SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2018 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. select productid,OrderID,sum(Quantity) as ord
 2. from [Order Details]
 3. where OrderID<10280
 4. group by ProductID, OrderID
 5. with rollup
 6. order by ProductID,OrderID
 7.  
 8. -------------zadania domowe----------------
 9.  
 10. --------------slajd 1-----------------------
 11.  
 12. select top 10 with ties OrderID, sum(UnitPrice*(1-Discount)*Quantity) as 'networth'
 13. from [Order Details]
 14. group by OrderID
 15. order by networth desc
 16.  
 17. ------------slajd 2--------------------------
 18.  
 19. select productid, sum(quantity) as ilosc
 20. from [Order Details]
 21. group by ProductID
 22. having ProductID <3
 23.  
 24. select OrderID, sum(quantity*UnitPrice*(1-Discount)) as wartosc
 25. from [Order Details]
 26. group by OrderID
 27. having sum(Quantity) > 250
 28.  
 29. -------------------slajd 3-------------------
 30.  
 31. select EmployeeID,count(orderid) as [liczba obslugiwanych zamowien]
 32. from Orders
 33. group by EmployeeID
 34.  
 35. select ShipVia, sum(Freight)
 36. from Orders
 37. group by ShipVia
 38.  
 39. select ShipVia, sum(Freight)
 40. from Orders
 41. where datepart(yy,ShippedDate)>1995 and datepart(yy,ShippedDate)<1998
 42. group by ShipVia
 43.  
 44. select EmployeeID,datepart(yy,OrderDate) as rok,datepart(month,OrderDate) as miesiac, count(OrderID) as [liczba zamowien]
 45. from Orders
 46. group by EmployeeID,datepart(yy,OrderDate),datepart(month,OrderDate)
 47.  
 48. select CategoryID, min(UnitPrice) as min, max(UnitPrice) as max
 49. from Products
 50. group by CategoryID
 51.  
 52.  
 53. --==================================LABY 44444444===========================================
 54. use joindb
 55. select * from Produce
 56.  
 57. select * from Buyers
 58.  
 59. select * from Sales
 60.  
 61. USE joindb
 62. SELECT buyer_name, sales.buyer_id, Sales.qty
 63. FROM buyers, sales
 64. WHERE buyers.buyer_id = sales.buyer_id
 65. GO
 66.  
 67. USE northwind
 68. SELECT DISTINCT companyname, orderdate
 69. FROM orders
 70. INNER JOIN customers
 71. ON orders.customerid = customers.customerid
 72. WHERE orderdate >3/1/98
 73. GO
 74.  
 75. SELECT companyname, customers.customerid, orderdate
 76. FROM customers
 77. LEFT OUTER JOIN orders
 78. ON customers.customerid = orders.customerid
 79. WHERE OrderDate IS NULL
 80.  
 81.  
 82. --===========================slajd 17======================
 83.  
 84. select p.ProductName,p.UnitPrice,s.Address
 85. from Products AS p inner join Suppliers AS [s]
 86.     on p.SupplierID = s.SupplierID
 87. where p.UnitPrice between 20 and 30
 88.  
 89. select p.ProductName,p.UnitsInStock,s.CompanyName
 90. from Products AS p inner join Suppliers AS s
 91.     on p.SupplierID=s.SupplierID
 92. where s.CompanyName = 'Tokyo Traders' and p.Discontinued=0
 93.  
 94. --Czy są jacyś klienci którzy nie złożyli żadnego zamówienia w 1997
 95. --roku, jeśli tak to pokaż ich dane adresowe
 96. select c.Address,o.OrderDate
 97. from Customers AS c left outer join Orders AS o
 98.     on c.CustomerID=o.CustomerID
 99. and year(OrderDate)=1997
 100. where OrderID is null
 101.  
 102. select s.CompanyName, s.Phone,p.UnitsInStock
 103. from Suppliers AS s inner join Products AS p
 104.     on s.SupplierID=p.SupplierID
 105. where p.UnitsInStock = 0 and p.Discontinued=0
 106.  
 107. --==============================slajd 18=====================
 108.  
 109. select m.FirstName,m.LastName,j.birth_date
 110. from member AS m inner join juvenile AS j
 111.     on j.member_no = m.member_no
 112.  
 113. select distinct t.title
 114. from title AS t inner join loan AS l
 115.     on l.title_no=t.title_no
 116.  
 117. select l.in_date,l.fine_paid,datepart(dd,l.in_date)-datepart(dd,l.due_date) -------------- coś źle
 118. from title AS t inner join loanhist AS l
 119.     on l.title_no=t.title_no
 120. where t.title='Tao Teh King' and l.fine_paid is not null
 121.  
 122. select r.isbn,r.member_no
 123. from reservation AS r inner join member as m on m.member_no=r.member_no
 124. and m.firstname ='Stephen' and m.middleinitial like 'A' and m.lastname like 'Graff'
 125.  
 126. --==========================slajd 23======================================
 127.  
 128. select p.ProductName, p.UnitPrice,s.Address,c.CategoryName
 129. from Products AS p inner join Categories AS c
 130.     on p.CategoryID = c.CategoryID
 131.     inner join Suppliers AS s on p.SupplierID = s.SupplierID
 132. where p.UnitPrice between 20 and 30 and c.CategoryName like 'Meat/Poultry'
 133.  
 134. select p.ProductName, p.UnitPrice,s.CompanyName,c.CategoryName
 135. from Products AS p inner join Categories AS c
 136.     on p.CategoryID = c.CategoryID
 137.     inner join Suppliers AS s on p.SupplierID = s.SupplierID
 138. where c.CategoryName like 'Confections'
 139.  
 140. select c.ContactName,c.Phone, o.OrderDate,s.CompanyName
 141. from Customers AS c inner join Orders as o
 142.     on o.CustomerID = c.CustomerID
 143. inner join Shippers as s on s.ShipperID = o.ShipVia
 144. where datepart(yy,o.OrderDate) = 1997 and s.CompanyName like 'United Package'
 145.  
