2080. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu Daniel Blake" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Eu-Daniel-Blake.jpg" group-title="Drama",Eu Daniel Blake
 2081. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6210.mkv
 2082. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Feito na America" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Feito-na-America.jpg" group-title="Acao",Feito na America
 2083. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6211.mp4
 2084. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Historietas Assombradas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Historietas-Assombradas.jpg" group-title="Animacao",Historietas Assombradas
 2085. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6214.mkv
 2086. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jumanji" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Jumanji.jpg" group-title="Classicos",Jumanji
 2087. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6215.mp4
 2088. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kickboxer - A Retaliacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Kickboxer---A-Retaliacao.jpg" group-title="Acao",Kickboxer - A Retaliacao
 2089. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6250.mkv
 2090. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kingsman 2 - O Circulo Dourado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Kingsman-The-Golden-Circle-2017-movie-poster.jpg" group-title="Acao",Kingsman 2 - O Circulo Dourado
 2091. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6216.mp4
 2092. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Logan Lucky - Roubo em Familia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Logan-Lucky.jpg" group-title="Comedia",Logan Lucky - Roubo em Familia
 2093. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6217.mp4
 2094. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mae" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Mae.jpg" group-title="Terror",Mae
 2095. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6218.mp4
 2096. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mariah Carey - O Desejo de Natal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Maryah-Carey---O-Desejo-de-Natal.jpg" group-title="Animacao",Mariah Carey - O Desejo de Natal
 2097. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6219.mkv
 2098. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Minha Familia ja Te Ama" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Minha-Familia-Ja-Te-Ama.jpg" group-title="Comedia",Minha Familia ja Te Ama
 2099. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6220.mkv
 2100. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Miss Me This Christmas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Miss-Me-This-Christmas-2017.jpg" group-title="Comedia",Miss Me This Christmas
 2101. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6221.mkv
 2102. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="My Little Pony" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/My-Little-Pony-2017.jpg" group-title="Animacao",My Little Pony
 2103. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6222.mkv
 2104. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Noite Sem Fim" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/noite-sem-fim.jpg" group-title="Acao",Noite Sem Fim
 2105. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6223.mp4
 2106. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Digno" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Digno.jpg" group-title="Ficcao cientifica",O Digno
 2107. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6224.mkv
 2108. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Duelo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/o-duelo-1527-poster.jpg" group-title="Drama",O Duelo
 2109. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6225.mkv
 2110. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Exterminador do Futuro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Exterminador-do-Futuro.jpg" group-title="Classicos",O Exterminador do Futuro
 2111. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6226.mkv
 2112. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Exterminador do Futuro 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Exterminador-do-Futuro-2.jpg" group-title="Classicos",O Exterminador do Futuro 2
 2113. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6231.mkv
 2114. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Iluminado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/o-iluminado.jpg" group-title="Classicos",O Iluminado
 2115. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6227.mkv
 2116. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Maskara" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Maskara.jpg" group-title="Classicos",O Maskara
 2117. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6228.mp4
 2118. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Poder e o Impossivel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Poder-e-o-Impossivel.jpg" group-title="Aventura",O Poder e o Impossivel
 2119. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6229.mkv
 2120. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Que sera de Nozes 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/O-Que-Sera-de-Nozes-2.jpg" group-title="Animacao",O Que sera de Nozes 2
 2121. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6230.mp4
 2122. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Brutamontes 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Os-Brutamontes-2.jpg" group-title="Comedia",Os Brutamontes 2
 2123. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6232.mkv
 2124. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Goonies" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/goonies.jpg" group-title="Classicos",Os Goonies
 2125. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6233.mkv
 2126. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Papai Noel as Avessas 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Papai-Noel-As-Avessas-2.jpg" group-title="Comedia",Papai Noel as Avessas 2
 2127. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6234.mp4
 2128. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Paralisia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Paralisia.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Paralisia
 2129. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6235.mkv
 2130. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quero ser Grande" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/quero-ser-grande.jpg" group-title="Classicos",Quero ser Grande
 2131. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6236.mkv
 2132. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Resposta Armada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Resposta-Armada.jpg" group-title="Suspense",Resposta Armada
 2133. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6237.mkv
 2134. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Space Jam" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Space-Jam.jpg" group-title="Classicos",Space Jam
 2135. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6238.mp4
 2136. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tempestade - Planeta em Furia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Tempestade-Planeta-em-Furia.jpg" group-title="Acao",Tempestade - Planeta em Furia
 2137. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6240.mp4
 2138. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Titanic" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/0120338.jpg" group-title="Classicos",Titanic
 2139. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6241.mp4
 2140. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Morto Muito Louco" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Morto-Muito-Louco.jpg" group-title="Classicos",Um Morto Muito Louco
 2141. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6242.mkv
 2142. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Morto Muito Louco 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Morto-frente.jpg" group-title="Classicos",Um Morto Muito Louco 2
 2143. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6243.avi
 2144. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Reino Unido" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Um-Reino-Unido.jpg" group-title="Drama",Um Reino Unido
 2145. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6251.mkv
 2146. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Tio Quase Perfeito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Tio-Quase-Perfeito.jpg" group-title="Comedia",Um Tio Quase Perfeito
 2147. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6244.mkv
 2148. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Tira da Pesada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Tira-Da-Pesada.jpg" group-title="Classicos",Um Tira da Pesada
 2149. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6245.mkv
 2150. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Tira da Pesada 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Tira-Da-Pesada-2.jpg" group-title="Classicos",Um Tira da Pesada 2
 2151. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6246.mkv
 2152. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Tira da Pesada 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Um-Tira-Da-Pesada-3.jpg" group-title="Classicos",Um Tira da Pesada 3
 2153. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6247.mkv
 2154. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Noite de Loucuras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Uma-noite-de-loucuras.jpg" group-title="Comedia",Uma Noite de Loucuras
 2155. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6248.mkv
 2156. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Una" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Una.jpg" group-title="Drama",Una
 2157. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6249.mp4
 2158. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Depois daquela Montanha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Depois-Daquela-Montanha.jpg" group-title="Acao",Depois daquela Montanha
 2159. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6293.mp4
 2160. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="12 Herois" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/12-Herois.jpg" group-title="Acao",12 Herois
 2161. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6263.mp4
 2162. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Abelinha Maya" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Abelhinha-Maya.jpg" group-title="Animacao",A Abelinha Maya
 2163. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6280.mp4
 2164. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Comedia Divina" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Comedia-Divina.jpg" group-title="Comedia",A Comedia Divina
 2165. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6269.mkv
 2166. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Incrivel Aventura de Rick Baker" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Incrivel-Aventura-de-Rick-Baker.jpg" group-title="Aventura",A Incrivel Aventura de Rick Baker
 2167. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6265.mp4
 2168. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Incrivel Historia de Adaline" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Incrvel-Histria-De-Adaline.jpg" group-title="Drama",A Incrivel Historia de Adaline
 2169. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6266.mp4
 2170. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Inundacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Inundacao.jpg" group-title="Ficcao cientifica",A Inundacao
 2171. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6267.mp4
 2172. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Menina Indigo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Menina-Indigo.png" group-title="Drama",A Menina Indigo
 2173. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6268.mkv
 2174. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aposentadoria Voluntaria" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Aposentadoria-Voluntaria.jpg" group-title="Comedia",Aposentadoria Voluntaria
 2175. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6270.mp4
 2176. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Area 15" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Area-15.jpg" group-title="Comedia",Area 15
 2177. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6271.mp4
 2178. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bruno e Boots - No Amor e na Guerra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Bruno-e-Boots-Antes-Juntos-do-que-Mal-Acompanhados.png" group-title="Comedia",Bruno e Boots - No Amor e na Guerra
 2179. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6273.mp4
 2180. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cacador de demonios" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Cacador-de-Demonios.jpg" group-title="Acao",Cacador de demonios
 2181. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6274.mp4
 2182. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Chocante" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Chocante.jpg" group-title="Comedia",Chocante
 2183. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6275.mp4
 2184. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Circulo de Fogo 2: A Revolta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD4/Circulo-de-Fogo-2.jpg" group-title="Lançamentos",Circulo de Fogo 2: A Revolta
 2185. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6279.mp4
 2186. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Com Amor Simon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Com-Amor-Simon.jpg" group-title="Drama",Com Amor Simon
 2187. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6282.mp4
 2188. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Constantine" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Constantine.jpg" group-title="Classicos",Constantine
 2189. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6276.mp4
 2190. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Corra que a Policia Vem Ai" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Corra-que-a-Polcia-vem-a-1.jpg" group-title="Classicos",Corra que a Policia Vem Ai
 2191. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6277.mkv
 2192. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Corra que a Policia Vem Ai 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Corra-que-a-Polcia-vem-a-2.jpg" group-title="Classicos",Corra que a Policia Vem Ai 2
 2193. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6278.mkv
 2194. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Creep 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/creep_2.jpg" group-title="Terror",Creep 2
 2195. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6289.mp4
 2196. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Criminosos de Novembro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Criminosos-de-Novembro.jpg" group-title="Suspense",Criminosos de Novembro
 2197. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6292.mp4
 2198. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DC1: Superman - O Homem de Aco" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Homem_de_Aco.jpg" group-title="DC",DC1: Superman - O Homem de Aco
 2199. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6297.mp4
 2200. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dona Flor e seus Dois Maridos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Dona-Flor-e-Seus-Dois-Maridos.jpg" group-title="Comedia",Dona Flor e seus Dois Maridos
 2201. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6302.mkv
 2202. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Encontros e Desencontros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Encontros-e-Desencontros.jpg" group-title="Classicos",Encontros e Desencontros
 2203. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6303.mkv
 2204. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fobia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Fobia-2018-CAPA-DVD-FILME-GRATIS-2018.jpg" group-title="Suspense",Fobia
 2205. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6304.mp4
 2206. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fuga da Biblioteca do Sr. Lemoncello" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Fuga-da-biblioteca-do-Sr-Lemoncello.jpg" group-title="Aventura",Fuga da Biblioteca do Sr. Lemoncello
 2207. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6305.mp4
 2208. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gnomeu e Julieta 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Gnomeu-e-Julieta-O-Misterio-do-Jardim.jpg" group-title="Animacao",Gnomeu e Julieta 2
 2209. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6284.mp4
 2210. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Homens de Coragem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Homens-de-Coragem.jpg" group-title="Drama",Homens de Coragem
 2211. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6306.mp4
 2212. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="It - A Coisa 2017" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/IT-A-Coisa-2017.jpg" group-title="Terror",It - A Coisa 2017
 2213. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6294.mp4
 2214. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogador Nº1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Jogador-N1.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Jogador Nº1
 2215. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6281.mp4
 2216. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Mortais 8 - Jigsaw" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/jigsaw-2017.jpg" group-title="Terror",Jogos Mortais 8 - Jigsaw
 2217. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6295.mp4
 2218. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Loucuras em Familia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Loucuras-Em-Familia.jpg" group-title="Comedia",Loucuras em Familia
 2219. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6307.mp4
 2220. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Man-Down: A Guerra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Man-Down-A-Guerra.jpg" group-title="Drama",Man-Down: A Guerra
 2221. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6264.mp4
 2222. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Amanhecer do Quarto Reich" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Amanhecer-do-Quarto-Reich.jpg" group-title="Acao",O Amanhecer do Quarto Reich
 2223. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6299.mp4
 2224. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Atirador - O Exterminio Final" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Atirador-O-Exterminio.jpg" group-title="Acao",O Atirador - O Exterminio Final
 2225. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6283.mp4
 2226. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Estrangeiro" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD3/O-Estrangeiro.jpg" group-title="Acao",O Estrangeiro
 2227. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6296.mp4
 2228. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Passageiro" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/O-Passageiro.jpg" group-title="Suspense",O Passageiro
 2229. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6298.mp4
 2230. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pai em Dose Dupla" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pai-em-Dose-Dupla.jpg" group-title="Comedia",Pai em Dose Dupla
 2231. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6287.mp4
 2232. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pai em Dose Dupla 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pai-em-Dose-Dupla-2.jpg" group-title="Comedia",Pai em Dose Dupla 2
 2233. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6288.mp4
 2234. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Submersao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD4/Submersao.jpg" group-title="Drama",Submersao
 2235. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6285.mp4
 2236. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Suburbicon - Bem Vindo ao Paraiso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Subirbicon.jpg" group-title="Comedia",Suburbicon - Bem Vindo ao Paraiso
