SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 17th, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.         Scoreboard board = new Scoreboard();
 2.         ScoreboardObjective obj = board.registerObjective("§a§lTrua§b§lMC", IScoreboardCriteria.b);
 3.        
 4.         PacketPlayOutScoreboardObjective createPacket = new PacketPlayOutScoreboardObjective(obj, 0);
 5.         PacketPlayOutScoreboardObjective removePacket = new PacketPlayOutScoreboardObjective(obj, 1);
 6.         PacketPlayOutScoreboardDisplayObjective display = new PacketPlayOutScoreboardDisplayObjective(1, obj);
 7.         obj.setDisplayName("§a§lTrua§b§lMC.de");
 8.        
 9.         ScoreboardScore s001 = new ScoreboardScore(board, obj, "   ");
 10.         ScoreboardScore s01 = new ScoreboardScore(board, obj, "§fProfil:");
 11.         ScoreboardScore s02 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §e" + p.getName());
 12.         ScoreboardScore s002 = new ScoreboardScore(board, obj, "      ");
 13.         ScoreboardScore s03 = new ScoreboardScore(board, obj, "§fRang:");
 14.        
 15.        
 16.         // [TEAM]
 17.         ScoreboardScore rang1 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §4§lOwner");
 18.         ScoreboardScore rang20 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §4§lLeitung");
 19.         ScoreboardScore rang2 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §4§lAdmin");
 20.         ScoreboardScore rang3 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §c§lSrMod");
 21.         ScoreboardScore rang4 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §b§lSrDev");
 22.         ScoreboardScore rang5 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §a§lSrBuilder");
 23.         ScoreboardScore rang6 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §e§lSrSup");
 24.         ScoreboardScore rang7 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §c§lMod");
 25.         ScoreboardScore rang8 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §b§lDev");
 26.         ScoreboardScore rang9 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §a§lBuilder");
 27.         ScoreboardScore rang10 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §e§lSup");
 28.        
 29.         //[NOTEAM]
 30.         ScoreboardScore rang11 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §3Freund");
 31.         ScoreboardScore rang12 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §5YouTuber");
 32.         ScoreboardScore rang13 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §6Premium+");
 33.         ScoreboardScore rang14 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §4King");
 34.         ScoreboardScore rang15 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §6Premium");
 35.        
 36.         ScoreboardScore rang16 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §7Spieler");
 37.        
 38.         int coins = main.cfgcoin.getInt(String.valueOf(p.getUniqueId()) + ".Coins");
 39.        
 40.         ScoreboardScore s003 = new ScoreboardScore(board, obj, "        ");
 41.         ScoreboardScore s04 = new ScoreboardScore(board, obj, "§fDiscord:");
 42.         ScoreboardScore s05 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §ediscord.TruaMC.de");
 43.         ScoreboardScore s004 = new ScoreboardScore(board, obj, "          ");
 44.         ScoreboardScore s06 = new ScoreboardScore(board, obj, "§fKontostand:");
 45.         ScoreboardScore s07 = new ScoreboardScore(board, obj, "§7 ➥ §e" + coins + "§e$");
 46.         ScoreboardScore s005 = new ScoreboardScore(board, obj, "             ");
 47.        
 48.         s001.setScore(16);
 49.         s01.setScore(15);
 50.         s02.setScore(14);
 51.         s002.setScore(13);
 52.         s03.setScore(12);
 53.         if(p.hasPermission("prefix.owner")) {
 54.             rang1.setScore(11);
 55.         }else if(p.hasPermission("prefix.leitung") && !(p.isOp())) {
 56.             rang20.setScore(11);
 57.         }else if(p.hasPermission("prefix.admin") && !(p.isOp())) {
 58.             rang2.setScore(11);
 59.         }else if(p.hasPermission("prefix.srmod") && !(p.isOp())) {
 60.             rang3.setScore(11);
 61.         }else if(p.hasPermission("prefix.srdev") && !(p.isOp())) {
 62.             rang4.setScore(11);
 63.         }else if(p.hasPermission("prefix.srbuilder") && !(p.isOp())) {
 64.             rang5.setScore(11);
 65.         }else if(p.hasPermission("prefix.srsup") && !(p.isOp())) {
 66.             rang6.setScore(11);
 67.         }else if(p.hasPermission("prefix.mod") && !(p.isOp())) {
 68.             rang7.setScore(11);
 69.         }else if(p.hasPermission("prefix.dev") && !(p.isOp())) {
 70.             rang8.setScore(11);
 71.         }else if(p.hasPermission("prefix.builder") && !(p.isOp())) {
 72.             rang9.setScore(11);
 73.         }else if(p.hasPermission("prefix.sup") && !(p.isOp())) {
 74.             rang10.setScore(11);
 75.         }else if(p.hasPermission("prefix.freund") && !(p.isOp())) {
 76.             rang11.setScore(11);
 77.         }else if(p.hasPermission("prefix.youtuber") && !(p.isOp())) {
 78.             rang12.setScore(11);
 79.         }else if(p.hasPermission("prefix.premium+") && !(p.isOp())) {
 80.             rang13.setScore(11);
 81.         }else if(p.hasPermission("prefix.king") && !(p.isOp())) {
 82.             rang14.setScore(11);
 83.         }else if(p.hasPermission("prefix.premium") && !(p.isOp())) {
 84.             rang15.setScore(11);
 85.         }else {
 86.             rang16.setScore(11);
 87.         }
 88.        
