SHARE
TWEET

xd comments 123 idk fam skrr

a guest Sep 21st, 2019 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.io._
 2. import scala.io.Source
 3.  
 4. object xdxdxd extends App{
 5.   val t1 = System.nanoTime
 6.  
 7.   //{0,0,0,0}
 8.   //top, left, right, down
 9.  
 10.  
 11.   //filene den leser og lagrer dataen
 12.   val unsolved_puzzle_path = "puzzle_unsolved.txt"
 13.   val solved_puzzle_path = "puzzle_solved.txt"
 14.  
 15.  
 16.   //selve løsninga
 17.   val sol =   solveNeighbours(unsolved_puzzle_path);
 18.  
 19.   //printer ut løsninga
 20.   println(sol)
 21.  
 22.   //lagrer løsninga i fila
 23.   writeSolutionToFile(sol, solved_puzzle_path)
 24.  
 25.  
 26.  
 27.   //løsninga
 28.   def solveNeighbours(path:String):String = {
 29.     val lines = Source.fromFile(path).getLines.toList
 30.     val numPuzzles = lines.head
 31.     //println(numPuzzles)
 32.  
 33.  
 34.     //puzzlestart = linja puzzelet starter på. Øker etter at den er ferdig med et puzzle for at den skal bli til linja det neste puzzelet starter
 35.     var puzzlestart = 2;
 36.  
 37.  
 38.     //lagrer hvor mange puzzles det er i fila
 39.     val puzzleamountstring = lines(0)(8).toString
 40.     val puzzleamount = puzzleamountstring.toInt
 41.  
 42.     //sol er linja løsninga lagres i, den som skrives inn i løsningsfila
 43.     var sol = numPuzzles + "\n"
 44.  
 45.  
 46.     //fordi vi har lagra hvor mange puzzles det er i fila, og vi løser et puzzle om ganga, bruker vi for loop til å kjøre den like mange ganger som antall puzzles
 47.     for(puzzles<- 1 to puzzleamount) {
 48.  
 49.       //størrelsen på puzzelet den løser nå
 50.       val sizestring = lines(puzzlestart-1)(5).toString
 51.       val size = sizestring.toInt;
 52.  
 53.  
 54.       //liste som går fra 1 til størrelsen, brukes som x og y verdiene til boksene
 55.       val listeentilsize = List.range(1, size + 1);
 56.  
 57.       //liste som går fra 2 til størrelsen, brukes når man sletter hvis de IKKE er naboer da de med bare 1 forskjell skal bli
 58.       val listeremove = List.range(2, size + 1);
 59.  
 60.  
 61.       //classen for boksene
 62.       class Square(xNumber: Int, yNumber: Int,
 63.                    values: List[Int] = listeentilsize, solved: Boolean = false, neighbours: List[Int] = List(0, 0, 0, 0)) {
 64.  
 65.         val possibleValues = values;
 66.         val x = xNumber;
 67.         val y = yNumber;
 68.         val isSolved = solved;
 69.         val neighbours1 = neighbours;
 70.  
 71.  
 72.         //brukes til å skrive ut en spesifikk boks som en string
 73.         override def toString() = {
 74.           "x:" + xNumber + " y:" + yNumber + " " + possibleValues.mkString(",");
 75.         }
 76.  
 77.         //setter valuen til en boks med å slette den gamle, og lage en ny boks med de nye valuene. endrer ikke bare den eksisterende fordi det må være funksjonell programmering
 78.         def setValue(solution: List[Int], neighbours: List[Int]): Square = {
 79.           var asd = false
 80.           if (solution.length == 1) {
 81.             asd = true
 82.           }
 83.           return new Square(this.x, this.y, solution, asd, neighbours);
 84.         }
 85.  
 86.  
 87.         //fjerner en value fra en boks. ^^^^^^^^^samme som ovenfor
 88.         def removeValue(wrongSolution: Int): Square = {
 89.           val newlist = possibleValues.filter(_ != wrongSolution);
 90.           if (newlist.length == 1) {
 91.             return new Square(this.x, this.y, newlist, solved = true, this.neighbours1);
 92.           }
 93.           return new Square(this.x, this.y, newlist, solved = false, this.neighbours1);
 94.         }
 95.  
 96.       }
 97.  