 2237. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6286.mp4
 2238. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Novo Olhar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/um-novo-olhar.jpg" group-title="Drama",Um Novo Olhar
 2239. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6291.mp4
 2240. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Zona Fria" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/zona-fria.jpg" group-title="Acao",Zona Fria
 2241. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6300.mp4
 2242. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Lei e Para Todos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/cartaz-policia-federal-a-lei-e-para-todos.jpg" group-title="Drama",A Lei e Para Todos
 2243. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6349.mp4
 2244. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Musica do Silencio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Musica-do-Silencio.jpg" group-title="Drama",A Musica do Silencio
 2245. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6341.mp4
 2246. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vila - The Village" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/A-Vila.jpg" group-title="Classicos",A Vila - The Village
 2247. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6350.mp4
 2248. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dirty Dancing - Ritmo Quente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Dirty-Dancing.jpg" group-title="Classicos",Dirty Dancing - Ritmo Quente
 2249. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6309.mp4
 2250. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Entrando Numa Fria" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/entrando-numa-fria-poster.jpg" group-title="Classicos",Entrando Numa Fria
 2251. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6310.mp4
 2252. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Flashdance" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Flash-Dance.jpg" group-title="Classicos",Flashdance
 2253. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6311.mkv
 2254. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Forrest Gump" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Forrest-Gump.jpg" group-title="Classicos",Forrest Gump
 2255. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6312.mp4
 2256. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ghost: Do Outro Lado da Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Ghost-Do-Outro-Lado-da-Vida.jpg" group-title="Classicos",Ghost: Do Outro Lado da Vida
 2257. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6313.mp4
 2258. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Grease: Nos Tempos da Brilhantina" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Grease---Nos-Tempos-da-Brilhantina.jpg" group-title="Classicos",Grease: Nos Tempos da Brilhantina
 2259. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6314.mp4
 2260. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gremlins" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Gremlins-1.jpg" group-title="Classicos",Gremlins
 2261. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6315.mp4
 2262. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gremlins 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Gremlins-2.jpg" group-title="Classicos",Gremlins 2
 2263. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6316.mp4
 2264. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="La Bamba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/La-Bamba.jpg" group-title="Classicos",La Bamba
 2265. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6317.mp4
 2266. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mad Max" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/madmax1.jpeg" group-title="Classicos",Mad Max
 2267. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6318.mkv
 2268. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mansao Mal Assombrada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Manso-Mal-Assombrada.jpg" group-title="Classicos",Mansao Mal Assombrada
 2269. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6319.mp4
 2270. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mark Felt - O Homem que Derrubou a Casa Branca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Mark-Felt-O-Homem-que-Derrubou-a-Casa-Branca.jpg" group-title="Lançamentos",Mark Felt - O Homem que Derrubou a Casa Branca
 2271. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6320.mkv
 2272. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Maze Runner II - A Prova de Fogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Maze-Runner-II.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Maze Runner II - A Prova de Fogo
 2273. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6351.mp4
 2274. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Maze Runner III - A Cura Mortal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Maze-Runner-III---A-Cura-Mortal.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Maze Runner III - A Cura Mortal
 2275. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6346.mkv
 2276. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Milada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Milada.jpg" group-title="Drama",Milada
 2277. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6321.mp4
 2278. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao cegonha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Misso-Cegonha.jpg" group-title="Animacao",Missao cegonha
 2279. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6322.mp4
 2280. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mudbound - Lagrimas sobre o Missisipi" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Mudbound-Lagrimas-sobre-o-Mississipi.jpg" group-title="Drama",Mudbound - Lagrimas sobre o Missisipi
 2281. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6345.mp4
 2282. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mulher Nota 1000" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Mulher-Nota-Mil.jpg" group-title="Classicos",Mulher Nota 1000
 2283. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6323.mkv
 2284. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Duelista" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Duelista.jpg" group-title="Acao",O Duelista
 2285. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6324.mkv
 2286. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Estado das Coisas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Estado-das-Coisas.jpg" group-title="Comedia",O Estado das Coisas
 2287. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6325.mp4
 2288. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Hallowen de Madea" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Halloween-de-Madea.jpg" group-title="Comedia",O Hallowen de Madea
 2289. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6326.mp4
 2290. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Insulto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Insulto.jpg" group-title="Drama",O Insulto
 2291. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6342.mp4
 2292. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Rei da Polca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Rei-da-Polca.jpg" group-title="Comedia",O Rei da Polca
 2293. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6327.mp4
 2294. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Resgate de uma Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Resgate-de-uma-Vida.jpg" group-title="Drama",O Resgate de uma Vida
 2295. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6343.mkv
 2296. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Resgate do Soldado Ryan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Resgate-do-Soldado-Ryan.jpg" group-title="Classicos",O Resgate do Soldado Ryan
 2297. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6328.mp4
 2298. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Batutinhas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Os-Batutinhas.jpg" group-title="Classicos",Os Batutinhas
 2299. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6329.mkv
 2300. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Batutinhas - Uma Nova Aventura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Os-Batutinhas---Uma-Nova-Aventura.jpg" group-title="Aventura",Os Batutinhas - Uma Nova Aventura
 2301. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6330.mkv
 2302. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Picaretas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Os-Picaretas.jpg" group-title="Classicos",Os Picaretas
 2303. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6353.mp4
 2304. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perseguicao Criminosa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.net/images/VOD4/Perseguio-Criminosa.jpg" group-title="Acao",Perseguicao Criminosa
 2305. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6352.mp4
 2306. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pulp Fiction - Tempo de Violencia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pulp-Fiction.jpg" group-title="Classicos",Pulp Fiction - Tempo de Violencia
 2307. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6331.mkv
 2308. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Querido Ditador" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Querido-Ditador.jpg" group-title="Comedia",Querido Ditador
 2309. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6344.mp4
 2310. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rambo I - Programado para Matar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Rambo-I.jpg" group-title="Classicos",Rambo I - Programado para Matar
 2311. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6332.mkv
 2312. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rambo II - A Missao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/ramboII.jpg" group-title="Classicos",Rambo II - A Missao
 2313. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6333.mkv
 2314. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="RoboCop I" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/robocop-1.jpg" group-title="Classicos",RoboCop I
 2315. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6334.mp4
 2316. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Robocop II" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/robocop-2.jpg" group-title="Classicos",Robocop II
 2317. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6335.mp4
 2318. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Top Gang I - Ases Muito Loucos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Top_Gang.jpg" group-title="Classicos",Top Gang I - Ases Muito Loucos
 2319. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6336.mp4
 2320. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Top Gang II: A Missao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/top-gang-2.jpg" group-title="Classicos",Top Gang II: A Missao
 2321. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6337.mp4
 2322. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Top Gun - Ases Indomaveis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Top-Gun.jpg" group-title="Classicos",Top Gun - Ases Indomaveis
 2323. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6338.mp4
 2324. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Festa de Arromba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Uma-Festa-de-Arromba.jpg" group-title="Classicos",Uma Festa de Arromba
 2325. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6339.mp4
 2326. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Linda Mulher" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/UMA-LINDA-MULHER.jpg" group-title="Classicos",Uma Linda Mulher
 2327. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6340.mkv
 2328. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Noite do Jogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Noite-do-Jogo-Poster-Alt_BR.jpg" group-title="Comedia",A Noite do Jogo
 2329. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6382.mp4
 2330. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu Mato Gigantes - LEG" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Eu-Mato-Gigantes.jpg" group-title="Suspense",Eu Mato Gigantes - LEG
 2331. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6383.mp4
 2332. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP10 - Voldemort: A Origem do Herdeiro - LEG" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Voldemort-A-Origem-do-Herdeiro.jpg" group-title="Aventura",HP10 - Voldemort: A Origem do Herdeiro - LEG
 2333. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6384.mp4
 2334. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP01 - Harry Potter e a Pedra Filosofal" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/HP1.jpg" group-title="Aventura",HP01 - Harry Potter e a Pedra Filosofal
 2335. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6389.mp4
 2336. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP09 - Animais Fantasticos e Onde Habitam" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Animais-Fantasticos-E-Onde-Habitam.jpg" group-title="Aventura",HP09 - Animais Fantasticos e Onde Habitam
 2337. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6390.mp4
 2338. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M01 - Homem De Ferro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Homem-de-Ferro-1-Assistir-Online.jpg" group-title="Marvel",M01 - Homem De Ferro
 2339. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6385.mkv
 2340. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M14 - Doutor Estranho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Dr.estranho.jpg" group-title="Marvel",M14 - Doutor Estranho
 2341. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6388.mp4
 2342. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M17 - Thor 3: Ragnarok" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Thor-3-Ragnarok.jpg" group-title="Marvel",M17 - Thor 3: Ragnarok
 2343. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6387.mp4
 2344. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M18 - Pantera Negra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/pantera-negra.jpg" group-title="Lançamentos",M18 - Pantera Negra
 2345. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6391.mp4
 2346. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Hobbit I - Uma Jornada Inesperada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-hobbit-uma-jornada-inesperada-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Hobbit I - Uma Jornada Inesperada
 2347. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6404.mkv
 2348. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Hobbit II - A Desolacao De Smaug" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-hobbit-a-desolacao-de-smaug-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Hobbit II - A Desolacao De Smaug
 2349. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6403.mkv
 2350. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Hobbit III - A Batalha Dos Cinco Exercitos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-hobbit-a-batalha-dos-cinco-exercitos-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Hobbit III - A Batalha Dos Cinco Exercitos
 2351. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6402.mkv
 2352. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Senhor Dos Aneis I - A Sociedade Do Anel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-senhor-dos-aneis-a-sociedade-do-anel-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Senhor Dos Aneis I - A Sociedade Do Anel
 2353. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6405.mkv
 2354. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Senhor Dos Aneis II - As Duas Torres" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-senhor-dos-aneis-as-duas-torres-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Senhor Dos Aneis II - As Duas Torres
 2355. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6406.mkv
 2356. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Senhor Dos Aneis III - O Retorno Do Rei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/o-senhor-dos-aneis-o-retorno-do-rei-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Aventura",O Senhor Dos Aneis III - O Retorno Do Rei
 2357. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6407.mkv
 2358. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 1 - A Ameaca Fantasma" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Star-Wars-a-ameaca-fantasma-iptv.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 1 - A Ameaca Fantasma
 2359. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6408.mp4
 2360. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 2 - O Ataque Dos Clones" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/star-wars-ataque-dos-clones-iptv.png" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 2 - O Ataque Dos Clones
 2361. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6409.mp4
 2362. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 3 - A Vinganca Dos Sith" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Star-Wars-a-vinganca-dos-sith-iptv.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 3 - A Vinganca Dos Sith
 2363. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6410.mp4
 2364. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 4 - Rogue One" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Rogue-one-4.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 4 - Rogue One
 2365. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6411.mkv
 2366. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 5 - Uma Nova Esperanca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Star-Wars-uma-nova-esperanca-assistir-online-iptv.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 5 - Uma Nova Esperanca
 2367. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6412.mp4
 2368. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 6 - O Imperio Contra Ataca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/star-wars-O-Imperio-Contra-Ataca.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 6 - O Imperio Contra Ataca
 2369. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6413.mp4
 2370. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 7 - O Retorno De Jedi" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Star-Wars-O-Retorno-de-Jedi-Assistir-Online-iptv.png" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 7 - O Retorno De Jedi
 2371. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6414.mp4
 2372. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 8 - O Despertar da Forca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/star-wars-O-Despertar-da-Forca.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 8 - O Despertar da Forca
 2373. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6415.mkv
 2374. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Star Wars 9 - Os Ultimos Jedi" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Star-Wars-.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Star Wars 9 - Os Ultimos Jedi
 2375. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6416.mp4
 2376. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Anastasia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/anastasia.jpg" group-title="Desenhos",Anastasia
 2377. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6418.avi
 2378. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Batman - Sangue Ruim" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Batman---Sangue-Ruim.jpg" group-title="Desenhos",Batman - Sangue Ruim
 2379. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6434.mkv
 2380. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Batman: Gotham By Gaslight" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Batman-Gotham-By-Gaslight.jpg" group-title="Desenhos",Batman: Gotham By Gaslight
 2381. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6449.mp4
 2382. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ducktales: O Tesouro Da Lampada Perdida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/DuckTales-A-Lampada-Perdida.jpg" group-title="Desenhos",Ducktales: O Tesouro Da Lampada Perdida
 2383. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6447.mp4
 2384. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Esquadrao Suicida - Acerto de Contas" tvg-logo="http://pagweb.center/images/VOD4/Esquadro-Suicida-Acerto-de-Contas.jpg" group-title="Desenhos",Esquadrao Suicida - Acerto de Contas