 89.         s003.setScore(10);
 90.         s04.setScore(9);
 91.         s05.setScore(8);
 92.         s004.setScore(7);
 93.         s06.setScore(6);
 94.         s07.setScore(5);
 95.         s005.setScore(4);
 96.        
 97.        
 98.         PacketPlayOutScoreboardScore ps001 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s001);
 99.         PacketPlayOutScoreboardScore ps01 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s01);
 100.         PacketPlayOutScoreboardScore ps02 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s02);
 101.         PacketPlayOutScoreboardScore ps002 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s002);
 102.         PacketPlayOutScoreboardScore ps03 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s03);
 103.        
 104.         PacketPlayOutScoreboardScore r1 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang1);
 105.         PacketPlayOutScoreboardScore r20 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang20);
 106.         PacketPlayOutScoreboardScore r2 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang2);
 107.         PacketPlayOutScoreboardScore r3 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang3);
 108.         PacketPlayOutScoreboardScore r4 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang4);
 109.         PacketPlayOutScoreboardScore r5 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang5);
 110.         PacketPlayOutScoreboardScore r6 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang6);
 111.         PacketPlayOutScoreboardScore r7 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang7);
 112.         PacketPlayOutScoreboardScore r8 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang8);
 113.         PacketPlayOutScoreboardScore r9 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang9);
 114.         PacketPlayOutScoreboardScore r10 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang10);
 115.         PacketPlayOutScoreboardScore r11 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang11);
 116.         PacketPlayOutScoreboardScore r12 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang12);
 117.         PacketPlayOutScoreboardScore r13 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang13);
 118.         PacketPlayOutScoreboardScore r14 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang14);
 119.         PacketPlayOutScoreboardScore r15 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang15);
 120.         PacketPlayOutScoreboardScore r16 = new PacketPlayOutScoreboardScore(rang16);
 121.        
 122.         PacketPlayOutScoreboardScore ps003 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s003);
 123.         PacketPlayOutScoreboardScore ps04 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s04);
 124.         PacketPlayOutScoreboardScore ps05 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s05);
 125.         PacketPlayOutScoreboardScore ps004 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s004);
 126.         PacketPlayOutScoreboardScore ps06 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s06);
 127.         PacketPlayOutScoreboardScore ps07 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s07);
 128.         PacketPlayOutScoreboardScore ps005 = new PacketPlayOutScoreboardScore(s005);
 129.  
 130.        
 131.        
 132.        
 133.        
 134.        
 135.         sendPacket(p, removePacket);
 136.         sendPacket(p, createPacket);
 137.         sendPacket(p, display);
 138.         sendPacket(p, ps001);
 139.         sendPacket(p, ps01);
 140.         sendPacket(p, ps02);
 141.         sendPacket(p, ps002);
 142.         sendPacket(p, ps03);
 143.        
 144.         if(p.hasPermission("prefix.owner")) {
 145.             sendPacket(p, r1);
 146.         }else if(p.hasPermission("prefix.leitung") && !(p.isOp())) {
 147.             sendPacket(p, r20);
 148.         }else if(p.hasPermission("prefix.admin") && !(p.isOp())) {
 149.             sendPacket(p, r2);
 150.         }else if(p.hasPermission("prefix.srmod") && !(p.isOp())) {
 151.             sendPacket(p, r3);
 152.         }else if(p.hasPermission("prefix.srdev") && !(p.isOp())) {
 153.             sendPacket(p, r4);
 154.         }else if(p.hasPermission("prefix.srbuilder") && !(p.isOp())) {
 155.             sendPacket(p, r5);
 156.         }else if(p.hasPermission("prefix.srsup") && !(p.isOp())) {
 157.             sendPacket(p, r6);
 158.         }else if(p.hasPermission("prefix.mod") && !(p.isOp())) {
 159.             sendPacket(p, r7);
 160.         }else if(p.hasPermission("prefix.dev") && !(p.isOp())) {
 161.             sendPacket(p, r8);
 162.         }else if(p.hasPermission("prefix.builder") && !(p.isOp())) {
 163.             sendPacket(p, r9);
 164.         }else if(p.hasPermission("prefix.sup") && !(p.isOp())) {
 165.             sendPacket(p, r10);
 166.         }else if(p.hasPermission("prefix.freund") && !(p.isOp())) {
 167.             sendPacket(p, r11);
 168.         }else if(p.hasPermission("prefix.youtuber") && !(p.isOp())) {
 169.             sendPacket(p, r12);
 170.         }else if(p.hasPermission("prefix.premium+") && !(p.isOp())) {
 171.             sendPacket(p, r13);
 172.         }else if(p.hasPermission("prefix.king") && !(p.isOp())) {
 173.             sendPacket(p, r14);
 174.         }else if(p.hasPermission("prefix.premium") && !(p.isOp())) {
 175.             sendPacket(p, r15);
 176.         }else {
 177.             sendPacket(p, r16);
 178.         }
 179.         sendPacket(p, ps003);
 180.         sendPacket(p, ps04);
 181.         sendPacket(p, ps05);
 182.         sendPacket(p, ps004);
 183.         sendPacket(p, ps06);
 184.         sendPacket(p, ps07);
 185.         sendPacket(p, ps005);
 186.        
 187.  
 188.         }
 189.         public  void sendPacket(Player p, Packet<?> packet) {
 190.             ((CraftPlayer)p).getHandle().playerConnection.sendPacket(packet);
 191.         }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top