 98.       //lagrer alle squares i en liste
 99.       var allSquares = List[Square]();
 100.       for (xvalue <- listeentilsize) {
 101.         for (yvalue <- listeentilsize) {
 102.           val s = new Square(xvalue, yvalue);
 103.           allSquares = allSquares :+ s;
 104.         }
 105.       }
 106.  
 107.       //lagrer alle squares med en spesifikk x verdi i en liste
 108.       def getAllFromX(i: Int): List[Square] = {
 109.         return allSquares.filter((s: Square) => s.x == i);
 110.       }
 111.  
 112.       // ^^^^^^^^^^ y verdi
 113.       def getAllFromY(i: Int): List[Square] = {
 114.         //allSquares.filter((s:Square)=>s.y==i);
 115.         allSquares.filter(_.y == i);
 116.  
 117.       }
 118.  
 119.  
 120.       //finner en spesifikk square
 121.       def getSquare(x: Int, y: Int): Square = {
 122.         return allSquares.filter(_.x == x).filter(_.y == y)(0)
 123.       }
 124.  
 125.  
 126.  
 127.       //setvalue igjen, bruker setvalue funskjonen som er inne i boks objektene men oppdaterer også lista for allsquares
 128.       def setValue(x: Int, y: Int, solution: List[Int], neighbours: List[Int]) = {
 129.         var s = getSquare(x, y);
 130.         allSquares = allSquares.filter(_ != s);
 131.         s = s.setValue(solution, neighbours);
 132.         allSquares = allSquares :+ s;
 133.       }
 134.  
 135.       //^^^^^^^^^^ removevalue
 136.       def removeValue(x: Int, y: Int, wrongSolution: Int) = {
 137.         var s = getSquare(x, y);
 138.         if (s.isSolved != true) {
 139.           allSquares = allSquares.filter(_ != s);
 140.           s = s.removeValue(wrongSolution);
 141.           allSquares = allSquares :+ s;
 142.         }
 143.       }
 144.  
 145.  
 146.  
 147.  
 148.  
 149.       //Reading the puzzles from a file
 150.  
 151.  
 152.       //helt jævlig ikke bruk tid på d kan prøve å skrive om det selv
 153.  
 154.       for (a <- 0 to (size * 2 - 2) by 2) {
 155.         for (b <- 0 to size * 4 - 4 by 4) {
 156.           var naboopp = 0
 157.           var nabovenstre = 0
 158.           var nabohøyre = 0
 159.           var naboned = 0
 160.           if (a > 0) {
 161.             if (lines(puzzlestart + a - 1)(b) == 'x')
 162.               naboopp = 1
 163.           }
 164.           if (a < size * 2 - 2) {
 165.             if (lines(puzzlestart + a + 1)(b) == 'x') {
 166.               naboned = 1
 167.             }
 168.           }
 169.           if (b < size * 3) {
 170.             if (lines(puzzlestart + a)(b + 2) == 'x')
 171.               nabohøyre = 1
 172.           }
 173.           if (b > 0) {
 174.             if (lines(puzzlestart + a)(b - 2) == 'x')
 175.               nabovenstre = 1
 176.           }
 177.  
 178.           val naboerxd = List(naboopp, nabovenstre, nabohøyre, naboned)
 179.  
 180.           if (lines(puzzlestart + a)(b) == '_') {
 181.             setValue((size - (a / 2 + 1) + 1), (b / 4 + 1), listeentilsize, naboerxd)
 182.           };
 183.           else {
 184.             val verdi123 = lines(puzzlestart + a)(b).toString
 185.             val verdi1234 = verdi123.toInt
 186.             setValue((size - (a / 2 + 1) + 1), (b / 4 + 1), List(verdi1234), naboerxd)
 187.           }
 188.         }
 189.       }
 190.  
 191.  
 192.  
 193.       //skriver ut hele puzzelet
 194.       def printIt(): Unit = {
 195.         for (x <- listeentilsize) {
 196.           for (y <- listeentilsize) {
 197.             val s = getSquare(x, y);
 198.             print(s.possibleValues);
 199.           }
 200.           println("");
 201.         }
 202.       }
 203.  
 204.  
 205.       //sletting for naboer. hvis de er naboer sletter den alle utenom det tallet som er +1 eller -1
 206.       def deleteifnabo(x:Int, y:Int, ss:Square) = {
 207.         //listermove går fra 2 til size så den sletter alle som er +2, +3, +4 osv men beholder de som er +1 og -1
 208.         for (a <- listeremove) {
 209.           removeValue(x, y, ss.possibleValues(0) + a)
 210.           removeValue(x, y, ss.possibleValues(0) - a)
 211.         }
 212.       }
 213.  