 2385. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6446.mkv
 2386. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hey Arnold - Na Selva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Ei-Arnold-Na-Selva.jpg" group-title="Desenhos",Hey Arnold - Na Selva
 2387. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6436.mp4
 2388. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Liga da Justica Vs Jovens Titas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Liga-da-Justica-VS-Jovens-Titas-iptv.jpg" group-title="Desenhos",Liga da Justica Vs Jovens Titas
 2389. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6448.mkv
 2390. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 01: Mewtwo Contra Ataca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-1.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 01: Mewtwo Contra Ataca
 2391. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6419.mkv
 2392. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 02: 2000 O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-2.png" group-title="Desenhos",Pokemon 02: 2000 O Filme
 2393. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6420.mkv
 2394. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 03: O Feitico dos Unown" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-3.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 03: O Feitico dos Unown
 2395. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6421.mkv
 2396. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 04: Viajantes do Tempo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-4.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 04: Viajantes do Tempo
 2397. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6422.mkv
 2398. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 05: Herois Pokemon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-5.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 05: Herois Pokemon
 2399. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6423.mkv
 2400. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 06: Jirachi - Realizador de Desejos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-6.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 06: Jirachi - Realizador de Desejos
 2401. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6427.mkv
 2402. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 07: Alma Gemea" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-7.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 07: Alma Gemea
 2403. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6428.mkv
 2404. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 08: Lucario e o Misterio de Mew" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-8.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 08: Lucario e o Misterio de Mew
 2405. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6429.mkv
 2406. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 09: O Templo do Mar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pokemon-Filme-9.png" group-title="Desenhos",Pokemon 09: O Templo do Mar
 2407. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6430.mkv
 2408. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 10: O Pesadelo de Darkrai" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pokemon-10---O-Pesadelo-de-Darkray.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 10: O Pesadelo de Darkrai
 2409. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6431.mkv
 2410. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 11: Giratina e o Cavaleiro do Ceu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Pokemon11.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 11: Giratina e o Cavaleiro do Ceu
 2411. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6432.mkv
 2412. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 20: Eu Escolho Voce" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Pokemon-Filme-20.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 20: Eu Escolho Voce
 2413. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6433.mp4
 2414. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Scoob-Doo & Batman - Os Bravos e Destemidos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/Scooby-Doo-e-Batman-Os-Bravos-e-Destemidos.jpg" group-title="Desenhos",Scoob-Doo & Batman - Os Bravos e Destemidos
 2415. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6450.mp4
 2416. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Bela Adormecida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/bela-adormecida.jpg" group-title="Disney Classics",A Bela Adormecida
 2417. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6459.mp4
 2418. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Pequena Sereia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/A-Pequena-Sereia.jpg" group-title="Disney Classics",A Pequena Sereia
 2419. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6463.mp4
 2420. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Pequena Sereia 2 O Retorno para o Mar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Pequena-Sereia-2.jpg" group-title="Disney Classics",A Pequena Sereia 2 O Retorno para o Mar
 2421. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6464.mp4
 2422. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Pequena Sereia 3 A Historia de Ariel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Pequena-Sereia-3.jpg" group-title="Disney Classics",A Pequena Sereia 3 A Historia de Ariel
 2423. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6465.mkv
 2424. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Princesa e o Sapo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Preincesa-e-o-Sapo.jpg" group-title="Disney Classics",A Princesa e o Sapo
 2425. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6466.mp4
 2426. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aladdin" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Aladdin.jpg" group-title="Disney Classics",Aladdin
 2427. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6472.avi
 2428. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alice nos Pais das Maravilhas 1951" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Alice-no-Pais-das-Maravilhas-1951.jpg" group-title="Disney Classics",Alice nos Pais das Maravilhas 1951
 2429. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6473.avi
 2430. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alo Amigos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Alo-Amigos.jpg" group-title="Disney Classics",Alo Amigos
 2431. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6474.avi
 2432. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aristogatas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Aristogatas.jpg" group-title="Disney Classics",Aristogatas
 2433. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6475.avi
 2434. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Azur e Asmar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/As.Aventuras.de.Azur.e.Asmar.jpg" group-title="Desenhos",As Aventuras de Azur e Asmar
 2435. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6476.avi
 2436. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/asaventurasdeichabodesr-sapo.jpg" group-title="Disney Classics",As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo
 2437. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6477.avi
 2438. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Meninas Superpoderosas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/As.Meninas.Superpoderosas.jpg" group-title="Desenhos",As Meninas Superpoderosas
 2439. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6478.avi
 2440. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Tartarugas Ninja I" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/as_tartarugas_ninja.jpg" group-title="Aventura",As Tartarugas Ninja I
 2441. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6531.mp4
 2442. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Balto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Balto.jpg" group-title="Desenhos",Balto
 2443. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6479.avi
 2444. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Balto 2 As aventuras na Terra do Gelo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Balto2.jpg" group-title="Desenhos",Balto 2 As aventuras na Terra do Gelo
 2445. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6480.avi
 2446. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Balto 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Balto3.jpg" group-title="Desenhos",Balto 3
 2447. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6481.avi
 2448. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bambi" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Bambi.jpg" group-title="Disney Classics",Bambi
 2449. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6467.mp4
 2450. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bartok: O Magnifico" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Bartok_El_Magnfico.jpg" group-title="Desenhos",Bartok: O Magnifico
 2451. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6482.avi
 2452. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Batalha por T.E.R.A" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Batalha-por-T.E.R.Aj.jpg" group-title="Animacao",Batalha por T.E.R.A
 2453. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6483.avi
 2454. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bee Movie" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/bee-movie.jpg" group-title="Animacao",Bee Movie
 2455. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6485.avi
 2456. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bernardo e Bianca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Bernardo-e-Bianca.jpg" group-title="Disney Classics",Bernardo e Bianca
 2457. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6486.avi
 2458. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Beto O Travesso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Beto.O.Travesso.jpg" group-title="Animacao",Beto O Travesso
 2459. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6487.avi
 2460. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinderela 1950" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Cinderela-1950.jpg" group-title="Disney Classics",Cinderela 1950
 2461. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6488.avi
 2462. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Como e Bom Se Divertir" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Como-e-bom-se-divertir.jpg" group-title="Disney Classics",Como e Bom Se Divertir
 2463. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6489.avi
 2464. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dinossauro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/dinossauro.jpg" group-title="Animacao",Dinossauro
 2465. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6490.avi
 2466. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dumbo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Dumbo2.jpeg" group-title="Disney Classics",Dumbo
 2467. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6493.avi
 2468. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fantasia 2000" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Fantasia-1940.jpg" group-title="Disney Classics",Fantasia 2000
 2469. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6498.avi
 2470. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fievel Um Conto Americano" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Fievel.Um.Conto.Americano.jpg" group-title="Desenhos",Fievel Um Conto Americano
 2471. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6502.avi
 2472. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="George O Curioso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/George.O.Curioso.jpg" group-title="Desenhos",George O Curioso
 2473. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6508.avi
 2474. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gisaku e a Chave do Tempo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Gisaku-E-A-Chave-do-Tempo.jpg" group-title="Desenhos",Gisaku e a Chave do Tempo
 2475. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6510.avi
 2476. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Irmao Urso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Irmao-Urso.jpg" group-title="Disney Classics",Irmao Urso
 2477. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6511.avi
 2478. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Irmao Urso 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Irmao-Urso-2.jpg" group-title="Disney Classics",Irmao Urso 2
 2479. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6512.avi
 2480. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lilo & Stitch" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Lilo-e-Stitch.jpeg" group-title="Disney Classics",Lilo & Stitch
 2481. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6513.avi
 2482. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lilo e Stitch 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Lilo%20e%20Stitch%202%20-%20Stitch%20Deu%20Defeito.jpg" group-title="Disney Classics",Lilo e Stitch 2
 2483. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6514.avi
 2484. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Monstros S.A." tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/monsters-inc.jpg" group-title="Animacao",Monstros S.A.
 2485. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6515.avi
 2486. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nem Que a Vaca Tussa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Nem.Que.a.Vaca.Tussa.jpg" group-title="Disney Classics",Nem Que a Vaca Tussa
 2487. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6516.avi
 2488. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Gigante de Ferro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O.Gigante.de.Ferro.jpg" group-title="Desenhos",O Gigante de Ferro
 2489. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6517.avi
 2490. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Pequeno Narigudo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/O.Pequeno.Narigudo.jpg" group-title="Desenhos",O Pequeno Narigudo
 2491. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6518.avi
 2492. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Smurfs e a Flauta Magica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Os.Smurfs.E.A.Flauta.Magica.jpg" group-title="Desenhos",Os Smurfs e a Flauta Magica
 2493. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6520.avi
 2494. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Peter Pan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Peter%20Pan.jpg" group-title="Disney Classics",Peter Pan
 2495. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6470.mp4
 2496. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pinoquio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Pinoquio1.jpg" group-title="Disney Classics",Pinoquio
 2497. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6521.avi
 2498. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Por Agua Abaixo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Por.Agua.Abaixo.jpg" group-title="Animacao",Por Agua Abaixo
 2499. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6522.avi
 2500. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sinbad a Lenda dos Sete Mares" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Sinbad.A.Lenda.dos.Sete.Mares.jpg" group-title="Desenhos",Sinbad a Lenda dos Sete Mares
 2501. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6523.avi
 2502. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Spirit O Corcel Indomavel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Spirit.O.Corcel.Indomavel.jpg" group-title="Desenhos",Spirit O Corcel Indomavel
 2503. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6524.avi
 2504. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Taran e o Caldeirao Magico" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Taran-E-o-Caldeirao-Magico.jpg" group-title="Disney Classics",Taran e o Caldeirao Magico
 2505. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6525.avi
 2506. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Titan AE" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Titan_A.E.jpg" group-title="Desenhos",Titan AE
 2507. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6526.avi
 2508. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todos os Caes Merecem o Ceu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Todos.os.Caes.Merecem.o.Ceu.jpg" group-title="Desenhos",Todos os Caes Merecem o Ceu
 2509. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6528.avi
 2510. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todos os Caes Merecem o Ceu 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Todos.os.Caes.Merecem.o.Ceu.2.jpg" group-title="Desenhos",Todos os Caes Merecem o Ceu 2
 2511. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6527.avi
 2512. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Yu Gi Oh O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/Yu.Gi.Oh.O.Filme.jpg" group-title="Desenhos",Yu Gi Oh O Filme
 2513. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6529.avi
 2514. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="HP05 - Harry Potter e a Ordem da Fenix" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/HP5.jpg" group-title="Aventura",HP05 - Harry Potter e a Ordem da Fenix
 2515. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6537.mp4
 2516. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Melhor Escolha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/A-Melhor-Escolha.jpg" group-title="Drama",A Melhor Escolha
 2517. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6541.mp4
 2518. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Acrimonia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/acrimonia-capa.jpg" group-title="Suspense",Acrimonia
 2519. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6542.mp4
 2520. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="De Encontro com a Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/De-Encontro-com-a-Vida.jpg" group-title="Romance",De Encontro com a Vida
 2521. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6543.mp4
 2522. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Guerreira de Sangue" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Guerreira-de-Sangue.jpg" group-title="Acao",Guerreira de Sangue
 2523. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6544.mp4
 2524. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mimic - Nao Confie nas Vozes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Mimic---Nao-Confie-nas-Vozes.jpg" group-title="Terror",Mimic - Nao Confie nas Vozes
 2525. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6545.mp4
 2526. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Culto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Culto.jpg" group-title="Suspense",O Culto
 2527. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6549.mkv
 2528. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Homem das Cavernas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/O-Homem-das-Cavernas.jpg" group-title="Animacao",O Homem das Cavernas
 2529. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6546.mp4
 2530. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Exterminador do Futuro 4: A Salvacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Exterminador-Do-Futuro-4.jpg" group-title="Classicos",O Exterminador do Futuro 4: A Salvacao
 2531. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6561.mkv
 2532. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Exterminador do Futuro 3: A Rebeliao das Maquinas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/O-Exterminador-do-Futuro-3.jpg" group-title="Classicos",O Exterminador do Futuro 3: A Rebeliao das Maquinas
 2533. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6567.mkv
 2534. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Billy e Mandy Contra o Bicho Papao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Billy--Mandys-contra-o-bicho-papao.jpg" group-title="Desenhos",Billy e Mandy Contra o Bicho Papao
 2535. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6608.avi
 2536. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Billy e Mandy e a ira da Rainha Aranha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Billy.and.Mandy-3.jpg" group-title="Desenhos",Billy e Mandy e a ira da Rainha Aranha