 146. select distinct c.ContactName,c.Phone, cat.CategoryName
 147. from Orders AS o inner join [Order Details] as od
 148.     on o.OrderID=od.OrderID  --                                   TRZEBA JESZCZE ORDER DETAILS
 149.     --                                                           BO TO NIE JEST TAK ŻE WSZYSTKO Z ORDERID BYŁO ZAMOWIONE CZY COS TAKIEGO
 150. inner join Products as p on od.ProductID = p.ProductID
 151. inner join Categories as cat on cat.CategoryID=p.CategoryID
 152. inner join Customers as c on c.CustomerID= o.CustomerID
 153. where cat.CategoryName like'Confections'
 154.  
 155. --===========================slajd 24===========================
 156.  
 157. select m.firstname,m.lastname,j.birth_date,a.city,a.street
 158. from juvenile as j inner join member as m on m.member_no=j.member_no
 159. inner join adult as a on a.member_no=j.adult_member_no
 160.  
 161. select m.firstname,m.lastname,j.birth_date,a.city,a.street,b.firstname,b.lastname
 162. from juvenile as j inner join member as m on m.member_no=j.member_no
 163. inner join adult as a on a.member_no=j.adult_member_no
 164. --inner join member as b on j.adult_member_no = b.member_no
 165. inner join member as b on a.member_no = b.member_no
 166.  
 167.  
 168. --=========================================================
 169.  
 170. SELECT a.buyer_id AS buyer1, a.prod_id
 171. ,b.buyer_id AS buyer2
 172. FROM sales AS a
 173. INNER JOIN sales AS b
 174. ON a.prod_id = b.prod_id
 175. where a.buyer_id <> b.buyer_id
 176.  
 177. USE northwind
 178. SELECT a.employeeid, LEFT(a.lastname,10) AS name
 179. ,a.title AS title
 180. ,b.employeeid, b.lastname AS name
 181. ,LEFT(b.title,10) AS title
 182. FROM employees AS a
 183. INNER JOIN employees AS b
 184. ON a.title = b.title
 185. WHERE a.employeeid < b.employeeid
 186.  
 187. use library
 188. --=====================SLAJD 29 =====================
 189.  
 190. select a.LastName,a.FirstName,a.ReportsTo,b.EmployeeID,b.FirstName,b.LastName
 191. from Employees as a inner join Employees as b
 192. on a.ReportsTo = b.EmployeeID
 193.  
 194. --!!!!!!!!!Napisz polecenie, które wyświetla pracowników, którzy nie mają
 195. --podwładnych (baza northwind)
 196.  
 197. select a.EmployeeID,b.EmployeeID,a.ReportsTo,b.ReportsTo from Employees as a
 198. left join Employees as b
 199.     on a.EmployeeID=b.ReportsTo
 200. where b.ReportsTo is null
 201.  
 202. select a.street, a.City,a.member_no
 203. from adult as a
 204. inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 205. and datepart(yy,j.birth_date) < 1996
 206.  
 207. select distinct a.street, a.City,a.member_no
 208. from adult as a
 209. inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 210. and datepart(yy,j.birth_date) < 1996
 211. left outer join loan as l on a.member_no=l.member_no
 212. where l.member_no is null
 213.  
 214. --============================slajd 31/32========================
 215.  
 216. SELECT (a.firstname + ' ' + a.lastname) AS name,b.street,b.city,b.state,b.zip
 217. from adult as b inner join member as a on a.member_no = b.member_no
 218.  
 219. select c.isbn,c.copy_no,c.on_loan,t.title,i.translation,i.cover
 220. from copy as c inner join item as i on c.isbn=i.isbn
 221. inner join title as t on c.title_no=t.title_no
 222. where c.isbn = 1 or c.isbn = 500 or c.isbn = 1000
 223.  
 224. select m.member_no,m.firstname,m.lastname,r.isbn,r.log_date
 225. from member as m inner join reservation as r on m.member_no=r.member_no
 226.  
 227. select a.member_no, count(j.member_no)
 228. from adult as a inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 229. inner join member as m on m.member_no=a.member_no
 230. where a.state like 'AZ'
 231. group by a.member_no
 232. having count(j.member_no)>2
 233. union all
 234. select a.member_no, count(j.member_no)
 235. from adult as a inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 236. where a.state like 'CA'
 237. group by a.member_no
 238. having count(j.member_no)>3
 239.  
 240.  
 241. select r.member_no,m.firstname,m.lastname,r.counts
 242. from(select a.member_no, count(j.member_no) as counts
 243. from adult as a inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 244. where a.state like 'AZ'
 245. group by a.member_no
 246. having count(j.member_no)>2) as r
 247. inner join member as m on m.member_no=r.member_no
 248. union
 249. select r.member_no,m.firstname,m.lastname,r.counts
 250. from(select a.member_no, count(j.member_no) as counts
 251. from adult as a inner join juvenile as j on a.member_no=j.adult_member_no
 252. where a.state like 'CA'
 253. group by a.member_no
 254. having count(j.member_no)>3) as r
 255. inner join member as m on m.member_no=r.member_no
 256.  
 257. --jak bez uniona?
 258.  
 259.  
 260.  
 261. --ostatnie z 31 sladu done by marcjan
 262.  
 263. select m.firstname,m.lastname,count(*)
 264. from member as m join adult as a on m.member_no=a.member_no
 265. inner join juvenile as j on j.adult_member_no=m.member_no
 266. where a.state like 'AZ'
 267. group by m.firstname,m.lastname-- i tu mamy błąd bo nie można grupować po nieunikalnych kluczach
 268. --powinnismy grupować po member_no
 269. having count(*)>2
 270. -- JAK BEZ UNIONA WAAAAAAAAAAAAAAAŻNE
 271. select  m.firstname,m.lastname,count(*)
 272. from member as m join adult as a on m.member_no=a.member_no
 273. inner join juvenile as j on j.adult_member_no=m.member_no
 274. group by m.firstname,m.lastname,m.member_no,a.state
 275. having (count(*)>2 and state like 'az') or (count(*)>2 and state like 'ca')
 276. --=============================zad.dom slajd 1==============
 277.  
 278. select od.OrderID,o.CustomerID,sum (od.Quantity)as 'quantity'
 279. from Orders as o inner join [Order Details] as od
 280.     on o.OrderID=od.OrderID
 281. group by od.orderid,o.customerid
 282. order by od.orderid
 283.  