 214.       //sletting hvis de ikke er naboer. sletter tallene som er +1 og -1
 215.       def deleteifnotnabo(x:Int, y:Int, ss:Square ) = {
 216.         removeValue(x, y, ss.possibleValues(0) + 1)
 217.         removeValue(x, y, ss.possibleValues(0) - 1)
 218.       }
 219.  
 220.       //en av hovedfunksjonene, sjekker alle boksene sine values og fjerner alle som ikke er valid.
 221.       def isValid(x: Int, y: Int, solution: Int): Boolean = {
 222.         for (s <- getAllFromX(x) ::: getAllFromY(y)) {
 223.           val oneSquare = s.asInstanceOf[Square];
 224.  
 225.  
 226.           //sjekker om en boks som er løst sin value oppstår i raden/kollonna, sletter fra de andre hvis den finner
 227.           if (x != oneSquare.x || y != oneSquare.y) {
 228.             if (oneSquare.isSolved == true && oneSquare.possibleValues(0) == solution) {
 229.               //println("Has solution " + oneSquare.x, oneSquare.y, oneSquare.possibleValues);
 230.               return false;
 231.             }
 232.  
 233.  
 234.             //lagrer en square fra x og y verdiene
 235.             val s = getSquare(x, y)
 236.  
 237.             //nabolista er
 238.             //(0,0,0,0)
 239.             //(opp,venstre,høyre,ned)
 240.             //der 0 = ikke nabo, 1 = nabo
 241.  
 242.  
 243.             //opp
 244.  
 245.             //hvis opp = nabo
 246.             if (s.neighbours1(0) == 1) {
 247.               if (x < size) {
 248.                 val ss = getSquare(x + 1, y)
 249.                 if (ss.isSolved == true) {
 250.                   deleteifnabo(x,y,ss)
 251.                 }
 252.               }
 253.             }
 254.  
 255.             //hvis opp = ikke nabo
 256.             if (s.neighbours1(0) == 0) {
 257.               if (x < size) {
 258.                 val ss = getSquare(x + 1, y)
 259.                 if (ss.isSolved == true) {
 260.                   deleteifnotnabo(x,y,ss)
 261.                 }
 262.               }
 263.             }
 264.  
 265.  
 266.  
 267.  
 268.             //venstre
 269.  
 270.  
 271.             if (s.neighbours1(1) == 1) {
 272.               if (y > 1) {
 273.                 val ss = getSquare(x, y - 1)
 274.                 if (ss.isSolved == true) {
 275.                   deleteifnabo(x,y,ss)
 276.                 }
 277.               }
 278.             }
 279.  
 280.             if (s.neighbours1(1) == 0) {
 281.               if (y > 1) {
 282.                 val ss = getSquare(x, y - 1)
 283.                 if (ss.isSolved == true) {
 284.                   deleteifnotnabo(x,y,ss)
 285.                 }
 286.               }
 287.             }
 288.  
 289.  
 290.  
 291.  
 292.             //høyre
 293.  
 294.  
 295.             if (s.neighbours1(2) == 1) {
 296.               if (y < size) {
 297.                 val ss = getSquare(x, y + 1)
 298.                 if (ss.isSolved == true) {
 299.                   deleteifnabo(x,y,ss)
 300.                 }
 301.               }
 302.             }
 303.  
 304.             if (s.neighbours1(2) == 0) {
 305.               if (y < size) {
 306.                 val ss = getSquare(x, y + 1)
 307.                 if (ss.isSolved == true) {
 308.                   deleteifnotnabo(x,y,ss)
 309.                 }
 310.               }
 311.             }
 312.  
 313.  
 314.  
 315.  
 316.             //ned
 317.  
 318.  
 319.  
 320.             if (s.neighbours1(3) == 1) {
 321.               if (x > 1) {
 322.                 val ss = getSquare(x - 1, y)
 323.                 if (ss.isSolved == true) {
 324.                   deleteifnabo(x,y,ss)
 325.                 }
 326.               }
 327.             }
 328.  
 329.             if (s.neighbours1(3) == 0) {
 330.               if (x > 1) {
 331.                 val ss = getSquare(x - 1, y)
 332.                 if (ss.isSolved == true) {
 333.                   deleteifnotnabo(x,y,ss)
 334.                 }
 335.               }
 336.             }
 337.           }
 338.         }
 339.         return true;
 340.       }
 341.  