 2537. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6610.avi
 2538. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hotel Transylvania 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Hotel_Transylvania.jpg" group-title="Animacao",Hotel Transylvania 1
 2539. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6640.mp4
 2540. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Incriveis" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/os-incriveis.jpg" group-title="Animacao",Os Incriveis
 2541. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6639.mkv
 2542. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Circulo de Fogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Circulo-de-Fogo.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Circulo de Fogo
 2543. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6642.mp4
 2544. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ace Ventura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/aceventura.jpg" group-title="Classicos",Ace Ventura
 2545. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6651.mp4
 2546. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cidade dos Anjos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Cidade-dos-Anjos.jpg" group-title="Classicos",Cidade dos Anjos
 2547. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6653.mkv
 2548. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Coracao Valente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Coracao-Valente.jpg" group-title="Classicos",Coracao Valente
 2549. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6652.mp4
 2550. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Entrevista com o Vampiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Entrevista-com-o-Vampiro.jpg" group-title="Classicos",Entrevista com o Vampiro
 2551. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6656.mkv
 2552. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mortal Kombat" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Mortal-Kombat.jpg" group-title="Classicos",Mortal Kombat
 2553. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6657.mp4
 2554. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Aventureiros do Bairro Proibido" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Os-Aventureiros-do-Bairro-Proibido.jpg" group-title="Classicos",Os Aventureiros do Bairro Proibido
 2555. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6655.mp4
 2556. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Bons Companheiros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Os-Bons-Companheiros.jpg" group-title="Classicos",Os Bons Companheiros
 2557. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6654.mkv
 2558. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Porks I - A Casa do Amor e do Riso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/CLASSICOS/Porks-1.jpg" group-title="Classicos",Porks I - A Casa do Amor e do Riso
 2559. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6658.mp4
 2560. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Estrela de Belem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Estrela-de-Belem.jpg" group-title="Animacao",A Estrela de Belem
 2561. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6662.mkv
 2562. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Covil de Ladroes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Covil-de-Ladroes.jpg" group-title="Acao",Covil de Ladroes
 2563. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6664.mkv
 2564. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Paulo - Apostolo de Cristo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Paulo---Apostolo-de-Cristo.jpg" group-title="Religiosos",Paulo - Apostolo de Cristo
 2565. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6665.mp4
 2566. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rampage - Destruicao Total" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Rampage---Destruicao-Total.jpg" group-title="Acao",Rampage - Destruicao Total
 2567. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6661.mp4
 2568. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Terminal: A Vinganca Perfeita" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Vinganca-Perfeita.jpg" group-title="Suspense",Terminal: A Vinganca Perfeita
 2569. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6663.mp4
 2570. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Lugar Silencioso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Um-Lugar-Silencioso.jpg" group-title="Suspense",Um Lugar Silencioso
 2571. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6666.mp4
 2572. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Dobra no Tempo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Uma-Dobra-no-Tempo.jpg" group-title="Aventura",Uma Dobra no Tempo
 2573. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6667.mp4
 2574. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Zombies" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Zombies.jpg" group-title="Comedia",Zombies
 2575. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6668.mp4
 2576. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Condorito - O Filme" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Condorito.jpg" group-title="Animacao",Condorito - O Filme
 2577. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7216.mp4
 2578. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deadpool 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Deadpool-2.jpg" group-title="Acao",Deadpool 2
 2579. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7213.mp4
 2580. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Detona Ralph" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/Detona-Ralph.jpg" group-title="Animacao",Detona Ralph
 2581. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7205.mkv
 2582. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Exorcismos e Demonios" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Exorcimos-e-Demonios.jpg" group-title="Terror",Exorcismos e Demonios
 2583. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7215.mp4
 2584. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jurassic World 2 - Reino Ameacado - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Jurassic-World---Reino-Ameacado.jpg" group-title="Aventura",Jurassic World 2 - Reino Ameacado - CAM
 2585. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7212.mp4
 2586. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M20 - Homem-Formiga e a Vespa" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/azH25XpelbpzSEg8JoQVJQsFNF7.jpg" group-title="Marvel",M20 - Homem-Formiga e a Vespa
 2587. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7208.mp4
 2588. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Incriveis 2" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/pWIi2JaMO1A7TWDltwk0TifRJco.jpg" group-title="Lançamentos",Os Incriveis 2
 2589. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7211.mp4
 2590. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Plano Quase Perfeito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Plano-Quase-Perfeito.jpg" group-title="Comedia",Plano Quase Perfeito
 2591. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7217.mp4
 2592. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sexy por Acidente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Sexy-por-Acidente.jpg" group-title="Comedia",Sexy por Acidente
 2593. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/7214.mkv
 2594. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="211 - O Grande Assalto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/211---O-Grande-Assalto.jpg" group-title="Acao",211 - O Grande Assalto
 2595. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10390.mp4
 2596. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Vida em Espera" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Vida-em-Espera.jpg" group-title="Drama",A Vida em Espera
 2597. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10391.mp4
 2598. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Acertando o Passo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Acertando-o-Passo.jpg" group-title="Comedia",Acertando o Passo
 2599. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10392.mp4
 2600. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alem das Aguas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Alem-das-Aguas.jpg" group-title="Drama",Alem das Aguas
 2601. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10393.mp4
 2602. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bom Comportamento" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Bom-Comportamento.jpg" group-title="Suspense",Bom Comportamento
 2603. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10394.mp4
 2604. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Disturbio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Disturbio.jpg" group-title="Suspense",Disturbio
 2605. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10395.mp4
 2606. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Do Jeito que Elas Querem" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Do-Jeito-que-Elas-Querem.jpg" group-title="Comedia",Do Jeito que Elas Querem
 2607. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10396.mkv
 2608. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ella e John" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Ella-e-John.jpg" group-title="Romance",Ella e John
 2609. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10397.mp4
 2610. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Guerreiro da Escuridao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Guerreiro-da-Escuridao.jpg" group-title="Acao",Guerreiro da Escuridao
 2611. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10398.mp4
 2612. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Medidas Desesperadas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Medidas-Desesperadas.jpg" group-title="Comedia",Medidas Desesperadas
 2613. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10399.mp4
 2614. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Minha Primeira Cacada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Minha-Primeira-Cacada.jpg" group-title="Comedia",Minha Primeira Cacada
 2615. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10400.mp4
 2616. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nada a Perder" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Nada-a-Perder.jpg" group-title="Religiosos",Nada a Perder
 2617. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10401.mp4
 2618. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Vingador da Iugoslavia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Vingador-da-Iuguslavia.jpg" group-title="Acao",O Vingador da Iugoslavia
 2619. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10402.mp4
 2620. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perigo Proximo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Perigo-Proximo.jpg" group-title="Terror",Perigo Proximo
 2621. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10403.mp4
 2622. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sob a Pele do Lobo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Sob-a-Pele-do-Lobo.jpg" group-title="Drama",Sob a Pele do Lobo
 2623. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10404.mp4
 2624. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tudo Comeca no Brooklyn" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tudo-Comeca-no-Brooklyn.jpg" group-title="Acao",Tudo Comeca no Brooklyn
 2625. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10405.mp4
 2626. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Garota Perfeita" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Garota-Perfeita-2018.jpg" group-title="Comedia",A Garota Perfeita
 2627. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10747.mkv
 2628. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Princesa Encantada: Misterio Real" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Princesa-Encantada-Um-Mistrio-Real-2018.jpg" group-title="Animacao",A Princesa Encantada: Misterio Real
 2629. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10748.avi
 2630. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Grito da Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Grito-da-Morte-2018-2.jpg" group-title="Terror",O Grito da Morte
 2631. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10749.mkv
 2632. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Olhos Famintos 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Olhos-Famintos-3.jpg" group-title="Lançamentos",Olhos Famintos 3
 2633. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10750.mp4
 2634. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pai do Ano" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Pai-do-Ano.jpg" group-title="Comedia",Pai do Ano
 2635. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10745.mkv
 2636. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pato Pato Ganso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pato-Pato-Ganso-2018.jpg" group-title="Animacao",Pato Pato Ganso
 2637. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10746.mkv
 2638. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tau" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/TAU-2018.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Tau
 2639. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10744.mp4
 2640. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Questao de Fe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Uma-Questo-De-F.jpg" group-title="Religiosos",Uma Questao de Fe
 2641. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/10751.mp4
 2642. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Ultima Jornada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Ultima-Jornada.jpg" group-title="Lançamentos",A Ultima Jornada
 2643. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11574.mp4
 2644. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alice no Pais das Maravilhas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Alice-no-Pais-das-Maravilhas.jpg" group-title="Aventura",Alice no Pais das Maravilhas
 2645. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11575.mp4
 2646. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Amor Sem Querer" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Amor-Sem-Querer.jpg" group-title="Romance",Amor Sem Querer
 2647. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11576.mkv
 2648. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Barbie e as Agentes Secretas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Barbie-e-as-Agentes-Secretas.jpg" group-title="Animacao",Barbie e as Agentes Secretas
 2649. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11577.mp4
 2650. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Big Pai Big Filho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Big-Pai-Big-Filho.jpg" group-title="Animacao",Big Pai Big Filho
 2651. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11578.mkv
 2652. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Conflitos em Familia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Conflitos-em-Familia.jpg" group-title="Comedia",Conflitos em Familia
 2653. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11579.mkv
 2654. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dois Virgens na America" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Dois-Virgens-na-America.jpg" group-title="Comedia",Dois Virgens na America
 2655. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11580.mp4
 2656. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dylan Dog e as Criaturas da Noite" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Dylan-Dog-e-as-Criaturas-da-Noite.jpg" group-title="Acao",Dylan Dog e as Criaturas da Noite
 2657. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11581.mp4
 2658. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Entre A Vinganca e o Perdao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Entre-A-Vinganca-e-o-Perdao.jpg" group-title="Religiosos",Entre A Vinganca e o Perdao
 2659. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11582.mkv
 2660. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Festa no Ceu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Festa-no-Ceu.jpg" group-title="Animacao",Festa no Ceu
 2661. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11583.mkv
 2662. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Vorazes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Jogos-Vorazes.jpg" group-title="Acao",Jogos Vorazes
 2663. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11586.mp4
 2664. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jogos Vorazes Em Chamas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Jogos-Vorazes-Em-Chamas.jpg" group-title="Acao",Jogos Vorazes Em Chamas
 2665. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11584.mp4
 2666. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kingsman 1 - Servico Secreto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Kingsman-Servico-Secreto.jpg" group-title="Acao",Kingsman 1 - Servico Secreto
 2667. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11585.mkv
 2668. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Lucy" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Lucy.jpg" group-title="Acao",Lucy
 2669. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11587.mkv
 2670. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Maria Madalena" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Maria-Madalena.jpg" group-title="Religiosos",Maria Madalena
 2671. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11597.mp4
 2672. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Marley E Eu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Marley-E-Eu.jpg" group-title="Comedia",Marley E Eu
 2673. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11588.mp4
 2674. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Monster High Eletrizante" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Monster-High-Eletrizante.jpg" group-title="Animacao",Monster High Eletrizante
 2675. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11589.mkv
 2676. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="My Little Pony - A Lenda de Everfree" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/My-Little-Pony-A-Lenda-de-Everfree.jpg" group-title="Desenhos",My Little Pony - A Lenda de Everfree
 2677. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11590.mp4
 2678. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Pequeno Principe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Pequeno-Principe.jpg" group-title="Animacao",O Pequeno Principe
 2679. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11593.mp4
 2680. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ressurreicao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Ressurreicao.jpg" group-title="Religiosos",Ressurreicao
 2681. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11596.mp4
 2682. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Scott Pilgrim Contra o Mundo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Scott-Pilgrim-Contra-o-Mundo.jpg" group-title="Aventura",Scott Pilgrim Contra o Mundo
 2683. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11592.mkv
 2684. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sexo Drogas e Jingle Bells" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Sexo-Drogas-e-Jingle-Bells.jpg" group-title="Comedia",Sexo Drogas e Jingle Bells
 2685. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11594.mp4
 2686. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="X-Men Apocalipse" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/X-Men-Apocalipse.jpg" group-title="Aventura",X-Men Apocalipse
 2687. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/5886.mp4
 2688. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Z - A Cidade Perdida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Z-A-Cidade-Perdida.jpg" group-title="Drama",Z - A Cidade Perdida
 2689. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11595.mkv
 2690. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Lobo de Wall Street" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Lobo-de-Wall-Street.jpg" group-title="Drama",O Lobo de Wall Street
 2691. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11678.mp4