 284. select od.OrderID,o.CustomerID, sum (od.Quantity)as 'quantity'
 285. from Orders as o inner join [Order Details] as od
 286.     on o.OrderID=od.OrderID
 287. group by od.orderid,o.customerid
 288. having sum (od.quantity) > 250
 289.  
 290. select od.OrderID,o.CustomerID,sum(od.unitprice*od.quantity*(1-od.discount)) as 'worth'
 291. from Orders as o inner join [Order Details] as od
 292.     on o.OrderID=od.OrderID
 293. group by od.orderid,o.customerid
 294.  
 295. select od.OrderID,o.CustomerID,sum(od.unitprice*od.quantity*(1-od.discount)) as 'worth'
 296. from Orders as o inner join [Order Details] as od
 297.     on o.OrderID=od.OrderID
 298. group by od.orderid,o.customerid
 299. having sum (od.quantity) > 250
 300.  
 301. select od.OrderID,o.CustomerID,sum(od.unitprice*od.quantity*(1-od.discount)) as 'worth',
 302. e.firstname,e.lastname
 303. from Orders as o inner join [Order Details] as od
 304.     on o.OrderID=od.OrderID
 305.     inner join employees as e on e.employeeid = o.employeeid
 306. group by od.orderid,o.customerid,e.firstname,e.lastname
 307. having sum (od.quantity) > 250
 308. order by od.orderid
 309.  
 310. select od.OrderID,o.CustomerID,od.worth,e.FirstName,e.LastName
 311. from (select OrderID,sum(UnitPrice*Quantity*(1-Discount)) as worth,sum(quantity) as quantity
 312. from [Order Details] group by OrderID) as od inner join orders as o
 313.     on o.OrderID=od.OrderID
 314.     inner join employees as e on e.employeeid = o.employeeid
 315. where od.quantity > 250
 316. order by od.OrderID
 317.  
 318.  
 319. --============================ zad. dom slajd 2 ===========================
 320.  
 321. select c.categoryid, sum(a.suma) as ilosc
 322. from (select ProductID,sum(Quantity) as suma from [order details] group by productid) as a
 323. inner join Products as p on a.ProductID=p.ProductID
 324. inner join Categories as c on c.CategoryID=p.CategoryID
 325. group by c.CategoryID
 326. order by ilosc desc
 327.  
 328. select c.categoryid, sum(a.wartosc) as worth
 329. from (select ProductID,sum(Quantity*UnitPrice*(1-Discount)) as wartosc from [order details] group by productid) as a
 330. inner join Products as p on a.ProductID=p.ProductID
 331. inner join Categories as c on c.CategoryID=p.CategoryID
 332. group by c.CategoryID
 333. order by worth desc
 334. -- zrobić podpunkt b
 335.  
 336. select a.OrderID,a.wartosc+b.freight
 337. from (select OrderID,sum(Quantity*UnitPrice*(1-Discount)) as wartosc
 338. from [order details] group by orderid) as a
 339. inner join Orders as b on a.OrderID=b.OrderID
 340.  
 341. --============================ zad. dom slajd 3 ===========================
 342.  
 343. select b.companyname,a.ShipVia,a.liczba
 344. from (select ShipVia,count (OrderID) as liczba
 345. from Orders
 346. where datepart(yy,ShippedDate) = 1997
 347. group by shipvia) as a
 348. inner join Shippers as b on b.ShipperID=a.ShipVia
 349.  
 350. select top 1 b.companyname,a.liczba
 351. from (select ShipVia,count (OrderID) as liczba
 352. from Orders
 353. where datepart(yy,ShippedDate) = 1997
 354. group by shipvia) as a
 355. inner join Shippers as b on b.ShipperID=a.ShipVia
 356. order by a.liczba desc
 357.  
 358. select e.FirstName,e.LastName,a.razem
 359. from (select o.EmployeeID,sum(od.suma) as razem
 360. from(select orderid,sum(Quantity*UnitPrice*(1-Discount)) as suma
 361. from [Order Details]
 362. group by orderid) as od
 363. inner join Orders as o on o.OrderID=od.orderid
 364. group by o.EmployeeID) as a
 365. inner join Employees as e on a.EmployeeID=e.EmployeeID
 366.  
 367. select e.FirstName,e.LastName,a.liczba
 368. from(select EmployeeID,count (OrderID) as liczba
 369. from Orders where datepart(yy,OrderDate)= 1997
 370. group by EmployeeID) as a
 371. inner join Employees as e on a.EmployeeID=e.EmployeeID
 372. order by a.liczba desc
 373.  
 374. select e.FirstName,e.LastName,a.liczba
 375. from(select EmployeeID,count (OrderID) as liczba
 376. from Orders where datepart(yy,OrderDate)= 1997
 377. group by EmployeeID) as a
 378. inner join Employees as e on a.EmployeeID=e.EmployeeID
 379. order by a.liczba desc
 380.  
 381. select top 1 e.FirstName,e.LastName,a.suma as razem
 382. from(select o.EmployeeID, sum(od.Quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as suma
 383. from [order details] as od
 384. inner join orders as o on od.orderid=o.orderid
 385.  and datepart(yy,o.OrderDate)= 1997
 386. group by o.EmployeeID) as a
 387. inner join Employees as e on a.EmployeeID=e.EmployeeID
 388. order by a.suma desc
 389.  
 390. --============================ zad. dom slajd 4 ===========================
 391.  
 392. select e.FirstName,e.LastName,a.suma as razem
 393. from(select o.EmployeeID, sum(od.Quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as suma
 394. from [order details] as od
 395. inner join orders as o on od.orderid=o.orderid
 396.  and datepart(yy,o.OrderDate)= 1997
 397. group by o.EmployeeID) as a
 398. inner join Employees as e on a.EmployeeID=e.EmployeeID and e.ReportsTo is not null
 399. order by a.suma desc
 400.  