 342.  
 343.       //sjekker alle possible values i en rad, og ser om det er et tall som bare oppstår i en av possible values listene.
 344.       def isOnlyOnePossible(x: Int) = {
 345.  
 346.         val listex = getAllFromX(x)
 347.  
 348.         val listenullasd = List.range(0, size);
 349.  
 350.         for (lookfornumber <- listeentilsize) {
 351.           var countx = 0
 352.           var rowx = 100
 353.           var yvalue = 100
 354.  
 355.  
 356.           for (boxnumberx <- listenullasd) {
 357.             if (listex(boxnumberx).possibleValues.contains(lookfornumber) == true) {
 358.               countx = countx + 1;
 359.               rowx = boxnumberx + 1;
 360.               yvalue = listex(rowx - 1).y
 361.             }
 362.           }
 363.  
 364.  
 365.           if (countx == 1) {
 366.             if (getSquare(x, yvalue).isSolved != true) {
 367.               for (c <- listeentilsize) {
 368.                 if (c != lookfornumber) {
 369.                   removeValue(x, yvalue, c);
 370.                   removeValue(1, 1, 100);
 371.                 }
 372.               }
 373.             }
 374.           }
 375.         }
 376.       }
 377.  
 378.       def isOnlyOnePossibley(y: Int) = {
 379.  
 380.         val listey = getAllFromY(y)
 381.  
 382.         val listenullasd = List.range(0, size);
 383.  
 384.         for (lookfornumber <- listeentilsize) {
 385.           var countx = 0
 386.           var rowx = 5
 387.           var yvalue = 100
 388.  
 389.  
 390.           for (boxnumberx <- listenullasd) {
 391.             if (listey(boxnumberx).possibleValues.contains(lookfornumber) == true) {
 392.               countx = countx + 1;
 393.               rowx = boxnumberx + 1;
 394.               yvalue = listey(rowx - 1).x
 395.             }
 396.           }
 397.  
 398.  
 399.           if (countx == 1) {
 400.             if (getSquare(yvalue, y).isSolved != true) {
 401.               for (c <- listeentilsize) {
 402.                 if (c != lookfornumber) {
 403.                   removeValue(yvalue, y, c);
 404.                   removeValue(1, 1, 100);
 405.                 }
 406.               }
 407.             }
 408.           }
 409.         }
 410.       }
 411.  
 412.  
 413.       def removeIfNotValid(x: Int, y: Int, solution: Int) {
 414.         if (!isValid(x, y, solution)) {
 415.           //println("Removing", x, y, solution);
 416.           removeValue(x, y, solution);
 417.         }
 418.       }
 419.  
 420.       def checkifallsolved():Boolean = {
 421.         val listeavboxer = allSquares;
 422.         for(a<-listeavboxer)
 423.           if(a.isSolved!=true)
 424.             return false
 425.         return true
 426.       }
 427.  
 428.  
 429.  
 430.       //Actual brute force
 431.  
 432.       while(checkifallsolved()==false) {
 433.         for (x <- listeentilsize) {
 434.           for (y <- listeentilsize) {
 435.             for (s <- listeentilsize) {
 436.               removeIfNotValid(x, y, s);
 437.             }
 438.           }
 439.         }
 440.         for (a <- listeentilsize) {
 441.           isOnlyOnePossible(a);
 442.           isOnlyOnePossibley(a);
 443.         }
 444.       }
 445.  
 446.       printIt()
 447.       println("\n")
 448.  
 449.       sol += "size " + size + "x" + size + "\n"
 450.       for (x <- size to 1 by -1) {
 451.         for (y <- 1 to size) {
 452.           sol += getSquare(x, y).possibleValues(0) + " "
 453.         }
 454.         sol += "\n"
 455.       }
 456.  
 457.  
 458.       puzzlestart = puzzlestart + 2*size
 459.     }
 460.  
 461.     return sol
 462.   }
 463.  
 464.   def writeSolutionToFile(obj:String, path:String):Unit = {
 465.     val out = new BufferedWriter(new FileWriter(new File(path)))
 466.  
 467.     out.write(obj)
 468.  
 469.     out.close()
 470.   }
 471.  
 472.   val duration = (System.nanoTime - t1) / 1e9d
 473.   println(duration)
 474.  
 475. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top