 2692. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Bela e a Fera 1991" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/a-bela-e-a-fera.jpg" group-title="Disney Classics",A Bela e a Fera 1991
 2693. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12452.mp4
 2694. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Em Busca do Vale Encantado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Em-Busca-do-Vale-Encantado.jpg" group-title="Desenhos",Em Busca do Vale Encantado
 2695. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12421.mkv
 2696. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM01 | 007 Contra o satanico Dr No" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM01-007-Contra-o-satanico-Dr-No.jpg" group-title="James Bond",JM01 | 007 Contra o satanico Dr No
 2697. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12427.mkv
 2698. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM02 | 007 Contra Moscou" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM02-007-Contra-Moscou.jpg" group-title="James Bond",JM02 | 007 Contra Moscou
 2699. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12428.mkv
 2700. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM03 | 007 Contra Goldfinger" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM03-007-Contra-Goldfinger.jpg" group-title="James Bond",JM03 | 007 Contra Goldfinger
 2701. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12429.mkv
 2702. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM04 | 007 Contra a Chantagem Atomica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM04-007-Contra-a-Chantagem-Atomica.jpg" group-title="James Bond",JM04 | 007 Contra a Chantagem Atomica
 2703. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12430.mkv
 2704. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM05 | 007 So se Vive Duas Vezes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM05-007-So-se-Vive-Duas-Vezes.jpg" group-title="James Bond",JM05 | 007 So se Vive Duas Vezes
 2705. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12431.mkv
 2706. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM06 | 007 A Servico Secreto de Sua Majestade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM06-007-A-Servico-Secreto-de-Sua-Majestade.jpg" group-title="James Bond",JM06 | 007 A Servico Secreto de Sua Majestade
 2707. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12432.mkv
 2708. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM07 | 007 Os Diamantes Sao Eternos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM07-007-Os-Diamantes-Sao-Eternos.jpg" group-title="James Bond",JM07 | 007 Os Diamantes Sao Eternos
 2709. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12433.mkv
 2710. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM08 | 007 Viva e Deixe Morrer" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM08-007-Viva-e-Deixe-Morrer.jpg" group-title="James Bond",JM08 | 007 Viva e Deixe Morrer
 2711. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12434.mkv
 2712. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM09 | 007 Contra o Homem Com a Pistola de Ouro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM09-007-Contra-o-Homem-Com-a-Pistola-de-Ouro.jpg" group-title="James Bond",JM09 | 007 Contra o Homem Com a Pistola de Ouro
 2713. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12435.mkv
 2714. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM10 | 007 O Espiao Que Me Amava" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM10-007-O-Espiao-Que-Me-Amava.jpg" group-title="James Bond",JM10 | 007 O Espiao Que Me Amava
 2715. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12436.mkv
 2716. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM11 | 007 Contra o Foguete da Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM11-007-Contra-o-Foguete-da-Morte.jpg" group-title="James Bond",JM11 | 007 Contra o Foguete da Morte
 2717. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12437.mkv
 2718. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM12 | 007 Somente Para Seus Olhos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM12-007-Somente-Para-Seus-Olhos.jpg" group-title="James Bond",JM12 | 007 Somente Para Seus Olhos
 2719. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12438.mkv
 2720. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM13 | 007 Contra Octopussy" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM13-007-Contra-Octopussy.jpg" group-title="James Bond",JM13 | 007 Contra Octopussy
 2721. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12439.mkv
 2722. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM14 | 007 Na Mira dos Assassinos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM14-007-Na-Mira-dos-Assassinos.jpg" group-title="James Bond",JM14 | 007 Na Mira dos Assassinos
 2723. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12440.mkv
 2724. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM15 | 007 Marcado Para a Morte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM15-007-Marcado-Para-a-Morte.jpg" group-title="James Bond",JM15 | 007 Marcado Para a Morte
 2725. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12441.mkv
 2726. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM16 | 007 Permissao Para Matar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM16-007-Permissao-Para-Matar.jpg" group-title="James Bond",JM16 | 007 Permissao Para Matar
 2727. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12442.mkv
 2728. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM17 | 007 Contra Goldeneye" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM17-007-Contra-Goldeneye.jpg" group-title="James Bond",JM17 | 007 Contra Goldeneye
 2729. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12443.mkv
 2730. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM18 | 007 O Amanha Nunca Morre" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM18-007-O-Amanha-Nunca-Morre.jpg" group-title="James Bond",JM18 | 007 O Amanha Nunca Morre
 2731. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12444.mkv
 2732. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM19 | 007 O Mundo Nao e o Bastante" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM19-007-O-Mundo-Nao-e-o-Bastante.jpg" group-title="James Bond",JM19 | 007 O Mundo Nao e o Bastante
 2733. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12445.mkv
 2734. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM20 | 007 Um novo dia para morrer" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM20-007-Um-novo-dia-para-morrer.jpg" group-title="James Bond",JM20 | 007 Um novo dia para morrer
 2735. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12446.mkv
 2736. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM21 | 007 Cassino Royale" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM21-007-Cassino-Royale.jpg" group-title="James Bond",JM21 | 007 Cassino Royale
 2737. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12447.mkv
 2738. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM22 | 007 Quantum of Solace" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM22-007-Quantum-of-Solace.jpg" group-title="James Bond",JM22 | 007 Quantum of Solace
 2739. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12448.mkv
 2740. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM23 | 007 Operacao Skyfall" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM23-007-Operacao-Skyfall.jpg" group-title="James Bond",JM23 | 007 Operacao Skyfall
 2741. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12449.mp4
 2742. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="JM24 | 007 Contra Spectre" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/JM24-007-Contra-Spectre.jpg" group-title="James Bond",JM24 | 007 Contra Spectre
 2743. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12450.mkv
 2744. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="John Wick 1 - De Volta ao Jogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/John-Wick-1.jpg" group-title="Acao",John Wick 1 - De Volta ao Jogo
 2745. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12451.mp4
 2746. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mickey Donald e Pateta Os Tres Mosqueteiros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Mickey-Donald-e-Pateta-Os-Tres-Mosqueteiros.jpg" group-title="Disney Classics",Mickey Donald e Pateta Os Tres Mosqueteiros
 2747. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12422.mp4
 2748. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quero Matar Meu Chefe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/quero-matar-meu-chefe.jpg" group-title="Comedia",Quero Matar Meu Chefe
 2749. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11572.mp4
 2750. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Quero Matar Meu Chefe 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Quero-Matar-Meu-Chefe-2.jpg" group-title="Comedia",Quero Matar Meu Chefe 2
 2751. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11591.mp4
 2752. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Robos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/robos.jpg" group-title="Animacao",Robos
 2753. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12423.mp4
 2754. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tesouros da Disney de 1935 a 1951" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tesouros-da-Disney-de-1935-a-1951.jpg" group-title="Disney Classics",Tesouros da Disney de 1935 a 1951
 2755. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12424.mp4
 2756. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tico e Teco Diversao em Dobro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tico-e-Teco-Diversao-em-Dobro.jpg" group-title="Disney Classics",Tico e Teco Diversao em Dobro
 2757. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12426.avi
 2758. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tinha Que ser Ele?" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/TQSE.jpg" group-title="Comedia",Tinha Que ser Ele?
 2759. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12375.mp4
 2760. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Todo Mundo Ama o Pateta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Todo-Mundo-Ama-o-Pateta.jpg" group-title="Disney Classics",Todo Mundo Ama o Pateta
 2761. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12425.mkv
 2762. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Lar Verdadeiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Um-Lar-Verdadeiro.jpg" group-title="Religiosos",Um Lar Verdadeiro
 2763. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/11598.mp4
 2764. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caninos Brancos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Caninos-Brancos-2018-2.jpg" group-title="Animacao",Caninos Brancos
 2765. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12456.mp4
 2766. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Aviso" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Aviso.jpg" group-title="Suspense",O Aviso
 2767. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12457.mp4
 2768. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Escravos de Satanas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Os-Escravos-de-Satans-2018.jpg" group-title="Terror",Os Escravos de Satanas
 2769. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12453.mkv
 2770. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sete dias Em Entebbe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/7-Dias-em-Entebbe-2018.jpg" group-title="Suspense",Sete dias Em Entebbe
 2771. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12454.mkv
 2772. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Filho que Caiu do Ceu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Um-Filho-que-Caiu-do-Ceu.jpg" group-title="Comedia",Um Filho que Caiu do Ceu
 2773. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12455.mp4
 2774. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vinganca" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Vinganca.jpg" group-title="Acao",Vinganca
 2775. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12458.mp4
 2776. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 01 - Devolva-me Gohan" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/dbz1-devolva-me-gohan_orig.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 01 - Devolva-me Gohan
 2777. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6440.mp4
 2778. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 02 - O Homem mais forte do Mundo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/dbz2-o-homem-mais-forte-do-mundo1.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 02 - O Homem mais forte do Mundo
 2779. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6441.mp4
 2780. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 03 - A Arvore do Poder" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/dbz3-a-arvore-do-poder.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 03 - A Arvore do Poder
 2781. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6442.mp4
 2782. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 04 - Goku o Super Sayajin" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/dbz4-goku-o-super-sayajin.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 04 - Goku o Super Sayajin
 2783. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6443.mp4
 2784. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 05 - Uma Vinganca para Freeza" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/dbz-uma-vinganca-para-freeza1.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 05 - Uma Vinganca para Freeza
 2785. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6444.mp4
 2786. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 06 - O Retorno de Cooler" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD/dbz-o-retorno-de-cooler1.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 06 - O Retorno de Cooler
 2787. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6445.mp4
 2788. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 07 - O Retorno dos Androides" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Dragon-Ball-Z---Filme-7.png" group-title="Desenhos",DBZ 07 - O Retorno dos Androides
 2789. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6548.mp4
 2790. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 08 - O Poder Invencivel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/dbz8.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 08 - O Poder Invencivel
 2791. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12460.mp4
 2792. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ1 - O Santo Guerreiro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/cdz1-o-santo-guerreiro.jpg" group-title="Desenhos",CDZ1 - O Santo Guerreiro
 2793. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6437.mp4
 2794. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ2 - A Grande Batalha dos Deuses" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/cdz2-grandebatalhadosdeusesvol-2.jpg" group-title="Desenhos",CDZ2 - A Grande Batalha dos Deuses
 2795. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6438.mp4
 2796. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ3 - A Lenda dos Defensores de Atena" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/cdz3-alendadosdefensoresdeatena.jpg" group-title="Desenhos",CDZ3 - A Lenda dos Defensores de Atena
 2797. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/6439.mp4
 2798. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ4 - Os Guerreiros do Armagedon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Os-Cavaleiros-do-Zodaco-4-Os-Guerreiros-do-Armagedon.jpg" group-title="Desenhos",CDZ4 - Os Guerreiros do Armagedon
 2799. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/12459.mp4
 2800. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Era Do Gelo A Grande Cacada Aos Ovos De Pascoa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Era-Do-Gelo-A-Grande-Cacada-Aos-Ovos-De-Pascoa.jpg" group-title="Animacao",A Era Do Gelo A Grande Cacada Aos Ovos De Pascoa
 2801. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13495.mp4
 2802. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Morte te da Parabens" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Morte-te-da-Parabens.jpg" group-title="Terror",A Morte te da Parabens
 2803. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13497.mp4
 2804. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alladin e os 40 Ladroes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Alladin-e-os-40-Ladroes.jpg" group-title="Disney Classics",Alladin e os 40 Ladroes
 2805. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13498.mp4
 2806. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Amar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Amar.jpg" group-title="Romance",Amar
 2807. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13496.mp4
 2808. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Apimentadas Desafio Mundial" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/As-Apimentadas-Desafio-Mundial.jpg" group-title="Comedia",As Apimentadas Desafio Mundial
 2809. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13499.mp4
 2810. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Cronicas de Narnia A Viagem do Peregrino da Alvorada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/Shows/As-Cronicas-de-Narnia-A-Viagem-do-Peregrino-da-Alvorada.jpg" group-title="Aventura",As Cronicas de Narnia A Viagem do Peregrino da Alvorada
 2811. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13510.mkv
 2812. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Cronicas de Narnia O Leao a Feiticeira e o Guarda Roupa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/Shows/As-Cronicas-de-Narnia-O-Leao-a-Feiticeira-e-o-Guarda-Roupa.jpg" group-title="Aventura",As Cronicas de Narnia O Leao a Feiticeira e o Guarda Roupa
 2813. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13509.mkv
 2814. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Cronicas de Narnia Principe Caspian" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/Shows/As-Cronicas-de-Narnia-Principe-Caspian.jpg" group-title="Aventura",As Cronicas de Narnia Principe Caspian
 2815. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13511.mkv
 2816. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Assassinato no Expresso do Oriente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Assassinato-no-Expresso-do-Oriente.jpg" group-title="Suspense",Assassinato no Expresso do Oriente
 2817. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13500.mp4
 2818. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Bushwick" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Bushwick.jpg" group-title="Acao",Bushwick
 2819. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13501.mp4
 2820. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Amanhecer Mais Escuro" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Amanhecer-Mais-Escuro.jpg" group-title="Ficcao cientifica",O Amanhecer Mais Escuro
 2821. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13502.mp4
 2822. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perdido na Fama" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Perdido-na-Fama.jpg" group-title="Comedia",Perdido na Fama
 2823. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13503.mkv
 2824. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Prova de Fogo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Prova-de-Fogo.jpg" group-title="Religiosos",A Prova de Fogo
 2825. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13504.mp4
 2826. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Steel Rain" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Steel-Rain.jpg" group-title="Acao",Steel Rain
 2827. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13507.mkv
 2828. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="The Post: A Guerra Secreta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/The-Post.jpg" group-title="Drama",The Post: A Guerra Secreta
 2829. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13508.mkv
 2830. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Prova de Fe" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Uma-Prova-de-Fe.jpg" group-title="Religiosos",Uma Prova de Fe
 2831. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13506.mp4
 2832. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD4/Vingadores-III.jpg" group-title="Marvel",M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita
 2833. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13513.mp4