 401. select c.firstname,c.lastname,b.EmployeeID,b.razem
 402. from(select a.EmployeeID,a.suma as razem
 403. from(select o.EmployeeID, sum(od.Quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as suma
 404. from [order details] as od
 405. inner join orders as o on od.orderid=o.orderid
 406.  and datepart(yy,o.OrderDate)= 1997
 407. group by o.EmployeeID) as a
 408. left join Employees as e on a.EmployeeID=e.ReportsTo
 409. where e.EmployeeID is null) as b
 410. inner join Employees as c on b.EmployeeID=c.EmployeeID
 411.  
 412.  
 413. -- zajęc ciąg dalszy
 414.  
 415. select (firstname + ' ' +lastname) as name , city , postalcode
 416. from Employees union all
 417. select companyname,city,postalcode
 418. from customers
 419.  
 420.  
 421. /*
 422. ============================================================================
 423. ================================       =====================================
 424. ==============================   Laby 4   ==================================
 425. ================================       =====================================
 426. ============================================================================
 427.  */
 428.  
 429. USE northwind
 430. SELECT productname, UnitPrice
 431. ,( SELECT AVG(UnitPrice) FROM products) AS average
 432. ,UnitPrice-(SELECT AVG(UnitPrice) FROM products) AS difference
 433. FROM products
 434.  
 435. USE northwind
 436. SELECT productname, unitprice,CategoryID
 437. ,( SELECT AVG(unitprice)
 438. FROM products as p_wew
 439. WHERE p_zew.categoryid = p_wew.categoryid ) AS
 440. average
 441. FROM products as p_zew
 442.  
 443. select p.ProductName,p.UnitPrice,p.CategoryID,s.sr
 444. from Products p join
 445. (select CategoryID,avg(UnitPrice) sr
 446. from Products
 447. group by CategoryID) s on p.CategoryID=s.CategoryID
 448. order by 1
 449.  
 450. --== EXIST lub notEXIST
 451.  
 452. SELECT lastname, employeeid
 453. FROM employees AS e
 454. WHERE EXISTS (SELECT * FROM orders AS o
 455. WHERE e.employeeid = o.employeeid
 456. AND o.orderdate = '9/5/97')
 457.  
 458. SELECT DISTINCT lastname, e.employeeid
 459. FROM orders AS o
 460. INNER JOIN employees AS e
 461. ON o.employeeid = e.employeeid
 462. WHERE o.orderdate = '9/5/1997'
 463.  
 464. SELECT lastname, employeeid
 465. FROM employees AS e
 466. WHERE not EXISTS (SELECT * FROM orders AS o
 467. WHERE e.employeeid = o.employeeid
 468. AND o.orderdate = '9/5/97')
 469.  
 470. SELECT DISTINCT lastname, e.employeeid
 471. FROM orders AS o
 472. right JOIN employees AS e
 473. ON o.employeeid = e.employeeid
 474. and o.orderdate = '9/5/1997'
 475. where o.OrderID is null
 476.  
 477.  
 478. -- in =================================
 479.  
 480. SELECT lastname, employeeid
 481. FROM employees AS e
 482. WHERE employeeid IN (SELECT employeeid FROM orders AS o
 483. WHERE o.orderdate = '9/5/97')
 484.  
 485.  
 486.  
 487.  
 488. SELECT productname, unitprice
 489. ,( SELECT AVG(unitprice) FROM products as p_wew
 490. WHERE p_zewn.categoryid = p_wew.categoryid ) AS
 491. average
 492. FROM products as p_zewn
 493.  
 494.  
 495. select e.LastName,e.EmployeeID
 496. from Employees as e
 497. inner join Orders as o on o.EmployeeID=e.EmployeeID
 498. where o.OrderDate = '9/5/1997'
 499.  
 500. --=======================                ============================
 501. --====================    Zadania domowe   ==========================
 502. --=======================       Slajd 1     =========================
 503.  
 504.  
 505. select c.ContactName,c.Phone
 506. from (select distinct o.CustomerID
 507. from Orders as o
 508. inner join Shippers as s
 509. on o.ShipVia=s.ShipperID
 510. where datepart(yy,o.ShippedDate)= '1997'
 511. and s.CompanyName like 'United Package')
 512. as a
 513. inner join Customers as c on c.CustomerID=a.CustomerID
 514.  
 515. select c.ContactName,c.Phone
 516. from Customers as c
 517. inner join Orders as o
 518. on o.CustomerID=c.CustomerID and datepart(yy,o.ShippedDate)= '1997'
 519. inner join Shippers as s on o.ShipVia=s.ShipperID and s.CompanyName like 'United Package'
 520.  
 521. select cus.ContactName,cus.Phone
 522. from(select distinct c.CustomerID
 523. from (select o.CustomerID
 524. from orders as o inner join
 525. (select od.OrderID
 526. from [Order Details] as od
 527. inner join (select p.productid
 528. from Products as p
 529. where categoryid not in (select categoryid from categories as c
 530. where c.CategoryName like 'Confections'))
 531. as a on od.productid=a.productid) as b
 532. on o.OrderID=b.OrderID) as d
 533. inner join Customers as c
 534. on c.CustomerID=d.CustomerID) as cu
 535. inner join Customers as cus on
 536. cu.CustomerID=cus.CustomerID
 537.  
 538. --========================== slajd 2 ===========================
 539.  
 540. select distinct o.productid,quantity
 541. from [order details] as o
 542. where quantity = (select max(quantity)
 543. from [Order Details] as od
 544. where od.productid=o.productid)
 545.  
 546. select distinct o.productid,o.UnitPrice
 547. from [order details] as o
 548. where unitprice < (select avg(unitprice)
 549. from [Order Details])
 550.  
 551. select pr.productid,pr.unitprice,b.avr
 552. from Products as pr
 553. inner join (select c.categoryid,avg(p.UnitPrice) as avr --zrobic nie korzystajc z unitprice
 554. from products as p
 555. inner join categories as c
 556. on c.categoryid=p.categoryid
 557. group by c.categoryid) as b
 558. on pr.CategoryID=b.categoryid and pr.UnitPrice<avr
 559.  
 560. --=================slajd 3===============
 561.  
 562. select ProductName, UnitPrice, (select avg(UnitPrice) from Products) as srednia, (UnitPrice - (select avg(UnitPrice)from Products)) as roznica
 563. from Products
 564.  