 2834. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deadpool 2 - LEG - [Sem Cortes]" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Deadpool-2.jpg" group-title="Acao",Deadpool 2 - LEG - [Sem Cortes]
 2835. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13524.mkv
 2836. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Jurassic World 2: Reino Ameacado - LEG" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Jurassic-World---Reino-Ameacado.jpg" group-title="Aventura",Jurassic World 2: Reino Ameacado - LEG
 2837. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13525.mp4
 2838. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Marvel" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Marvel.png" group-title="IPTV-Informativos",Marvel
 2839. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13681.ts
 2840. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Acao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Acao.png" group-title="IPTV-Informativos",Acao
 2841. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13682.ts
 2842. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="1.Iptv" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Iptv.png" group-title="IPTV-Informativos",1.Iptv
 2843. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13683.ts
 2844. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Comedia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Comedia.png" group-title="IPTV-Informativos",Comedia
 2845. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13684.ts
 2846. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Dobra no Tempo 4K" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Uma-Dobra-no-Tempo.jpg" group-title="Aventura",Uma Dobra no Tempo 4K
 2847. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13512.mp4
 2848. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Series" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Series.png" group-title="IPTV-Informativos",Series
 2849. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13700.ts
 2850. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="2.Em Breve" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Em-Breve.png" group-title="IPTV-Informativos",2.Em Breve
 2851. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13705.ts
 2852. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Almas Secas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Almas-secas.jpg" group-title="Drama",Almas Secas
 2853. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13521.mp4
 2854. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Calouras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/as-calouras.jpg" group-title="Comedia",As Calouras
 2855. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13703.mp4
 2856. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 09 - A Batalha Nos Dois Mundos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/dbz9.png" group-title="Desenhos",DBZ 09 - A Batalha Nos Dois Mundos
 2857. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13702.mp4
 2858. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu Aceito... Ate Desistir" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Eu-Aceito-At-Desistir.jpg" group-title="Comedia",Eu Aceito... Ate Desistir
 2859. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13701.mp4
 2860. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="LEGO DC Comics Super Herois: Aquaman – A Furia de Atlantida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/LEGO-DC-Aquaman.jpg" group-title="Animacao",LEGO DC Comics Super Herois: Aquaman – A Furia de Atlantida
 2861. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13522.mp4
 2862. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Aventura" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Aventura.png" group-title="IPTV-Informativos",Aventura
 2863. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13714.ts
 2864. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Dramas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Drama.png" group-title="IPTV-Informativos",Dramas
 2865. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13718.ts
 2866. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Romance" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Romance.png" group-title="IPTV-Informativos",Romance
 2867. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13719.ts
 2868. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Religiosos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Religiosos.png" group-title="IPTV-Informativos",Religiosos
 2869. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13720.ts
 2870. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Caca-Fantasmas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Caca-Fantasmas.jpg" group-title="Comedia",As Caca-Fantasmas
 2871. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13709.mp4
 2872. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pica Pau" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pica-Pau.jpg" group-title="Aventura",Pica Pau
 2873. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13707.mp4
 2874. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sum1: O Soldado da Resistencia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD2/Sum1--O-Soldado-da-resistencia.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Sum1: O Soldado da Resistencia
 2875. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13708.mp4
 2876. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vai Que Da Certo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Vai-que-Da-Certo.jpg" group-title="Comedia",Vai Que Da Certo
 2877. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13711.mp4
 2878. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Vai que Da Certo 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Vai-que-Da-Certo-2.jpg" group-title="Comedia",Vai que Da Certo 2
 2879. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13710.mp4
 2880. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ficcao Cientifica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/FCientifca.png" group-title="IPTV-Informativos",Ficcao Cientifica
 2881. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13721.ts
 2882. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mogli: O Menino Lobo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Mogli.jpg" group-title="Aventura",Mogli: O Menino Lobo
 2883. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13723.mkv
 2884. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Animacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Animacao.png" group-title="IPTV-Informativos",Animacao
 2885. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13724.ts
 2886. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Suspense" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Suspense.png" group-title="IPTV-Informativos",Suspense
 2887. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13728.ts
 2888. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Disney Classics" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/DisneyC.png" group-title="IPTV-Informativos",Disney Classics
 2889. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13726.ts
 2890. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Terror" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Terror.png" group-title="IPTV-Informativos",Terror
 2891. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13727.ts
 2892. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Classicos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Classicos.png" group-title="IPTV-Informativos",Classicos
 2893. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13730.ts
 2894. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Desenhos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Desenhos.png" group-title="IPTV-Informativos",Desenhos
 2895. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/13729.ts
 2896. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita - 4K" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/ESPECIAL/INFO/Desenhos.png" group-title="Marvel",M19 - Vingadores 3: Guerra Infinita - 4K
 2897. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13854.mp4
 2898. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Morte do Superman" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Morte-do-Superman.jpg" group-title="Desenhos",A Morte do Superman
 2899. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13868.mp4
 2900. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Arranha-Ceu: Coragem Sem Limite" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/arranha-ceu-coragem-sem-limite.jpg" group-title="Acao",Arranha-Ceu: Coragem Sem Limite
 2901. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13877.mkv
 2902. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Autodestruicao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Autodestruicao.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Autodestruicao
 2903. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13876.mp4
 2904. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Desejo de Matar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Desejo-de-Matar.jpg" group-title="Acao",Desejo de Matar
 2905. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13870.mp4
 2906. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deu a Louca no Aladin" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Deu-a-Louca-no-Aladin.jpg" group-title="Comedia",Deu a Louca no Aladin
 2907. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13871.mp4
 2908. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gringo Vivo ou Morto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Gringo-Vivo-ou-Morto.jpg" group-title="Comedia",Gringo Vivo ou Morto
 2909. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13872.mp4
 2910. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="LBJ: A Esperança de Uma Nacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/LBJ-A-Esperana-de-Uma-Nacao.jpg" group-title="Drama",LBJ: A Esperança de Uma Nacao
 2911. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13873.mp4
 2912. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel.jpg" group-title="Acao",Missao Impossivel 1
 2913. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13857.mp4
 2914. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel-2.jpg" group-title="Acao",Missao Impossivel 2
 2915. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13858.mp4
 2916. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel-3.jpg" group-title="Acao",Missao Impossivel 3
 2917. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13859.mp4
 2918. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel 4: Protocolo Fantasma" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel-4.jpg" group-title="Acao",Missao Impossivel 4: Protocolo Fantasma
 2919. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13860.mp4
 2920. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel 5: Nacao Secreta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel-5.jpg" group-title="Acao",Missao Impossivel 5: Nacao Secreta
 2921. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13861.mp4
 2922. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ploey: Voce Nunca Voara Sozinho" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/PLOEY-Voce-Nunca-Voara-Sozinho.jpg" group-title="Animacao",Ploey: Voce Nunca Voara Sozinho
 2923. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13875.mp4
 2924. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Por Tras dos Seus Olhos" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Por-Tras-dos-Seus-Olhos.jpg" group-title="Drama",Por Tras dos Seus Olhos
 2925. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13874.mp4
 2926. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Dia para Viver" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Um-Dia-para-Viver.jpg" group-title="Acao",Um Dia para Viver
 2927. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13869.mp4
 2928. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 1" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-Furisos-1.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 1
 2929. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13862.mp4
 2930. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-furiosos-2.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 2
 2931. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13863.mp4
 2932. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 3 Desafio em Toquio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/velozes-e-furiosos-3e.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 3 Desafio em Toquio
 2933. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13864.mp4
 2934. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 4" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-Furiosos-4.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 4
 2935. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13865.mp4
 2936. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 5: Operacao Rio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-furiosos-5.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 5: Operacao Rio
 2937. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13866.mp4
 2938. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 6" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-Furiosos-6.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 6
 2939. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13867.mp4
 2940. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Valente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Valente.jpg" group-title="Animacao",Valente
 2941. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13896.mkv
 2942. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Watchmen" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Watchmen.jpg" group-title="Acao",Watchmen
 2943. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13886.mp4
 2944. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/rio.jpg" group-title="Animacao",Rio
 2945. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13884.mp4
 2946. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Rio 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/rio-2.jpg" group-title="Animacao",Rio 2
 2947. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13885.mp4
 2948. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Desafiando Gigantes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Desafiando-Gigantes.jpg" group-title="Religiosos",Desafiando Gigantes
 2949. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13887.mp4
 2950. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ace Ventura 2 Um Maluco na Africa" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Ace-Ventura-2-Um-Maluco-na-Africa.jpg" group-title="Classicos",Ace Ventura 2 Um Maluco na Africa
 2951. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13891.mp4
 2952. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Armageddon" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Armageddon.jpg" group-title="Classicos",Armageddon
 2953. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13895.mkv
 2954. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Corpo Fechado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Corpo-Fechado.jpg" group-title="Classicos",Corpo Fechado
 2955. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13890.mkv
 2956. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Gladiador" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Gladiador.jpg" group-title="Classicos",Gladiador
 2957. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13892.mp4
 2958. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mortal Kombat 2: A Aniquilacao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Mortal-Kombat-2-A-Aniquilacao.jpg" group-title="Classicos",Mortal Kombat 2: A Aniquilacao
 2959. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13888.mp4
 2960. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Sexto Sentido" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Sexto-Sentido.jpg" group-title="Classicos",O Sexto Sentido
 2961. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13889.mp4
 2962. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Spawn O Soldado do Inferno" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Spawn-O-Soldado-do-Inferno.jpg" group-title="Classicos",Spawn O Soldado do Inferno
 2963. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13893.mkv
 2964. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Street Fighter: A Ultima Batalha" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Street-Fighter-A-Ultima-Batalha.jpg" group-title="Classicos",Street Fighter: A Ultima Batalha
 2965. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13894.mp4
 2966. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Sociedade Literaria e a Torta de Casca de Batata" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/pnTddSF2rwqgpXXr6tGaY6qIygr.jpg" group-title="Romance",A Sociedade Literaria e a Torta de Casca de Batata
 2967. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14012.mkv
 2968. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Action Point" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/5lqJx0uNKrD1cEKgaqF1LBsLAoi.jpg" group-title="Comedia",Action Point
 2969. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14011.mkv
 2970. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Do Fundo do Mar" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/wLMXC36nFk6b8EWDZQhITYB0jGO.jpg" group-title="Acao",Do Fundo do Mar
 2971. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14015.mkv
 2972. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Do Fundo do Mar 2" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/xygBIZm05PruPcmNjekb6aXBk6f.jpg" group-title="Acao",Do Fundo do Mar 2
 2973. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14016.mkv
 2974. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hotel Transylvania 3: Ferias Monstruosas" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Hotel-Transilvania-3-Ferias-Monstruosas.jpg" group-title="Lançamentos",Hotel Transylvania 3: Ferias Monstruosas
 2975. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13899.mp4
 2976. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Ilha de Cachorros" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/wNv5FdiQNhveJvdQLqWHx9ZOls0.jpg" group-title="Lançamentos",Ilha de Cachorros
 2977. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14017.mkv
 2978. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MIB Homens de Preto" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/MIB-Homens-de-Preto.jpg" group-title="Ficcao cientifica",MIB Homens de Preto
 2979. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13900.mp4
 2980. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MIB Homens de Preto 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/MIB-Homens-de-Preto-2.jpg" group-title="Ficcao cientifica",MIB Homens de Preto 2
 2981. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13901.mp4
 2982. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="MIB Homens de Preto 3" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/MIB-Homens-de-Preto-3.jpg" group-title="Ficcao cientifica",MIB Homens de Preto 3
 2983. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/13902.mp4
 2984. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Nao Vai Dar" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/tSUuaJZ9phWcyYIJkavoSdeRhxd.jpg" group-title="Comedia",Nao Vai Dar
 2985. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14019.mkv
 2986. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Pacote" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/70mP0nwUmtaL44Y8aoUn6uBjJON.jpg" group-title="Comedia",O Pacote
 2987. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14018.mkv
 2988. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Rei da Montanha" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/gDuvu7FlJiZfpyfcUywAFBQ1EAr.jpg" group-title="Aventura",O Rei da Montanha
 2989. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14013.mkv
 2990. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Estranhos: Cacada Noturna" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/lp3CokPeoevoqBSY9aTKUBkGkOe.jpg" group-title="Terror",Os Estranhos: Cacada Noturna
 2991. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14010.mkv
 2992. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perdida" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/6V5rUvf4wqqkqsJGPIleOAx7Qn2.jpg" group-title="Drama",Perdida