 565. select p.productname,c.CategoryName,p.UnitPrice,a.avgs,(p.UnitPrice-a.avgs) as roznica
 566. from Products as p
 567. inner join Categories as c
 568. on c.CategoryID=p.CategoryID
 569. inner join (select c.CategoryID, avg(pr.UnitPrice) as avgs
 570. from Products as pr
 571. inner join Categories as c
 572. on c.CategoryID=pr.CategoryID
 573. group by c.CategoryID) as a
 574. on a.CategoryID=c.CategoryID
 575.  
 576. --=============== slajd 4 ===============================
 577.  
 578. select a.orderid,(a.suma+o.Freight) as suma
 579. from Orders as o
 580. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 581. from [order details] as od
 582. group by od.orderid
 583. having od.orderid=10248) as a
 584. on o.OrderID=a.orderid
 585.  
 586. select a.orderid,(a.suma+o.Freight) as suma
 587. from Orders as o
 588. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 589. from [order details] as od
 590. group by od.orderid) as a
 591. on o.OrderID=a.orderid
 592.  
 593. select c.Address,c.City,c.CustomerID
 594. from Customers as c
 595. where not exists(select *
 596. from orders as o
 597. where o.CustomerID=c.CustomerID
 598. and datepart(yy,o.OrderDate) = 1997)
 599.  
 600. select distinct a.ProductID,count(o.CustomerID) as clients
 601. from (select od.ProductID,od.OrderID
 602. from [Order Details] as od
 603. group by od.productid,od.orderid) as a
 604. inner join Orders as o
 605. on o.OrderID=a.OrderID
 606. group by a.ProductID
 607. having count(o.CustomerID) > 1
 608.  
 609. --===================== Slajd 5 =============================
 610.  
 611. select e.FirstName,e.LastName,b.sums,b.EmployeeID
 612. from Employees as e
 613. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 614. from Orders as o
 615. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 616. from [order details] as od
 617. group by od.orderid) as a
 618. on o.OrderID=a.orderid
 619. group by o.EmployeeID) as b on
 620. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 621.  
 622. select top 1 e.FirstName,e.LastName,b.sums,b.EmployeeID
 623. from Employees as e
 624. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 625. from Orders as o
 626. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 627. from [order details] as od
 628. group by od.orderid) as a
 629. on o.OrderID=a.orderid and datepart(yy,o.OrderDate) = '1997'
 630. group by o.EmployeeID) as b on
 631. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 632. order by b.sums desc
 633.  
 634. select employ.FirstName,employ.LastName,c.sums
 635. from Employees as employ
 636. inner join (select distinct e.EmployeeID,b.sums
 637. from Employees as e
 638. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 639. from Orders as o
 640. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 641. from [order details] as od
 642. group by od.orderid) as a
 643. on o.OrderID=a.orderid
 644. group by o.EmployeeID) as b on
 645. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 646. left join employees as em
 647. on em.reportsto=e.employeeid
 648. where em.ReportsTo is not null) as c
 649. on c.EmployeeID=employ.EmployeeID
 650.  
 651. select employ.FirstName,employ.LastName,c.sums
 652. from Employees as employ
 653. inner join (select distinct e.EmployeeID,b.sums
 654. from Employees as e
 655. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 656. from Orders as o
 657. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 658. from [order details] as od
 659. group by od.orderid) as a
 660. on o.OrderID=a.orderid
 661. group by o.EmployeeID) as b on
 662. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 663. left join employees as em
 664. on em.reportsto=e.employeeid
 665. where em.ReportsTo is null) as c
 666. on c.EmployeeID=employ.EmployeeID
 667.  
 668. -- zad 4 =======================
 669.  
 670. select employ.FirstName,employ.LastName,c.sums,d.maxdata
 671. from Employees as employ
 672. inner join (select distinct e.EmployeeID,b.sums
 673. from Employees as e
 674. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 675. from Orders as o
 676. inner join (select od.orderid,sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 677. from [order details] as od
 678. group by od.orderid) as a
 679. on o.OrderID=a.orderid
 680. group by o.EmployeeID) as b on
 681. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 682. left join employees as em
 683. on em.reportsto=e.employeeid
 684. where em.ReportsTo is not null) as c
 685. on c.EmployeeID=employ.EmployeeID
 686. inner join (select max(o.OrderDate) as maxdata,ed.EmployeeID
 687. from Orders as o
 688. inner join Employees as ed
 689. on ed.EmployeeID=o.EmployeeID
 690. group by ed.EmployeeID) as d
 691. on d.EmployeeID=employ.EmployeeID
 692.  
 693. select employ.FirstName,employ.LastName,c.sums,d.maxdata
 694. from Employees as employ
 695. inner join (select distinct e.EmployeeID,b.sums
 696. from Employees as e
 697. inner join (select o.employeeid,sum(a.suma+o.Freight) as sums
 698. from Orders as o
 699. inner join (select od.orderid,
 700. sum(od.UnitPrice*od.Quantity*(1-od.Discount)) as suma
 701. from [order details] as od
 702. group by od.orderid) as a
 703. on o.OrderID=a.orderid
 704. group by o.EmployeeID) as b on
 705. e.EmployeeID=b.EmployeeID
 706. left join employees as em
 707. on em.reportsto=e.employeeid
 708. where em.ReportsTo is null) as c
 709. on c.EmployeeID=employ.EmployeeID
 710. inner join (select max(o.OrderDate) as maxdata,ed.EmployeeID
 711. from Orders as o
 712. inner join Employees as ed
 713. on ed.EmployeeID=o.EmployeeID
 714. group by ed.EmployeeID) as d
 715. on d.EmployeeID=employ.EmployeeID
 716.  
 717. --================================================================================================================
 718. --================================================================================================================
 719. select lower ('imie: '+ FirstName+ ' nazwisko: '+substring(LastName,1,2)) as dane
 720. from Employees
 721. SELECT sum (unitprice)
 722. FROM products
 723.  
 724. select orderid , count (*) as  liczba
 725. from [Order Details]
 726. group by orderid
 727.  
 728. select orderid,sum(Quantity)as liczba,sum(quantity*UnitPrice*(1-Discount)) as sums
 729. from [Order Details]
 730. group by orderid
 731. having sum(Quantity)>250
 732. order by sums desc
 733.  