 2993. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14014.mkv
 2994. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Te Peguei" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/ujf8q0wxPQnskj6QqnuyGFmkTfz.jpg" group-title="Comedia",Te Peguei
 2995. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14009.mp4
 2996. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Viagem para Espanha" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/9dXv3LweveiyjBenMspDMx5I0ne.jpg" group-title="Comedia",Uma Viagem para Espanha
 2997. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14020.mp4
 2998. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="CDZ5 - O Prologo do Ceu" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Os-Cavaleiros-do-Zodaco-O-Filme---Prlogo-do-Cu.jpg" group-title="Desenhos",CDZ5 - O Prologo do Ceu
 2999. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14026.mp4
 3000. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB1: A Lenda de Shenlong" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/DB1.jpg" group-title="Desenhos",DB1: A Lenda de Shenlong
 3001. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14024.mp4
 3002. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 10 - O Retorno do Guerreiro Lendário" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/dbz10.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 10 - O Retorno do Guerreiro Lendário
 3003. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14025.mp4
 3004. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 12: Arceus e a Joia da Vida" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/pokemon12.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 12: Arceus e a Joia da Vida
 3005. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14023.mp4
 3006. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Pele Que Habito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Pele-Que-Habito.jpg" group-title="Drama",A Pele Que Habito
 3007. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14032.mp4
 3008. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Mil Palavras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/As-Mil-Palavras.jpg" group-title="Comedia",As Mil Palavras
 3009. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14033.mp4
 3010. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caes de Guerra" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Caes-de-Guerra.jpg" group-title="Comedia",Caes de Guerra
 3011. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14035.mkv
 3012. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Golpe Duplo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Golpe-Duplo.jpg" group-title="Drama",Golpe Duplo
 3013. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14036.mkv
 3014. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Protetor" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Protetor.jpg" group-title="Acao",O Protetor
 3015. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14037.mp4
 3016. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecivel - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Christopher-Robin-Um-Reencontro-Inesquecivel.jpg" group-title="Aventura",Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecivel - CAM
 3017. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14044.mp4
 3018. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DB2: A Bela Adormecida do Castelo Amaldicoado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/DB2.jpg" group-title="Desenhos",DB2: A Bela Adormecida do Castelo Amaldicoado
 3019. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14049.mp4
 3020. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 11 - O Combate Final: Bio-Broly" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/dbz11.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 11 - O Combate Final: Bio-Broly
 3021. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14048.mp4
 3022. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mentes Sombrias" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Mentes-Sombrias.jpg" group-title="Lançamentos",Mentes Sombrias
 3023. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14045.mp4
 3024. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Missao Impossivel: Efeito Fallout - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Missao-Impossivel-Efeito-Fallout.jpg" group-title="Lançamentos",Missao Impossivel: Efeito Fallout - CAM
 3025. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14043.mkv
 3026. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Protetor 2 - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Protetor2x.jpg" group-title="Acao",O Protetor 2 - CAM
 3027. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14046.mp4
 3028. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Rei Leao 2 - O Reino de Simba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VODClassics/scqQ2O0bDqnUQA5BWIlk9LwEMoi.jpg" group-title="Disney Classics",O Rei Leao 2 - O Reino de Simba
 3029. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14050.mp4
 3030. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 13: Zoroark Mestre das Ilusoes" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD3/pokemon13.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 13: Zoroark Mestre das Ilusoes
 3031. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14047.mkv
 3032. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Procura da Felicidade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Procura-da-Felicidade.jpg" group-title="Drama",A Procura da Felicidade
 3033. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14198.mkv
 3034. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Sua Parte Fragil" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Sua-Parte-Fragil.jpg" group-title="Romance",A Sua Parte Fragil
 3035. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14260.mp4
 3036. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Atracao obsessiva" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Atracao-obsessiva.jpg" group-title="Suspense",Atracao obsessiva
 3037. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14261.mkv
 3038. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Caminhando com Dinossauros" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Caminhando-com-Dinossauros.jpg" group-title="Animacao",Caminhando com Dinossauros
 3039. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14251.mkv
 3040. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Cinderela" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Cinderela.jpg" group-title="Romance",Cinderela
 3041. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14258.mp4
 3042. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Deus Nao Esta Morto 3: Uma Luz na Escuridao - LEG" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Deus-nao-esta-morto-3.jpg" group-title="Religiosos",Deus Nao Esta Morto 3: Uma Luz na Escuridao - LEG
 3043. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14249.mp4
 3044. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Fantasmas do Passado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Fantasmas-do-Passado.jpg" group-title="Terror",Fantasmas do Passado
 3045. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14195.mkv
 3046. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Malevola" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Malevola.jpg" group-title="Aventura",Malevola
 3047. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14196.mp4
 3048. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Marido e Mulher" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Marido-e-Mulher.jpg" group-title="Comedia",Marido e Mulher
 3049. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14193.mkv
 3050. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Na Escuridao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Na-Escuridao.jpg" group-title="Suspense",Na Escuridao
 3051. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14197.mkv
 3052. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="No Mundo da Lua" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/No-Mundo-da-Lua.jpg" group-title="Animacao",No Mundo da Lua
 3053. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14257.mp4
 3054. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Melhor Presente e o Amor" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Melhor-Presente-e-o-Amor.jpg" group-title="Romance",O Melhor Presente e o Amor
 3055. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14262.mp4
 3056. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Principe do Egito" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/O-Principe-do-Egito.jpg" group-title="Desenhos",O Principe do Egito
 3057. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14252.mp4
 3058. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Oito Mulheres e um Segredo" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Oito-Mulheres-e-um-Segredo.jpg" group-title="Comedia",Oito Mulheres e um Segredo
 3059. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14192.mkv
 3060. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Para Todos os Garotos que Ja Amei" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Para-Todos-os-Garotos-que-Ja-Amei.jpg" group-title="Romance",Para Todos os Garotos que Ja Amei
 3061. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14191.mkv
 3062. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perdido em Marte" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Perdido-em-Marte.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Perdido em Marte
 3063. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14194.mkv
 3064. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 15: Kyurem contra a Espada da Justica" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pokemon-15-Kyurem-contra-a-Espada-da-Justica.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 15: Kyurem contra a Espada da Justica
 3065. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14253.mp4
 3066. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 16: Genesect e a Lenda Revelada" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pokemon-16-Genesect-e-a-Lenda-Revelada.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 16: Genesect e a Lenda Revelada
 3067. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14254.mp4
 3068. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 17: Diancie e o Casulo da Destruicao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pokemon-17-Diancie-e-o-Casulo-da-Destruicao.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 17: Diancie e o Casulo da Destruicao
 3069. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14255.mp4
 3070. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tully" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tully.jpg" group-title="Comedia",Tully
 3071. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14190.mkv
 3072. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Noite no Museu 3 O Segredo da Tumba" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Uma-Noite-no-Museu-3-O-Segredo-da-Tumba.jpg" group-title="Aventura",Uma Noite no Museu 3 O Segredo da Tumba
 3073. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14259.mp4
 3074. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Velozes e Furiosos 7" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Velozes-e-furiosos-7.jpg" group-title="Acao",Velozes e Furiosos 7
 3075. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14263.mp4
 3076. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alien Code" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/alien-code.jpg" group-title="Lançamentos",Alien Code
 3077. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14318.mkv
 3078. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Closer: Perto Demais" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Closer-Perto-Demais.jpg" group-title="Classicos",Closer: Perto Demais
 3079. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14039.mp4
 3080. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Eu So Posso Imaginar" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/eu-so-posso-imaginar.jpg" group-title="Religiosos",Eu So Posso Imaginar
 3081. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14319.mkv
 3082. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Permissao" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Permissao.jpg" group-title="Romance",Permissao
 3083. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14317.mkv
 3084. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Pokemon 18: Hoopa e o Duelo Lendario" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Pokemon-18-Hoopa-e-o-Duelo-Lendario.jpg" group-title="Desenhos",Pokemon 18: Hoopa e o Duelo Lendario
 3085. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14256.mp4
 3086. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tropa de Elite" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tropa-de-Elite.jpg" group-title="Classicos",Tropa de Elite
 3087. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14040.mp4
 3088. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Tropa de Elite 2" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Tropa-de-Elite-2.jpg" group-title="Classicos",Tropa de Elite 2
 3089. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14041.mkv
 3090. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Um Sonho de Liberdade" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Um-Sonho-de-Liberdade.jpg" group-title="Classicos",Um Sonho de Liberdade
 3091. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14042.mkv
 3092. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="As Garotas Da Tragedia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/As-Garotas-da-Tragedia.jpg" group-title="Lançamentos",As Garotas Da Tragedia
 3093. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14325.mp4
 3094. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Batman Vs Duas Caras" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Batman-Vs-Duas-Caras.jpg" group-title="Lançamentos",Batman Vs Duas Caras
 3095. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14320.mkv
 3096. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Depois do Apocalipse" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Depois-do-Apocalipse.jpg" group-title="Lançamentos",Depois do Apocalipse
 3097. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14322.mp4
 3098. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Han Solo: Uma Historia Star Wars - LEG" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Han-Solo-Star-Wars.jpg" group-title="Ficcao cientifica",Han Solo: Uma Historia Star Wars - LEG
 3099. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14329.mp4
 3100. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mazinger Z – Infinito" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/Aw3MjkJVKmh5B0VHpEC4ITyyyTt_small.jpg" group-title="Lançamentos",Mazinger Z – Infinito
 3101. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14323.mkv
 3102. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Crimes de Limehouse" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Os-Crimes-de-Limehouse.jpg" group-title="Lançamentos",Os Crimes de Limehouse
 3103. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14321.mp4
 3104. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Os Piratas da Somalia" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Os-Piratas-da-Somalia.jpg" group-title="Lançamentos",Os Piratas da Somalia
 3105. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14324.mp4
 3106. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Panico No Lago: O Legado" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Panico-no-Lago-O-Legado.jpg" group-title="Lançamentos",Panico No Lago: O Legado
 3107. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14326.mkv
 3108. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Scooby-Doo e o Fantasma Gourmet" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/AtHngeqD4K1Oj01ulWc1aDJhU8H_small.jpg" group-title="Lançamentos",Scooby-Doo e o Fantasma Gourmet
 3109. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14327.mp4
 3110. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Freira - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/A-Freira.jpg" group-title="Lançamentos",A Freira - CAM
 3111. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14335.mp4
 3112. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alguma Coisa Assim" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/930ugxRo99f8FtgaLKzLYdrYLmY_small.jpg" group-title="Drama",Alguma Coisa Assim
 3113. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14336.mkv
 3114. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Felicidade por um fio" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Felicidade-por-um-fio.jpg" group-title="Romance",Felicidade por um fio
 3115. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14337.mp4
 3116. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Han Solo: Uma Historia Star Wars" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Han-Solo-Star-Wars.jpg" group-title="Lançamentos",Han Solo: Uma Historia Star Wars
 3117. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14334.mp4
 3118. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Hereditario" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Hereditario.jpg" group-title="Lançamentos",Hereditario
 3119. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14338.mp4
 3120. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Megatubarao - CAM" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Megatubaro.jpg" group-title="Lançamentos",Megatubarao - CAM
 3121. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14339.mp4
 3122. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Shopkins - Aventura Selvagem" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/xBFONzKumCg2Iufoh2EhJXBFvAp_small.jpg" group-title="Animacao",Shopkins - Aventura Selvagem
 3123. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14340.mp4
 3124. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Sombra Ardente" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/Sombra-Ardente.jpg" group-title="Suspense",Sombra Ardente
 3125. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14341.mp4
 3126. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Uma Quase Dupla" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/kfqMZy1wm1LQfRVXipLMaJxl4Ki_small.jpg" group-title="Comedia",Uma Quase Dupla
 3127. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14342.mp4
 3128. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DBZ 12 - Uma Nova Fusao: Goku e Vegeta" tvg-logo="https://iptvwebcsgo.com/images/VOD5/dbz12.jpg" group-title="Desenhos",DBZ 12 - Uma Nova Fusao: Goku e Vegeta
 3129. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14350.mp4
 3130. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Khali O Assassino" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w600_and_h900_bestv2/q6EldW7WxPezb4RDeQohcseyuyo.jpg" group-title="Lançamentos",Khali O Assassino
 3131. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14345.mp4
 3132. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Kung Fu Yoga" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/rL6XM4fsr1cM5mN2flEhQ8jQter_small.jpg" group-title="Lançamentos",Kung Fu Yoga
 3133. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14346.mp4
 3134. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Perseguicao Explosiva" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/w600_and_h900_bestv2/xvMnyfPtwVkvbV5etVScVeSquV6.jpg" group-title="Lançamentos",Perseguicao Explosiva
 3135. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14348.mkv
 3136. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Siberia" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/eGfIsvdrUhTlQOkxQIELU7obDYj_small.jpg" group-title="Lançamentos",Siberia
 3137. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14349.mkv
 3138. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Fantastica Fábrica de Chocolate - 1971" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/xf2jx00qdrPO83BB10eMngTGvOa.jpg" group-title="Classicos",A Fantastica Fábrica de Chocolate - 1971
 3139. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14525.mp4
 3140. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="A Historia Sem Fim." tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/lllEzN4jbAF6urlUTlMk4OBIzZX.jpg" group-title="Classicos",A Historia Sem Fim.