 734. select ShipVia, sum(Freight) as oplata
 735. from Orders
 736. where datepart(yy,OrderDate) between 1996 and 1997
 737. group by ShipVia
 738.  
 739. select em.FirstName,em.LastName,a.sums
 740. from Employees as em
 741. inner join (select e.EmployeeID,
 742. count(*) as sums
 743. from [Order Details] as od
 744. inner join orders as o
 745. on o.orderid=od.orderid
 746. and datepart(yy,o.orderdate)='1997'
 747. inner join employees as e
 748. on e.employeeid=o.employeeid
 749. group by e.employeeid) as a
 750. on a.EmployeeID=em.EmployeeID
 751. order by a.sums desc
 752.  
 753. select e.EmployeeID
 754. from Employees as e
 755. left join Employees as a
 756. on a.ReportsTo=e.EmployeeID
 757. where a.EmployeeID is null
 758.  
 759.  
 760.  
 761. --===========================================================
 762.  
 763. select o.orderid, a.suma+o.Freight as sums, c.CompanyName
 764. from Orders as o
 765. inner join (select od.orderid,isnull(sum(od.quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)),0) as suma
 766. from [Order Details] as od
 767. group by od.orderid) as a on a.orderid=o.OrderID
 768. inner join Customers as c
 769. on c.CustomerID=o.CustomerID
 770.  
 771.  
 772. select c.CompanyName, o.OrderDate
 773. from Customers as c
 774. left join orders as o
 775. on o.CustomerID=c.CustomerID and year (o.orderdate) = '1997'
 776. where o.orderdate is null
 777.  
 778. select c.CompanyName
 779. from Customers as c
 780. where c.CustomerID not in
 781. (select CustomerID
 782. from Orders as o
 783. where YEAR(o.OrderDate) = '1997')
 784.  
 785. select c.CompanyName
 786. from Customers as c
 787. where not exists
 788. (select CustomerID
 789. from Orders as o
 790. where c.CustomerID=o.CustomerID
 791. and YEAR(o.OrderDate) = '1997')
 792.  
 793. select juv.member_no, count (*)
 794. from juvenile as juv
 795. inner join loanhist as l
 796. on l.member_no = juv.member_no
 797. and datepart(yy,l.in_date) = '2001' and datepart(mm,l.in_date) = '12'
 798. group by juv.member_no
 799. having count(*) >1
 800. order by juv.member_no
 801.  
 802.  
 803. select m.firstname,m.lastname,a.street, a.city, a.state, a.zip, pm.firstname,pm.lastname,ju.member_no,((select count(*) from loanhist as l
 804. where ju.member_no=l.member_no and month(l.in_date) = 12 and year(l.in_date)=2001)
 805. +
 806. (select count(*)
 807. from loanhist as l
 808. where pm.member_no=l.member_no and month(l.in_date) = 12 and year(l.in_date)=2001)
 809. )as ilosc from juvenile as ju
 810. inner join member as m on m.member_no=ju.member_no
 811. inner join adult as a on a.member_no=ju.adult_member_no
 812. inner join member as pm on pm.member_no=ju.adult_member_no
 813. where ((select count(*) from loanhist as l
 814. where ju.member_no=l.member_no and month(l.in_date) = 12 and year(l.in_date)=2001)
 815. +
 816. (select count(*)
 817. from loanhist as l
 818. where ju.adult_member_no=l.member_no and month(l.in_date) = 12 and year(l.in_date)=2001)
 819. ) > 1
 820.  
 821.  
 822. select ch.firstname, ch.lastname, a.street, a.city, a.state, a.zip, par.firstname as 'parent_firstname', par.lastname as 'parent_lastname',
 823.     ((select count(*)
 824.     from loanhist as lh
 825.     where lh.member_no = ch.member_no and month(in_date) = 12 and year(in_date)=2001)
 826.     +
 827.     (select count(*)
 828.     from loanhist as lh
 829.     where lh.member_no = par.member_no and month(in_date) = 12 and year(in_date)=2001))
 830.     as liczba_ksiazek
 831.     from juvenile as j
 832.     join member as ch
 833.     on j.member_no = ch.member_no
 834.     join adult as a
 835.     on j.adult_member_no = a.member_no
 836.     join member as par
 837.     on j.adult_member_no = par.member_no
 838.     where ((select count(*)
 839.     from loanhist as lh
 840.     where lh.member_no = ch.member_no and month(in_date) = 12 and year(in_date)=2001)
 841.     +
 842.     (select count(*)
 843.     from loanhist as lh
 844.     where lh.member_no = par.member_no and month(in_date) = 12 and year(in_date)=2001))>1
 845.  
 846. --==zadanie 4
 847.  
 848. select c.categoryid, sum(od.Quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as wartosc, datepart(mm,o.orderdate) as m,datepart(yy,o.orderdate) as y
 849. from [order details] as od
 850. inner join orders as o
 851. on o.orderid= od.orderid and (datepart(yy,o.orderdate) = 1996 or datepart(yy,o.orderdate) = 1997)
 852. inner join products as p on od.productid=p.productid
 853. inner join categories as c on c.categoryid=p.categoryid
 854. group by c.categoryid,datepart(mm,o.orderdate),datepart(yy,o.orderdate)
 855.     ORDER BY c.Categoryid
 856.  
 857.  
 858. --== Grupa A
 859. -- 1
 860. select c.CategoryName,p.ProductName,p.UnitPrice,
 861. (select avg(unitprice)
 862. from products as prod
 863. where prod.categoryid=c.categoryid) as aver,
 864. (p.unitprice - (select avg(unitprice)
 865. from products as prod
 866. where prod.categoryid=c.categoryid)) as roznica,
 867. (select isnull(sum(od.quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)),0)
 868. from [Order Details] as od
 869. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and month(o.orderdate) = '3' and year(o.orderdate)='1997'
 870. where od.productid=p.productid) as sums
 871. from products as p
 872. inner join categories as c on c.categoryid=p.categoryid
 873. order by p.productname
 874. -- 2 produkty nie sprzedawane w 1997
 875.  
 876. select p.productid
 877. from Products as p
 878. left join (select distinct od.productid
 879. from [Order Details] as od
 880. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid
 881. and year(o.orderdate)=1997) as a on p.ProductID=a.productid
 882. where a.productid is not null
 883.  
 884. -- 3
 885. --Dla każdego pracownika (imie i nazwisko) podaj
 886. -- łączną wartość zamówień obsłużonych
 887. -- przez tego pracownika (z ceną za przesyłkę).
 888. -- Uwzględnij tylko pracowników, którzy mają podwładnych.
 889.  
 890.  
 891. select distinct e.FirstName,e.LastName,a.summs
 892. from Employees as e
 893. left join Employees as em
 894. on e.EmployeeID=em.ReportsTo
 895. inner join (select o.EmployeeID,sum(a.sums+o.Freight) as summs
 896. from Orders as o
 897. inner join (select od.orderid,sum(od.quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as sums
 898. from [order details] as od
 899. group by od.orderid) as a on a.orderid=o.OrderID
 900. group by o.EmployeeID) as a on e.employeeid=a.employeeid
 901. where em.ReportsTo is not null
 902.  
 903. --4
 904. -- Czy są jacyś klienci, którzy nie złożyli żadnego zamówienia w 1997, jeśli tak pokaż
 905. --ich nazwy i dane adresowe (3 wersje - join, in, exists).
 906.  
 907. select c.CompanyName,c.City,c.Address,c.Region,c.PostalCode
 908. from Customers as c
 909. left join (select cc.CustomerID
 910. from Customers as cc
 911. inner join orders as o
 912. on o.CustomerID=cc.CustomerID
 913. where year(o.orderdate) = 1997) as a
 914. on a.CustomerID=c.CustomerID
 915. where a.CustomerID is null
 916.  
 917. select c.CompanyName,c.City,c.Address,c.Region,c.PostalCode
 918. from Customers as c
 919. where c.CustomerID not in (select cc.CustomerID
 920. from Customers as cc
 921. inner join orders as o
 922. on o.CustomerID=cc.CustomerID
 923. where year(o.orderdate) = 1997)
 924.  
 925. select c.CompanyName,c.City,c.Address,c.Region,c.PostalCode
 926. from Customers as c
 927. where not exists (select cc.CustomerID
 928. from Customers as cc
 929. inner join orders as o
 930. on o.CustomerID=cc.CustomerID
 931. where year(o.orderdate) = 1997 and c.CustomerID=cc.customerid)
 932.  
 933.  
 934. --4
 935. -- Podaj listę członków biblioteki (imię, nazwisko)
 936. -- mieszkających w Arizonie (AZ), którzy mają
 937. -- więcej niż dwoje dzieci zapisanych do biblioteki
 938. -- oraz takich, którzy mieszkają w Kalifornii (CA)
 939. -- i mają więcej niż troje dzieci zapisanych do bibliotek.
 940. --  Dla każdej z tych osób podaj liczbę książek
 941. -- przeczytanych (oddanych) przez daną osobę i jej dzieci
 942. -- w grudniu 2001 (użyj operatora union).
 943.  
 944. select j.adult_member_no, count (j.member_no),
 945. (select j.adult_member_no,count(distinct isbn) as suma
 946. from loanhist as l
 947. where l.member_no=j.member_no and year(l.out_date) = 2001 and month(l.out_date)= 12
 948. group by j.adult_member_no)+ (select count(distinct isbn)
 949. from loanhist as l
 950. where l.member_no=a.member_no and  year(l.out_date) = 2001 and month(l.out_date)= 12) as liczba_pozyczonych_ksiazek_dzieci
 951. from adult as a
 952. inner join juvenile as j on j.adult_member_no = a.member_no
 953. where a.state like 'AZ'
 954. group by j.adult_member_no
 955. having count(j.member_no)>=2
 956.  
 957. select a.member_no,(b.suma+(select count(distinct isbn)
 958. from loanhist as l
 959. where l.member_no=a.member_no and  year(l.out_date) = 2001 and month(l.out_date)= 12)) as sums
 960. from adult as a
 961. inner join (select j.adult_member_no,count(distinct isbn) as suma
 962. from loanhist as l
 963. inner join juvenile as j on l.member_no=j.member_no
 964. group by j.adult_member_no) as b on b.adult_member_no=a.member_no
 965. inner join loanhist as l on l.member_no=a.member_no
 966.  
 967. select j.adult_member_no,count(distinct isbn)
 968. from loanhist as l
 969. inner join juvenile as j
 970. on l.member_no=j.member_no
 971. group by j.adult_member_no
 972.  
 973. select j.adult_member_no,count(*)
 974. from juvenile as j
 975. group by j.adult_member_no
 976. --===============
 977. select a.member_no,
 978. (select count(*)
 979. from juvenile as j
 980. where j.adult_member_no = a.member_no) as il_dzieci,
 981. (select(select count(distinct title_no)
 982. from loanhist as l
 983. inner join juvenile as j
 984. on l.member_no=j.member_no
 985. where j.adult_member_no=a.member_no and year(l.in_date)=2001 and month(l.in_date)=12)
 986. +
 987. (select count(distinct title_no)
 988. from loanhist as l
 989. where l.member_no=a.member_no)) as il_ksiazek
 990. from adult as a
 991. --===========
 992. select a.member_no,m.firstname,m.lastname,
 993. (select count(*)
 994. from juvenile as j
 995. where j.adult_member_no = a.member_no) as il_dzieci,
 996. (select count(distinct title_no)
 997. from loanhist as l
 998. inner join juvenile as j
 999. on l.member_no=j.member_no or l.member_no=a.member_no
 1000. where (j.adult_member_no=a.member_no) and year(l.in_date)=2001 and month(l.in_date)=12)
 1001.  as il_ksiazek
 1002. from adult as a
 1003. inner join member as m on m.member_no=a.member_no
 1004. where a.state like 'CA' and (select count(*)
 1005. from juvenile as j
 1006. where j.adult_member_no = a.member_no)>3
 1007. union
 1008. select a.member_no,m.firstname,m.lastname,
 1009. (select count(*)
 1010. from juvenile as j
 1011. where j.adult_member_no = a.member_no) as il_dzieci,
 1012. (select count(distinct title_no)
 1013. from loanhist as l
 1014. inner join juvenile as j
 1015. on l.member_no=j.member_no or l.member_no=a.member_no
 1016. where (j.adult_member_no=a.member_no) and year(l.in_date)=2001 and month(l.in_date)=12)
 1017.  as il_ksiazek
 1018. from adult as a
 1019. inner join member as m on m.member_no=a.member_no
 1020. where a.state like 'AZ' and (select count(*)
 1021. from juvenile as j
 1022. where j.adult_member_no = a.member_no)>2
 1023. --============ wersja B
 1024. -- ad 1
 1025. select m.FirstName,m.LastName,j.birth_date,a.city,a.street,a.state,par.firstname,par.lastname,
 1026. (select count(distinct isbn)
 1027. from loan as l
 1028. where l.member_no=j.member_no) as "il_ksiazek"
 1029. from juvenile as j
 1030. inner join member as m on m.member_no=j.member_no
 1031. inner join adult as a on a.member_no=j.adult_member_no
 1032. inner join member as par on par.member_no=j.adult_member_no
 1033. --ad 2
 1034.  