 3141. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14526.mp4
 3142. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Amizade Desfeita 2 - LEG" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/q27yNUaEt6ohcQMEVHwvPaoKBT8_small.jpg" group-title="Lançamentos",Amizade Desfeita 2 - LEG
 3143. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14534.mp4
 3144. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Charlie.And.The.Chocolate.Factory.WS.DVDRip.XviD.Dual.Audio-SYS" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/q27yNUaEt6ohcQMEVHwvPaoKBT8_small.jpg" group-title="Classicos",Charlie.And.The.Chocolate.Factory.WS.DVDRip.XviD.Dual.Audio-SYS
 3145. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14527.mp4
 3146. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Conta Comigo" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/vp8LZbrlS15QOfa9fyo3k8pOpPi.jpg" group-title="Classicos",Conta Comigo
 3147. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14528.mp4
 3148. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Danca Com Lobos" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/acJZ3gP4xQBs9KmwMq9o48AV8eR.jpg" group-title="Classicos",Danca Com Lobos
 3149. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14529.mp4
 3150. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Goosebumps 2: Halloween Assombrado - CAM" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/iP5MbYaPiD5zIUmLGVEhIA83A9A.jpg" group-title="Lançamentos",Goosebumps 2: Halloween Assombrado - CAM
 3151. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14536.mp4
 3152. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Mad Max 2 - A Cacada Continua" tvg-logo="https://image.tmdb.org/t/p/original/8YqciFbmnx0dFePEEMbmvpcf3J1.jpg" group-title="Classicos",Mad Max 2 - A Cacada Continua
 3153. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14532.mp4
 3154. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="O Redentor" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/puQBugmUFdsMHBhTs5dTC9hr6VA_small.jpg" group-title="Lançamentos",O Redentor
 3155. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14537.avi
 3156. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Queimando Tudo" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/cBbgz13sfqRMgu2neJYKAJ0xmx5_small.jpg" group-title="Classicos",Queimando Tudo
 3157. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14533.mp4
 3158. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Taxi 5" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/lXeSraLgsLaeXRg6vEHv4tBrXxc_small.jpg" group-title="Lançamentos",Taxi 5
 3159. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14535.mp4
 3160. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="22 Milhas" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/fcHq8q0cW49YlACLhwtknMtBv23.jpg" group-title="Lançamentos",22 Milhas
 3161. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14564.mkv
 3162. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Calibre" tvg-logo="http://lista.webcs.in:25461/images/gCVOQzV7Z556WnJFNeX7y8BFhyW_small.jpg" group-title="Lançamentos",Calibre
 3163. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14540.mkv
 3164. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Causando no Brasil" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/Causando-No-Brasil--2018.jpg" group-title="Lançamentos",Causando no Brasil
 3165. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14542.avi
 3166. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Comando Final 3" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/Comando-Final-3----Paradox-2018.jpg" group-title="Lançamentos",Comando Final 3
 3167. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14538.mkv
 3168. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Limite da Honra" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/2KkljikwCjVVEAUJOw7n35Auo06.jpg" group-title="Lançamentos",Limite da Honra
 3169. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14563.mkv
 3170. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Timber e Mickey - Amigos Especiais" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/Timber-e-Mickey----Amigos-Especiais-2018.jpg" group-title="Lançamentos",Timber e Mickey - Amigos Especiais
 3171. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14539.avi
 3172. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Viking – Os Pergaminhos Sagrados" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/Viking-Os-Pergaminhos-Sagrados-2018.jpg" group-title="Lançamentos",Viking – Os Pergaminhos Sagrados
 3173. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14541.mkv
 3174. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Alfa" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/wiofc2cbzZlLEgdxts1GmSoWEMM.jpg" group-title="Lançamentos",Alfa
 3175. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14594.mkv
 3176. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="Por Um Corredor Escuro - LEG" tvg-logo="http://iptvwebcsgo.com/new/images/VOD6/lmbOInsY6qiSNWIdYrqkhkFleiW.jpg" group-title="Lançamentos",Por Um Corredor Escuro - LEG
 3177. http://lista.webcs.in:25461/movie/because.you@hotmail.com/@1321/14593.mp4
 3178. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ARG: ESPN" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",ARG: ESPN
 3179. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14599.ts
 3180. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="BR: Cine Sky" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",BR: Cine Sky
 3181. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14598.ts
 3182. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="BR: Cine Sky Alternativo" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",BR: Cine Sky Alternativo
 3183. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14597.ts
 3184. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DE: SKY BUNDESLIGA 1 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",DE: SKY BUNDESLIGA 1 HD
 3185. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14602.ts
 3186. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DE: Sky Bundesliga 2 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",DE: Sky Bundesliga 2 HD
 3187. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14601.ts
 3188. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="DE: Sky Bundesliga 3 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",DE: Sky Bundesliga 3 HD
 3189. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14600.ts
 3190. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ES: BeIN La Liga HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",ES: BeIN La Liga HD
 3191. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14605.ts
 3192. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ES: LA LIGA 1|2|3 FHD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",ES: LA LIGA 1|2|3 FHD
 3193. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14604.ts
 3194. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="ES: Televisa HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",ES: Televisa HD
 3195. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14603.ts
 3196. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: 24 KITCHEN HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: 24 KITCHEN HD
 3197. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14805.ts
 3198. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: A BOLA TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: A BOLA TV
 3199. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14804.ts
 3200. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: A&E HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: A&E HD
 3201. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14803.ts
 3202. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: AFRO MUSIC CHANNEL" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: AFRO MUSIC CHANNEL
 3203. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14802.ts
 3204. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: AMC FHD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: AMC FHD
 3205. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14801.ts
 3206. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: ARTV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: ARTV
 3207. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14800.ts
 3208. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: AXN Black HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: AXN Black HD
 3209. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14799.ts
 3210. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: AXN HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: AXN HD
 3211. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14798.ts
 3212. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: AXN White HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: AXN White HD
 3213. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14797.ts
 3214. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Baby First TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Baby First TV
 3215. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14796.ts
 3216. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: BABY TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: BABY TV
 3217. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14795.ts
 3218. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: beIN Sports" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: beIN Sports
 3219. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14794.ts
 3220. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Benfica TV 1 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Benfica TV 1 HD
 3221. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14793.ts
 3222. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: BENFICA TV 2 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: BENFICA TV 2 HD
 3223. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14792.ts
 3224. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Benfica TV FHD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Benfica TV FHD
 3225. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14791.ts
 3226. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: BIGGS" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: BIGGS
 3227. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14790.ts
 3228. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Blaze" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Blaze
 3229. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14789.ts
 3230. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: BLOOMBERG" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: BLOOMBERG
 3231. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14788.ts
 3232. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: BTV 1 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: BTV 1 HD
 3233. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14787.ts
 3234. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: bTV HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: bTV HD
 3235. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14786.ts
 3236. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: C-Music" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: C-Music
 3237. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14785.ts
 3238. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CACA E PESCA" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CACA E PESCA
 3239. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14784.ts
 3240. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CAÇA VISION" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CAÇA VISION
 3241. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14783.ts
 3242. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CACAVISION HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CACAVISION HD
 3243. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14782.ts
 3244. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CAMARA REALITY" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CAMARA REALITY
 3245. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14781.ts
 3246. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CANAL CINEMUNDO" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CANAL CINEMUNDO
 3247. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14780.ts
 3248. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CANAL HISTORIA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CANAL HISTORIA HD
 3249. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14779.ts
 3250. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Canal Nos" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Canal Nos
 3251. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14778.ts
 3252. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Canal Panda HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Canal Panda HD
 3253. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14777.ts
 3254. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Canal Porto" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Canal Porto
 3255. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14776.ts
 3256. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Canal Q HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Canal Q HD
 3257. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14775.ts
 3258. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Canalo Nova" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Canalo Nova
 3259. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14774.ts
 3260. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CAPELA DE FATIMA" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CAPELA DE FATIMA
 3261. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14773.ts
 3262. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CAPELINHA DAS APARIÇÕES" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CAPELINHA DAS APARIÇÕES
 3263. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14772.ts
 3264. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CARTOON NETWORK" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CARTOON NETWORK
 3265. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14771.ts
 3266. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cartoon Network Portugal" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cartoon Network Portugal
 3267. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14770.ts
 3268. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CARTOONET WORK" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CARTOONET WORK
 3269. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14769.ts
 3270. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Casa E Pesca" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Casa E Pesca
 3271. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14768.ts
 3272. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CBS REALITY" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CBS REALITY
 3273. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14767.ts
 3274. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CBSN" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CBSN
 3275. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14766.ts
 3276. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Chelsea TV HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Chelsea TV HD
 3277. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14765.ts
 3278. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 1" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 1
 3279. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14764.ts
 3280. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 2" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 2
 3281. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14763.ts
 3282. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 3" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 3
 3283. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14762.ts
 3284. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 4" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 4
 3285. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14761.ts
 3286. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 5" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 5
 3287. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14760.ts
 3288. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Cinema 7" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Cinema 7
 3289. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14759.ts
 3290. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CINEMUNDO HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CINEMUNDO HD
 3291. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14758.ts
 3292. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CM TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CM TV
 3293. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14757.ts
 3294. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CMTV HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CMTV HD
 3295. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14756.ts
 3296. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: CRIME INVESTIGATION" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: CRIME INVESTIGATION
 3297. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14755.ts
 3298. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Crimen & Investigation" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Crimen & Investigation
 3299. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14754.ts
 3300. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Discovery Channel HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Discovery Channel HD
 3301. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14753.ts
 3302. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: DISCOVERY CHANNEL SPAIN & AMP PORTUGA" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: DISCOVERY CHANNEL SPAIN & AMP PORTUGA
 3303. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14752.ts
 3304. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Discovery HD Showcase" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Discovery HD Showcase
 3305. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14751.ts
 3306. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Disney Channel HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Disney Channel HD
 3307. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14750.ts
 3308. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Disney JR" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Disney JR
 3309. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14749.ts
 3310. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: DOG TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: DOG TV
 3311. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14748.ts
 3312. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: E! Entertainment HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: E! Entertainment HD
 3313. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14747.ts
 3314. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 1 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 1 HD
 3315. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14746.ts
 3316. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: ELEVEN SPORTS 1 HD NET FRACA" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: ELEVEN SPORTS 1 HD NET FRACA
 3317. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14745.ts
 3318. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 2 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 2 HD
 3319. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14744.ts
 3320. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: ELEVEN SPORTS 2 HD NET FRACA" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: ELEVEN SPORTS 2 HD NET FRACA
 3321. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14743.ts
 3322. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 3 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 3 HD
 3323. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14742.ts
 3324. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 4 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 4 HD
 3325. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14741.ts
 3326. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 5 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 5 HD
 3327. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14740.ts
 3328. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eleven Sports 6 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eleven Sports 6 HD
 3329. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14739.ts
 3330. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: ENTERTAINMENT" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: ENTERTAINMENT
 3331. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14738.ts
 3332. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Euronews" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Euronews
 3333. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14737.ts
 3334. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eurosport 1 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eurosport 1 HD
 3335. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14736.ts
 3336. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eurosport 2 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eurosport 2 HD
 3337. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14735.ts
 3338. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Eurosport News" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Eurosport News
 3339. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14734.ts
 3340. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: FASHION TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: FASHION TV
 3341. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14733.ts
 3342. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: FIGHT NETWORK HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: FIGHT NETWORK HD
 3343. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14732.ts
 3344. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: FINE LIVING NETWORK HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: FINE LIVING NETWORK HD
 3345. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14731.ts
 3346. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Food Network HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Food Network HD
 3347. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14730.ts
 3348. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Fox Comedy HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Fox Comedy HD
 3349. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14729.ts
 3350. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Fox Crime HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Fox Crime HD
 3351. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14728.ts
 3352. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: FOX HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: FOX HD
 3353. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14727.ts
 3354. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Fox Life HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Fox Life HD
 3355. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14726.ts
 3356. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Fox Movies HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Fox Movies HD
 3357. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14725.ts
 3358. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Fuel TV HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Fuel TV HD
 3359. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14724.ts
 3360. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: FX" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: FX
 3361. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14723.ts
 3362. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: GLOBO HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: GLOBO HD
 3363. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14722.ts
 3364. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Globo Now HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Globo Now HD
 3365. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14721.ts
 3366. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Globo Premium" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Globo Premium
 3367. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14720.ts
 3368. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Histðria" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Histðria
 3369. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14719.ts
 3370. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Historia HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Historia HD
 3371. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14718.ts
 3372. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Hollywood HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Hollywood HD
 3373. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14717.ts
 3374. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: JIM JAM" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: JIM JAM
 3375. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14716.ts
 3376. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: KITCHEN HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: KITCHEN HD
 3377. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14715.ts
 3378. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Kombat Sports" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Kombat Sports
 3379. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14714.ts
 3380. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: LifeStyle TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: LifeStyle TV
 3381. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14713.ts
 3382. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Localvisao" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Localvisao
 3383. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14712.ts
 3384. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MACAU TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MACAU TV
 3385. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14711.ts
 3386. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MCM POP" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MCM POP
 3387. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14710.ts
 3388. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MCM TOP" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MCM TOP
 3389. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14709.ts
 3390. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MCS EXTREME" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MCS EXTREME
 3391. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14708.ts
 3392. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MCS LifeStyle" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MCS LifeStyle
 3393. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14707.ts
 3394. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Motorvision HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Motorvision HD
 3395. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14706.ts
 3396. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MOTOVISION" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MOTOVISION
 3397. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14705.ts
 3398. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MOV HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MOV HD
 3399. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14704.ts
 3400. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MTV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MTV
 3401. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14703.ts
 3402. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MTV DANCE" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MTV DANCE
 3403. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14702.ts
 3404. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: MTV PORTUGAL" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: MTV PORTUGAL
 3405. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14701.ts
 3406. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: My cuisine" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: My cuisine
 3407. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14700.ts
 3408. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: NAT GEO HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: NAT GEO HD
 3409. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14699.ts
 3410. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: NAT GEO Wild HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: NAT GEO Wild HD
 3411. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14698.ts
 3412. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: NBA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: NBA HD
 3413. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14697.ts
 3414. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Niclelodeon HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Niclelodeon HD
 3415. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14696.ts
 3416. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: ODISSEA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: ODISSEA HD
 3417. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14695.ts
 3418. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: PANDA BIGGS" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: PANDA BIGGS
 3419. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14694.ts
 3420. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: PANDA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: PANDA HD
 3421. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14693.ts
 3422. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: PFC HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: PFC HD
 3423. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14692.ts
 3424. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Plus TVI" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Plus TVI
 3425. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14691.ts
 3426. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: PORTO" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: PORTO
 3427. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14690.ts
 3428. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Porto Canal" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Porto Canal
 3429. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14689.ts
 3430. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: PTA Angola" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: PTA Angola
 3431. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14688.ts
 3432. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Q CANAL" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Q CANAL
 3433. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14687.ts
 3434. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RCI RADICAL" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RCI RADICAL
 3435. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14686.ts
 3436. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Real Madrid TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Real Madrid TV
 3437. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14685.ts
 3438. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RECORD NEWS" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RECORD NEWS
 3439. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14684.ts
 3440. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Record TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Record TV
 3441. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14683.ts
 3442. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: REDE TV" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: REDE TV
 3443. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14682.ts
 3444. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP 1 FHD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP 1 FHD
 3445. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14681.ts
 3446. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP 2 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP 2 HD
 3447. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14680.ts
 3448. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP 3 HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP 3 HD
 3449. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14679.ts
 3450. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Rtp çores" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Rtp çores
 3451. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14678.ts
 3452. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: Rtp Açores" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: Rtp Açores
 3453. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14677.ts
 3454. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP ÁFRICA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP ÁFRICA HD
 3455. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14676.ts
 3456. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP INTERNACIONAL" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP INTERNACIONAL
 3457. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14675.ts
 3458. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP International" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP International
 3459. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14674.ts
 3460. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP Madeira" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP Madeira
 3461. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14673.ts
 3462. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: RTP Memðria" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: RTP Memðria
 3463. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14672.ts
 3464. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: SANTUARIO DE FATIMA HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: SANTUARIO DE FATIMA HD
 3465. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14671.ts
 3466. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: SIC Caras HD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: SIC Caras HD
 3467. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14670.ts
 3468. #EXTINF:-1 tvg-id="" tvg-name="PT: SIC FHD" tvg-logo="" group-title="Canais Internacionais",PT: SIC FHD
 3469. http://lista.webcs.in:25461/live/because.you@hotmail.com/@1321/14669.ts
RAW Paste Data