 1035. select empl.FirstName,empl.LastName,b.suma
 1036. from (select e.EmployeeID,sum(a.worth+o.Freight) as suma
 1037. from orders as o
 1038. inner join (select od.orderid ,sum(od.quantity*od.UnitPrice*(1-od.Discount)) as worth
 1039. from [Order Details] as od
 1040. group by od.orderid) as a on a.orderid=o.orderid
 1041. inner join Employees as e on e.EmployeeID=o.EmployeeID
 1042. group by e.EmployeeID) as b
 1043. left join Employees as em on b.EmployeeID=em.ReportsTo
 1044. inner join Employees as empl on b.EmployeeID=empl.EmployeeID
 1045. where em.ReportsTo is null
 1046. -- ad 3
 1047. -- join
 1048. select c.CompanyName
 1049. from Customers as c
 1050. left join (select cus.CompanyName
 1051. from customers as cus
 1052. inner join Orders as o on o.CustomerID=cus.CustomerID
 1053. where year(o.orderdate)=1997) as a on a.CompanyName=c.CompanyName
 1054. where a.CompanyName is null
 1055. -- in
 1056. select c.CompanyName
 1057. from Customers as c
 1058. where c.companyname not in (select cus.CompanyName
 1059. from customers as cus
 1060. inner join Orders as o on o.CustomerID=cus.CustomerID
 1061. where year(o.orderdate)=1997)
 1062.  
 1063. select c.CompanyName
 1064. from Customers as c
 1065. where not exists (select cus.CompanyName
 1066. from customers as cus
 1067. inner join Orders as o on o.CustomerID=cus.CustomerID
 1068. where year(o.orderdate)=1997 and c.CompanyName=cus.companyname)
 1069.  
 1070. --ad 4
 1071.  
 1072. select m.FirstName,m.LastName,m.member_no,
 1073. (select count(*)
 1074. from juvenile as j where j.adult_member_no=m.member_no) as dzieci,
 1075. (select count(distinct title_no)+(select count(distinct title_no)
 1076. from loanhist as l
 1077. where l.member_no=m.member_no) as ksiazki
 1078. from loanhist as l
 1079. inner join juvenile as jj
 1080. on jj.member_no=l.member_no
 1081. where jj.adult_member_no=m.member_no)
 1082. from member as m
 1083. inner join adult as a
 1084. on a.member_no=m.member_no and (((select count(*)
 1085. from juvenile as j where j.adult_member_no=m.member_no)>2 and a.state like 'AZ')
 1086. or ((select count(*)
 1087. from juvenile as j where j.adult_member_no=m.member_no)>3 and a.state like 'CA'))
 1088.  
 1089. --dla kazdego pracownika wyznacz najczesciej obslugiwana kategorie 1997
 1090.  
 1091. select e.employeeid,p.CategoryID,count(*) as suma
 1092. from [order details] as od
 1093. inner join products as p
 1094. on od.productid=p.productid
 1095. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1096. inner join employees as e on e.employeeid=o.employeeid
 1097. group by e.employeeid,p.categoryid
 1098. order by suma desc
 1099.  
 1100. select top 1 p.CategoryID,count(*) as suma
 1101. from [order details] as od
 1102. inner join products as p
 1103. on od.productid=p.productid
 1104. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1105. inner join employees as e on e.employeeid=o.employeeid
 1106. group by e.employeeid,p.categoryid
 1107. order by suma desc
 1108.  
 1109. select e.EmployeeID,
 1110. (select top 1 p.CategoryID
 1111. from products as p
 1112. inner join [order details] as od
 1113. on od.productid=p.productid
 1114. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1115. where o.employeeid=e.employeeid
 1116. group by p.categoryid
 1117. ORDER BY count(*) desc),
 1118. (select top 1 count(*) as suma
 1119. from [order details] as od
 1120. inner join products as p
 1121. on od.productid=p.productid
 1122. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1123. where o.employeeid=e.employeeid
 1124. group by p.categoryid
 1125. order by suma desc)
 1126. from Employees as e
 1127.  
 1128. select e.EmployeeID,
 1129. (select TOP 1 P.CategoryID
 1130. from [order details] as od
 1131. inner join products as p
 1132. on od.productid=p.productid
 1133. inner join orders as o on o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1134. where o.employeeid=e.employeeid
 1135. group by p.categoryid
 1136. order by count(*) desc)
 1137. from Employees as e
 1138.  
 1139. select c.CompanyName,a.categoryid
 1140. from Customers as c
 1141. inner join
 1142. (select top 1 cus.customerid,p.categoryid
 1143. from [order details] as od
 1144. inner join orders as o on
 1145. o.orderid=od.orderid and year(o.orderdate)=1997
 1146. inner join products as p on p.productid=od.productid
 1147. inner join customers as cus on o.customerid = cus.customerid
 1148. group by cus.customerid,p.categoryid
 1149. order by count(*) desc) as a on a.CustomerID=c.CustomerID
 1150. group by c.CompanyName
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top